Kritiky.cz > Recenze knih > Je ve Veselí veselo?

Je ve Veselí veselo?

Vesel
Vesel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Radka Třeštíková pat­ří mezi autor­ky, o kte­rých je posled­ní dobou hod­ně sly­šet a kaž­dá nová kni­ha je netr­pě­li­vě oče­ká­vá­na. Nejinak tomu bylo u aktu­ál­ní novin­ky Veselí, kte­rá se od pře­cho­zích odli­šu­je výbě­rem zpra­co­vá­va­né­ho téma­tu. I ten­to­krát jsou v popře­dí vzta­hy, ale více než part­ner­ským vzta­hům se autor­ka věnu­je vzta­hům rodi­čů a dětí. Spíše dospě­lých dětí a jejich rodi­čům, kte­ří vždyc­ky před­sta­vo­va­li  bez­peč­ný pří­stav, do kte­ré­ho se dalo z roz­bou­ře­né­ho svě­ta vra­cet.

Třiatřicetiletá Eliška se po letech pro­ži­tých v Praze, po letech zkla­má­ní ze vzta­hů a neú­spěš­né kari­é­ry, roz­hod­ne vrá­tit natr­va­lo. Do Veselí na již­ní Moravě, odkud pochá­zí. A postu­pem času zjiš­ťu­je, co se změ­ni­lo a co nao­pak zůsta­lo navzdo­ry uply­nu­lým rokům kon­stant­ní. K zásad­ní pro­mě­ně bohu­žel pat­ří zjiš­tě­ní, že rodi­če sice žijí v jed­nom domě, nicmé­ně kaž­dý sám za sebe. Krach zdán­li­vě sta­bil­ní­ho man­žel­ství se dotkne kaž­dé­ho dítě­te bez ohle­du na věk. Rozdílné je vní­má­ní dese­ti­le­té­ho dítě­te nebo dospě­lé ženy, ale osten zra­dy bod­ne kaž­dé­ho.

Hlavní hrdin­ka se i přes­to roz­hod­ne zůstat a začít nový život na malo­měs­tě, kte­rým před něko­li­ka lety pohr­da­la. Ale útě­kem z hlav­ní­ho měs­ta se nic nezmě­ni­lo. Dále na sebe vrst­ví nepo­ve­de­né vzta­hy a neú­spě­chy v zaměst­ná­ní, či spí­še pod­ni­ká­ní, o kte­rém nic neví. Kromě naiv­ní před­sta­vy, že blíz­kost řeky Moravy urči­tě bude přát pro­de­ji potřeb pro rybá­ře.

Všechno se vzá­pě­tí uká­že jako nepod­stat­ná malič­kost, když se Eliška musí vyrov­nat s poma­lou smr­tí otce a násled­nou reak­cí mat­ky. A Eliška zůsta­ne na všech­no sama. Na nezda­ry, na lás­ku, na život,…

I přes­to, že Radka Třeštíková pra­cu­je s tak váž­ným téma­tem, najdou se v kni­ze humor­né prv­ky, kte­ré odleh­ču­jí pohnu­tý pří­běh. Civilní vyprá­vě­ní je před­nos­tí autor­ky a zůsta­la mu věr­ná i v tom­to titu­lu. Stejně jako všech­ny před­cho­zí kni­hy se jed­ná o mimo­řád­ně čti­vý a uvě­ři­tel­ný pří­běh, kte­rý se stej­ně tak může stát vám nebo něko­mu z vašich přá­tel. Autentičnost, humor a nad­hled jsou vel­ký­mi před­nost­mi Radky Třeštíkové a ve Veselí to opět doká­za­la.


  • Název kni­hy:     Veselí
  • Autorka:              Radka Třeštíková
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství: Motto (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,04998 s | počet dotazů: 8194 | paměť: 75583 KB. | 20.07.2024 - 06:39:23