Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Recenze filmu Blade Runner

Recenze filmu Blade Runner

Blade1
Blade1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Je veli­ce obtíž­né napsat recen­zi k tak kul­tov­ní­mu, k tak suges­tiv­ní­mu dílu, jakým Blade Runner beze­spo­ru je. Blade Runner je už star­ší dílo, pre­mi­é­ru měl film už v roce 1982. Film reži­sé­ra Ridley Scotta je „zasa­zen“ do vcel­ku ponu­ré atmo­sfé­ry, atmo­sfé­ry, kde je téměř pořád deš­ti­vo. Jakoby tato „kon­tu­ra“ umoc­ni­la suges­tiv­nost samot­né­ho fil­mu. Nepřeslechnutelná je také hudeb­ní kuli­sa fil­mu, kte­rou slo­žil hudeb­ní „mág“ Vangelis. Výrazným „tahem štět­ce“ Ridley Scotta, toho­to uměl­ce fil­mo­vé­ho plát­na, je jeho pohled na mul­ti­kul­tur­ní spo­leč­nost. Děj fil­mu se ode­hrá­vá v Los Angeles budouc­nos­ti, kon­krét­ně v roce 2019. V celém fil­mu jsou růz­né názna­ky mul­ti­kul­tur­ní­ho sou­ži­tí. V Los Angeles budouc­nos­ti je čín­ská čtvrť, japon­ské rekla­my. Ilustrativním pří­kla­dem mož­né­ho mul­ti­kul­tur­ní­ho sou­ži­tí je, když v ději fil­mu pro­jde sku­pi­na vyzna­va­čů Hare Kršna, nebo orto­dox­ních židů. Tito všich­ni dohro­ma­dy žijí v jakési spo­leč­né sym­bi­óze, v jakém­si spo­leč­ném sou­ži­tí.

Ostatně jmé­no jed­né z hlav­ních postav fil­mu – Ráchel (hebrej­sky רחל) doka­zu­je, že Ridley Scottovi není inspi­ra­ce z hebrej­ské tra­di­ce cizí. Její jmé­no totiž doslov­ně pře­lo­že­né zna­me­ná – oveč­ku. A jako­by ve fil­mu Blade Runner tato posta­va, Ráchel zce­la napl­ni­la svůj vlast­ní osud deter­mi­no­va­ný, urče­ný jejím jmé­nem. Nemůžeme si rov­něž nepo­všim­nout jis­tých chris­to­lo­gic­kých prv­ků, kdy si andro­id Roy Batty své dla­ně pro­pích­ne hře­by.

Ale všech­no to – mul­ti­kul­tur­ní spo­leč­nost se vzá­jem­nou sym­bi­ó­zou kul­tur, nábo­žen­ství, jazy­ků je jenom jaký­si kolo­rit, poza­dí k vlast­ní­mu ději fil­mu. Blade Runner v pře­kla­du zna­me­ná „ost­ré koman­do.“ Bývalý detek­tiv z ost­ré­ho koman­da – Rick Deckard, kte­ré­ho hra­je Harrison Ford, byl zno­vu povo­la­ný do akce. Dostává za úkol ukon­čit exis­ten­ci něko­li­ka umě­lým bytos­tem, andro­i­dům. Rick se nej­pr­ve úko­lu brá­ní, ale poslé­ze se zce­la pono­ří do jeho plně­ní. Jeho prá­ce se zkom­pli­ko­va­la, když se sblí­žil s jed­ním andro­i­dem, tedy s žen­ským andro­i­dem – s Ráchel.

Při plně­ní své­ho úko­lu musí Rick Deckard postup­ně řešit morál­ní pro­blémy. Umělé bytos­ti, andro­i­di mají totiž své city, emo­ce a rov­něž vzpo­mín­ky. Tyto city, emo­ce a vzpo­mín­ky jim byly umě­le implan­to­vá­ny, ale už tyto umě­lé bytos­ti činí bliž­ší­mi nám lidem. Rick Deckard si začne uvě­do­mo­vat, že mu činí potí­že s ukon­če­ním exis­ten­ce kaž­dé­ho dal­ší­ho andro­i­da. Pozměněný vztah k těm­to umě­lým bytos­tem se jas­ně pro­ká­že v jeho náklon­nos­ti k Ráchel, a tak u Ricka postup­ně dochá­zí ke kon­flik­tu mezi povin­nos­tí vůči spo­leč­nos­ti a jeho vnitř­ním hla­sem.

Poselství fil­mu Blade Runner není snad­né roz­luš­tit. Film je o hle­dá­ní smys­lu naše­ho bytí, je o hle­dá­ní smys­lu živo­ta, což je i v samot­ném závě­ru fil­mu pří­mo řeče­no. Ale hle­dá­ní smys­lu živo­ta niko­liv za kaž­dou cenu, za cenu ztrát jiných lid­ských živo­tů. Smrt je cosi nega­tiv­ní­ho, nepři­ro­ze­né­ho a vědí to i umě­lé bytos­ti v ději fil­mu. Jejich hle­dá­ní jak si pro­dlou­žit život je hle­dá­ním „Svatého grá­lu“ věč­né­ho živo­ta a je vlast­ně také naším hle­dá­ním.

Více na Kritiky.cz
AKA Kameraman Ztracené kulky si přizval slavného Albana Lenoira a natočil gangsterký debut, za...
BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová Za svou retardovanou Johanku v Renčově Requiem pro panenku získala ocenění na filmovém festiva...
Rick a Morty - promo ...
#1946: Dveře Chaosu 1 - 40 % Dveře Chaosu 1 (グレンツェン・テューア)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované v...
Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku „Máme měřit dvojím metrem? Jedním policii a druhým ty ostatní?“ Soudce Bernard Le...

Film nám má rov­něž uštěd­řit morál­ní lek­ci o tole­ran­ci k něče­mu jiné­mu, odliš­né­mu, než na co jsme zvyklí. Androidi mohou doce­la dob­ře před­sta­vo­vat národ­nost­ní men­ši­nu, nábo­žen­ské vyzná­ní, či člo­vě­ka žijí­cí­ho alter­na­tiv­ním způ­so­bem živo­ta. Ale všech­na odliš­nost, či avant­gar­da od main­stre­a­mo­vé­ho způ­so­bu živo­ta má své hra­ni­ce! Touto hra­ni­cí je bytí jiné­ho člo­vě­ka. V ději fil­mu se někte­ré umě­lé bytos­ti ocit­ly v kon­flik­tu se spo­le­čen­ským sys­té­mem prá­vě díky vraž­dám, kte­ré pro­ved­ly.

Jedna kon­krét­ní věc mi utkvě­la v mys­li při shléd­nu­tí toho­to umě­lec­ké­ho sním­ku. V mno­ha ame­ric­kých fil­mech je jed­ním z nej­ú­střed­něj­ších moti­vů oběť hlav­ní­ho hrdi­ny. Hlavní hrdi­na obě­tu­je svůj život, nebo něco ze své­ho živo­ta. Jednoduše se hlav­ní hrdi­na obě­tu­je pro spo­leč­nost, pro ostat­ní. Typickým pří­kla­dem může být film Armageddon, kde se hlav­ní hrdi­na Harry obě­tu­je pro záchra­nu lid­stva. Harry musí ruč­ně odpá­lit výbuš­ni­nu na aste­ro­i­du, aby aste­ro­id zni­čil, avšak spo­lu se zni­če­ním aste­ro­i­du umí­rá i on sám.

Ve fil­mu Blade Runner to není hlav­ní hrdi­na, ale nao­pak andro­id Roy Batty, kte­rý v samot­ném závě­ru děje zachra­ňu­je Ricka Deckarda před pádem z výš­ko­vé budo­vy. Roy Batty je tím, kdo obě­tu­je niko­liv svůj život, ale své hod­no­ty, své nazí­rá­ní na svět. Protože to byla Rick Deckard, kte­rý Roymu zabil pří­tel­ky­ni podob­ně jako i dal­ší andro­i­dy. Ačkoliv Roy dob­ře ví, že stej­ně sám zemře, nako­nec nevá­há a zachrá­ní život své­mu pro­tiv­ní­ko­vi – Ricku Deckardovi.

Poselství fil­mu se zdá být tím pádem „roz­luš­tě­no“. Je to život, kte­rý je výji­meč­ný, vzác­ný ve všech svých pro­mě­nách. Film Blade Runner v nás má vzbu­dit úctu k živo­tu i přes jeho slo­ži­tost a kom­pli­ko­va­nost. Tento film urči­tě dopo­ru­ču­ji ke shléd­nu­tí neje­nom pří­z­niv­cům žán­ru sci-fi, ale všem vám, kte­ří se zamýš­lí­te nad tím, kam se ubí­rá naše civi­li­za­ce.

Blade Runner. Režie: Ridley Scott.
Hrají: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion James, Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull

Více na Kritiky.cz
Mořská příšera Chriss Williams po výborném animáku Velká Šestka zkouší štěstí znova a ikdyž to nen...
Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch V sobotu začal slibovaný přímý přenos zábavné soutěže Česko Slovensko má talent. Čekal...
Vřískot (2022) Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett se ukázali jako osvědčená dvojka ( Southbound a Krvavá Ne...
Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenář...
Společnost Atari se chystá ve spolupráci s GSD Group a... Společnost Atari se chystá ve spolupráci s GSD Group a Gensler vybudovat v USA síť hotelů s n...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78615 s | počet dotazů: 292 | paměť: 70080 KB. | 04.12.2023 - 21:08:21