Kritiky.cz > Profily osob > Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938)

Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938)

Melies
Melies
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Méliès se naro­dil roku 1861 do rodi­ny boha­té­ho továr­ní­ka vyrá­bě­jí­cí­ho obuv. Již během mlá­dí se u něj zača­lo pro­je­vo­vat jis­té nadá­ní pro výtvar­né umě­ní. Když jej otec vyslal do Anglie vyu­čit se obchod­ní­kem, Méliès zde obje­vil pro­slu­lá eska­mo­tér­ská diva­dla a začal roz­ví­jet svou vášeň pro kouz­la a tri­ky. Po návra­tu do Francie začal vystu­po­vat jako ilu­zi­o­nis­ta pod pseu­do­ny­mem Doktor Mélius. Na kon­ci 80. let 19. sto­le­tí zalo­žil nejen rodi­nu, ale zakou­pil i eska­mo­tér­ské diva­dlo RobertHoudin. Aby pový­šil sta­tut ilu­zi­o­nis­tů, zalo­žil v roce 1891 aka­de­mii věno­va­nou tomu­to řemeslu. Ve vol­ném čase se rov­něž věno­val tvor­bě poli­tic­kých kari­ka­tur pro spo­le­čen­sky sati­ric­ký plá­tek La Griffe.

Když brat­ři Lumièrové uspo­řá­da­li prv­ní veřej­nou fil­mo­vou pro­jek­ci v paříž­ském Grand Café, Méliès se na pozvá­ní otce brat­ří Lumièrů, se kte­rým se dob­ře znal, rov­něž zúčast­nil a novou tech­no­lo­gií byl nad­šen. Okamžitě se pus­til do výro­by vlast­ní kame­ry, zalo­žil vlast­ní pro­dukč­ní znač­ku Star Film a nato­čil prv­ní fil­mo­vé poku­sy sil­ně ovliv­ně­né jeho eska­mo­tér­skou pra­xí. O rok poz­dě­ji dokon­ce na své zahra­dě vybu­do­val fil­mo­vý ate­li­ér, kte­rý lze pova­žo­vat za prv­ní ate­li­ér své­ho dru­hu na svě­tě. Zde pod jeho ruka­ma vzni­ka­ly prv­ní fil­my se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty, na kte­ré se ve své tvor­bě spe­ci­a­li­zo­val, díky nimž byl pře­zdí­ván „fil­mo­vý kou­zel­ník“ („le ciné­ma­gi­ci­en“) a kte­ré byly tak pří­znač­né pro ranou kine­ma­to­gra­fii zaklá­da­jí­cí se na atrak­ci. Mélièsovy fil­my sla­vi­ly vel­ký úspěch v Evropě i Spojených stá­tech, kde jeho ame­ric­ký kon­ku­rent Edison v hoj­ném počtu šířil pirát­ské kopie Cesty na Měsíc.

Počátkem desá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí však už Mélièsova este­ti­ka v důsled­ku pro­měn kine­ma­to­gra­fie a pří­cho­du nové gene­ra­ce fil­mo­vých tvůr­ců zača­la vychá­zet z módy. V roce 1913 zavřel své ate­li­é­ry, pře­stal se věno­vat fil­mo­vé tvor­bě a vět­ši­nu svých fil­mů defi­ni­tiv­ně spá­lil. Namísto toho se začal věno­vat diva­dlu. Když však diva­dlo RobertHousin za vál­ky zavře­li a násled­ně zbou­ra­li za úče­lem pro­dlou­že­ní bul­vá­ru Haussmann, zadlu­že­ný Méliès pra­co­val jako pro­da­vač ve stán­ku s hrač­ka­mi a cuk­ro­vin­ka­mi na nádra­ží Montparnasse, kde jej po něko­li­ka letech zapo­mně­ní obje­vi­li novi­ná­ři. V roce 1929 prv­ní gene­ra­ce fil­mo­vých nad­šen­ců, tzv. „cine­fi­lů“, zor­ga­ni­zo­va­la jako hold slav­nost­ní pro­jek­ci Mélièsových fil­mů, nicmé­ně vzhle­dem k tomu, že fil­mo­vý kou­zel­ník v momen­tě zkla­má­ní vět­ši­nu svých fil­mů spá­lil, pro­gram byl vel­mi ome­ze­ný. O dva roky poz­dě­ji se reži­sé­ro­vi dostá­vá i ofi­ci­ál­ní­ho vyzna­me­ná­ní Légion d´honneur. Rok před vypuk­nu­tím dru­hé svě­to­vé vál­ky Georges Méliès umí­rá.


Popis Foto

Popis
English: Georges Méliès (1861-1938), French fil­m­ma­ker and cine­ma­to­gra­pher
Français : Georges Méliès (1861-1938), pro­duc­teur et réa­li­sa­teur de films muets en noir et blanc (dont cer­ta­ins ont été peints).
Datum n.d., ca. 1890
Zdroj Libération.fr: http://pointscommuns.liberation.fr/img/realisateur/1617588.jpg
Autor Maëlann LE GAL
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Public doma­in

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan Antonin Duchoslav , herec31. května 2019 Jan Antonin Duchoslav , herec Viki, jakou vidis podobnost mezi kultovnim filmem Snezenky a machri a filmem Raftaci ? Ja doufam, ze v tom, ze se stane take "kultovnim". V kazdem pripade je to film, ktery oslovi mladsi […] Posted in Rozhovory
  • Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený....1. března 2021 Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený.... Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený. Vyplývá to z aktualizovaných dokumentů města. Akce by se ale stále mohla uskutečnit digitálně. Posted in Krátké herní aktuality
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […] Posted in Zajímavosti
  • Trainspotting - Nejslavnější drogový film od Dannyho Boyla26. března 2021 Trainspotting - Nejslavnější drogový film od Dannyho Boyla Renton (Ewan McGregor) a jeho skotští přátelé jsou narkomané, jejichž jedinou starostí je sehnat další dávku. Jenže "skutečný život" smutné protagonisty "semele" a změní. Někteří […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky27. října 2020 Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Chcete svého předškoláka co nejlépe připravit do první třídy? Pokud jste si alespoň dvakrát […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE – TŘETÍ POLOVIČKA30. listopadu 2021 RECENZE – TŘETÍ POLOVIČKA Autorka: Carola LoveringPřeklad: Kateřina PrešlováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2021Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 368ISBN: 978-80-271-3289-8Anotace:Když ji její přítel […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k American Housewife S03E22 - The Dance18. května 2019 Titulky k American Housewife S03E22 - The Dance Ve škole se koná Jarní ples a mají se ho zúčastnit všechny tři ratolesti Ottových. Katie a Gregovi se tím naskytne příležitost strávit jeden večer sami doma po velmi dlouhé době. Plánují […] Posted in Titulky
  • Vikingové: Valhalla - Série 122. ledna 2023 Vikingové: Valhalla - Série 1 3/10 – STARÁ RECENZE No já vám nevím. Tolik očekávání a nakonec je to taková ptákovina. A vata tak hustá, že by se dala krájet... I když je pravda, že v tom gigantickém množství vaty, […] Posted in Krátké recenze
  • seriálu Dexter26. srpna 2008 seriálu Dexter Kriminální drama Dexter, americký seriál založený na knižní předloze Darkly Dreaming Dexter od Jeffa Lindasayho. Showtime začala tento seriál vysílat 1. října […] Posted in Recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74210 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71515 KB. | 23.06.2024 - 19:29:24