Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna zakletá v čase – Recenze – 70%

Princezna zakletá v čase – Recenze – 70%

PrinceznazakletC3A1vC48Dasefotkazfilmu
PrinceznazakletC3A1vC48Dasefotkazfilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po pře­hlíd­ce něko­li­ka fád­ních a omše­lých pohá­dek v posled­ních mno­ha letech, trpí­cích nezá­bav­ným a hloupým dějem, neži­vot­ný­mi posta­va­mi a nesoudrž­ným fikč­ním svě­tem, před­sta­vu­je pohád­ka reži­sé­ra a sce­náris­ty Petra Kubíka Princezna zakle­tá v čase vel­mi pří­jem­nou a víta­nou změ­nu, kte­rá je jejich pra­vým opa­kem. Umně totiž kom­bi­nu­je tra­dič­ní prv­ky čes­kých pohá­dek s moder­ní­mi moti­vy a žán­ro­vý­mi sché­ma­ty sou­čas­né zahra­nič­ní fan­ta­sy tvor­by, což jí výraz­ně při­dá­vá na atrak­ti­vi­tě a zají­ma­vos­ti, nehle­dě na to, že je i vel­mi sluš­ně napsa­ná a nato­če­ná.

Princezna zakletá v čase – Recenze
Zdroj fotek: bohemiamp.cz

 

Základ je ješ­tě v pod­sta­tě kla­sic­ký – na hlav­ní hrdin­ku, prin­cez­nu Ellenu (slo­ven­ská hereč­ka Natalia Germani), je krát­ce po jejím naro­ze­ní seslá­na zlou čaro­děj­ni­cí klet­ba, kte­rá má být napl­ně­na v den prin­cezni­ných dva­cá­tých naro­ze­nin. A jako jedi­ná nadě­je na pro­lo­me­ní zlé­ho zaklí­nadla se od začát­ku jeví princ Jan (Marek Lambora), jenž se zná s Ellenou od dět­ství. Co však ten­to mustr ino­va­tiv­ně ozvlášt­ňu­je, je podo­ba zvlášt­ní­ho obran­né­ho kouz­la, kte­ré Ellenu před napl­ně­ním klet­by chrá­ní. Princ Jan je totiž na osla­vě prin­cezni­ných dva­ce­tin ve sna­ze o zís­ká­ní její­ho srd­ce neú­spěš­ný, načež do krá­lov­ství dora­zí niči­vá bou­ře, hro­zí­cí jeho abso­lut­ní zká­zou. Avšak těs­ně před­tím je prin­cez­na uvr­že­na do časo­vé smyč­ky, kte­rá ji násled­ně nutí pro­ží­vat den svých naro­ze­nin i s jeho tra­gic­kým vyús­tě­ním neu­stá­le doko­la (což jí dává neo­me­ze­né množ­ství poku­sů na nale­ze­ní způ­so­bu, jak nad klet­bou a zlou čaro­děj­ni­cí vyzrát).

Film Princezna zakle­tá v čase tudíž vyu­ží­vá stej­ný kon­cept jako tře­ba sním­ky Na Hromnice o den více, Na hra­ně zítř­ka, Všechno nej­hor­ší nebo tře­ba nedáv­né Palm Springs, jejichž hrdi­no­vé byli také rukojmí­mi cyk­lic­ké­ho časo­prosto­ru, opa­ko­va­ně řeši­li ty samé situ­a­ce a sna­ži­li se ze své­ho zaje­tí vyma­nit, pří­pad­ně poku­sit se dosáh­nout něja­ké­ho pře­dem defi­no­va­né­ho cíle zkou­še­ním mno­ha růz­ných postu­pů. V pří­pa­dě prin­cez­ny Elleny slou­ží časo­vá smyč­ka hlav­ně k tomu, aby se opros­ti­la od role pasiv­ní krás­ky v nesná­zích, kte­rou je potře­ba zachra­ňo­vat pro­střed­nic­tvím chrabrých jino­chů, a sama se uja­la aktiv­ní role a nau­či­la se spo­lé­hat pře­de­vším sama na sebe. Což samo o sobě půso­bí v rám­ci čes­kých pohá­dek jako znač­ná změ­na opro­ti stan­dar­du. Podobně jako ve fil­mu Na Hromnice o den více si navíc i zde hlav­ní hrdin­ka pro­jde pro­mě­nou, během níž se sta­ne lep­ším člo­vě­kem – a vylé­čí se tak ze své namyš­le­nos­ti.

Princezna zakletá v čase – Recenze

Děj fil­mu kaž­do­pád­ně z běž­ných pří­bě­ho­vých sché­mat sním­ků o časo­vých smyč­kách nijak zvlášť nevy­bo­ču­je a zůstá­vá v tom­to smě­ru u pou­hé­ho opi­so­vá­ní. Co jej však činí pozo­ru­hod­ným, je prá­vě nezvyk­lé narou­bo­vá­ní toho­to moti­vu na čes­kou pohád­ku plnou magie, v níž je sna­ha vyma­nit se z pro­kle­tí kaž­do­den­ní­ho rese­tu osu­do­vě pro­vá­zá­na se zámě­rem zachrá­nit krá­lov­ství před záni­kem. Petr Kubík, pro nějž je Princezna zakle­tá v čase dru­hým celo­ve­čer­ním režij­ním poči­nem, ji nato­čil a se svý­mi dvě­ma kole­gy Lukášem Danielem Paříkem a Viktorem Krištofem i spolu-napsal vel­mi vkus­ně a doká­zal její­mu vyprá­vě­ní vtisk­nout rela­tiv­ně sviž­né tem­po a pojmout ji tak, aby bavi­la nejen děti, ale i dospě­lé nebo odrost­lej­ší mlá­dež.

Jednak si doved­ně pora­dil s akč­ní­mi scé­na­mi (pove­de­né sou­bo­je i efekt­ní zni­če­ní krá­lov­ství během tem­né bou­ře), poměr­ně nápa­di­tě vyu­žil onu časo­vou smyč­ku i video­her­ní dějo­vou struk­tu­ru zalo­že­nou na opa­ko­va­ném pro­chá­ze­ní týchž loka­lit, na něko­li­ka mís­tech si vypo­mohl moder­ní­mi pís­nič­ka­mi a také zda­ři­le vedl mla­dé her­ce a hereč­ky, jejichž dia­lo­gy byly záměr­ně napsá­ny tak, aby zně­ly co nej­sou­čas­ně­ji, zejmé­na co do uží­vá­ní hovo­ro­vých výra­zů. Snaživí pro­ta­go­nis­té hlav­ních i ved­lej­ších rolí (opo­me­nu­ta by nemě­la být hlav­ně Eliška Křenková v roli prin­cezni­ny jíz­li­vé kama­rád­ky a stu­dent­ky alchy­mie) pak ješ­tě pod­tr­hu­jí zdá­ní sou­čas­nos­ti i svý­mi ges­ty, smys­lem pro humor a vyka­zo­vá­ním urči­té míry nad­hle­du a odstu­pu. Těmito pro­střed­ky pak doce­la svě­že naru­šu­jí leckte­rá pohád­ko­vá klišé, jako je tře­ba moc­krát omí­la­né hle­dá­ní té pra­vé lás­ky, kte­rá nako­nec zlo vždy pora­zí.

Princezna zakletá v čase – Recenze

Prvky jako hud­ba nebo na čes­ké pro­stře­dí sil­ně nad­prů­měr­ná úro­veň digi­tál­ních tri­ků zas napo­má­ha­jí vytvo­řit zdá­ní vel­ko­le­posti a pře­krýt to, že auto­ři sním­ku zřej­mě nepra­co­va­li s kdo­ví­jak vyso­kým roz­poč­tem. Dobré dojmy povad­nou jen ve chví­lích, kdy je humor těžen z až pří­liš laci­ných zdro­jů (viz např. komic­ké duo krá­lov­ských stráž­ných), nebo když z dia­lo­gů mís­ty sálá nad­by­teč­nost a zby­teč­ná zdlou­ha­vost (tře­ba při hovo­rech prin­cez­ny s kuchař­kou) a divá­ko­va pozor­nost a zau­je­tí pří­bě­hem se tím tříští a ztrá­cí. Podobný nebla­hý efekt mají i nadu­ží­va­né vysvět­lo­va­cí pasá­že a stej­ně tak i opa­ko­vá­ní někte­rých scén po čase spíš una­ví, než aby okouz­lo­va­lo vrstve­ním vyna­lé­za­vých obměn.

Hlavní je ale to, že Princezna zakle­tá v čase půso­bí od začát­ku do kon­ce dosta­teč­ně zábav­ně, svě­že, napí­na­vě, že její fikč­ní svět dává smy­sl a že se doká­za­la opros­tit od arche­ty­pů svých před­chůd­ců, tře­ba už jen tím, že v ní namís­to sil­ných muž­ských postav hra­jí zce­la při­ro­ze­ně prim sil­né žen­ské posta­vy, kte­ré obsto­jí i jako věro­hod­né akč­ní hrdin­ky. I přes řadu zaškobrt­nu­tí je tak Princezna zakle­tá v čase jed­nou z nej­lep­ších čes­kých pore­vo­luč­ních pohá­dek a záro­veň jed­nou z mála funkč­ních čes­kých fan­ta­sy, jíž bohu­žel výraz­ně uško­di­lo uza­vře­ní kin na začát­ku loň­ské­ho říj­na (tedy krát­ce po její pre­mi­é­ře), pro­to­že by si zaslou­ži­la mno­hem vět­ší pozor­nost, než jaké se jí dosta­lo.

Film Princezna zakle­tá v čase vychá­zí letos v květ­nu na DVD a Blu-Ray a záro­veň jej lze již nyní legál­ně zhléd­nout či stáh­nout na strán­ce Aerovod.


Photo © Bohemia MP


Podívejte se na hodnocení Princezna zakletá v čase na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16652 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72350 KB. | 18.05.2024 - 03:58:40