Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mortal Kombat - Recenze - 65%

Mortal Kombat - Recenze - 65%

poster
poster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Kdo by neznal feno­mén auto­ma­to­vých bojo­vek 90. let? A mno­zí budou jis­tě znát i fil­mo­vá zpra­co­vá­ní této legen­dár­ní her­ní série. Krutá řež­ba plná krve se po letech vra­cí na obra­zov­ky a je oprav­du hod­ně krva­vá, tak­že urči­tě 18+.
Film reži­sé­ra Simona McQuoida nám na začát­ku před­sta­ví asi nej­zná­měj­ší dvo­ji­ci celé série. Hanzo Hasashi/Scorpion (Hiroyuki Sanada) a Bi Han/Sub-Zero (Joe Taslim), věč­ní pro­tiv­ní­ci si odby­dou svůj bojo­vý úvod a bez mrk­nu­tí oka se pře­sou­vá­me k nováč­ko­vi. Tím je Cole Young (Lewis Tan), zápas­ník, kte­rý to má asi v živo­tě nesnad­né a sna­ží se pro rodi­nu udě­lat vše. Nicméně díky své­mu mateř­ské­mu zna­mén­ku ve tva­ru draka se mu do ces­ty posta­ví nejed­na pře­káž­ka. A tou prv­ní je samot­ný Sub-Zero. Jak to Cole zvlád­ne? Proč po něm vlast­ně Sub-Zero jde? To máte mož­nost zjis­tit na obra­zov­kách svých tele­vi­zích.

d9372897 6dd2 4d94 a77a 41d1c99095f8
Zdroj: lancraft.cz

A teď už se pojď­me podí­vat na to, jak vlast­ně film dopa­dl. Moje hod­no­ce­ní vlast­ně bude dvo­jí. Nejprve se mrk­nu na film oči­ma neza­u­ja­té­ho divá­ka, kte­rý o před­lo­hách nic neví. Poté se podí­vám na zou­bek fil­mu per­spek­ti­vou hrá­če, a chla­pa, pro kte­ré­ho ten­to film mohl být spl­ně­ní jeho leti­té­ho vlh­ké­ho snu.
Tak za prvé. Mortal Kombat je oprav­du hod­ně bru­tál­ní a krva­vý. Často nálep­ka 18+ moc nezna­me­ná, ale tady je sku­teč­ně opod­stat­ně­ná. Ani ne tak kvů­li slov­ním výra­zům, ale pře­de­vším té krvi a vnitř­nos­tem. Nicméně je to vlast­ně zají­ma­vá a „hezká“ podí­va­ná. A to za dru­hé pla­tí prá­vě pro ostat­ní věci mimo to nási­lí. Film roz­hod­ně nepů­so­bí lev­ně (stál „pou­hých“ 55 mili­o­nů dola­rů) a oprav­du se sna­ží dané pou­ži­té efek­ty vyob­ra­zit dosta­teč­ně věr­ně. Scenérie jsou vybrá­ny zají­ma­vě a těch něko­lik ohni­vých, ledo­vých a elek­tric­kých efek­tů bylo někdy až půso­bi­vých. O vět­ši­ně by člo­věk i řekl, že byly reál­né (tzv. practi­cal effects). Jediné, čeho si tady divák vel­mi záhy všim­ne je absen­ce dal­ších před­mě­tů a hlav­ně postav. Film je někdy doslo­va až komor­ní a roz­po­čet se tak uka­zu­je v této mír­né prázd­no­tě scén. Kromě samot­ných her­ců na scé­ně dal­ší lidi oče­ká­vej­te oprav­du jen spo­ra­dic­ky. Ale pořád lep­ší prázd­něj­ší kuli­sa než „digi­bor­del“.

scovssub
Zdroj: screenrant.com

V tom­to pro­stře­dí se ode­hrá­vá drti­vá vět­ši­na sou­bo­jů. Není jich zby­teč­ně moc a záro­veň divák dosta­ne asi vše, co byla pro úče­ly fil­mu potře­ba. Soubojům a jejich cho­re­o­gra­fii navíc zmí­ně­ná prázd­no­ta pomá­há, tak­že se nestá­vá, že by divák ztra­til pře­hled. Po strán­ce cho­re­o­gra­fie je to dalo by se říct lep­ší prů­měr, nicmé­ně dva sou­bo­je jsou vskut­ku nad­stan­dard­ní. Škoda, že je to jeden na začát­ku a jeden na kon­ci. Jestli to byl záměr reži­sé­ra ví asi jen on sám.
Bojové scé­ny a dia­lo­gy dopro­vá­zí, na můj vkus, dost gene­ric­ká hud­ba, kte­rá se ale­spoň sna­ží pod­trh­nout atmo­sfé­ru scé­ny, kte­rou divák sle­du­je. O to víc mě hud­ba zkla­ma­la, pro­to­že jí sklá­dal Benjamin Wallfisch, kte­rý před­ve­dl svůj um ve fil­mech jako Blade Runner 2049 nebo Shazam!. Legendární hudeb­ní pod­klad se ve fil­mu obje­ví asi dva­krát, a to ješ­tě divák musí oprav­du dávat pozor. Nezaujatému divá­ko­vi to bude fuk a sku­teč­ně výraz­né tema­tic­ké sklad­by se všich­ni dočká­te až při závě­reč­ných titul­cích.
Dalším kous­kem do sklá­dan­ky jsou dia­lo­gy. Ty totiž nadá­le půso­bí opět oby­čej­ně, lec­kdy až otrav­ně a trap­ně. Je to tako­vé kla­sic­ké klišé deva­de­sát­ko­vých akč­ních fil­mů, až na to, že máme rok 2021 a hlav­ně sce­náris­ta Dave Callaham se mohl tro­chu sna­žit posa­dit lať­ku výš. Pokud se ale podí­vá­me na jeho scé­ná­ře, kva­li­ta zdej­ších nás už tolik nepře­kva­pí. Dave Callaham má totiž v port­fo­liu fil­my jako Doom, Godzilla a Wonder Woman 1984. Kdo o Mortal Kombatu nic neví si z dia­lo­gů abso­lut­ně nic nevez­me a po vět­ši­nu času nebu­de tušit, kte­rá bije a bude kou­kat jen na to, jak se posta­vy řežou mezi sebou. Tyto bez­du­ché dia­lo­gy bohu­žel navíc uká­za­ly man­ti­ne­ly i herec­kým výko­nům. Ne, že by tu bylo her­ců nějak mno­ho, ale pozor­něj­ší divák snad­no odha­lí, kdo je dob­rý herec a koho natá­če­ní bavi­lo. Svůj stan­dard si odbyl han­zo, nicmé­ně obrov­ský dík pat­ří Joshi Lawsonovi (Kano), kte­rý pat­řil mezi to nej­lep­ší ve fil­mu.

kano
Zdroj: screenrant.com

Kolem a kolem půso­bí film dost prázd­ně a kro­mě něko­li­ka bru­tál­ních scén není nic, čím by nezna­lé­ho nějak zau­jal. Znalého divá­ka už pár věcí potě­ší a roz­hod­ně bude doce­la mile pře­kva­pen. Pořád ale neče­kej­te zázra­ky.
Film se sna­ží doce­la dob­ře vzít v potaz svo­ji her­ní před­lo­hu a pou­ží­vá spous­tu vyslo­ve­ně legen­dár­ních hlá­sek. Maličko se dozví­me i o půvo­du postav, jejich moti­va­ci a hlav­ně schop­nos­tech. Bohužel film pak srá­ží ta již zmí­ně­ná prázd­no­ta, kdy čeká­te něco víc a ono to nepři­chá­zí. Cole jako úpl­ně nová posta­va naštěs­tí nese­bral vět­ši­nu času ostat­ním posta­vám a svým pro­je­vem roz­hod­ně v rám­ci mož­nos­tí nezkla­mal. Od Lorda Raidena (Tadanobu Asano) jsem tedy čekal mno­hem víc, ale to je asi dané tím, že výkon Christophera Lamberta z Mortal Kombatu z roku 1995 je vypá­le­ný hlu­bo­ko v mém moz­ku jako jedi­ná mož­ná vol­ba.
Jako divák zna­lý her­ní série i fil­mů mám nicmé­ně jed­nu obrov­skou výtku vůči sním­ku. A tady pozor na spoiler!!!..........Žádný Mortal Kombat se tady neko­ná! Film se na daný tur­naj odka­zu­je a posta­vy při­pra­vu­jí, ale celý děj se ode­hrá­vá bez něj. To ve mě po kon­ci zane­cha­lo vel­mi hoř­kou pachuť. Vskutku, kro­mě dvou zmí­nek o tom­to tur­na­ji z úst Sonyi Blade (Jessica McNamee) a Shang Tsunga (Chin Han) se o něm abso­lut­ně nic víc nedo­zví­te.
Pokud bychom se na film díva­li opti­kou samo­stat­né­ho sním­ku, tak to bude dost nedo­sta­ču­jí­cí. Proto bych se na film díval radě­ji tak, že dává pev­ný základ napří­klad tri­lo­gii. Ještě lépe by bylo, kdy­by ten­to sní­mek byl pilot­ní díl mini­sé­rie, to bych časem chroch­tal bla­hem. Takže za aktu­ál­ní­ho sta­vu je film Mortal Kombat oprav­du dost prázd­ný a jedi­né co jej zachra­ňu­je je solid­ní vizu­ál­ní strán­ka a bru­ta­li­ta věr­ná před­lo­ze.
Pokud divák nic o výše napsa­ném netu­ší, bude jeho hod­no­ce­ní pro­ti mému ješ­tě o dost níže. Já hod­no­tím Mortal Kombat prů­měr­ně a nad ten ho malič­ko povy­ta­hu­je bru­ta­li­ta a výkon Joshe Lawsona. Pokud by se nato­či­lo pokra­čo­vá­ní, šlo by výsled­né hod­no­ce­ní ješ­tě tro­chu naho­ru. Prozatím je to tedy jed­no­hub­ka za 65%.


Podívejte se na hodnocení Mortal Kombat na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.24. dubna 2021 Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry. Po bývalém šampiónovi MMA Coleovi (Lewis Tan) začne jít čaroděj Shang Tsung (Chin Han) ze světa Outworld kvůli jeho dračímu tetování, které má od narození. Cole se dostane do chrámu lorda […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy - Recenze - 80%11. dubna 2019 Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna kin. U nás dokonce od 15 let přístupný, což mu rozhodně pomůže na rozdíl od zahraničí. Hellboy […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy (2019) – Recenze – 40%11. dubna 2019 Hellboy (2019) – Recenze – 40% Hellboy je rudý pekelný démon s upilovanými rohy a kamennou pěstí, jehož během druhé světové války přivedli na svět s pomocí znovuvzkříšeného Rasputina nacisté, a který v současnosti […] Posted in Filmové recenze
  • Aquaman - Recenze - 80%12. prosince 2018 Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film inspirovaný komiksy DC a pojednává o Arthurovi Currym. Je nutno říct, že i zde (podobně jako u […] Posted in Filmové recenze
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55% Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […] Posted in Recenze her
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91323 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72393 KB. | 19.05.2024 - 19:58:09