Kritiky.cz > Zajímavosti > Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít

Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít

word image 3
word image 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní doba nahrá­vá glo­ba­li­za­ci. Když je to potře­ba, díky inter­ne­tu je mož­né vyhle­dat vel­ké množ­ství cizo­ja­zyč­ných mate­ri­á­lů a návo­dů. Někdy ale sta­čí i jen oby­čej­ná del­ší kon­ver­za­ce s vaši­mi zná­mý­mi z jiné­ho kon­ce svě­ta. V kaž­dé z těch­to situ­a­cí je dob­ré mít po ruce kva­lit­ní­ho pomoc­ní­ka pro pře­klad psa­né­ho tex­tu. Víte, kte­ré mezi ně pat­ří?

Už jste to asi někdy zaži­li. Koupili jste si novou tele­vi­zi, tele­fon nebo počí­tač od kte­ré­ho jste hned po zapnu­tí vyho­di­li návod. Jenže, roky ply­nou a najed­nou se uká­že, že bys­te se do manu­á­lu obslu­hy potře­bo­va­li na chvil­ku podí­vat. A tak si sed­ne­te k inter­ne­tu a dou­fá­te, že obje­ví­te pří­sluš­ný návod onli­ne.

Zadaří se. Posléze se ale uká­že, že návod, kte­rý jste našli je v něm­či­ně, nebo tře­ba ve fran­couz­šti­ně.

TIP: Anglický pře­kla­dač tex­tů - https://prekladacvetonline.cz/anglicko-cesky-prekladac/

Problém bývá i psa­ní růz­ných semi­nár­ních pra­cí, ke kte­rým nema­jí stu­den­ti dosta­teč­né množ­ství čes­ky psa­ných pod­kla­dů. Nezbývá pro­to nic jiné­ho než se poku­sit zapá­t­rat v rele­vant­ních cizo­ja­zyč­ných zdro­jích. Ty je ale potře­ba nějak pře­lo­žit, pro­to­že jinak nedo­jde k jejich pocho­pe­ní a ani k jejich pou­ži­tí v pra­xi.

Jaké nástro­je může­te vyzkou­šet?

Důležitost kvalitního překladu

Jestli se řadí­te k mlad­ší gene­ra­ci, pak asi víte, že na inter­ne­tu exis­tu­je celé odvět­ví, kte­ré se zamě­řu­je na vtip­né, trap­né a někdy i zce­la nevhod­né chy­by v pře­kla­dech.

Ačkoliv se to může stát napros­to kaž­dé­mu, vel­ké množ­ství chyb se sou­stře­ďu­je na pře­kla­dy asij­sky psa­ných tex­tů. Nejde jen o špat­ně pře­lo­že­né názvy jídel v jídel­ních líst­cích, ale i o zce­la špat­ně napsa­né názvy pro­vo­zů.

Používání pře­kla­da­čů je ale hoj­ně vyu­ží­vá­no i:

 • U zpra­vo­daj­ských a hob­by por­tá­lů
 • Ve fir­mách (napří­klad kvů­li pře­kla­du mate­ri­á­lů mateř­ské poboč­ky)
 • Ve škol­ních pra­cích někte­rých stu­den­tů

I když se pou­ži­tí oby­čej­né­ho pře­kla­da­če jeví jako nej­lep­ším mož­ným řeše­ním (ušet­ří čas, ner­vy i pení­ze), dost čas­to dojde k tomu, že si daný uži­va­tel při­vo­dí jen tra­pas.

Většinou se do pře­kla­da­čů zadá­va­jí del­ší mate­ri­á­ly, kte­ré po pře­lo­že­ní nechce nikdo číst. Kvůli tomu vzni­ká vel­ké množ­ství neod­ha­le­ných chyb, kte­ré kaž­dé­mu čte­ná­ři pro­zra­dí, že jde o text, kte­rý byl vyge­ne­ro­ván umě­le.

Takové pře­kla­dy trpí:

 • Špatným slo­vosle­dem
 • Na slov­ní spo­je­ní, kte­ré nema­jí logi­ku
 • Špatným sklo­ňo­vá­ním

Nezřídka se stá­vá, že někte­rá slo­va pře­kla­da­če nepře­lo­ží vůbec, nebo jim dají úpl­ně jiný význam. Počítač si může vybí­rat z mno­ha růz­ných vari­ant pře­kla­du kaž­dé­ho jed­no­ho slo­va. Oproti lidem nemá cit pro to, kte­ré slo­vo se k dané­mu kon­tex­tu hodí nej­lé­pe.

Dostupné nástroje

Způsobů, jak se dobe­re­te kva­lit­ní­ho, nebo ale­spoň smys­lu­pl­né­ho pře­kla­du je něko­lik.

Vyzkoušet může­te:

 • Překlad za pomo­ci hod­ně dob­ré­ho pře­kla­da­če (hoj­ně vyhle­dá­va­ný je tře­ba němec­ký pře­kla­dač, ale i někte­ré jiné)
 • Překlad na kla­sic­kém pře­kla­da­či od spo­leč­nos­ti Google, kte­rý poslé­ze upra­ví­te do při­ja­tel­né podo­by
 • Slovník onli­ne, kte­rý se hodí pro pří­pad, že vám nejde pře­lo­žit jen něko­lik jed­not­li­vých slov
 • Papírový slov­ník (ale to už je tro­chu old scho­ol řeše­ní)

Pokud jste fir­ma, nebo jiná spo­leč­nost, kte­ré zále­ží na kva­lit­ně pře­lo­že­ných webo­vých strán­kách a mate­ri­á­lech, řeše­ním pro vás může být i najmu­tí pro­fe­si­o­nál­ní­ho pře­kla­da­te­le. Samozřejmě, ten si za své služ­by nechá nále­ži­tě zapla­tit. Zvlášť, pokud po něm poža­du­je­te čes­ký pře­klad z hod­ně exo­tic­kých jazy­ků. Na dru­hou stra­nu bude­te mít jis­to­tu, že v pře­kla­du nebu­dou zby­teč­né chy­by, kte­ré jako laik nemů­že­te odhad­nout.

Dodatečná kontrola

I když vás tla­čí čas, neza­po­meň­te na finál­ní kon­t­ro­lu pře­lo­že­né­ho tex­tu. I přes veš­ke­rou sna­hu vám mohou někte­ré chy­by cel­kem snad­no utéct.

Kontrolu může­te pro­vést tak, že:

 • Si celý text pře­čte­te nahlas
 • Dáte text pře­číst něko­mu dal­ší­mu
 • Text ote­vře­te ve Wordu a povo­lí­te si zvý­raz­ně­ní chyb
 • Přeložený text nechá­te ule­žet a poté se k němu vrá­tí­te v jiný den

Během hla­si­té­ho čte­ní si všim­ne­te, že vám někte­rá věta nedá­vá smy­sl. Také odha­lí­te chy­by ve slo­vosle­du, nebo nesho­dy pod­mě­tu s pří­sud­kem. Úplně od věci není ani pře­for­mu­lo­vá­ní někte­rých těž­ko­pád­ných vět.

V pří­pa­dě, že dáte text pře­číst něko­mu dal­ší­mu zís­ká­te i zce­la nový a nezá­vis­lý pohled na vaši prá­ci. Cizí oči si také lépe všim­nou někte­rých neod­ha­le­ných chyb. (Po čase člo­věk zís­ká­vá vůči svým chy­bám v tex­tu sle­po­tu.) Kontrola pra­vo­pi­su ve Wordu pak už jen ozna­čí drob­né kos­me­tic­ké chy­by, tak­že bude­te mít jis­to­tu, že pře­lo­že­ný text je po všech strán­kách per­fekt­ní.

Jakým způ­so­bem k pře­kla­dům při­stu­pu­je­te vy?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87947 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71851 KB. | 24.07.2024 - 08:17:08