Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Orlando Bloom o Praze: „Je to úžasné město pro práci“

Orlando Bloom o Praze: „Je to úžasné město pro práci“

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhá a závě­reč­ná série seri­á­lu Carnival Row má dnes pre­mi­é­ru na Prime Video a hvězda Orlando Bloom v pro­pa­gač­ních roz­ho­vo­rech hovo­řil o natá­če­ní dru­hé série v České repub­li­ce v době bouř­li­vé pan­de­mie Covid-19.

Bloom se vyjá­d­řil vlíd­ně o Praze, kde se obě série seri­á­lu Carnival Row v letech 2017-2021 natá­če­ly. Herec totiž čes­kou met­ro­po­li po vel­kou část toho­to obdo­bí nazý­val svým domo­vem.

České hlav­ní měs­to hra­je v seri­á­lu The Burghe, ústřed­ní měs­to, kde se ode­hrá­vá vel­ká část jeho pří­bě­hu. Kulisy pro seri­ál vzni­ka­ly v Barrandov Studiu.

„Možnost natá­čet v Praze byla oprav­du úžas­ná,“ řekl Bloom v nedáv­ném roz­ho­vo­ru pro Collider. „Je to nád­her­né měs­to pro prá­ci a bylo to oprav­du vel­mi zvlášt­ní.“

„Bylo to jako být na obrov­ské fil­mo­vé scé­ně, co se týče kulis, scé­ny a pro­stře­dí. Jako herec pros­tě chce­te někde hrát. Chcete mít skvě­lou scé­nu, na kte­ré může­te pra­co­vat. A Řada byla pros­tě krás­ná a epic­ká a rtu­ťo­vi­tá a neu­stá­le se vyví­je­jí­cí a mění­cí.“

Kromě Barrandov Studia pat­ří mezi praž­ské loka­ce vyu­ži­té ve dru­hé sezó­ně Řady maso­pus­tů také are­ál Hradčanská v Praze 6, Pražská trž­ni­ce v Praze 7 a neda­le­ké obce Nelahozeves a Toušeň.

Natáčení seri­á­lu pro­bí­ha­lo také na mís­tech po celé České repub­li­ce.

V břez­nu 2020 však byla budouc­nost Carnival Row nejis­tá. Česká repub­li­ka zača­la zavá­dět někte­rá zásad­ní ome­ze­ní, aby ome­zi­la šíře­ní koro­na­vi­ru, kte­rá by měla na pro­duk­ci seri­á­lu zásad­ní dopad.

Bloom zavo­lal šéf­ce Amazon Studios Jen Salkeové, aby s ní pro­bral budouc­nost pro­duk­ce, jak řekl časo­pi­su Flaunt.

„Jestli chceš, abychom se roz­lou­či­li, jsem pro, pro­to­že se mi líbí, co dělá­me, a nevi­dím v tom vel­kou hroz­bu,“ vzpo­mí­ná Bloom na to, jak Sykovi řekl. Během něko­li­ka týd­nů však byla pro­duk­ce Carnival Row v Praze ukon­če­na a zahra­nič­ní her­ci a štáb se vrá­ti­li domů. Natočeno bylo pět z osmi epi­zod.

Bloom se vrá­til do Velké Británie a v létě toho roku při­ví­tal naro­ze­ní dce­ry s part­ner­kou Katy Perry. Obklopovala ho však nejis­to­ta.

„Tak nějak jsem cítil strach všu­de kolem sebe, ten hma­ta­tel­ný pocit stra­chu u všech, kte­rý se hlá­sal i přes soci­ál­ní média a přes zprá­vy,“ řekl v roz­ho­vo­ru pro časo­pis Flaunt.

„Chtěl jsem pro­zkou­mat, co to zna­me­ná být na pokra­ji své­ho živo­ta a v pod­sta­tě se posta­vit stra­chu, pro­to­že jsem ten strach kolem sebe cítil a nechtěl jsem na něj sko­čit.“

Přestože se her­co­va sna­ha o roz­jezd nové­ho pro­jek­tu během pan­de­mie uká­za­la jako neú­spěš­ná, Carnival Row se do Prahy vrá­tí, aby v létě 2021 dokon­čil natá­če­ní.

Bloom se v září toho roku roz­lou­čil s rolí Rycrofta Philostrata i s měs­tem, kte­ré po vel­kou část před­cho­zích pěti let nazý­val svým domo­vem. O rok poz­dě­ji stu­dio Amazon ozná­mi­lo, že dru­há série Carnival Row bude jeho posled­ní.

Ale herec se mož­ná do Prahy v budouc­nu rád vrá­tí, už jen kvů­li někte­ré z kuli­nář­ských nabí­dek měs­ta.

„Jaká je vaše nej­ob­lí­be­něj­ší restau­ra­ce?“ zeptal se ho. The Telegraph se Orlanda Blooma zeptal v roz­ho­vo­ru z roku 2020.

„Miluji jed­no okouz­lu­jí­cí mís­to, kte­ré se jme­nu­je La Finestra v Praze,“ odpo­vě­děl Bloom. „Je tam kom­plet­ní jíd­lo, atmo­sfé­ra a báječ­ní lidé. Mým oblí­be­ným jíd­lem je moř­ský vlk peče­ný v soli s gri­lo­va­nou zele­ni­nou.“

Přestože pan­de­mie způ­so­bi­la na praž­ské gastro­no­mic­ké scé­ně řadu význam­ných zavře­ní, La Finestra in Cucina stá­le fun­gu­je.

První dva díly dru­hé a posled­ní série Carnival Row jsou nyní k dis­po­zi­ci na Prime Video. Další dvě epi­zo­dy se na stre­a­mo­va­cí služ­bě obje­ví kaž­dý pátek po dobu násle­du­jí­cích čtyř týd­nů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75108 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72123 KB. | 16.04.2024 - 11:13:37