Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Drive | Drive [90%]

Drive | Drive [90%]

rp drive ver2.jpg
rp drive ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/240522-drive/

  • USA 

    Drive

  • SK název 

    Drive

Akční / Drama / Krimi / Thriller
USA, 2011, 100 min

Hudba:

 Cliff Martinez

Dánský reži­sér Nicolas Winding Refn není roz­hod­ně tím, co by se dalo nazvat oby­čej­ný tuc­to­vý reži­sér. Jeho fil­mo­gra­fie ostat­ně mlu­ví za vše. Svoji ces­tu do Hollywoodu si vyšla­pal vět­ši­nou samý­mi zají­ma­vý­mi fil­my. Minimálně jeho Bronson pat­ří mezi mé vel­mi oblí­be­né fil­my. A to hlav­ně díky do znač­né míry neotře­lé­mu zpra­co­vá­ní. Nyní při­chá­zí jeho ame­ric­ký debut.

Neřeknou mu jinak než řidič. Na pět minut je váš, o minu­tu déle nebo méně a jste v tom na vlast­ní pěst. Své pře­zdív­ce dává za prav­du jak ve svém povo­lá­ní fil­mo­vé­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho kaska­dé­ra, tak po veče­rech, kdy dělá nájem­né­ho řidi­če růz­ným zlo­dě­jíč­kům. Nekompromisní a zása­do­vý pří­stup mu vždy vychá­zel, ovšem až do oka­mži­ku, kdy se sezná­mí se sou­sed­kou Irene. V tu chví­li si ovšem ješ­tě neu­vě­do­mu­je, jak trni­tá bude ces­ta k ní. Může za ní její man­žel Standard, navrá­ti­vší se z věze­ní, kte­rý svo­jí doho­dou s gan­gs­te­ry ohro­žu­je nejen Irene, ale i její­ho syna Benicia. Rozhodne se tedy Standardovi pomo­ci s lou­pe­ží, kte­rá má vyrov­nat dlu­hy. Je v tom ovšem háček.

Ano, dějo­vě to zní jako cel­kem rutin­ní zále­ži­tost. A je tomu tak. Recyklace frag­men­tů dějo­vé lin­ky je sto­pro­cent­ní a ani z čás­ti neskrý­va­ná. On tu totiž není důraz na to co přes­ně, spí­še než o to jak. Když totiž porov­ná­te téma­ti­kou podob­né­ho Kurýra prá­vě s Drive, dosta­ne­te v pod­sta­tě dějo­vě podob­ný film, ovšem odliš­něj­ší jeden od dru­hé­ho jako nic jiné­ho. Drive totiž ačko­liv sází na akč­ně ladě­ný děj a jed­not­li­vé dějo­vé prv­ky, vcel­ku je to hlav­ně oso­bi­té kri­mi­nál­ní dra­ma s prv­ky thrille­ru, v nesku­teč­ně zají­ma­vé for­mě.

Refn totiž svůj oso­bi­tý styl pilu­je k doko­na­los­ti. Ať již jde o mini­ma­lis­tic­ké herec­tví Ryana Goslinga, kte­ré kon­tras­tu­je hlav­ně ve vypja­tých scé­nách, ať již jde o sil­nou, až mra­zi­vě chlad­nou atmo­sfé­ru, nebo prá­vě oso­bi­tý vizu­ál­ní styl, plný oku laho­dí­cích zábě­rů, sym­bo­li­ky a postu­pů, pou­ží­va­ných spí­še v umě­lec­ky ladě­ných fil­mech, než v běž­né Hollywoodské tvor­bě. A o to tu prá­vě jde, nezá­le­ží na fak­tu, že se na plát­ně děje v pod­sta­tě to samé, co už tu bylo sto­krát. Záleží tu hlav­ně na tom, že se to děje v děs­ně ori­gi­nál­ní for­mě, kte­rá vás buď zne­chu­tí, nebo napros­to ohro­mí.

Nikdo se tu s ničím jen tak nepá­ře. Žádné cho­ze­ní oko­lo hor­ké kaše. Nic tako­vé­ho. U nási­lí kame­ra jed­no­du­še neuh­ne, cen­zu­ra mlu­vy tu taky není a žád­né vodě­ní divá­ka za ručič­ku se tu také nepro­vo­zu­je. Všechno se děje v ryt­mu jízdy na plný plyn. Díky tomu divák zůstá­vá v tem­pu až do závě­reč­ných titul­ků. Jediná mís­ta, kdy má divák čas se nadech­nout jsou tak jen malí inter­mez­za pod­kres­le­ná sil­ně oso­bi­tou hud­bou, kte­rá jen slou­ží jako odra­zo­vý můs­tek pro dal­ších něko­lik minut sil­ně adre­na­li­no­vě emo­ci­o­nál­ní­ho zážit­ku.

 
Drive se tak jed­no­du­še stá­vá sním­kem, kte­rý v kině jen tak neu­vi­dí­te, ale při­tom dějo­vě vychá­zí z běž­né­ho mate­ri­á­lu. Díky kom­bi­na­ci osvěd­če­ných prv­ků s ori­gi­na­li­tou a oso­bi­tos­tí, se tak k divá­ko­vi dostá­vá sil­ný pří­běh v naleš­tě­ném bale­ní, kte­ré se nebo­jí inspi­ro­vat v neo-noiru nebo old­scho­o­lo­vé sty­li­za­ci inspi­ro­va­né moder­ní­mi tren­dy. Prostě a jed­no­du­še lasko­mi­na, kte­ré k doko­na­los­ti chy­bí jen málo.

Nicolas Winding Refn dobý­vá Hollywood. I tak by se dala ozna­čit podí­va­ná vybrou­še­ná téměř k doko­na­los­ti. Revize sto­krát vidě­né­ho v sym­pa­tic­ké, těž­ce oso­bi­té a ori­gi­nál­ní fazo­ně fun­gu­je na 100%. Ryan Gosling v hlav­ní roli exce­lu­je podob­ně, jako Refn za kame­rou. Jednotlivé detai­ly, ať již se jed­ná o hud­bu, obra­zo­vou sty­li­za­ci nebo cel­ko­vě vyzně­ní fil­mu samy o sobě sto­jí za pochva­lu. I přes vel­ká osob­ní oče­ká­vá­ní je Drive napros­to odzbro­ju­jí­cím sním­kem, kte­rý sice nesed­ne kaž­dé­mu, ovšem komu ano, ten bude z kina odchá­zet ohro­men. 

Hodnocení
90%
Koktejl :
20 % Strohý, oby­čej­ný pří­běh
20 % Skvělá hud­ba
20 % Akce

20 % Ohromující obra­zo­vá sty­li­za­ce
20 % Silná autor­ská podí­va­ná


Podívejte se na hodnocení Drive na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05962 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69662 KB. | 06.12.2023 - 06:04:49