Kritiky.cz > Recenze knih > Radka Třeštíková: Osm

Radka Třeštíková: Osm

Osm
Osm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Román se zdán­li­vě kri­mi­nál­ní záplet­kou, kte­rý se ale spíš než na vyšet­řo­vá­ní trest­né­ho činu zamě­řu­je na osob­ní život a vzta­hy jed­not­li­vých postav.

Tato kni­ha vyprá­ví pří­běh mla­dé dív­ky Michaely, se kte­rou se popr­vé setká­vá­me jako s paci­ent­kou leží­cí v kóma­tu po poku­su o její vraž­du. Do nemoc­ni­ce za ní při­chá­ze­jí růz­ní lidé, při­čemž se zdá, jako kdy­by ji kaž­dý buď bez­mezně milo­val, nebo ze srd­ce nená­vi­děl. Zpočátku je tro­chu obtíž­né zori­en­to­vat se v jed­not­li­vých posta­vách a jejich cha­rak­te­rech, jeli­kož autor­ka je před­sta­ví v dosti rych­lém sle­du, tak­že čte­nář má chví­le­mi pro­blém ujas­nit si, kdo ke komu vlast­ně pat­ří. Možná to byl autor­ský záměr, pro­to­že postu­pem času se vzta­hy sku­teč­ně nato­lik zamo­ta­jí, že se až může zdát, že kdo­ko­liv pat­ří vlast­ně ke komu­ko­liv.

Autorka zvo­li­la retrospek­tiv­ní způ­sob vyprá­vě­ní, tak­že se po prv­ních zhru­ba pade­sá­ti strán­kách (kdy se setká­me mimo jiné i s vyšet­řo­va­te­li, kte­ří se sna­ží při­jít na to, co se oneh­dy, když byla Michaela postře­le­na, vlast­ně sta­lo) dostá­vá­me na samot­ný začá­tek pří­bě­hu. Do doby, kdy je bez­sta­rost­ná Michaela ješ­tě plná život­ní­ho elá­nu a opti­mis­mu. Začne se tak odví­jet pří­běh dív­ky, kte­rou by bylo mož­né s tro­chou nad­sáz­ky ozna­čit za Famme Fatale. Kniha nám postup­ně před­klá­dá růz­né dru­hy lás­ky, zejmé­na pak té, kte­rá obná­ší napros­tou a až cho­rob­nou závis­lost na dru­hé oso­bě. Ostatně lás­ka jako závis­lost a posed­lost záro­veň se zde stá­vá jed­ním z hlav­ních témat.

Příběh je vyprá­věn ve tře­tí oso­bě, tak­že má čte­nář mož­nost nahlí­žet do úvah všech postav a s žád­nou z nich se pří­mo nezto­tož­nit. To je dob­ře zejmé­na pro­to, že ti, kte­ří se zda­jí být zpo­čát­ku sym­pa­tič­tí, se mohou v prů­bě­hu uká­zat jako zce­la odliš­ní lidé, než za kte­ré jste je pova­žo­va­li. Nad někte­rý­mi drob­nost­mi se čte­nář tro­chu poza­sta­ví a pře­mýš­lí o tom, zda nezní až moc nere­ál­ně. Mám na mys­li tře­ba vyšet­řo­va­tel­ku jmé­nem Šeredová, kte­rá je vel­mi ošk­li­vá, což by byla jen nemi­lá sho­da náhod, avšak to, že jí všich­ni kole­go­vé i přímí nad­ří­ze­ný říka­jí Šeredo, se zdá být v dneš­ní době tro­chu pře­hna­né. Je jen těž­ko uvě­ři­tel­né, že by si žena na Pražské kri­mi­nál­ce necha­la běž­ně líbit větu „Uvaří mi někdo kafe? Šeredo?“. To jsou ale jen malič­kos­ti, kte­ré cel­ko­vě vza­to nijak neka­zí dob­rý dojem z čet­by.

Kniha Osm od Radky Třeštíkové je tak, jak by čte­nář oče­ká­val, dal­ší kni­hou, v níž jsou hlav­ním téma­tem vzta­hy a vše s nimi spo­je­né. Určitě se tedy nedá ozna­čit za detek­tiv­ku v pra­vém slo­va smys­lu. Rozhodně bych ji dopo­ru­či­la všem, co hle­da­jí pří­běh, kte­rý má v sobě leh­kost psa­ní, zají­ma­vou záplet­ku a neče­ka­nou pro­mě­nu cha­rak­te­rů.


  • Autor:Radka Třeštíková
  • Žánr:román, psy­cho­lo­gic­ký román, detek­tiv­ka, čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za
  • Nakladatelstvi:MOTTO
  • Datum vydá­ní:15.06.2017
  • Doporučeno od:15 let
  • EAN:9788026708834
  • Počet stran:384 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:125x205 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 276 Kč .


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57100 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71501 KB. | 23.06.2024 - 06:36:42