Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Prichoz03
Prichoz03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé jsou zvlášt­ní tvo­ro­vé. Dokážou se vyja­d­řo­vat v mno­ha jazy­cích, a přes­to jim může chy­bět poro­zu­mě­ní. Bylo by mož­né se s mimo­zemš­ťa­ny domlu­vit? Jsou komu­ni­kač­ní doved­nos­ti pře­nos­né a sro­zu­mi­tel­né pro tvo­ry s jiný­mi doved­nost­mi? Podobné otáz­ky si kla­dou i hrdi­no­vé poví­dek Příběh tvé­ho živo­ta od ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Tedeho Chianga. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je lin­gvist­ka Louisa Banksová, kte­rá žije v dneš­ním svě­tě a její pří­běh se mohl ode­hrát o něko­lik let poz­dě­ji. Když se jed­no­ho dne na dva­nác­ti mís­tech naší Země obje­ví obrov­ská vesmír­ná loď, stát­ní­ci i oby­čej­ní lidé sto­jí před otáz­kou, jak se zacho­vat. Chystáte se napad­nout mimo­zem­skou civi­li­za­ci? Strach z nezná­mých objek­tů se šíří a pani­ka ros­te. Počáteční oba­vy však postup­ně vystří­dá zvě­da­vost a pochyb­nos­ti. Vesmírné lodě v sobě skrý­va­jí tajem­ství. Pokud se lidé chtě­jí něco dozvě­dět a navá­zat kon­takt, pak mís­to vojen­ské síly musí pomo­ci věd­ci. Mezi ně pat­ří i Louisa, kte­rá učí na vyso­ké ško­le a má zku­še­nos­ti s pře­klá­dá­ním nezná­mých tex­tů. Jejích slu­žeb již vyu­ži­la CIA a je zařa­ze­na do vyjed­ná­va­cí­ho týmu. Společně s fyzi­kem Ianem Donnelym navští­ví vesmír­nou loď a navá­ží dia­log s mimo­zemš­ťa­ny. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se po malých krůč­cích dostá­va­jí k základ­ním funk­cím a dozví­da­jí se o jejich význa­mu. Navázání kon­tak­tu s mimo­zemš­ťa­ny však není jedi­ným výsled­kem zvlášt­ní mise.

Eric Heisser zpra­co­val námět sci-fi pří­bě­hu do fil­mo­vé­ho scé­ná­ře a francouzsko-kanadský reži­sér Denis Villeneuve nato­čil film, kte­rý bez akč­ních scén a dras­tic­kých zábě­rů zob­ra­zu­je postup­né řeše­ní zvlášt­ní­ho setká­ní s mimo­zem­skou civi­li­za­cí. Vystačil si s mini­mem her­ců, pou­žil digi­tál­ní efek­ty a pone­chal pří­bě­hu poma­lé tem­po, kte­ré umož­ňu­je jed­not­li­vým scé­nám ubí­hat a dává pro­stor k domýš­le­ní.

Do hlav­ní role lin­gvist­ky obsa­dil reži­sér hereč­ku Amy Adamsovou, kte­rá neo­sl­ní krá­sou ani ener­gií. Tím, že na sebe nestr­há­vá pozor­nost a hra­je bez úder­nos­ti, půso­bí posta­va Louisy civil­ně a věro­hod­ně. Do role odbor­ní­ka na fyzi­kál­ní jevy obsa­dil reži­sér sym­pa­tic­ké­ho her­ce Jeremyho Rennera, kte­rý půso­bí stej­ně neo­ká­za­le a civil­ně jako jeho herec­ký kole­ga. Role agen­tů CIA jsou v pří­bě­hu důle­ži­té, ale opro­ti hlav­ní dvo­ji­ci věd­ců zao­stá­va­jí. Veškerá pozor­nost je smě­řo­vá­na ke scé­nám, v nichž dojde k setká­ní s mimo­zemš­ťa­ny. Ti se obje­vu­jí mize­jí­cí v mlž­ném pro­sto­ru vesmír­né lodi, kde budou respek­to­vat své nepřed­ví­da­tel­né cho­vá­ní a stro­host pro­stře­dí. Napětí jed­not­li­vých scén vyvo­lá­va­jí i detail­ní kame­ro­vé zábě­ry na změ­nu cho­vá­ní postav nebo v pro­sto­ru. Jejich tvar a veli­kost nejsou důle­ži­té, ale pozor­nost si zís­ká­va­jí díky komu­ni­kač­ním cha­padlům a vytvá­ře­ní sym­bo­lů v pro­sto­ru.

Oproti nechut­nos­ti mon­ster z fil­mů Vetřelec nebo růz­ných typů mutan­tů z jiných sci-fi fil­mů je tvar mimo­zemš­ťa­nů mír­ně roz­tě­ka­ný a bez agre­siv­ních zna­ků. Je to chyt­rý směr k pro­ce­su komu­ni­ka­ce a navá­zá­ní vzta­hu mezi lid­mi a mimo­zemš­ťa­ny. Kromě řeše­ní zásad­ních otá­zek zís­ká­vá Louise také schop­nost pra­co­vat s časem a její mysl vidí budouc­nost. Tato osob­ní rovi­na pří­bě­hu je emoč­ně vypja­tá, ale půso­bí tro­chu zma­te­ně. Osobně bych tyto čás­ti vyne­chal a roz­ví­jel zásad­něj­ší pří­běh až do opti­mis­tic­ké­ho závě­ru.

Film je zají­ma­vý nejen svým téma­tem, ale i jed­no­du­chým a záro­veň půso­bi­vým způ­so­bem zpra­co­vá­ní. Je fajn, že pří­běh není tvr­dě kon­fron­tač­ní a důraz na roz­ví­je­ní poro­zu­mě­ní mi při­jde v sou­čas­né době dost aktu­ál­ní.

Více na Kritiky.cz
Jan Keller - Nedomyšlená společnost Nedomyšlená společnost je docela známá knížka, dočkala se celkem čtyř vydání a dobrého ...
Podívejte se na znělku k dubnovému festivalu Finále Plzeň https://www.youtube.com/watch?v=EFTM7IGssK4...
Turbo [55%] Už tu byly létající domy na balónkách, nostalgická výprava do hlubin počítačových aut...
EA dá Codemasters volnou ruku. Electronic Arts ujišťuje, že britskému studiu nebude do vývoje kecat, pouze bude dávat doporučení... EA dá Codemasters volnou ruku. Electronic Arts ujišťuje, že britskému studiu nebude do vývoje ...
Příští Mass Effect se ukazuje na concept artech z knihy... Příští Mass Effect se ukazuje na concept artech z knihy BioWare: Stories and Secrets From 25 Yea...

Foto © Paramount Pictures

Translated with www.DeepL.com/Translator (free ver­si­on)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Příchozí - O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí - O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež […] Posted in Speciály
  • Příchozí - OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém […] Posted in Speciály
  • Den poté22. dubna 2022 Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání ledovců dojde k narušení atlantického proudění a paradoxně na celé severní polokouli k prudkému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?30. března 2021 Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho? Kdyby se dělala anketa, jejímž cílem by bylo poodhalit jméno osoby, která nejvíce nenávidí Spojené státy americké, zřejmě bychom se dočkali nečekaného výsledku. Nevyhrál by ji totiž Usama […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hugo a jeho velký objev - 50 %20. listopadu 2022 Hugo a jeho velký objev - 50 % Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Četa13. října 2022 Četa Četa je americký válečný film z roku 1986, který napsal a režíroval Oliver Stone a v němž hrají Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Keith David, Kevin Dillon, John C. McGinley, […] Posted in Speciály
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Ghost Dog - Cesta samuraje11. července 2022 Ghost Dog - Cesta samuraje Ghost Dog (Forest Whitaker) je nájemný vrah řídící se kodexem japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí jeho milované holuby. A to nelze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79275 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69743 KB. | 04.12.2023 - 20:37:57