Kritiky.cz > Horory > Opstandelsen (2010)

Opstandelsen (2010)

rp Opstandelsen the resurrecton 2010 2.jpg
rp Opstandelsen the resurrecton 2010 2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohřeb v dán­ském kos­te­le náh­le pře­ru­ší útok hla­do­vých zom­bie…

V dán­ském kos­te­lí­ku se koná posled­ní roz­lou­če­ní s tra­gic­ky zesnu­lým Simonem. Sešli se zde nejen jeho nej­bliž­ší pří­buz­ní, ale i spous­ta sou­se­dů. Všichni truch­lí nad tou obrov­skou ztrá­tou, tedy až na jeho bra­t­ra Johannese, kte­rý se radě­ji věnu­je šňu­pá­ní na toa­le­tách. Kněz započne poně­kud podiv­ný obřad, kte­rý pro­bu­dí něko­lik pěk­ně vyhlád­lých nemrtvých. Zombie oka­mži­tě zaú­to­čí na lidi v kos­te­le a hrst­ka pře­ži­vších musí začít bojo­vat o holé živo­ty…

Režie: Casper Haugegaard
Rok výro­by: 2010
Délka: 50. min
Země: Dánsko
Hrají:
Jonas Bjørn-Andersen …………(Johannes)
Marie Frohmé Vanglund ……...( Esther)
Mads Althoff              ………………..(Peter)
Asta Stidsen ………………….(Maria)
Roxanne Tirkov ……………...(Ruth)
…a dal­ší
Když jsem si nedáv­no pře­če­tl jen tak let­mo něko­lik komen­tá­řů vzta­hu­jí­cích se k tomu­to fil­mu, neby­li zrov­na moc licho­ti­vé. Jelikož zom­bie žánr moc nemu­sím, byl jsem i já při­pra­ven při­ho­dit dosti neli­cho­ti­vé hod­no­ce­ní. Jaké bylo však mé pře­kva­pe­ní, když jsem zjis­til, že film zas až tak hroz­ný není.

Je sice prav­da, že jeho cel­ko­vý poten­ci­ál zůstal hlu­bo­ko za oče­ká­vá­ním, ale i tak se zde dá nalézt něko­lik pozi­tiv­ních prv­ků. Samotná kva­li­ta scé­ná­ře je na můj vkus až moc zbrk­lá, ale auto­ři se sna­ži­li do krát­ké sto­pá­že (50. minut) dostat co mož­ná nej­víc akce a to jim při­čí­tám k dob­ru. Začátek mě sice vyslo­ve­ně štval, pře­váž­ně pak ty pobož­né fará­řo­vi kecy a sezná­me­ní s hlav­ní tro­ji­cí, ale potom se to koneč­ně roz­je­lo.

Hodně lidí si stě­žu­je na kva­li­tu kame­ro­vých zábě­rů, jejichž trha­nost vskut­ku půso­bí dojmem doce­la sluš­né nepře­hléd­nu­tel­nos­ti, ale svým způ­so­bem tím chtě­li tvůr­ci zamas­ko­vat pře­de­vším dal­ší sla­bi­ny sním­ku. To co fun­go­va­lo napří­klad v REC, tady však moc nejde a to padá na vrub hlav­ně nezku­še­nos­ti samot­né­ho reži­sé­ra. Výběr her­ců mohl být taky lep­ší, ale tak nedá se vypi­lo­vat úpl­ně všech­no.

Jakmile se však roz­je­dou akč­ní scé­ny dopl­ně­né o něko­lik mord scén, nastá­vá obrat k lep­ší­mu. Pod zášti­tou přítmí se divák dočká něko­li­ka dle mého názo­ru solid­ních sou­bo­jů, kdy nejen ze zom­bie bude cákat krev prou­dem. Bohužel s množ­stvím mali­nov­ky to oprav­du tro­chu pře­hna­li a v něko­li­ka scé­nách tma­vá teku­ti­na nepů­so­bí zrov­na dva­krát rea­lis­tic­ky. Komu se však poštěs­tí pořád­ně ztrestat svou pano­vač­nou mat­ku, že?

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61011 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71986 KB. | 19.04.2024 - 17:11:26