Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1971 byl uveden film „Drsný Harry“

V tento den roku 1971 byl uveden film „Drsný Harry“

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ačkoli je „Drsný Harry“ prav­dě­po­dob­ně cha­rak­te­ris­tic­kou rolí Clinta Eastwooda, nebyl pro tuto roli hlav­ním kan­di­dá­tem. Role Harryho Callahana byla nabíd­nu­ta Johnu Waynovi a Franku Sinatrovi a poz­dě­ji Robertu Mitchumovi, Stevu McQueenovi a Burtu Lancasterovi. George C. Scott v roz­ho­vo­ru pro Playboy v roce 1980 pro­hlá­sil, že mu byla role původ­ně nabíd­nu­ta, ale kvů­li násil­né pova­ze scé­ná­ře ji odmí­tl. Když pro­du­cent Jennings Lang zpo­čát­ku nemohl najít her­ce pro roli Callahana, pro­dal prá­va na film tele­vi­zi ABC. Ačkoli ABC chtě­la z fil­mu udě­lat tele­viz­ní film, množ­ství nási­lí ve scé­ná­ři bylo pro tele­vi­zi pova­žo­vá­no za pří­liš vel­ké, a tak byla prá­va pro­dá­na spo­leč­nos­ti Warner Bros.

Společnost Warner Bros. kou­pi­la scé­nář s cílem obsa­dit do hlav­ní role Franka Sinatru. Sinatrovi bylo v té době 55 let, a pro­to­že posta­va Harryho Callahana byla původ­ně napsá­na jako muž ve věku od polo­vi­ny do kon­ce pade­sát­ky (a Eastwoodovi bylo teh­dy pou­hých 41 let), Sinatra se do pro­fi­lu posta­vy hodil. Původně chtě­la spo­leč­nost Warner Bros., aby reží­ro­val Sydney Pollack nebo Irvin Kershner. Kershner byl nako­nec najat, když byla Sinatrovi při­dě­le­na titul­ní role, ale když Sinatra nako­nec film opus­til, ode­šel i Kershner.

John Milius byl požá­dán, aby pra­co­val na scé­ná­ři, když byl Sinatra při­po­jen, spo­lu s Kershnerem jako reži­sé­rem. Milius tvr­dil, že byl požá­dán, aby napsal scé­nář pro Sinatru za tři týd­ny. Terrence Malick napsal návrh fil­mu (z lis­to­pa­du 1970), v němž byl střel­cem msti­tel, kte­rý zabí­jel boha­té zlo­čin­ce, kte­ří unik­li spra­ve­dl­nos­ti.

Podrobnosti o fil­mu byly popr­vé zve­řej­ně­ny v dub­nu v odbor­ných novi­nách fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Poté, co Sinatra pro­jekt opus­til, zača­li pro­du­cen­ti uva­žo­vat o mlad­ších her­cích pro tuto roli. Burt Lancaster hlav­ní roli odmí­tl, pro­to­že důraz­ně nesou­hla­sil s násil­nou morál­kou pří­bě­hu, kde účel svě­tí pro­střed­ky. Domníval se, že role a záplet­ka jsou v roz­po­ru s jeho vírou v kolek­tiv­ní odpo­věd­nost za trest­ní a soci­ál­ní spra­ve­dl­nost a ochra­nu práv jed­not­liv­ce. O roli uva­žo­val i Marlon Brando, ale nikdy nebyl ofi­ci­ál­ně oslo­ven. McQueen i Paul Newman roli odmít­li. McQueen po fil­mu Bullitt (1968) odmí­tl nato­čit dal­ší „poli­cej­ní film“. Newman se domní­val, že posta­va je pro něj pří­liš „pra­vi­co­vá“, a navr­hl, že film by byl dob­rým pro­střed­ní­kem pro Eastwooda.

Eastwood dostal něko­lik scé­ná­řů, ale nako­nec se vrá­til k původ­ní­mu fil­mu jako k nej­lep­ší­mu pro­střed­ku pro něj. V roz­ho­vo­ru pro MTV v roce 2009 Eastwood řekl: „Tak jsem řekl: „Já do toho půjdu“, ale od té doby, co se mnou původ­ně mlu­vi­li, došlo ke všem těm pře­pi­sům. Řekl jsem: „Mám zájem jen o původ­ní scé­nář“.“ Když se ohlé­dl za fil­mem Dona Siegela z roku 1971, vzpo­mí­nal: „[Přepisování] všech­no změ­ni­lo. Na kon­ci se obje­vi­li odstře­lo­va­či námoř­ní pěcho­ty. A já jsem řekl: „Ne. Tím se ztrá­cí poin­ta celé­ho pří­bě­hu, toho chláp­ka, kte­rý pro­ná­sle­du­je vra­ha. Stává se z toho extra­va­gan­ce, kte­rá ztrá­cí svůj cha­rak­ter.“ Řekli mi: „Dobře, dělej si, co chceš. Tak jsme šli a nato­či­li to.“

Zdroj: Wikipedia


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03884 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72309 KB. | 23.04.2024 - 00:08:12