Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce)

Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce)

KubikNakl
KubikNakl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na sever, do kra­je mra­zu a chla­du, se kaž­dé jaro vra­cí kulí­ci zla­tí, aby tam vyved­li své mla­dé. Přilétají v hej­nech z jihu, ale jejich návrat vždy naru­ší nepřá­te­lé. Je to hlav­ně nebez­peč­ný Šedou, kte­rý si brou­sí drá­py na tyto malé ptáč­ky. Naštěstí se v bez­pe­čí dosta­nou na zem a mohou začít budo­vat hníz­deč­ko pro mla­dé. Postupně se tak naro­dí malí kulí­ci, mezi nimi je i hlav­ní hrdi­na pří­bě­hu, Kubík. Velkou opo­rou na svě­tě jsou pro Kubíka jeho rodi­če, ale bohu­žel při­jde o jed­no­ho z nich. Díky tomu má Kubík pro­blém se nau­čit létat. To je ale pro něj život­ně důle­ži­té, pro­to­že se blí­ží doba, kdy pole­tí s celým hej­nem popr­vé na jih. Pro Kubíka ale exis­tu­je ješ­tě jed­na mož­nost – může se vydat do údo­lí, kdy může pře­žít zimu. Tak se vydá­vá na ces­tu, na kte­ré ho čeká dob­ro­druž­ství.

Animovaný film je nato­čen v kopro­duk­ci Island a Belgie, pro­to jsou tvůr­ci pře­de­vším z těch­to zemí. Scénář k fil­mu napsal Friðrik Erlingsson, jehož před­cho­zím ani­mo­va­ným fil­mem byl Thór – Legendy z Valhally. Režisérem fil­mu je Árni Ásgeirsson, pro kte­ré­ho je to prv­ní ani­mo­va­ný film, spo­leč­ně s Gunnarem Karlssonem, kte­rý spo­lu­pra­co­val už na sním­ku Thór – Legendy z Valhally. Tvůrcům se poda­ři­lo napsat scé­nář, kte­rý má jas­ný pří­běh a hrdi­ny, stej­ně jako pěk­ná vizu­ál­ní strán­ka. Tu mají na svě­do­mí výtvar­ník Lorenz Delcol a ani­má­tor Jakob Baltzersen. Animovaný svět pak dotvá­ří vizu­ál­ní efek­ty, kte­ré jsou sro­zu­mi­tel­né i pro malé­ho divá­ka.

Českou dabo­va­nou ver­zi vyro­bil Vapet Production s.r.o. Na prv­ní poslech zaujme svým hla­sem Šedou, kte­ré­ho mlu­ví Martin Stránský. Jeho hlas dodá­vá Šedouovi ten správ­ný padouš­ský ráz a oso­bi­tost. Dalším hla­sem, kte­rý je ihned k pozná­ní, je Petr Rychlý. Ten dabu­je holu­ba Goliáše, kte­ré­ho Kubík potká­vá na své ces­tě, a spo­leč­ně si pomá­ha­jí. Poznat je i Jiří Lábus, kte­rý namlu­vil posta­vu Chaluhy, báz­li­vé­ho orla. Hlavní posta­vu malé­ho Kubíka nada­bo­val Tomáš Poláček.

Film je dob­ro­druž­ný, vhod­ný hlav­ně pro mlad­ší divá­ky nejen námě­tem, ale také díky dabin­gu.  I když se film tvá­ří jako jed­no­du­chý, má v sobě i hlub­ší myš­len­ky, kte­ré pocho­pí nejen dospě­lý, ale je sro­zu­mi­tel­ný i dět­ské­mu divá­ko­vi. Je uži­teč­né si při­po­me­nout, že není dob­ré se před­čas­ně vzdá­vat, ale je důle­ži­té věřit sám sobě, mít dob­ré přá­te­le, a občas se o odvá­žit být hrdi­nou.

Hodnocení: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61862 s | počet dotazů: 259 | paměť: 69457 KB. | 01.12.2023 - 07:16:15