Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Třetí série seriálu Kolo času se natáčí v Praze

Třetí série seriálu Kolo času se natáčí v Praze

Photo © Amazon Prime Video
Photo © Amazon Prime Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Minulý týden v Praze ofi­ci­ál­ně odstar­to­va­la pro­duk­ce tře­tí série fan­ta­sy seri­á­lu Amazon Studios Kolo času. Obrovské natá­če­ní bude trvat více než šest měsí­ců, při­čemž datum ukon­če­ní je sta­no­ve­no na 25. říj­na.

Natáčení tře­tí série Kola času v Praze prá­vě pro­bí­há v Jordan Studios, pro­dukč­ním domě, kte­rý byl pro seri­ál vybu­do­ván v býva­lé továr­ně na náklad­ní auto­mo­bi­ly v Letňanech v čes­kém hlav­ním měs­tě. Natáčení bude pro­bí­hat také v loka­cích po celé České repub­li­ce.

Přestože se Kolo času sta­lo po pre­mi­é­ře prv­ní série v roce 2021 nej­sle­do­va­něj­ším seri­á­lem na Prime Video s cel­ko­vým počtem téměř pěti mili­ard zhléd­nu­tých minut, od té doby jej pře­ko­na­ly seri­á­ly Reacher a Pán prs­te­nů:

Základní obsazení seriálu Kolo času

Základní obsa­ze­ní seri­á­lu Kolo času (2020) - Photo © Amazon Prime Video

Druhá sezó­na Kolo času, kte­ré v letech 2020 a 2021 utr­pě­lo nároč­ným natá­če­ním v důsled­ku pan­de­mie a sou­vi­se­jí­cích ome­ze­ní, by mělo mít pre­mi­é­ru na Prime Video letos v létě.

Stálí před­sta­vi­te­lé seri­á­lu Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski, Marcus Rutherford a Dónal Finn jsou potvr­ze­ni, že se vrá­tí ve tře­tí sérii seri­á­lu Kolo času.

K nim se při­po­jí navrá­ti­vší se her­ci Johann Myers, Kate Fleetwood, Priyanka Bose, Taylor Napier, Hammed Animashaun, Jennifer Cheon Garcia, Kae Alexander a Meera Syal.

V sobo­tu na JordanConu, fes­ti­va­lu věno­va­ném Kole času auto­ro­vi Robertu Jordanovi, Amazon Studios ozná­mi­lo, že se k obsa­ze­ní při­po­ji­li dal­ší čty­ři her­ci: Maja Simonsen, Ragga Ragnars, Jay Duffy a Rima Te Wiata.

Rosamund Pikeová ve filmu Kolo času (2020)

Rosamund Pikeová v seri­á­lu Kolo času (2020) - Photo © Amazon Prime Video

Praha byla oblí­be­ným mís­tem pro Amazon Studios v posled­ním půl­sto­le­tí, při­čemž v čes­kém hlav­ním měs­tě se natá­če­la také dru­há série Lovců a obě série Karnevalové řady. Showrunner Rafe Judkins již dří­ve uve­dl, že pro Kolo času plá­nu­je cel­kem osm sezón.

Producenti by moh­li chtít urych­lit prá­ci na nad­chá­ze­jí­cích sezó­nách. Praha plá­nu­je kom­plet­ní pře­stav­bu úze­mí, kte­ré tvo­ří ate­li­é­ry Jordan a jeho oko­lí, a během něko­li­ka příš­tích dese­ti­le­tí ho pro­mě­ní v rezi­denč­ní zástav­bu.

Kolo času je jed­nou ze tří vel­kých tele­viz­ních pro­duk­cí, kte­ré se budou letos v létě natá­čet v Praze. V stu­diu Barrandov Studio prá­vě pro­bí­há natá­če­ní dru­hé série Interview s upí­rem a od kon­ce příští­ho měsí­ce se do čes­ké met­ro­po­le vrá­tí natá­če­ní tře­tí série Foundation.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81025 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72021 KB. | 25.07.2024 - 10:52:13