Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují!

Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují!

necolaska
necolaska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Něco jako lás­ka je pří­bě­hem dvou mla­dých lidí, jejichž ces­ty v prů­bě­hu něko­li­ka let pár­krát pro­tnou a zase roze­jdou. Oliver má jas­ný plán, jak po skon­če­ní vyso­ké ško­ly odstar­tu­je svou kari­é­ru, časem poří­dí dům a do něj krás­nou man­žel­ku. Emily je opro­ti němu nezá­vislač­ka kaž­dým cou­lem, kte­rá roz­hod­ně neplá­nu­je.

Poprvé se ti dva pot­ka­jí v leta­dle a poně­kud netra­dič­ně svůj budou­cí vztah zahá­jí tím, že se spo­lu rov­nou vyspí. Jako by se nechu­me­li­lo, jde si poté kaž­dý dál svou ces­tou. Během dal­ších sed­mi let, kdy oba pro­ží­va­jí své plá­no­va­né i neplá­no­va­né živo­ty, se sejdou ješ­tě něko­li­krát, ale v pod­sta­tě jen jako „důvěr­něj­ší“ přá­te­lé. Obvykle je to v době, kdy jeden z nich má něja­ké tra­ble a potře­bu­je spří­z­ně­nou duši.

Průběžně se míje­jí ve svých dojmech, že ten­to­krát už nejde jen o přá­tel­ství a vždy se jejich ces­ty opět roze­jdou.

Když teď po týd­nu od shléd­nu­tí pře­mýš­lím, co o fil­mu napsat, tro­chu váhám a pát­rám v pamě­ti. Oliver a Emily se pros­tě potká­va­jí a roz­chá­ze­jí a čas ply­ne. Nesporným tahá­kem této roman­tic­ké kome­die je fakt, že hlav­ní před­sta­vi­te­lé Ashton KutcherAmanda Peet spo­lu dob­ře „ladí“. Scénář hlav­ních hrdi­nům pře­de­pi­su­je dia­lo­gy, ve kte­rých si nebe­rou ser­vít­ky, mají sym­pa­tic­ký smy­sl pro humor a na nic si nehra­jí. Jejich vtah se postup­ně mění ze vzá­jem­né­ho špič­ko­vá­ní po cosi seri­óz­něj­ší­ho. Film je pra­vým opa­kem pří­bě­hů o lás­ce na prv­ní pohled, Emily a Oliver si až po sed­mi letech uvě­do­mí, že je mezi nimi „něco jako lás­ka“.

Co si však po jeho shléd­nu­tí uvě­do­mí divák? Že strá­vil více než hodi­nu a půl v kině a zpo­čát­ku se tře­ba i bavil zají­ma­vě se klu­ba­jí­cím vzta­hem. Ale za pár dní už poma­lu nebu­de vědět, na co tam vlast­ně kou­kal a co všech­no se na plát­ně ode­hrá­lo.


Podívejte se na hodnocení Něco jako láska na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57722 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72255 KB. | 18.05.2024 - 05:12:38