Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Encanto

Encanto

Encanto
Encanto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Madrigalovi žijí ukry­ti v kou­zel­ném domě v pul­zu­jí­cím měs­teč­ku v kolum­bij­ských horách, na podi­vu­hod­ném a oča­ro­va­ném mís­tě zva­ném Encanto. Kouzlo Encanto způ­so­bi­lo, že kaž­dé dítě v rodi­ně má jedi­neč­ný dar, od nad­lid­ské síly až po schop­nost léčit. Obdařeno je kaž­dé dítě kro­mě jedi­né dív­ky jmé­nem Mirabel. Magie obklo­pu­jí­cí Encanto se začne vytrá­cet a Mirabel zjis­tí, že prá­vě ona by moh­la být posled­ní nadě­jí své výji­meč­né rodi­ny.

Animáky od Walt Disney Animation Studios se již dáv­no sta­li záru­kou půvab­ně ani­mo­va­ných sním­ků pro celou rodi­nu. Vždy se ovšem při­chá­zí s něja­kou změ­nou. Nejnovější jubi­lej­ní 60. disneyov­ka se točí kolem špa­něl­ské rodi­ny, kde má téměř kaž­dý člen spe­ci­ál­ní schop­nos­ti. Režie Encanto se cho­pi­li Byron Howard a Jared Bush, kte­ří jako reži­sér respek­ti­ve sce­náris­ta stá­li za ani­má­kem Zootropolis: Město zví­řat, kte­rý pat­ří mezi to nej­lep­ší, co stu­dio Walt Disney Animation Studios za uply­nu­lou deká­du nabíd­lo. I pro­to se dali od Encanto čekat vel­ké věci a zamr­zí, že jde ve finá­le dost mož­ná o nej­slab­ší ani­mo­va­nou disneyov­ku uply­nu­lé deká­dy.

Encanto

Encanto má půvab­nou a kre­a­tiv­ní ani­ma­ci, zají­ma­vé stě­žej­ní i ved­lej­ší posta­vy a ze samot­né záplet­ky roz­hod­ně moh­li vze­jít zají­ma­vé věci. I pro­to zamr­zí, že ve finá­le ústřed­ní kon­flikt v Encanto půso­bí pří­liš jed­no­du­še, v prů­bě­hu se uká­že, že ten­to­krát zas tak dva­krát zají­ma­vý svět vytvo­řen nebyl a že to celé je ten­to­krát pou­ze fajn. Což je prá­vě po uply­nu­lé deká­dě plné Raubíře Ralfa, dvo­ji­ci Ledových krá­lov­ství, zmí­ně­né­ho Zootropolis či Odvážné Vainy straš­ně málo.

Onen pro­blém v tom, že se zde nepro­zkou­má­vá nový zají­ma­vý svět tkví v tom, že se tu vlast­ně žád­ný svět nepro­zkou­má­vá a děj se tak ode­hrá­vá sku­teč­ně pou­ze v pro­stře­dí Encanta. I v rám­ci samot­né­ho domu rodi­nu Modrigalových se zde doká­za­lo při­jít se zají­ma­vý­mi kre­a­tiv­ní­mi nápa­dy, přes­to se v prů­bě­hu divák pros­tě těž­ko zba­ví poci­tu, že je to celé na Disneyho pří­liš málo. Z Encanta se sice v prů­bě­hu opět sta­ne pří­běh o síle rodin­ných pout, tako­vé lehce zají­ma­vé vyvr­cho­le­ní ovšem zka­zí jeden leh­ký doda­tek, kte­rý vlast­ně finál­ní posel­ství fil­mu tak tro­chu sha­zu­je.

Encanto

Pořád je to dost kre­a­tiv­ní. Encanto je muzi­kál a hudeb­ní čís­la jsou sama o sobě živá a nápa­di­tá (v dabin­gu jsou poté fajn, ori­gi­nál­ní zně­ní pís­ní od Lin-Manuela Mirandy jsou ovšem pocho­pi­tel­ně chytla­věj­ší). Každý člen rodi­ny Modrigalových dosta­ne pří­le­ži­tost se ale­spoň tro­chu nějak pro­je­vit a vybar­vit, přes­to jich ovšem ve finá­le moc stě­žej­ní úlo­hu v pří­bě­hu nemá. Samotný pří­běh o kou­zel­ném domě, kte­rý začí­ná ztrá­cet svou moc ve finá­le vlast­ně nemá kdo­ví­ja­kou váhu.

Celé to vlast­ně po strán­ce emo­cí dva­krát nefun­gu­je, vykres­le­né vzta­hy v rodi­ně půso­bí až pří­liš podiv­ně a celé to v pár momen­tech vylo­že­ně půso­bí dojmem, že si dra­ma­tur­go­vé ve Walt Disney Animation Studios zrov­na vza­li dovo­le­nou. Zrovna od tvůr­ců Zootropolis při­tom moh­lo dora­zit výraz­ně kom­plex­něj­ší­ho, ve finá­le ovšem dora­zi­la jen sluš­ná ani­mo­va­ná podí­va­ná, kte­rá ovšem je sku­teč­ně v rám­ci tvor­by Walt Disney Animation tím nej­slab­ším za posled­ních 10 let....

PS: Český dabing je jako u vět­ši­ny disneyo­vek napros­to v poho­dě, hudeb­ní režie pís­ní je též vel­mi sluš­ná. Přesto ovšem lépe fun­gu­jí původ­ní ver­ze od Lin-Manuela Mirandy.

PS 2: Krátký před­film s názvem Far From the Tree je nej­lep­ším kraťa­sem Walt Disney Animation Studios od Papírů.

Verdikt: 70 %


Photo © Walt Disney Animation Studios


Podívejte se na hodnocení Encanto na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27340 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71613 KB. | 22.06.2024 - 17:31:38