Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Třetí série seriálu Kolo času se natáčí v Praze

Třetí série seriálu Kolo času se natáčí v Praze

Photo © Amazon Prime Video
Photo © Amazon Prime Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Minulý týden v Praze ofi­ci­ál­ně odstar­to­va­la pro­duk­ce tře­tí série fan­ta­sy seri­á­lu Amazon Studios Kolo času. Obrovské natá­če­ní bude trvat více než šest měsí­ců, při­čemž datum ukon­če­ní je sta­no­ve­no na 25. říj­na.

Natáčení tře­tí série Kola času v Praze prá­vě pro­bí­há v Jordan Studios, pro­dukč­ním domě, kte­rý byl pro seri­ál vybu­do­ván v býva­lé továr­ně na náklad­ní auto­mo­bi­ly v Letňanech v čes­kém hlav­ním měs­tě. Natáčení bude pro­bí­hat také v loka­cích po celé České repub­li­ce.

Přestože se Kolo času sta­lo po pre­mi­é­ře prv­ní série v roce 2021 nej­sle­do­va­něj­ším seri­á­lem na Prime Video s cel­ko­vým počtem téměř pěti mili­ard zhléd­nu­tých minut, od té doby jej pře­ko­na­ly seri­á­ly Reacher a Pán prs­te­nů:

Základní obsazení seriálu Kolo času

Základní obsa­ze­ní seri­á­lu Kolo času (2020) - Photo © Amazon Prime Video

Druhá sezó­na Kolo času, kte­ré v letech 2020 a 2021 utr­pě­lo nároč­ným natá­če­ním v důsled­ku pan­de­mie a sou­vi­se­jí­cích ome­ze­ní, by mělo mít pre­mi­é­ru na Prime Video letos v létě.

Stálí před­sta­vi­te­lé seri­á­lu Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski, Marcus Rutherford a Dónal Finn jsou potvr­ze­ni, že se vrá­tí ve tře­tí sérii seri­á­lu Kolo času.

K nim se při­po­jí navrá­ti­vší se her­ci Johann Myers, Kate Fleetwood, Priyanka Bose, Taylor Napier, Hammed Animashaun, Jennifer Cheon Garcia, Kae Alexander a Meera Syal.

V sobo­tu na JordanConu, fes­ti­va­lu věno­va­ném Kole času auto­ro­vi Robertu Jordanovi, Amazon Studios ozná­mi­lo, že se k obsa­ze­ní při­po­ji­li dal­ší čty­ři her­ci: Maja Simonsen, Ragga Ragnars, Jay Duffy a Rima Te Wiata.

Rosamund Pikeová ve filmu Kolo času (2020)

Rosamund Pikeová v seri­á­lu Kolo času (2020) - Photo © Amazon Prime Video

Praha byla oblí­be­ným mís­tem pro Amazon Studios v posled­ním půl­sto­le­tí, při­čemž v čes­kém hlav­ním měs­tě se natá­če­la také dru­há série Lovců a obě série Karnevalové řady. Showrunner Rafe Judkins již dří­ve uve­dl, že pro Kolo času plá­nu­je cel­kem osm sezón.

Producenti by moh­li chtít urych­lit prá­ci na nad­chá­ze­jí­cích sezó­nách. Praha plá­nu­je kom­plet­ní pře­stav­bu úze­mí, kte­ré tvo­ří ate­li­é­ry Jordan a jeho oko­lí, a během něko­li­ka příš­tích dese­ti­le­tí ho pro­mě­ní v rezi­denč­ní zástav­bu.

Kolo času je jed­nou ze tří vel­kých tele­viz­ních pro­duk­cí, kte­ré se budou letos v létě natá­čet v Praze. V stu­diu Barrandov Studio prá­vě pro­bí­há natá­če­ní dru­hé série Interview s upí­rem a od kon­ce příští­ho měsí­ce se do čes­ké met­ro­po­le vrá­tí natá­če­ní tře­tí série Foundation.

Více na Kritiky.cz
Vlk viking - Po hodně dlouhé době solidní vlkodlačí horor s norskou mytologií Film se odehrává v Norském městě Nybo, kde mladá dívka se přestěhuje se svou matkou policis...
Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna Vydání nového pokračování Tomb Raidera pro PC se kvapem blíží. Původně exkluzivní titul ...
Za čárou | Outside The Wire Netflix se rozhodl pro letošek přitvrdit. Situace kinařů se ani po měsících trvající krize ...
26. ročník Českých lvů - nominace cen - 3 ...
Masterchef CZ – největší přehmaty režie #3 - Makronky I druhá sezóna Masterchef CZ je plná chyb. Tak se podívejte na "Makronky"....

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23659 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69964 KB. | 05.12.2023 - 12:34:34