Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Premiéra 2. série pražského seriálu Kolo času na Amazon Prime Video

Premiéra 2. série pražského seriálu Kolo času na Amazon Prime Video

Photo © Amazon Prime Video
Photo © Amazon Prime Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhá série seri­á­lu Kolo času, kte­rá se loni natá­če­la v Praze a na mís­tech po celé České repub­li­ce, měla o víken­du pre­mi­é­ru na Amazon Prime Video a nyní jsou k dis­po­zi­ci prv­ní tři díly této série. Další díly osmi­díl­né série budou vychá­zet kaž­dý pátek až do 6. říj­na.

V hlav­ní roli Kola času se před­sta­ví Rosamund Pike jako Moirane Damodred, člen­ka moc­né­ho saba­tu vlád­ců magie zná­mé­ho jako Aes Sedai, kte­rá věří, že se po gene­ra­cích vyno­řu­je Temný (hra­je ho Fares Fares) a svět čeká boj o pře­ži­tí.

Během prv­ní série Kola času hle­da­li Moirane a její důvě­ry­hod­ný stráž­ce Lan Mandragoran (Daniel Henney) zno­vuzro­ze­né­ho draka, kte­rý by mohl zachrá­nit svět, a zúži­li svou identi­tu na pět mla­dých kan­di­dá­tů: ková­ře Perrina Aybara (Marcus Rutherford), cho­va­te­le ovcí Randa al’Thora (Josha Stradowski), Mata Cauthona (Barney Harris), Egwene Al’Vere (Madeleine Madden) a Nynaeve al’Meara (Zoë Robins).

Rosamund Pike in season 2 of The Wheel of Time (2023). Photo: Jan Thijs/Prime Video

Druhá sezó­na pokra­ču­je s hlav­ní­mi her­ci a dal­ší­mi posta­va­mi, včet­ně obchod­ní­ka Padana Faina (Johann Myers), faleš­né­ho pro­ro­ka Logaina (Álvaro Morte) a Min (Kae Alexander), kte­ří jsou z vel­ké čás­ti na samo­stat­ných cestách, při­čemž Temný je prav­dě­po­dob­ně pora­žen. Jak však uka­zu­je úvod­ní část seri­á­lu, není tomu tak.

První série Kola času se dočka­la vesměs pozi­tiv­ních recen­zí, na ser­ve­ru Rotten Tomatoes nasbí­ra­la 78 pro­cent od kri­ti­ků a 74 pro­cent od divá­ků. Reakce byly kon­zis­tent­něj­ší než u jiné­ho vel­ké­ho fan­ta­sy seri­á­lu Amazonu, Pán prs­te­nů: Prsteny moci, kte­rý od kri­ti­ků zís­kal 83 pro­cent, ale od divá­ků na této plat­for­mě jen 38 pro­cent.

Na této plat­for­mě zís­kal seri­ál Pán prs­te­nů moci 83 pro­cent hod­no­ce­ní od kri­ti­ků, ale jen 38 pro­cent od divá­ků.
Zatímco prv­ní sezó­na Kola času zazna­me­na­la v České repub­li­ce kvů­li pan­de­mii dlou­hé zpož­dě­ní pro­duk­ce, natá­če­ní dru­hé sezó­ny pro­bí­ha­lo loni v létě hlad­če­ji. Produkce tře­tí sezó­ny byla ohro­že­na kvů­li pro­bí­ha­jí­cí stáv­ce SAG-AFTRA, ale natá­če­ní údaj­ně pokra­čo­va­lo.

Fares Fares and Hammed Animashaun in season 2 of The Wheel of Time (2023). Photo: Jan Thijs/Prime Video
Photo © Amazon Prime Video

V Praze pro­bí­ha­la výro­ba seri­á­lu Kolo času pře­de­vším ve stu­diu Jordan, pojme­no­va­ném po auto­ro­vi série Robertu Jordanovi. Místo vznik­lo spe­ci­ál­ně pro výro­bu seri­á­lu v pře­sta­vě­né továr­ně na náklad­ní auto­mo­bi­ly v Letňanech. Část stu­di­o­vé­ho natá­če­ní pro­bí­ha­la také v praž­ském Barrandov Studiu.

Exteriérové natá­če­ní dru­hé série Kola času pro­bí­ha­lo také na ven­kov­ských loka­cích v Tetíně, Vojkovicích, Koněprusích, Vinařicích a Dolních Beřkovicích ve Středočeském kra­ji, Chotěšově v Plzeňském kra­ji, Kestřanech v Jihočeském kra­ji a v Doksech a Hrubé Skále v Libereckém kra­ji.

Při natá­če­ní dru­hé série Kola času byly vyu­ži­ty také pří­rod­ní památ­ky u Ledčic a Kosova lomu (oba byly pou­ži­ty také v Karnevalové řadě Amazonky) a skal­ní útvar Panská ská­la v Libereckém kra­ji.

Ayoola Smart and Daniel Henney in season 2 of The Wheel of Time (2023). Photo: Jan Thijs/Prime Video
Photo © Amazon Prime Video

„Natáčení v České repub­li­ce pro nás bylo jedi­nou vol­bou,“ řekl výkon­ný pro­du­cent Kola času Marigo Kehoe České fil­mo­vé komi­si během natá­če­ní dru­hé série. „Fantastické štá­by a skvě­lé loka­ce zasa­ze­né do srd­ce Evropy.“

Podle showrun­ne­ra Rafea Judkinse je pro Kolo času plá­no­vá­no cel­kem osm sezón. Hlavní hvězda Rosamund Pike a její rodi­na se natr­va­lo usa­di­li v Praze, nebo ale­spoň dokud se bude seri­ál natá­čet.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71520 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71989 KB. | 18.07.2024 - 04:42:12