Kritiky.cz > Knihy k maturitě > Petr a Lucie

Petr a Lucie

PetrALucie
PetrALucie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„A pro­to­že byl v onom tvár­ném věku, kdy se duše – s povr­chem ješ­tě pří­liš heb­kým – pokrý­vá vrás­ka­mi při sebe­men­ších záva­nech zven­čí a roze­chvě­ně se utvá­ří pod jejich let­mý­mi doty­ky, cítil se také on sám již napřed smu­ten a zahanben.“ (stra­na 10)

Romain Rolland
96 stran

Pár slov o auto­ro­vi: Romain Rolland byl fran­couz­ský pro­za­ik, dra­ma­tik, ese­jis­ta, hudeb­ní his­to­rik, lite­rár­ní kri­tik a nosi­tel Nobelovy ceny.
V dět­ství se pře­stě­ho­val s rodi­nou do Paříže, aby mohl mít co nej­lep­ší vzdě­lá­ní. Po zís­ká­ní Nobelovy ceny věno­val finanč­ní část­ku na zmír­ně­ní útrap lidí zasa­že­né 1. svě­to­vou vál­kou. Ovlivňoval veřej­né míně­ní a vel­mi rych­le se stal jed­ním z nej­sil­něj­ších duchů kul­tur­ní Evropy své doby.

Obsah: Petr je zne­chu­cen vál­kou a ztrá­cí zájem o oko­lí, jeli­kož pou­ze čeká na odvod na fron­tu. Při bom­bar­do­vá­ní Paříže se scho­vá v met­ru, kde nara­zí na krás­nou dív­ku. Bez jedi­né­ho slo­va či pohle­du se zase roz­je­dou, ale osud jim pře­je a oni se zno­vu pot­ka­jí.

První dojmy: Po začát­ku kni­hy jsem se abso­lut­ně nemoh­la začíst. Kniha mě nudi­la a na ner­vy mi lez­ly i hlav­ní posta­vy. Chvilku jsem dokon­ce zva­žo­va­la, jest­li kni­hu neod­lo­žím.

Popis hlav­ních postav: Petr – Mladý 18-ti letý stu­dent z dob­ré rodi­ny, kte­rý nechá­pe smy­sl vál­ky a tak zastá­vá pro­ti­vá­leč­né názo­ry. Má sklon si svět ide­a­li­zo­vat. Je také zasa­žen vli­vem jeho nábo­žen­ské mat­ky.
Lucie – Mladá dív­ka, kte­rá žije jenom s mat­kou, kte­rá pra­cu­je v továr­ně na výbuš­ni­ny. Studovala malíř­ství, kte­ré však nedo­kon­či­la. Je něž­ná, cit­li­vá a má odliš­ný pohled na svět. Jako malá se muse­la sama živit. V lás­ce vidí smy­sl živo­ta.

Cílová sku­pi­na: Řekla bych, že kni­ha je zejmé­na pro lidi 15+. Když se podí­vám po svých spo­lu­žá­cích, kte­ří Petra a Lucii čet­li, vět­ši­ně se moc líbi­la. Nejde o žád­nou nároč­nou čet­bu. V kni­ze je také roman­tic­ký pří­běh, tak­že tenhle žánr oce­ní spí­še sleč­ny.

„Znal již dočas­né úle­vy, jež skrý­vá umě­ní. Vnikne-li nám do očí bož­ská pro­por­ce linií a barev a nebo zazní-li nám v rozkoš­nic­ky vní­ma­vé a zvuč­né uli­tě ucha krás­né měni­vé hry akor­dů roz­ví­je­jí­cích se a splý­va­jí­cích jeden s dru­hým pod­le záko­nů har­mo­nie, poci­ťu­je­me v nit­ru mír a jsme zapla­ve­ni rados­tí. (stra­na 14)

Proč jsem kni­hu zača­la číst? Primárně jsem kni­hu zača­la číst, pro­to­že jsem ji měla v sezna­mu knih k matu­ri­tě. Druhotně taky pro­to, že ji spous­tu lidí v mém oko­lí vychva­lo­va­lo.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? Na jed­nu stra­nu musím říct, že kni­ha je oprav­du vel­mi krát­ká a pokud nemá­te už moc času, není to špat­ná vol­ba. Na dru­hou stra­nu musím říct, že já jsem si kni­hu k matu­ri­tě nevza­la. Děj mi při­šel více­mé­ně nud­ný a nedo­ká­žu si před­sta­vit, že bych o kni­ze měla mlu­vit u matu­ri­ty. Bylo to nud­né a tako­vé kni­hy se špat­ně pama­tu­jí.

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? To je tako­vé spor­né. Věřím, že kdy­by se mi kni­ha líbi­la, mlu­vit by se o ní dalo doce­la snad­no. Když však čte­te kni­hu s nechu­tí a s přá­ním, abys­te už došli na posled­ní strán­ku, pochy­bu­ji, že si bude roz­vlek­lý děj pama­to­vat.

Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Za mě kni­ha není abso­lut­ně čti­vá. Celkové zpra­co­vá­ní mi nepři­šlo vůbec zají­ma­vé. Zapamatovatelná doce­la je, i když já jsem rad­ši hned zapo­mně­la, jak mě kni­ha neba­vi­la.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Myslím, že nic, co by čte­ná­ři nemoh­la dát jaká­ko­li jiná kni­ha.

Co pře­kva­pi­lo? Místy se mi líbi­lo, jak v někte­rých čás­tí byla kni­ha mile poe­tic­ká. Občas mi to při­šlo pří­liš, ale v někte­rých úse­cích se to hodi­lo.

Co zkla­ma­lo? Zklamala mě kni­ha cel­ko­vě. Jak pří­bě­hem, zpra­co­vá­ním, čti­vos­tí. Bohužel, tahle kni­ha u mě neu­spě­la.

„ ‚Já vím, co všech­no ve vás je,‘ řekl Petr.
‚Ach, to je mno­hem snad­něj­ší. Já to o vás také vím. O dru­hém to člo­věk vždyc­ky ví líp.‘“ (stra­na 41)

Popiš kni­hu 2 slo­vy: mlá­dí, lás­ka

Můj názor: Kniha pro mě byla jed­no vel­ké zkla­má­ní. Do čte­ní jsem se muse­la nutit a z pře­čte­ní téhle kni­hy jsem nemě­la vůbec žád­nou radost. Nebylo v ní nic, co by mě něja­ký způ­so­bem oslo­vi­lo. Hodnocení, kte­ré jsem kni­ze dala, jsem dala jenom kvů­li tomu, že jsem bra­la myš­len­ku toho, že je hlav­ní hrdi­na pro­ti vál­ce. Jinak pro mě kni­ha byla totál­ní pro­pa­dák a zase bych vám ji nedo­po­ru­či­la.

Procentuální hod­no­ce­ní: 31%

„Radost snad­no zapo­mí­ná na minu­lé hrů­zy.“ (stra­na 65)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ptáci stěhováci7. února 2024 Ptáci stěhováci Velmi milé překvapení, které mi vyrazilo dech. Animáky se zvířatky mám nejradši a od tohodle jsem upřímně nečekal moc, o to více jsem překvapený jaká pecka se z Migration vyklubala. […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Grantchester S08E03 - Episode #8.331. října 2023 Titulky k Grantchester S08E03 - Episode #8.3 Cathy, Geordie a Will se jdou podívat na slavný Modiglianiho obraz. Během dne se zjistí, že byl ukraden a na místě je mrtvý muž. Bonnie se přijede podívat na Willa, ale tomu se nelíbí, že […] Posted in Titulky
  • Bird Box (2018)10. srpna 2019 Bird Box (2018) Někdy je lepší tu hrůzu kolem raději nevidět! Zvláště pokud by vás to mohlo stát vlastní život… Svět náhle postihla neznámá apokalypsa, během které většina lidské […] Posted in Horory
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Hole, The (2009)5. února 2013 Hole, The (2009) Copak se to ukrývá v temné díře ve sklepení? Susan se společně se svými dvěma syny právě přistěhovala do malého městečka Bensenville. Starší Dane tuto změnu nesnáší moc […] Posted in Horory
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • Svět pod hlavou - Rodinná záležitost20. února 2017 Svět pod hlavou - Rodinná záležitost Soudruzi já nevim co mám říct. Já asi nic řilkat nebudu. Jakožto soudruh a straník je mou povinností dát plný počet. No nic, paní Magdička volala, že má nějakou havárii, tak já jdu, […] Posted in Krátké recenze
  • LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60%8. února 2019 LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO® příběh – hrdinové Emmet a Lucy (a další) zachránili, co mohli, když v tom se jim do města snesou […] Posted in Filmové recenze
  • Burning Bright (2010)14. ledna 2023 Burning Bright (2010) Mladí sourozenci uvězněni během hurikánu v zabarikádovaném domě s hladovým bengálským tygrem za zadkem…Poté co spáchala její matka sebevraždu, je Kelly rozhodnuta, dát […] Posted in Horory
  • Na pivo do první linie27. listopadu 2022 Na pivo do první linie Petr Farrelly je zajímavý režisér a jeho Oscarová Zelená Kniha patří mezi mé oblíbené filmy a bylo s podivem, jak někdo, kdo se celý život točí kolem hloupých komedíí nakonec dokáže […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74714 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72050 KB. | 21.04.2024 - 19:14:51