Kritiky.cz > Recenze knih > Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky
Toulky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před let­ní dovo­le­nou vyšel dal­ší z řady prů­vod­ců, kte­ré má na kon­tě Jaroslava Dvořáková. Spisovatelka a ces­to­va­tel­ka, kte­rá Francii rozu­mí, umí si ji vychut­nat vše­mi smys­ly a pora­dí, kam se sku­teč­ně vypla­tí zajít či zajet. Kromě turis­tic­ky atrak­tiv­ních míst dopo­ru­čí k návštěvě i ta méně zná­má, ale přes­to zají­ma­vá.

Milovníkům Francie a ces­to­vá­ní urči­tě nechy­bí v knihov­nách Toulky po Provence a Toulky kra­jem Loiry.  Stejně jako Toulky po Bretani mají i již dří­ve vyšlé kni­hy pro ces­to­va­te­le podti­tul Průvodce, kte­rý vás bude bavit! A sku­teč­ně, díky tomu, že autor­ka zná Francii sku­teč­ně doko­na­le a umí její krá­sy a zají­ma­vos­ti při­blí­žit ces­to­va­te­lům, ať už do země gal­ské­ho kohou­ta jedou za památ­ka­mi, pří­ro­dou, mořem nebo gastro­no­mic­ký­mi zážit­ky.

V úvo­du bro­žo­va­né kni­hy, kte­rá se bez pro­blé­mů vejde do kaž­dé­ho batůž­ku, nás Jarmila Dvořáková sezná­mí s Bretaní, nej­zá­pad­něj­ším kra­jem Francie, kte­rý František Kožík nazval Dcerou oce­á­nu. Dozvíme se, že úze­mí, roz­lo­hou vel­ké asi jako Morava, se fran­couz­ské­mu sty­lu tak tro­chu vymy­ká, jako­by k Francii ani nepa­t­ři­lo. Přesto jde o čtvr­tou nej­na­vště­vo­va­něj­ší oblast Francie. Její oby­va­te­lé se pova­žu­jí za potom­ky Keltů, ucho­vá­va­jí si svůj jazyk – bre­ton­šti­nu, své zvy­ky a také opo­zi­ci vůči cen­t­rál­ní fran­couz­ské vlá­dě.

Kniha je roz­dě­le­ná pod­le jed­not­li­vých depar­te­men­tů Bretaně – je jich šest a pokud chce­te rych­le nalis­to­vat pří­sluš­né strán­ky, pomo­hou vám k tomu barev­ně odli­še­né hor­ní okra­je jed­not­li­vých stran. Na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly, sezna­mu­jí­cí čte­ná­ře s depar­te­men­tem je map­ka s hlav­ní­mi body – turis­tic­ký­mi cíli. Většinou jde o měs­ta, ale také tře­ba o národ­ní par­ky. Dozvíte se, čím se jed­not­li­vé depar­te­men­ty liší, co je k vidě­ní v jed­not­li­vých měs­tech, kte­ré zná­mé osob­nos­ti se v nich naro­di­ly, jaké kul­tur­ní akce se zde pořá­da­jí nebo jaké pochu­ti­ny se urči­tě vypla­tí ochut­nat.

Text dopro­vá­ze­jí zda­ři­lé barev­né foto­gra­fie, na kon­ci bro­žu­ry najde­te jmen­ný rejstřík slav­ných bre­taň­ských osob­nos­tí.


  • Autor:Jaroslava Dvořáková
  • Žánr:zahra­nič­ní prů­vod­ce
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní:18.05.2017
  • Doporučeno od:18 let
  • EAN:9788025331965
  • Počet stran:128 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:148x210 - bro­žo­va­ná šitá s chlop­ně­mi
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 181 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57541 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71833 KB. | 18.07.2024 - 16:17:37