Kritiky.cz > Recenze knih > Pepo! Ty popleto! - pokračování leporela Edo! Ty neposedo!

Pepo! Ty popleto! - pokračování leporela Edo! Ty neposedo!

childrens books 5227322 1920
childrens books 5227322 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Víte, jak trá­ví rodi­na Kaňourova Vánoce? Chcete se dozvě­dět, jaká povo­lá­ní mohou být ve zví­ře­cím svě­tě? Chcete se poba­vit a zažít mno­ho komic­kých situ­a­cí, kte­ré zná­te ze svě­ta lidí? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Venduly Hegerové s názvem Pepo! Ty pople­to!, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Portál. 

Toto lepo­re­lo je zamě­ře­no na eti­ke­tu, tj. jak se správ­ně cho­vat, ale také na bez­peč­nost a emo­ce.

Jaké situ­a­ce v tom­to lepo­re­lu může­te zažít? Především, jak to vypa­dá na poš­tě, na uli­ci, na horách, jak při­pra­vu­jí Vánoce v růz­ných domác­nos­tech, jak pro­bí­ha­jí advent­ní trhy, jak to vypa­dá na nádra­ží, kam lidé vlast­ně ces­tu­jí, jaké je to na horách v hor­ské cha­tě a jak lidé i zví­řát­ka osla­vu­jí Silvestr a pří­chod Nového roku.

9788026218364

Pokud bude­te pozor­ně sle­do­vat, tak posta­vy pro­po­ju­jí bub­li­ny s tex­ty, kde se dozví­te, o čem si poví­da­jí a co zají­ma­vé­ho zaží­va­jí. Na kon­ci lepo­re­la jsou obráz­ky i s popis­kem jed­not­li­vých postav, růz­ných rodi­nek, kte­ré v lepo­re­lu vystu­pu­jí. Jsou to např. man­že­lé Dešťovkovi, Rodina Kaňourova a jejich klu­ci Jenda a Zdenda, Zuzanka a tatí­nek Lumír, kte­rý je kan­di­dát na sta­ros­ty, rodi­na Brumlova, man­že­lé Ulitovi, stráž­mis­tr Fousek, tchoř Pšoukal a Vlk Šedivák - nej­vět­ší výtrž­ník.

Zima, váno­ce, osla­vy Silvestra a pří­cho­du Nového roku na horách, to jsou téma­ta dal­ší kni­hy Venduly Hegerové.

Toto lepo­re­lo je napros­to báječ­né. Zamilovala jsem si ho od prv­ní­ho oka­mži­ku. Když jsem jej ote­vře­la, nevě­dě­la jsem, na co se nej­pr­ve dívat a co číst. Ilustrace Venduly Hegerové mám moc ráda a mys­lím si, že se líbí nejen dětem, ale i dospě­lým.

Co si děti díky jeho pro­hlí­že­ní vlast­ně pro­cvi­čí? Především zra­ko­vé vní­má­ní, postřeh, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, mohou totiž počí­tat, kolik vidí jakých zví­řá­tek, dále se sezná­mí s pís­men­ky, roz­ví­jí svou předčte­nář­skou gra­mot­nost, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, kdy mohou vyprá­vět o tom, co vidí na obráz­ku, logic­ky pře­mýš­let, co spo­lu sou­vi­sí, hle­dat, co je stej­né, co nao­pak roz­díl­né, sou­stře­dit se, vydr­žet u dané­ho pří­bě­hu a tré­no­vat tak svo­ji pozor­nost, paměť i fan­ta­zii.

Najdete zde mno­ho zají­ma­vých témat pro dal­ší spo­leč­né vyprá­vě­ní s dět­mi. Toto lepo­re­lo bude mít pro děti vel­ký pří­nos a roz­hod­ně nebu­de nikde scho­va­né a ležet v kou­tě.

Kniha je urče­na pro všech­ny děti, kte­ré se rády baví, milu­jí obráz­ky, chtě­jí se něco dozvě­dět, dále pro uči­tel­ky mateř­ských škol, logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky, logo­ped­ky i pro rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří s dět­mi navště­vu­jí logo­pe­dii a chtě­jí  s nimi zábav­nou for­mou pro­cvi­čo­vat samo­stat­ný slov­ní pro­jev. Pro svou prá­ci logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky tuto pub­li­ka­ci roz­hod­ně vyu­ži­ji a oce­ním. Neustále hle­dám námě­ty na čin­nos­ti pro prá­ci s dět­mi. Musím říci, že mě tato pří­ruč­ka nadchla. Při své prá­ci s dět­mi hod­ně vyu­ží­vám kni­hy Venduly Hegerové, jeli­kož mám moc ráda její ilu­stra­ce. Děti je pros­tě milu­jí. Už se moc těším, až jej s dět­mi vyzkou­ším. Myslím si, že se oprav­du poved­lo. Pojďte se sezná­mit s rodin­ka­mi růz­ných zví­řá­tek a zažít tak báječ­ná zim­ní dob­ro­druž­ství. Připomeňte si spo­leč­ně s dět­mi, jak jste si uži­li vánoč­ní svát­ky i Silvestra. Určitě to pro ně bude zají­ma­vá vzpo­mín­ka.

Několik slov o autor­ce:

Vendula Hegerová je výtvar­ni­ce, kte­rá se věnu­je pře­de­vším tvor­bě pro děti a naro­di­la 23.3.1976 ve Vysokém Mýtě.

Vystudovala Vyšší odbor­nou ško­lu gra­fic­kou v Jihlavě, kde také po stu­di­ích něko­lik let půso­bi­la. K ilu­stra­cím pro děti se dosta­la hlav­ně díky zakáz­ce na vyzdo­be­ní dět­ské­ho oddě­le­ní Jihlavské nemoc­ni­ce. Radost, kte­rou svý­mi deko­ra­ce­mi způ­so­bi­la ji pře­svěd­či­lo, že prá­vě děti nej­ví­ce oce­ní její vese­lé obráz­ky.

Je to mno­ho­stran­ná výtvar­ni­ce, kte­rá má na svém kon­tě lepo­re­la, komiksy, ani­mo­va­ný film, desig­ny poko­jíč­ků, přá­níč­ka, ale nej­ví­ce samo­zřej­mě kní­žek. Často jsou to kníž­ky nauč­né, kte­ré pod­ně­cu­jí dět­skou tvo­ři­vost a fan­ta­zii.

Vydala kni­hy Měsíce, Nauč mě kres­lit, Edo! Ty nepo­se­do!, Zvířátka z lesa, Zvířátka ze stat­ku a mno­ho dal­ších úžas­ných kní­žek.

  • Autor: Vendula Hegerová
  • Ilustrace: Vendula Hegerová
  • Žánr: lepo­re­lo
  • Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Portál, Praha
  • Počet stran: 18
  • Vazba kni­hy: vaz­ba pev­ná, lepo­re­lo
  • ISBN 978-80-262-1836-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64819 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72313 KB. | 18.05.2024 - 08:40:03