Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením

Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením

0050955630 cteme spolu pohadky ze slunecni zahradky a101f0f19325 v 1
0050955630 cteme spolu pohadky ze slunecni zahradky a101f0f19325 v 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte pyš­nou ropu­chu, kte­rá chtě­la pořád jiné šaty? Víte, že mou­cha doká­že také nepo­slou­chat? Hledáte las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách s pona­u­če­ním? Jana Jakubíčková je autor­kou kni­hy Pohádky ze slu­neč­né zahrád­ky, kte­ré se vám budou urči­tě líbit. 

Kniha obsa­hu­je 7 pohá­dek ze slu­neč­ní zahrád­ky. Najdete zde pou­ta­vé vyprá­vě­ní o jejich oby­va­te­lích jako je např. mou­cha, pavouk, motýl, komár, čme­lák, čer­vík či myš­ka a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí ze živo­ta zahrád­ky. Nejvíce mě zau­jal pří­běh o muš­ce, kte­rá nepo­slech­la komá­ry, chy­til jí pavouk, ale kama­rá­di jí nako­nec pomoh­li a zachrá­ni­li ji.

Na 56 stra­nách najde­te 7 pohá­dek z pro­stře­dí oby­čej­né zahrád­ky, kte­ré vás zahře­je u srdíč­ka. Věřte, že si je vaše děti ihned zami­lu­jí a budou je chtít číst pořád doko­la. Když byli moji klu­ci malí, také jsme měli něko­lik kní­žek, kte­ré jsme čet­li pořád doko­la. Dodnes si jejich text pama­tu­ji, i když už jim klu­ci odrost­li. Z těch­to pří­bě­hů ply­ne totiž pona­u­če­ní, jak je dob­ré poslou­chat dru­hé, když nám něco říka­jí a nemít jen svou pali­ča­tou hla­vu. Mají totiž mož­ná prav­du, aniž si to uvě­do­mu­je­me. Také o tom, že nemá­me být pyš­ní, vychlou­bat se nad ostat­ní­mi a být spo­ko­je­ní s tím, co máme. V pohád­kách o zví­řát­kách i zahrád­ce bude pro vaše děti pocho­pi­tel­né mno­ho věcí, kte­ré autor­ka chtě­la dětem sdě­lit.

Andrea Popprová ilu­stro­va­la celou kni­hu a s její­mi obráz­ky jsem se setka­la už v něko­li­ka pub­li­ka­cích a vždy se na ně moc těším, až je zno­vu uvi­dím.

Knihu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem rodi­čům a pra­ro­di­čům, kte­ří si chtě­jí s dět­mi a vnou­ča­ty číst spo­leč­ně a zažít tak pří­jem­ně strá­ve­né chví­le nad pěk­nou kni­hou. Z této edi­ce si urči­tě najdu dal­ší kni­hy a budu se těšit na jejich pří­běhy, až si je pře­čtu.

Kniha obsa­hu­je vel­ké množ­ství obráz­ků pro spo­leč­né čte­ní a méně tex­tu. Některé čás­ti tex­tu jsou zvý­raz­ně­ny jinou bar­vou i veli­kos­tí písma. Opticky ten­to zvý­raz­ně­ný text půso­bí na čte­ná­ře pozi­tiv­ně.

Ikonky v kni­ze jsou pro vaši snad­nou ori­en­ta­ci - růz­né stup­ně pokro­či­los­ti - čte­me s obráz­ky, čte­me spo­lu, čte­me sami gene­tic­kou meto­dou, čte­me s rados­tí (ta je urče­na všem pokro­či­lým čte­ná­řům). Dozvíte se, co pod­po­ru­je­me a roz­ví­jí­me čte­ním toho­to stup­ně a její struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka. Celkem se jed­ná o 4 stup­ně od A až do D.

Jana Jakubíčková. V době stu­dií čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry obje­vi­la tvor­bu auto­rů knih pro děti a mlá­dež. Svým dětem, když byly malé, vyprá­vě­la před spa­ním pří­běhy, v nichž si moh­ly najít odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré je zají­ma­ly. Ve svým pohád­kách spo­ju­je lás­ku k pří­ro­dě a přá­tel­ství s prv­kem pozná­vá­ní.

Andrea Popprová vystu­do­va­la střed­ní výtvar­nou ško­lu Václava Hollara a po té Akademii výtvar­ných umě­ní v ate­li­é­ru gra­fi­ky, mal­by a restau­ro­vá­ní. Po stu­di­ích se věno­va­la tvor­bě faxi­mi­lií stře­do­vě­kých ruko­pi­sů, kde zís­ka­la veli­ký obdiv ke stře­do­vě­kých malí­řům ilu­strá­to­rům. K dět­ské ilu­stra­ci ji při­ve­dl život se tře­mi syny, se kte­rý­mi se opět důvěr­ně při­blí­ži­la k dět­ské­mu svě­tu. Začala spo­lu­prá­ce s dět­ský­mi časo­pi­sy, v sou­čas­nos­ti s časo­pi­sem Puntík. Také zača­la ilu­stro­vat dět­ské kníž­ky, z nichž řadu i napsa­la (např. Čekání na Vánoce, Jaro je tu!, Pavoučí prázd­ni­ny, Tajemství per­mo­ní­ků...) Rovněž je autor­kou čtyř lepo­rel (Lesní škol­ka, Kam se ztra­ti­la rol­nič­ka?, O mako­vém semín­ku..)

Tato prá­ce ji tolik napl­ňu­je, že se sta­la doslo­va i jejím koníč­kem..

Kniha je urče­na dětem od 6 let.

Autor: Jana Jakubíčková

Ilustrace: Andrea Popprová

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti, edi­ce Čteme spo­lu

Vydáno: 2019, Nakladatelství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s., Praha

Počet stran: 59

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-253-4472-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50393 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72301 KB. | 22.05.2024 - 10:49:01