Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky mlynáře Pšeničky-laskavé pohádky pro všechny děti

Pohádky mlynáře Pšeničky-laskavé pohádky pro všechny děti

150267 Kniha Pohadky mlynare Psenicky Grada 1 350 0 fit
150267 Kniha Pohadky mlynare Psenicky Grada 1 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky? Hledáte pro své děti milý pří­běh, kte­rý vám bude vyprá­vět mly­nář Pšenička? Lucie Krystlíková je autor­kou kni­hy Pohádky mly­ná­ře Pšeničky. 

Mlynář Pšenička má 5 dětí a ženu, je skvě­lý mly­nář i vypra­věč. Každý den, když skon­čí prá­ci, tak vyprá­ví svým hod­ným dětem pohád­ky. Děti se jme­nu­jí Bětuška, Matěj, Ondra, Baruška a Adámek. Vesnička se jme­nu­je Vodnická Lhota. V kni­ze najde­te cel­kem 9 pohá­dek s typic­ký­mi pohád­ko­vý­mi posta­va­mi jako je hej­kal, ježi­ba­ba, skří­tek, čert i vod­ník. Pohádky jsou pří­jem­ně krát­ké, milé a las­ka­vé. Potěší vás i vaše děti.

Knihu ilu­stro­va­la Daniela Skálová a její ilu­stra­ce jsou vel­mi poda­ře­né. Budou se líbit, jak dět­ské­mu, tak i dospě­lé­mu oku. Kniha má cel­kem 112 stran.

Na kon­ci kni­hy je hra, jak dovést mly­ná­ře Pšenička k jeho mlýnu. Potřebujete k tomu kost­ku, figur­ky a hurá, hra prá­vě začí­ná. Tuto hru si může zahrát celá rodi­na a klid­ně si pak vyprá­vět pohád­ky mly­ná­ře Pšeničky. Při čte­ní i vyprá­vě­ní může být kla­den důraz na poma­lé čte­ní a dra­ma­tič­nost v hla­se. O to více bude čte­ní vaše děti bavit.

Kniha se mně moc líbi­la, i její čte­ní mě moc bavi­lo. Pohádky jsou vel­mi milé, las­ka­vé, plné pohád­ko­vých postav, kte­ré nesmí chy­bět v žád­né pohád­ce. Rozhodně se vašim dětem bude vel­mi dob­ře usí­nat, tak jako mly­ná­řo­vým.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let.

Ukázka z kni­hy:

Po dlou­hém dni se všich­ni sešli u sto­lu. Paní mly­nář­ka udě­la­la k veče­ři bram­bo­ro­vé plac­ky, po kte­rých se jen zapráši­lo, jak byly dob­ré.

Baruška si najed­nou vzpo­mně­la, že mamin­ce něco při­nes­la.

 „Maminko, našla jsem čtyř­lís­tek pro štěs­tí, tak jsem ti ho při­nes­la.“ S těmi­to slo­vy sáh­la Baruška do kapsy a vytáh­la už troš­ku zvad­lý čtyř­lís­tek.

„Ty jsi hod­né děv­če, Baruško,“ řek­la mly­nář­ka a čtyř­lís­tek vyrov­na­la, a aby si ho ucho­va­la, zasu­nu­la ho do pohád­ko­vé kníž­ky.

„To mi při­po­mně­lo, že znám jed­nu pohád­ku, kde hra­je čtyř­lís­tek důle­ži­tou roli,“ pro­ne­sl s úsmě­vem mly­nář Pšenička.

„Jé, tatín­ku, to bys nám ji mohl říct na dobrou noc,“ řek­la hned Bětuška, kte­rou zají­ma­lo, jak moc důle­ži­tý byl čtyř­lís­tek v pohád­ce.

Jakmile děti uleh­ly do postý­lek, spus­til mly­nář Pšenička vyprá­vě­ní.

V krá­lov­ství krá­le Drahomíra a krá­lov­ny Kateřiny se vše chys­ta­lo na svat­bu jejich jedi­né­ho syna, prin­ce Juliána, s prin­cez­nou Anežkou ze sou­sed­ní­ho Království tisí­ců řek.

Všichni se z nad­chá­ze­jí­cí udá­los­ti. Tedy sko­ro všich­ni, Jedinou oso­bou, kte­rá ze svat­by nemě­la radost, byla sest­ra prin­cez­ny Anežky, prin­cez­na Ervína.

Několik slov o autor­ce:

Lucie Krystlíková žije neda­le­ko Prahy a psa­ní knih se věnu­je v posled­ních něko­li­ka letech. Přestože ji to k psa­ní táh­lo už od dět­ství, po ukon­če­ní ško­ly pra­co­va­la jako účet­ní, koor­di­ná­tor­ka jazy­ko­vých kur­zů či jako spe­ci­a­lis­ta na dovoz. Až zakot­vi­la na pozi­ci pro­jek­to­vé mana­žer­ky pro pro­jek­ty s elek­tro­nic­kou tuž­kou.

Má za sebou řadu knih i dal­ších pro­duk­tů vytvo­ře­ných spe­ci­ál­ně pro elek­tro­nic­ké „čte­ní“, a to nejen jako pro­dukč­ní, ale i jako autor­ka tex­tů včet­ně pís­ňo­vých.

V Gradě vyda­la svou prv­ní dět­skou kníž­ku bez elek­tro­nic­ké­ho pera. Splnila si tak sen a její nápa­dy „ze šuplí­ku“ zís­ká­va­jí kon­krét­ní podo­bu.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Daniela Skalová se naro­di­la a žije v Praze. Přes dva­cet let se věnu­je tvor­bě pro děti. Svými obráz­ky vyzdo­bi­la inte­ri­é­ry něko­li­ka mateř­ských ško­lek, dět­ských kout­ků i poko­jí­ků. Má dvoj­ča­ta Vojtu a Terezku, o kte­rých vyšly v nakla­da­tel­ství Grada dvě kníž­ky – O liš­ce Matyldě a med­vě­du ŠimráčkoviTýden mezi indi­á­ny.
V roce 2003 si ote­vře­la v Karlíně Malovaný obchů­dek, kde malo­va­la na zakáz­ku a pro­dá­va­la výrob­ky šikov­ných řeme­sl­ní­ků. V sou­čas­né době se věnu­je pře­de­vším kniž­ní ilu­stra­ci.

 

Autorka: Lucie Krystlíková

Ilustrace: Daniela Skalová

Žánr: Edice Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran:112

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-5026-7

Knihu může­te kou­pit zde:

Pohádky mly­ná­ře Pšeničky - Krystlíková Lucie | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33443 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72119 KB. | 22.04.2024 - 09:01:17