Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna

Princezna

Photo © Hulu / Disney+
Photo © Hulu / Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

The Princess je vlast­ně i přes svou jed­no­du­chost až pře­kva­pi­vě solid­ní akč­ní počin, kte­rý roz­hod­ně neško­dí zhléd­nout. Joey King se před­sta­vu­je jako nezdol­ná prin­cez­na à la John Wick, kte­rá musí pro­ko­sit celý hrad plný tupých hrdlo­ře­zů a zachrá­nit svo­ji rodi­nu a tím i celé krá­lov­ství.

Premisa to není nijak slo­ži­tá, a tak se zrak upí­rá spí­še na pro­ve­de­ní, a to se zde cel­kem poved­lo. Především je nut­no zmí­nit cho­re­o­gra­fii - sou­bo­je nepů­so­bí nijak zby­teč­ně vyuměl­ko­va­ně, jsou nao­pak drs­né, bru­tál­ní, mají váhu a v urči­tých pasá­žích i chytře vyu­ží­va­jí pro­stře­dí či dané okol­nos­ti scé­ny. Oceňuji také, že se tu nic moc neo­pa­ku­je - vždy v pra­vou chví­li při­jde něja­ké osvě­že­ní, napří­klad v podo­bě změ­ny pro­stře­dí, výmě­ny zbra­ní či zapo­je­ní něja­ké nové posta­vy do bitev­ní vřa­vy.

A přím­ně klo­bouk dolu před Joey, pro­to­že se při natá­če­ní nepo­chyb­ně nesku­teč­ně nadře­la, cho­re­o­gra­fie nejsou jed­no­du­ché, zbra­ně jsou těž­ké, a až na něko­lik málo výdechů je tu od začát­ku do kon­ce sko­ro non-stop akce. Film má cel­ko­vě dob­ré tem­po a rozum­nou sto­páž, ani tro­chu se netáh­ne, a těch 90 minut ute­če jako voda. Jen je tro­chu ško­da, že se scé­náris­té tak tro­chu vykaš­la­li na ostat­ní posta­vy, tak­že napří­klad hlav­ní zápo­rák Julius je napros­to jed­no­di­men­zi­o­nál­ní posta­va, a snad lze jen oce­nit pří­stup Dominica Coopera, kte­rý z něj ale­spoň udě­lal sko­ro až kari­ka­tu­ru a oži­vil jej drob­ný­mi detai­ly, napří­klad mimi­kou očí apod. Nevím, jaký měla Princezna roz­po­čet, kaž­do­pád­ně VFX oddě­le­ní by asi oce­ni­lo jeho zvý­še­ní, pro­to­že CGI ohně bylo tedy oprav­du trist­ní, a dokon­ce i ty kame­ny v exte­ri­é­ro­vých zábě­rech věže bily do očí, jak byly oči­vid­ně digi­tál­ně vytvo­ře­né.

Jinak samo­zřej­mě zde nelze oče­ká­vat žád­nou his­to­ric­kou přes­nost, rytí­ři jsou zde odě­ni ve výzbro­jích snad ze čtyř růz­ných sta­le­tí a někte­ří jsou oprav­du až pře­hna­ně sty­li­zo­va­ní, o moder­ních úče­sech a make-upu ani nemluvě. Jenže o to v tom­to sním­ku nejde. Jde tu o akč­ní nářez s kva­lit­ní­mi sou­bo­ji a drs­nou prin­cez­nou, kte­rá nako­pe drs­ným a chlíp­ným padou­chům zad­ky a pro­ká­že, že to není žád­ná křeh­ká hol­ka, a to The Princess spl­ňu­je.

60 %.


Podívejte se na hodnocení Princezna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29947 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72324 KB. | 24.05.2024 - 13:09:45