Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinková babička-kouzelné pohádky na dobrou noc, které voní bylinkami

Bylinková babička-kouzelné pohádky na dobrou noc, které voní bylinkami

A10110F0006768 Bylinkova babicka
A10110F0006768 Bylinkova babicka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byla jed­nou jed­na babič­ka a ta měla sedm vnou­čat: čty­ři hol­čič­ky a tři klu­ky. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Bylinková babič­ka. Víte, co je sva­to­ján­ská bylin­ka, smradlav­ka, marun­ka či voně­kras? Máte rádi bylin­ky a chce­te se o nich něco dozvě­dět? Hledáte vel­mi las­ka­vé a milé pohád­ky? Lucie Hlavinková je autor­kou nád­her­né kni­hy Bylinková babič­ka, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Albatros v úno­ru 2024. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Bylinková babič­ka si pro vás při­pra­vi­la pří­běhy o 7 bylin­kách, tak jako má 7 vnou­čat. A jsou to: tře­zalka, lípa, hlu­chav­ka, chr­pa, heř­má­nek, bez čer­ný a dob­ro­mysl. Třezalka pomoh­la Terezce lépe spát, zlep­šit nála­du, když se jí spo­lu­žá­ci posmí­va­li, že má pihy. Matěj se čas­to bojí a je pořád zima. I s tím si ví babič­ka rady. Uvaří mu čaj z lipo­vé­ho kvě­tu. Matěj se totiž začal před­vá­dět před Šimonem a nako­nec se ošk­li­vě nachla­dil. Babička je ale kou­zel­ná a vždy si se vším pora­dí. Jáchym je pořád­né kvít­ko z čer­to­vy zahrád­ky. I u něj babič­ka ví, jak na to. Viktorka má potí­že s oči­ma a babič­ka má na to dal­ší zázrač­nou bylin­ku, jež je chr­pa. Kamilka je vel­ká neši­ka a čas­to má na těle něja­ký škrá­ba­nec či odře­ni­nu. Heřmánek jí pomů­že na všech­ny její nedu­hy.

Na kaž­dé rost­lin­ce či stro­mu usi­lov­ně pra­cu­jí víly, skřít­ci, ale i andě­líč­ci, kte­ří doko­na­le odvá­dí svou prá­ci a díky babič­ce, pro­to­že je kou­zel­ná, jim umož­ní podí­vat se do svě­ta pohá­dek a tyto skřít­ky a víly vidět dět­ský­ma oči­ma.Šimon milu­je slad­ké a nezdra­vé jíd­lo. I pro něj má babič­ka bylin­ku a tou je ore­ga­no. Co dob­ré­ho mu z něj upe­če?

Z pří­bě­hů ply­ne pona­u­če­ní, že niko­mu se nikdy nemá­me smát, za to, jak vypa­dá, je lep­ší říci své trá­pe­ní hned, nedě­lat to, co se nemá, co máme zaká­za­né. Dále také pomá­hat dru­hým, pečo­vat o své zdra­ví, jíst pes­trou stra­vu, vážit si věcí kolem sebe a nebýt lhos­tej­ný vůči oko­lí a také pečo­vat o naši pří­ro­du a neplýtvat s ničím.

Kniha Bylinková babič­ka potě­ší všech­ny milov­ní­ky byli­nek, las­ka­vých pří­bě­hů, ale i těch, kte­ří hle­da­jí pohád­ky s pona­u­če­ním. Čtení jsem si oprav­du moc uži­la a pohád­ky se mně nesmír­ně líbi­ly. Od této autor­ky mám doma něko­lik kní­žek. Rozhodně mě baví její oso­bi­tý styl psa­ní a těším se na dal­ší její počin. Pohádky a bylin­ky mě pro­vá­zí již od mého útlé­ho dět­ství. Už jako malá hol­ka jsem cho­di­la po lesích, lou­kách a sbí­ra­la růz­né bylin­ky, suši­la je, vyrá­bě­la her­bá­ře, malo­va­la je, pozná­va­la pod­le atla­sů Marie Treben. Tato vášeň mě vydr­že­la až do dospě­los­ti a jsem za to moc ráda. Když jsem vidě­la v edič­ním plá­nu nakla­da­tel­ství tuto kni­hu, moc jsem si přá­la na ni napsat recen­zi. Tímto moc děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku.

Příběhy jsou krát­ké, kaž­dý z nich se věnu­je něja­ké bylin­ce a něja­kým sta­ros­tem babič­či­ných vnou­čat. Naštěstí je babič­ka kou­zel­ná, vždy doká­že pomo­ci, pora­dit, povzbu­dit a potě­šit a ví si rady, jak to vše vyře­šit. Ilustrace Alžběty Gobelové se k pří­bě­hům roz­hod­ně hodí, jsou milé, jem­né a zahře­jí u srdíč­ka.

Kniha vel­mi dob­ře poslou­ží ke spo­leč­né­mu čte­ní s dět­mi, kdy si o pří­bě­zích může­te spo­leč­ně s dět­mi vyprá­vět, ale i k samo­stat­né­mu čte­ní dětí. Příběhy se jim budou moc líbit. Po jejich pře­čte­ní mož­ná budou mít tou­hu vyra­zit do pří­ro­dy a danou bylin­ku hle­dat. Možná budou chtít najít heř­mán­ko­vé víly, hlu­chav­ko­vé skřít­ky, či tře­zalko­vé víly. Kdo ví?

Chcete pro­žít ty nej­lep­ší prázd­ni­ny u babič­ky, se spous­tou zába­vy, dob­ro­druž­ství pro­vo­ně­né bylin­ka­mi? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do této skvě­lé novin­ky od Lucie Hlavinkové.

Kniha je urče­na pro dob­ro­dru­hy od 5 let.

Ukázka z kni­hy:

Byla jed­nou jed­na babič­ka a ta měla sedm vnou­čat. Čtyři hol­čič­ky a tři klu­ky. A byla to babič­ka oprav­du neo­by­čej­ná. Nejen že si sta­teč­ně vza­la všech­na svo­je vnou­ča­ta o prázd­ni­nách k sobě na cha­lu­pu, ale také zna­la kaž­dou léči­vou bylin­ku ros­tou­cí na lou­ce, na mezi i v lese. Tahle babič­ka měla také jed­no vel­ké tajem­ství. Nikdo totiž netu­šil, že je kou­zel­ná. Ani její vnou­ča­ta nevě­dě­la, že jejich babič­ka umí vidět v pří­ro­dě nevi­di­tel­né, taju­pl­né a čarov­né věci, kte­ré jiní lidé ani nepo­střeh­nu. Díky tomu umě­la vylé­čit kaž­dou bolíst­ku, nemoc i trá­pe­ní.

Několik slov o autor­ce:

Lucie Hlavinková se naro­di­la a celý život žije v Brně. Studovala his­to­rii a reli­gi­o­nis­ti­ku na FF MU. Věnuje se výu­ce, pře­kla­dům a psa­ní. Dlouhá léta psa­la „do šuplí­ku“, až v roce 2016 zví­tě­zi­la v lite­rár­ní sou­tě­ži nakla­da­tel­ství Albatros s kni­hou pro děti s názvem Projekt pes (ten můj), kte­rá se dočka­la něko­li­ka pokra­čo­vá­ní. U kní­žek pro děti zůsta­la a navá­za­la nemé­ně úspěš­nou sérií Sesterstvo. První kni­ha pro dospě­lé s názvem Sestry Foxovy, živo­to­pis­ný his­to­ric­ký román o zakla­da­tel­kách spi­ri­tis­mu, autor­ce vyšla v roce 2017. O dva roky poz­dě­ji vyda­la v nakla­da­tel­ství Motto his­to­ric­ký román s detek­tiv­ní záplet­kou Apatykář a román o osu­dech slav­né­ho salo­nu v 50. letech Kdo šije u Podolské?

Autorka: Lucie Hlavinková

Ilustrace: Alžběta Gobelová

Graficky upra­vi­la: Hana Mičková

Žánr: kni­ha pro děti, humor pro děti

Vydáno: 2024, Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2024, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-07266-1

Knihu může­te kou­pit zde:

Bylinková babič­ka | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60877 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72112 KB. | 19.04.2024 - 17:51:55