Kritiky.cz > Speciály > Hra

Hra

Hra
Hra
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra je ame­ric­ký thriller z roku 1997, kte­rý nato­čil reži­sér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlav­ních rolích a kte­rý pro­du­ko­va­ly spo­leč­nos­ti Propaganda Films a PolyGram Filmed Entertainment. Vypráví pří­běh boha­té­ho inves­tič­ní­ho ban­ké­ře, kte­rý od své­ho bra­t­ra dosta­ne záhad­ný dar - účast ve hře, kte­rá se zvlášt­ním způ­so­bem inte­gru­je do jeho kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Jak se hra­ni­ce mezi ban­ké­řo­vým sku­teč­ným živo­tem a hrou stá­va­jí nejas­něj­ší­mi, začí­na­jí se obje­vo­vat názna­ky roz­sáh­lé­ho spik­nu­tí.

Hra byla dob­ře při­ja­ta kri­ti­kou, napří­klad Rogerem Ebertem, a význam­ný­mi peri­o­di­ky, jako jsou The New York Times, ale ve srov­ná­ní s úspě­chem Fincherova před­cho­zí­ho fil­mu Se7en (1995) měla prů­měr­né kasov­ní zis­ky.

Děj

V San Francisku je boha­tý inves­tič­ní ban­kéř Nicholas van Orton, odci­ze­ný své býva­lé ženě a mlad­ší­mu bra­t­ro­vi Conradovi, pro­ná­sle­do­ván tím, že v den otco­vých 48. naro­ze­nin viděl spáchat sebe­vraž­du. K vlast­ním osmačty­ři­cá­tým naro­ze­ni­nám věnu­je Conrad Nicholasovi neob­vyk­lý dárek - pou­kaz na hru, kte­rou nabí­zí spo­leč­nost Consumer Recreation Services (CRS), a sli­bu­je mu, že mu změ­ní život. Ačkoli Nicholas pochy­bu­je, setká­vá se s kole­gy ban­ké­ři, kte­rým se hra zalí­bi­la. Vydá se do kan­ce­lá­ře CRS, aby se při­hlá­sil, ale časo­vě nároč­né psy­cho­lo­gic­ké a fyzic­ké tes­ty, kte­ré jsou po něm poža­do­vá­ny, ho roz­či­lu­jí a poz­dě­ji je infor­mo­ván, že jeho žádost byla zamít­nu­ta. Nicholas se brzy začne domní­vat, že jeho pod­ni­ká­ní, pověst, finan­ce a bez­peč­nost jsou ohro­že­ny. Setkává se se ser­vír­kou Christine, kte­rá se zdá být ohro­že­na hrou. Nicholas kon­tak­tu­je poli­cii, ale ta najde kan­ce­lář CRS opuš­tě­nou.

Nakonec se v Nicholasově domě obje­ví Conrad, kte­rý se omlu­ví a tvr­dí, že ho CRS napadla. Protože se nemá na koho obrá­tit, Nicholas najde Christinin dům a zjis­tí, že je zaměst­nan­ky­ní CRS a její byt byl faleš­ný. Když Christine řek­ne, že jsou sle­do­vá­ni, Nicholas zaú­to­čí na neda­le­kou kame­ru a ozbro­je­ní zaměst­nan­ci CRS zaú­to­čí na dům a vystře­lí na dvo­ji­ci, kte­rá ute­če. Christine mu řek­ne, že CRS vybra­la jeho ban­kov­ní účty pomo­cí psy­cho­lo­gic­kých tes­tů, aby uhod­la jeho hes­la. Jeho ban­ka to potvr­dí. Začne se mu točit hla­va a uvě­do­mí si, že ho omá­mi­la. Když ztra­tí vědo­mí, při­zná mu, že je sou­čás­tí pod­vo­du a že udě­lal osu­do­vou chy­bu, když po tele­fo­nu sdě­lil bez­peč­nost­ní kód své kar­ty.

Nicholas se pro­bu­dí pohřbe­ný zaži­va na mexic­kém hřbi­to­vě a pro­dá své zla­té hodin­ky, aby se mohl vrá­tit do San Franciska, kde zjis­tí, že jeho síd­lo je zaba­ve­no a vět­ši­na jeho majet­ku odve­ze­na. Conradovi sdě­lí, že byl kvů­li ner­vo­vé­mu zhrou­ce­ní umís­těn do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Získává ukry­tou zbraň a hle­dá pomoc u své býva­lé man­žel­ky. Zatímco se jí omlou­vá za své zane­dbá­ní, dozví­dá se, že Jim Feingold, zaměst­na­nec CRS, kte­rý pro­vá­děl jeho tes­ty, je herec pra­cu­jí­cí v tele­viz­ních rekla­mách. Přinutí Jima, aby našel sku­teč­nou kan­ce­lář CRS, a vez­me Christine jako rukojmí s poža­dav­kem, aby ji odve­dl k šéfo­vi CRS.

Více na Kritiky.cz
Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, kter...
Titulky k Orange Is the New Black S07E03 - And Brown Is the New Orange Nová ředitelka Tamika je rozhodnutá, že způsob vedení věznice překope od základů, a hned s...
Královna Alžběta: Zlatý věk Snímek Královna Alžběta z roku 1998 sklidil pro svůj pohled do zákulisí středověké polit...
Katakomby (Catacombs) – mini Katakomby (Catacombs) – mini...
Red Dead Redemption 2 / část 51 / Domorodci / 1080 HD / 60 FPS ...

Přepaden ochran­kou CRS, Nicholas odve­de Christine na stře­chu. Christine, kte­rá si uvě­do­mí, že Nicholasova zbraň není rekvi­zi­ta, mu horeč­ně sdě­lu­je, že je to sou­část hry, jeho finan­ce jsou nedo­tče­né a jeho rodi­na a přá­te­lé čeka­jí na dru­hé stra­ně dve­ří. Odmítá jí uvě­řit a Nicholas zastře­lí prv­ní­ho člo­vě­ka, kte­rý se vynoří-Conrad, nesou­cí láhev šam­paň­ské­ho. Zničený neho­dou Nicholas sko­čí ze stře­chy, ale při­sta­ne na obřím vzdu­cho­vém pol­štá­ři. Přivítá ho Conrad, kte­rý je naži­vu, a zby­tek lidí ze hry; vše zin­sce­no­val Conrad jako dárek k naro­ze­ni­nám. Conrad měl v úmys­lu pomo­ci Nicholasovi stát se lep­ším člo­vě­kem a při­jmout život. Po naro­ze­ni­no­vé osla­vě s přá­te­li Christine odmít­ne Nicholasovu nabíd­ku na ran­de, pro­to­že má v Austrálii jinou prá­ci. Místo toho mu nabíd­ne, že s ním zajde na kávu na letiš­tě.

Obsazení

-Michael Douglas jako Nicholas van Orton

-Sean Penn jako Conrad van Orton

-James Rebhorn jako Jim Feingold

-Deborah Kara Unger jako Christine/Claire

-Peter Donat jako Samuel Sutherland

-Carroll Baker jako Ilsa

-Armin Mueller-.Stahl jako Anson Baer

-Anna Katarina jako Elizabeth

-Charles Martinet jako Nicholasův otec

-Mark Boone Junior jako pochyb­ný sou­kro­mý detek­tiv

-Tommy Flanagan jako advokát/taxikář

-Spike Jonze jako Airbag EMT Beltran

-Linda Manz jako Amy

-Daniel Schorr jako on sám (hla­sa­tel)

Produkce

Vývoj

Hra zača­la jako spec scé­nář, kte­rý napsa­li John Brancato a Michael Ferris v roce 1991. Ještě téhož roku byl pro­dán spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer, kte­rá dala pro­jekt do obra­tu, kde se ho uja­la spo­leč­nost Propaganda Films. K pro­jek­tu byl původ­ně při­dě­len reži­sér Jonathan Mostow a do hlav­ních rolí byli obsa­ze­ni Kyle MacLachlan a Bridget Fonda. Hlavní natá­če­ní mělo začít v úno­ru 1993, ale na začát­ku roku 1992 byl pro­jekt pře­su­nut do spo­leč­nos­ti PolyGram Filmed Entertainment. Mostow již nebyl reži­sé­rem fil­mu, ale stal se výkon­ným pro­du­cen­tem. Producent Steve Golin kou­pil scé­nář od MGM a pře­dal ho Davidu Fincherovi v nadě­ji, že se ujme režie. Fincherovi se líbi­ly růz­né dějo­vé zvra­ty, ale při­ve­dl Andrewa Kevina Walkera, kte­rý s ním spo­lu­pra­co­val na fil­mu Sedm, aby posta­vu Nicholase udě­lal cynič­těj­ší pova­hy. Fincher a Walker strá­vi­li šest týd­nů tím, že měni­li tón a sna­ži­li se, aby pří­běh fun­go­val. Podle Davida Finchera měly na Hru tři hlav­ní vli­vy. Postava Michaela Douglase byla „mód­ní, dob­ře vypa­da­jí­cí Skrblík, vlá­ka­ný do Mise: Impossible s injek­cí ste­ro­i­dů do steh­na z fil­mu Žihadlo“. V jed­nom roz­ho­vo­ru řekl, že jeho film se od ostat­ních podob­ných liší, pro­to­že „fil­my obvykle uza­ví­ra­jí s divá­ky pakt, kte­rý říká: bude­me to hrát na rovi­nu. To, co vám uká­že­me, se bude sčí­tat. Ale my to nedě­lá­me. V tom­to ohle­du jde o fil­my a o to, jak fil­my roz­dá­va­jí infor­ma­ce“. Fincher dále uve­dl, že film je o „ztrá­tě kon­t­ro­ly. Smyslem Hry je vzít váš nej­vět­ší strach, při­blí­žit ho takhle blíz­ko k vaší tvá­ři a říct: „Tak, ješ­tě žiješ. Je to v pořád­ku.“ Ve scé­ná­ři byly pro­ve­de­ny dal­ší revi­ze, včet­ně odstra­ně­ní scé­ny, v níž Nicholas zabi­je Christine a poté spáchá sebe­vraž­du, pro­to­že Fincher měl pocit, že to nedá­vá smy­sl. V roce 1996 byli k revi­zím scé­ná­ře při­zvá­ni Larry Gross a Walker.

Více na Kritiky.cz
Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed Akční film. Pokud hodláme sledovat titul, který patří do tohoto žánru, čekáme hlavně a p...
Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany Tento týden už nebudu recenzovat jednotlivé epizody, spíše udělám krátké shrnutí, co nás ...
Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne? Fenomén, jeden z nejúspěšnějších pořadů, kultovní seriál, který má i po 13 letech od p...
Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí Krásný citát na začátku knihy je o tom, že život prohráváte ve chvíli, kdy uvěříte, ...
Kameňák (TV seriál) - Hlavní postavy ...

Osazení

Fincher měl v úmys­lu nato­čit Hru před Sedm, ale když se pro Sedm uvol­nil Brad Pitt, stal se ten­to pro­jekt pri­o­ri­tou. Úspěch Sedm pomohl pro­du­cen­tům Hry zís­kat vět­ší roz­po­čet, kte­rý chtě­li. Poté oslo­vi­li Michaela Douglase, aby si ve fil­mu zahrál. Ten zpo­čát­ku váhal, pro­to­že se obá­val, že PolyGram není dosta­teč­ně vel­ká spo­leč­nost, aby film dis­tri­bu­o­va­la. Jakmile se však Douglas zapo­jil do pro­jek­tu, jeho pří­tom­nost pomoh­la dostat film do výro­by. Na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1996 spo­leč­nost PolyGram ozná­mi­la, že ve fil­mu bude s Douglasem hrát Jodie Fosterová. Fincherovi se však nelí­bi­lo, že by herec a fil­mo­vá hvězda její­ho for­má­tu měl hrát ved­lej­ší roli. Po roz­ho­vo­ru s ní zva­žo­val pře­psat posta­vu Conrada jako Nicholasovu dce­ru, aby tuto roli moh­la hrát Fosterová. Douglasovi se však ten­to nápad nelí­bil a požá­dal ho, aby posta­vu změ­nil na jeho sest­ru, což Fosterové při­pa­da­lo zvlášt­ní, pro­to­že Douglas je téměř o 20 let star­ší a obje­vil se s ní ve fil­mu Napoleon a Samantha, když bylo Fosterové 9 let, zatím­co Douglasovi 28 let. Kvůli roz­díl­ným názo­rům a ter­mí­no­vé koli­zi s fil­mem Kontakt Roberta Zemeckise se Fosterová ve fil­mu nemoh­la obje­vit. Jakmile ode­šla, byla role Conrada nabíd­nu­ta Jeffu Bridgesovi, ten však odmí­tl, a tak byl obsa­zen Sean Penn. Později Fosterová tvr­di­la, že se s PolyGramem úst­ně dohod­la, že se ve fil­mu obje­ví, a když se tak nesta­lo, poda­la na spo­leč­nost žalo­bu ve výši 54,5 mili­o­nu dola­rů. Deborah Kara Ungerová se na kon­kurz na roli Christine při­hlá­si­la s tes­to­va­cím kotou­čem sestá­va­jí­cím z dvou­mi­nu­to­vé sexu­ál­ní scé­ny z fil­mu Davida Cronenberga Crash. Douglas si mys­lel, že jde o vtip, ale když se s ní s Fincherem osob­ně setka­li, byli jejím herec­kým výko­nem ohro­me­ni.

Natáčení

Prvotní natá­če­ní zača­lo na loka­cích v San Franciscu, přes­to­že stu­dio tla­či­lo na natá­če­ní v Los Angeles, kte­ré bylo lev­něj­ší. Fincher také zva­žo­val natá­če­ní fil­mu v Chicagu a Seattlu, ale v prv­ním jme­no­va­ném měs­tě neby­la v blíz­kos­ti žád­ná síd­la a ve dru­hém neby­la vhod­ná finanč­ní čtvrť. Scénář byl napsán s ohle­dem na San Francisco a líbi­la se mu „atmo­sfé­ra sta­rých peněz, Wall Street“ této finanč­ní čtvr­ti. Tato část měs­ta však byla vel­mi ruš­ná a špat­ně se v ní pohy­bo­va­lo. Produkce natá­če­la o víken­dech, aby měla vět­ší kon­t­ro­lu. Fincher vyu­žil sta­ré kamen­né budo­vy, malé ulič­ky a kop­ce ve měs­tě, aby obra­zo­vě ztvár­nil tříd­ní sys­tém. Aby zpro­střed­ko­val svět sta­rých peněz, zasa­dil mno­ho scén do restau­ra­cí s oblo­že­ním z tvr­dé­ho dře­va a čer­ve­né kůže. Mezi loka­ce pou­ži­té ve fil­mu pat­ři­ly napří­klad Golden Gate Park, Presidio v San Franciscu a his­to­ric­ké síd­lo Filoli, 25 mil již­ně od San Francisca v kali­forn­ském Woodside, kte­ré zastou­pi­lo síd­lo Van Ortonů.

Více na Kritiky.cz
Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky... Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky týkající se Dying Light 2 dostaneme v roce...
Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003) Opravdová filmová báseň, v které je z každého políčka cítit poetika a alegorie.Nejznáměj...
Dogville - Trierův riskantní skok do neprobádaných roklin. Je pravdou, že jsem z hlediska aktuálnosti nepatrně zakrněl, ale ono je to dáno především ok...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Julianou Rychlíkovou a Bartem Klimszou 27. května 2018 ...
Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu „Zvláštní příběh“ Toužíte-li po odpočinkové literatuře s jednoduchým dějem a lehkou zápletkou, zcela určitě...

Pro vizu­ál­ní ztvár­ně­ní Nicholasova boha­té­ho život­ní­ho sty­lu chtě­li Fincher a kame­ra­man fil­mu Harris Savides dosáh­nout „boha­té­ho a pruž­né­ho“ dojmu a čer­pa­li odka­zy z fil­mů jako Kmotr, kte­ré se vyzna­čo­va­ly vizu­ál­ně atrak­tiv­ní­mi loka­ce­mi, pod jejichž povr­chem se skrý­va­ly zlo­věst­né zámě­ry. Podle Finchera, jakmi­le Nicholas opus­til svůj ochra­ni­tel­ský svět, nechá­va­li se Savidesem pře­ex­po­no­vat zářiv­ky, neo­ny a dal­ší svět­la v poza­dí, aby „věci v reál­ném svě­tě byly tro­chu divo­čej­ší“. Pro film Hra Fincher pou­žil tis­ko­vý pro­ces Technicolor zná­mý jako ENR, kte­rý noč­ním sek­ven­cím pro­půj­čil hlad­ší vzhled. Výzvou pro něj bylo, kolik kla­mu divá­ci sne­sou a „půjdou na 45 minut čer­ve­ných herrin­gů?“. Za tím­to úče­lem se sna­žil scé­ny insce­no­vat co nej­jed­no­du­še­ji a pou­ží­vat jedi­nou kame­ru, pro­to­že „s více kame­ra­mi ris­ku­je­te, že lidi bude­te nudit zábě­ry“.

Scéna, v níž Nicholasův taxík vjíž­dí do Sanfranciského záli­vu, se natá­če­la poblíž Embarcadera, při­čemž detail­ní záběr Douglase uvěz­ně­né­ho na zad­ním seda­dle se natá­čel na zvu­ko­vé scé­ně v Sony Pictures Studios ve vel­ké nádr­ži s vodou. Herec se nachá­zel v malém pro­sto­ru, kte­rý byl navr­žen tak, aby při­po­mí­nal zad­ní seda­dlo taxí­ku, při­čemž akci sní­ma­ly tři kame­ry.

Primární natá­če­ní trva­lo 100 dní, při­čemž mno­ho zábě­rů se natá­če­lo v noci s vyu­ži­tím mno­ha loka­cí.

Vydání

Hra byla uve­de­na 12. září 1997 v 2403 kinech a během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du vydě­la­la 14,3 mili­o­nu dola­rů. V Severní Americe pak vydě­lal 48,3 mili­o­nu dola­rů a ve zbyt­ku svě­ta 61,1 mili­o­nu dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 109,4 mili­o­nu dola­rů.

Hru vyda­la v roce 1997 spo­leč­nost Criterion Collection na laser­dis­ku s exklu­ziv­ní­mi bonu­sy včet­ně alter­na­tiv­ní­ho kon­ce a audi­o­ko­men­tá­ře tvůr­ců; 18. září 2012 byl film zno­vu vydán na DVD a Blu-ray. Dne 17. dub­na 2007 vyda­lo stu­dio Universal film na for­má­tu HD DVD.

Recepce

Kritické ohlasy

Rotten Tomatoes uvá­dí hod­no­ce­ní 76 na zákla­dě 63 recen­zí, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 7,40/10. V roce 2012 byl film vydán na HD DVD. Shoda kri­ti­ků na webo­vých strán­kách zní: „Závěr by si zaslou­žil tro­chu vylep­šit, ale jinak jde o dal­ší skvě­lý pří­klad želez­né­ho uchy­ce­ní atmo­sfé­ry a vyprá­vě­ní Davida Finchera.“ Metacritic dává fil­mu váže­ný prů­měr 61 bodů ze 100 na zákla­dě recen­zí od 19 kri­ti­ků, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B-“ na stup­ni­ci od A do F.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o 3. díl Harry Pottera S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 3. díl Harry Pottera....
#DP202: Bohové a monstra aneb Jak Zafran a Gunn překopali filmové DC  Autorem článku je Daniel PaličkaNejnovější článek berte jako jeden velký experiment. ...
Potulný samuraj Kenšin: Počátek (2021) Ještě, že je ten Netflix.Krásné zakončení Samurajské epické série, která končí prequele...
Codemasters pod EA oznamují F1 2021. Nový ročník láká hlavně na příběhový mód Braking Point, kde se z Formule 2 vypracujete až n... Codemasters pod EA oznamují F1 2021. Nový ročník láká hlavně na příběhový mód Braking Po...
Stahujte, první Zaklínač v rozšířené edici je na GOGU... Stahujte, první Zaklínač v rozšířené edici je na GOGU zcela zdarma....

Roger Ebert z Chicago Sun-Times udě­lil fil­mu tři a půl hvěz­dič­ky ze čtyř a pochvá­lil Douglase jako „správ­né­ho her­ce pro tuto roli. Umí hrát chytře, chlad­ně i naštva­ně. Je také dosta­teč­ně jem­ný, aby nikdy nedo­spěl k emo­ci­o­nál­ní­mu vrcho­lu dří­ve než film a nikdy nepře­hrá­val pro­ces své vnitř­ní změ­ny“. Janet Maslinová ve své recen­zi pro The New York Times napsa­la: „Pan Fincher, stej­ně jako Michael Douglas v hlav­ní roli fil­mu, před­vá­dí sku­teč­né fine­sy ve hře na para­no­iu této doby.“

Richard Corliss z časo­pi­su Time napsal: „Fincherův styl je tak krás­ně tís­ni­vý a Douglasova zma­te­nost tak krad­má, že film na chví­li při­po­me­ne chytřej­ší výle­ty do hrdin­ské para­no­ie (The Parallax View, Total Recall)“. Desson Howe ve své recen­zi pro deník The Washington Post napsal: „Je to šab­lo­no­vi­té, a přes­to podráž­dě­né. Je před­ví­da­tel­ný, a přes­to plný pře­kva­pe­ní. Jak dale­ko se přes ten­to vyso­ký thriller dosta­ne­te, než to vzdá­te a začne­te výt, je otáz­kou osob­ní­ho vku­su. Velkou radost vám však udě­lá Fincherova slo­ži­tá barev­nost, boha­tý smy­sl pro deko­ra­ce, schop­nost udr­žet napě­tí po dlou­hou dobu a smy­sl pro humor.“ Entertainment Weekly udě­lil fil­mu hod­no­ce­ní „B “ a Owen Gleiberman napsal: „Z emo­ci­o­nál­ní­ho hle­dis­ka není ve Hře o moc - poda­ří se zachrá­nit Nicholase Van Ortona?“ - ale Douglas je doko­na­lým her­cem pro obsa­ze­ní stře­du šíle­né­ho Rube Goldbergova thrille­ru. Film má dost důvti­pu na to, aby si s vlast­ní mani­pu­la­cí hra­vě pora­dil, i když ji vyu­ží­vá k maxi­mál­ní­mu dopa­du na dřeň.“

Mick LaSalle ve své recen­zi pro San Francisco Chronicle napsal: „Občas je Hra frustru­jí­cí, ale to je jen měřít­ko toho, jak dob­ře se Fincherovi daří vžít se do kůže své­ho hrdi­ny.“ Peter Travers z časo­pi­su Rolling Stone se však domní­val, že „Fincherova sna­ha zakrýt díry v ději je o to nápad­něj­ší, že je napja­tá... Hra má slu­níč­ko­vou, spa­si­tel­skou strán­ku, kte­rá Fincherovi neslu­ší a neslou­ží divá­kům, kte­ří sdí­le­jí jeho dří­věj­ší záli­bu v nedo­ře­še­ných kon­cích, jež zůstá­va­jí stra­ši­del­ně roz­vá­za­né“.

Retrospektiva

Michael Douglas při zpět­ném pohle­du řekl:

Více na Kritiky.cz
Ukázka 1. epizody 4. série | Dům draka (HBO) ...
3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 2007 Westernů je v dnešní době jako šafránu. Málo. A když už, tak se většinou jedná o nějak...
Zdeněk Srstka Zdeněk Srstka (* 26. září 1935 Praha – 29. července 2019[1]) byl český sportovec-vzpěrač,...
FRIGHTENERS - PŘÍZRAKY Před šesti lety autor filmové adaptace Pána Prstenů Peter Jackson natočil tento film - horror ...
Wilsonov - 55 % Fiktivní příběh z města na Dunaji, kde snaživý starosta Dangl připravuje připojení města...

Myslím, že jsem nej­víc pyš­ný na to, že je to jeden z mála fil­mů, u kte­ré­ho jste nemoh­li odhad­nout konec. Proto jsem tak vel­ký spor­tov­ní fanou­šek, u spor­tu nikdy nemů­že­te odhad­nout, co se sta­ne. U vět­ši­ny fil­mů se dosta­ne­te do polo­vi­ny a konec tak nějak odhad­ne­te. U Hry jste nikdy nemoh­li při­jít na to, jaký bude konec. David Fincher je vel­mi talen­to­va­ný fil­mař. Bylo to nesmír­ně nároč­né natá­če­ní, bylo vel­mi dlou­hé, hod­ně nocí. Myslím, že to byl oprav­du dob­ře nato­če­ný sní­mek, vel­mi nepřed­ví­da­tel­ný, a když mlu­vím o fil­mech, kte­ré jsem nato­čil a kte­ré se lidem hod­ně líbi­ly, tak tenhle sní­mek sly­ším.

David Fincher poz­dě­ji v roz­ho­vo­rech při­znal, že na film nebyl pyš­ný, a vysvět­lo­val svůj pra­cov­ní vztah s man­žel­kou, dlou­ho­le­tou pro­du­cent­kou Ceán Chaffinovou, reži­sér řekl, že si ji vybí­rá a že se čas­to neshod­nou:

Byla napří­klad nesmír­ně hla­si­tá, když řek­la: „Netoč Hru.“ A když se na to podí­vám zpět­ně, moje žena měla prav­du. Třetí děj­ství jsme nevy­mys­le­li a byla to moje chy­ba, pro­to­že jsem si mys­lel, že když budeš držet nohu na ply­nu, bude to osvo­bo­zu­jí­cí a vtip­né.

Literární hodnocení

V poznám­kách k fil­mu v edi­ci Criterion se reži­sér zmi­ňu­je o tom, že do fil­mu zakom­po­no­val prv­ky spi­sů pře­vza­tých od Franze Kafky, když uvá­dí:

Ohlasy Franze Kafky je v Mikulášově osu­du těž­ké pře­hléd­nout - podob­ně jako u Josefa K. Kafky. v Procesu, je chy­cen do řady nesmy­sl­ných zkou­šek říze­ných lid­mi bez tvá­ře, kte­rým nedo­ká­že poro­zu­mět - a divá­ci si také mohou vzpo­me­nout na Thomase Pynchona, když se začne zdát, že spik­nu­tí pro­ti Nicholasovi zahr­nu­je všech­ny v pří­bě­hu kro­mě něj. Sám Fincher popsal Hru jako post­mo­der­ní ver­zi Vánoční kole­dy, v níž Nicholas vystu­pu­je jako cito­vý lako­mec podob­ný Skrblíkovi, kte­rý zís­ká zpět svou duši poté, co pro­jde vírem setká­ní, jež mu změ­ní život.

Ocenění

Sekvence z fil­mu pova­žo­va­ná za nej­na­pí­na­věj­ší se umís­ti­la na prv­ním mís­tě. 44 v žeb­říč­ku 100 nejdě­si­věj­ších fil­mo­vých momen­tů časo­pi­su Bravo.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © PolyGram Filmed Entertainment

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.   Asi bych se měl přiznat hned na začátku. Nikdy jsem neholdoval rychlým autem (vlastně ani p...
Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladýc...
Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín S tímto románem se okamžitě přenesete do doby těsně po Sametové revoluci a dostanete možno...
Do boje o Oscara vyrazí film Šarlatán režisérky Agnieszky Holland V Praze, 13. října 2020 – Česká filmová a televizní akademie (...
The Turing Test Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/10 - 15/11...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91480 s | počet dotazů: 339 | paměť: 70814 KB. | 01.12.2023 - 02:20:02