Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Prague Studios propouští 1700 lidí kvůli probíhající stávce SAG-AFTRA

Prague Studios propouští 1700 lidí kvůli probíhající stávce SAG-AFTRA

Photo: Instagram / Prague Studios
Photo: Instagram / Prague Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Probíhající stáv­ky WGA a SAG-AFTRA mají dopa­dy dale­ko za hra­ni­ce­mi Hollywoodu a pocí­ti­li je i pro­fe­si­o­ná­lo­vé z fil­mo­vé­ho prů­mys­lu v Praze. Pražská stu­dia, kde se natá­če­la dru­há série Nadace, muse­la letos v létě kvů­li výpad­kům výro­by způ­so­be­ným stáv­kou her­ců pro­pus­tit asi 1700 lidí, pro­zra­dil v novém roz­ho­vo­ru pro iROZHLAS.cz šéf stu­dia Tomáš Krejčí.

Zatímco prá­ce na lokál­ních pro­duk­cích pokra­čo­va­ly i přes květ­no­vou stáv­ku WGA, stáv­ka SAG-AFTRA vyús­ti­la před tře­mi týd­ny v oka­mži­té zasta­ve­ní vět­ši­ny vel­kých pro­duk­cí po celém svě­tě.

Dvě ze tří vel­kých natá­če­ní v Praze v letoš­ním létě, dru­há série Interview s upí­rem od AMC a tře­tí série Nadace od Apple TV, se po vyhlá­še­ní stáv­ky oka­mži­tě zasta­vi­ly.

Produkce tře­tí sezó­ny seri­á­lu Kolo času spo­leč­nos­ti Amazon Studios mezi­tím pokra­čo­va­la, přes­to­že hvězdy Rosamund Pike a Daniel Henney jsou čle­ny SAG.

„Stojíme tu dnes úpl­ně vylid­ně­ní, pro­to­že asi před tře­mi týd­ny, když Americká fede­ra­ce tele­viz­ních a roz­hla­so­vých uměl­ců vstou­pi­la do stáv­ky, jsme muse­li oka­mži­tě zasta­vit veš­ke­rou pro­duk­ci,“ říká Krejčí Martinu Hrnčířovi z natá­če­ní Nadace v praž­ských stu­di­ích.

„Zaměstnali jsme řadu vyni­ka­jí­cích her­ců a here­ček, kte­ří jsou v Los Angeles zastou­pe­ni tím­to sva­zem. A pro­to­že se odbo­ry nedo­hod­ly s ali­an­cí pro­du­cen­tů, byla s oka­mži­tou plat­nos­tí vyhlá­še­na stáv­ka, kte­rá se pře­nes­la i sem do České repub­li­ky. Herci, kte­ré svaz zastu­pu­je, nesmě­li ze dne na den vůbec natá­čet.“

„Veškerá čin­nost na celém svě­tě byla ze dne na den zmra­ze­na, v důsled­ku čehož my jako pro­du­cen­ti nemů­že­me natá­čet. Je to nešťast­ná řetě­zo­vá reak­ce. Dopady byly vel­mi nepří­jem­né. Zejména pro všech­ny čle­ny naše­ho fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý před stáv­kou čítal asi 1 700 lidí. To zna­me­ná, že jsem musel pro­pus­tit 1 700 úžas­ných spo­lu­pra­cov­ní­ků.“

Stávka zasáh­la i míst­ní pro­fe­si­o­ná­ly z obo­ru, kte­ří pra­co­va­li na Interview s upí­rem. Tato pro­duk­ce měla běžet do kon­ce srp­na, zatím­co Nadaci zbý­va­ly ješ­tě asi tři měsí­ce natá­če­ní, když se natá­če­ní zasta­vi­lo.

Jak však Krejčí pozna­me­ná­vá, míst­ní čle­no­vé štá­bu, kte­ří při­šli o prá­ci, nebu­dou mít nyní snad­né najít náhrad­ní prá­ci. Většina vel­kých svě­to­vých pro­duk­cí je po dobu stáv­ky poza­sta­ve­na a prav­dě­po­dob­ně budou ovliv­ně­ny i dal­ší pro­jek­ty, kte­ré měly v plá­nu natá­čet v Praze v letoš­ním roce.

„Od pod­pi­su posled­ní kolek­tiv­ní smlou­vy mezi her­ci, sce­náris­ty a pro­du­cen­ty uply­nu­lo mno­ho let. Bohužel se za tu dobu celý byz­nys zásad­ním způ­so­bem změ­nil,“ dodá­vá šéf praž­ských stu­dií.

Mezi tyto zásad­ní způ­so­by, kte­rý­mi se prů­my­sl změ­nil, pat­ří nově roz­ší­ře­né stre­a­mo­va­cí služ­by a vze­stup tech­no­lo­gií umě­lé inte­li­gen­ce.

Aktoři a scé­náris­té nedo­stá­va­jí ze stre­a­mo­va­ných fil­mů a seri­á­lů tako­vé odmě­ny, jaké kdy­si bra­li z domá­cí­ho videa, a ekvi­va­lent­ní doho­dy se kvů­li nedo­stat­ku transpa­rent­ních úda­jů dosa­hu­jí obtíž­ně. Nové a rych­le se vyví­je­jí­cí tech­no­lo­gie při­tom před­sta­vu­jí pří­mou hroz­bu pro obě pro­fe­se.

„Strany, kte­ré se sna­ži­ly dosáh­nout doho­dy, jsou v těch­to otáz­kách tak dale­ko od sebe, že nedo­šlo k žád­né­mu pokro­ku. Naopak, během jed­ná­ní došlo k řadě dal­ších a dokon­ce i emo­ci­o­nál­ních kon­flik­tů. Tyto stra­ny jsou dodnes v záko­pech,“ dodá­vá Krejčí.

Jak dlou­ho budou stáv­ky trvat? Nejdelšími ana­lo­gic­ký­mi před­cho­zí­mi stáv­ka­mi byly stáv­ka WGA z roku 1988, kte­rá trva­la pět měsí­ců (sou­čas­ná stáv­ka trvá tři měsí­ce), a stáv­ka SAG-AFTRA z roku 1980, kte­rá trva­la více než tři měsí­ce. Vzhledem k tomu, jak dale­ko se stra­ny zda­jí být od sebe, i opti­mis­tic­ké odha­dy před­po­ví­da­jí, že sou­čas­né stáv­ky tyto dél­ky zpo­chyb­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09549 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72322 KB. | 19.05.2024 - 21:23:23