Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Prichoz03
Prichoz03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé jsou zvlášt­ní tvo­ro­vé. Dokážou se vyja­d­řo­vat v mno­ha jazy­cích, a přes­to jim může chy­bět poro­zu­mě­ní. Bylo by mož­né se s mimo­zemš­ťa­ny domlu­vit? Jsou komu­ni­kač­ní doved­nos­ti pře­nos­né a sro­zu­mi­tel­né pro tvo­ry s jiný­mi doved­nost­mi? Podobné otáz­ky si kla­dou i hrdi­no­vé poví­dek Příběh tvé­ho živo­ta od ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Tedeho Chianga. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je lin­gvist­ka Louisa Banksová, kte­rá žije v dneš­ním svě­tě a její pří­běh se mohl ode­hrát o něko­lik let poz­dě­ji. Když se jed­no­ho dne na dva­nác­ti mís­tech naší Země obje­ví obrov­ská vesmír­ná loď, stát­ní­ci i oby­čej­ní lidé sto­jí před otáz­kou, jak se zacho­vat. Chystáte se napad­nout mimo­zem­skou civi­li­za­ci? Strach z nezná­mých objek­tů se šíří a pani­ka ros­te. Počáteční oba­vy však postup­ně vystří­dá zvě­da­vost a pochyb­nos­ti. Vesmírné lodě v sobě skrý­va­jí tajem­ství. Pokud se lidé chtě­jí něco dozvě­dět a navá­zat kon­takt, pak mís­to vojen­ské síly musí pomo­ci věd­ci. Mezi ně pat­ří i Louisa, kte­rá učí na vyso­ké ško­le a má zku­še­nos­ti s pře­klá­dá­ním nezná­mých tex­tů. Jejích slu­žeb již vyu­ži­la CIA a je zařa­ze­na do vyjed­ná­va­cí­ho týmu. Společně s fyzi­kem Ianem Donnelym navští­ví vesmír­nou loď a navá­ží dia­log s mimo­zemš­ťa­ny. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se po malých krůč­cích dostá­va­jí k základ­ním funk­cím a dozví­da­jí se o jejich význa­mu. Navázání kon­tak­tu s mimo­zemš­ťa­ny však není jedi­ným výsled­kem zvlášt­ní mise.

Eric Heisser zpra­co­val námět sci-fi pří­bě­hu do fil­mo­vé­ho scé­ná­ře a francouzsko-kanadský reži­sér Denis Villeneuve nato­čil film, kte­rý bez akč­ních scén a dras­tic­kých zábě­rů zob­ra­zu­je postup­né řeše­ní zvlášt­ní­ho setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Vystačil si s mini­mem her­ců, pou­žil digi­tál­ní efek­ty a pone­chal pří­bě­hu poma­lé tem­po, kte­ré umož­ňu­je jed­not­li­vým scé­nám ubí­hat a dává pro­stor k domýš­le­ní.

Do hlav­ní role lin­gvist­ky obsa­dil reži­sér hereč­ku Amy Adamsovou, kte­rá neo­sl­ní krá­sou ani ener­gií. Tím, že na sebe nestr­há­vá pozor­nost a hra­je bez úder­nos­ti, půso­bí posta­va Louisy civil­ně a věro­hod­ně. Do role odbor­ní­ka na fyzi­kál­ní jevy obsa­dil reži­sér sym­pa­tic­ké­ho her­ce Jeremyho Rennera, kte­rý půso­bí stej­ně neo­ká­za­le a civil­ně jako jeho herec­ký kole­ga. Role agen­tů CIA jsou v pří­bě­hu důle­ži­té, ale opro­ti hlav­ní dvo­ji­ci věd­ců zao­stá­va­jí. Veškerá pozor­nost je smě­řo­vá­na ke scé­nám, v nichž dojde k setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny. Ti se obje­vu­jí mize­jí­cí v mlž­ném pro­sto­ru vesmír­né lodi, kde budou respek­to­vat své nepřed­ví­da­tel­né cho­vá­ní a stro­host pro­stře­dí. Napětí jed­not­li­vých scén vyvo­lá­va­jí i detail­ní kame­ro­vé zábě­ry na změ­nu cho­vá­ní postav nebo v pro­sto­ru. Jejich tvar a veli­kost nejsou důle­ži­té, ale pozor­nost si zís­ká­va­jí díky komu­ni­kač­ním cha­padlům a vytvá­ře­ní sym­bo­lů v pro­sto­ru.

Oproti nechut­nos­ti mon­ster z fil­mů Vetřelec nebo růz­ných typů mutan­tů z jiných sci-fi fil­mů je tvar mimo­zemš­ťa­nů mír­ně roz­tě­ka­ný a bez agre­siv­ních zna­ků. Je to chyt­rý směr k pro­ce­su komu­ni­ka­ce a navá­zá­ní vzta­hu mezi lid­mi a mimo­zemš­ťa­ny. Kromě řeše­ní zásad­ních otá­zek zís­ká­vá Louise také schop­nost pra­co­vat s časem a její mysl vidí budouc­nost. Tato osob­ní rovi­na pří­bě­hu je emoč­ně vypja­tá, ale půso­bí tro­chu zma­te­ně. Osobně bych tyto čás­ti vyne­chal a roz­ví­jel zásad­něj­ší pří­běh až do opti­mis­tic­ké­ho závě­ru.

Film je zají­ma­vý nejen svým téma­tem, ale i jed­no­du­chým a záro­veň půso­bi­vým způ­so­bem zpra­co­vá­ní. Je fajn, že pří­běh není tvr­dě kon­fron­tač­ní a důraz na roz­ví­je­ní poro­zu­mě­ní mi při­jde v sou­čas­né době dost aktu­ál­ní.

Foto © Paramount Pictures

Translated with www.DeepL.com/Translator (free ver­si­on)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18501 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72060 KB. | 24.02.2024 - 20:49:50