Kritiky.cz > Recenze knih > Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

105694
105694
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V dneš­ní hek­tic­ké době, kdy se na nás valí nejen spous­ta infor­ma­cí, povin­nos­tí a kdy máme pocit, že musí­me všech­no stih­nout, lidem chy­bí prá­vě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člo­věk na chví­li stáh­ne z toho­to vněj­ší­ho svě­ta od všech těch den­no­den­ních akti­vit a bude rela­xo­vat a chví­li odpo­čí­vat. Takovéto chvil­ky odpo­čin­ku a věno­vá­ní se sama sobě nám pomá­ha­jí zacho­vat si dušev­ní zdra­ví.

A prá­vě nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Grada Deník pro duši, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí pro dušev­ní zdra­ví.

Tato kníž­ka men­ší­ho for­má­tu vám umož­ní mít deník neu­stá­le u sebe, abys­te si moh­li ve vol­ných chvil­kách, tře­ba při ces­tě do prá­ce měst­skou dopra­vou, vla­kem, zazna­me­nat např. něja­ké myš­len­ky, kte­ré vás prá­vě v tuto chví­li napa­da­jí a z něja­ké­ho důvo­du je chce­te zachy­tit. Prostor je tu i pro vaši kre­a­ti­vi­tu – drob­né oma­lo­ván­ky či mís­to na kres­by, náčrt­ky, bás­nič­ky – pros­tě coko­li, co chce­te pozna­me­nat.

Také tu najde­te mno­ho inspi­ru­jí­cích citá­tů, pod­ně­tů k zamyš­le­ní, rad pro psy­chic­kou poho­du. Deník může­te vyu­žít pod­le svých před­stav – jako oma­lo­ván­ky, zápis­ník, deník pro zazna­me­ná­ní pro­žit­ků, myš­le­nek. Co deník, to jiné zamě­ře­ní, zále­ží na kaž­dém z nás.

Knížka je krás­ně barev­ná, plná pozi­tiv­ních barev, leh­ká, je tu mno­ho pro­sto­ru pro vlast­ní kre­a­ti­vi­tu – pro­žit­ky, myš­len­ky, obráz­ky, sezna­my, pros­tě coko­li. Prostor pro vaši tvor­bu je pro­lo­žen citá­ty, pod­ně­ty k zamyš­le­ní, rady pro psy­chic­kou poho­du. Vždy se dá vybrat zrov­na to, na co máte v tu chví­li nála­du – ať už vyma­lo­vá­va­ní, kres­le­ní, psa­ní či čte­ní něče­ho pod­nět­né­ho.

Deník se auto­rům dle mého názo­ru vel­mi pove­dl, dých­ne na vás pozi­tiv­nem, ke kte­ré­mu při­spí­va­jí barev­né obráz­ky. Knížka je uži­va­tel­sky pří­jem­ná, urči­tě by si deník měl poří­dit kaž­dý, kdo smě­řu­je ke kre­a­ti­vi­tě v jaké­ko­li podo­bě, i ten, kdo chce něco udě­lat pro sebe a pře­de­vším pro svo­ji psy­chic­kou poho­du, kte­rá je v dneš­ní poměr­ně stre­su­jí­cí době vel­mi důle­ži­tá. Tento deník je tako­vá pří­le­ži­tost se na chvil­ku zasta­vit a věno­vat se jen sobě a vstře­bá­vat to hez­ké kolem nás. Za mě vel­mi pove­de­ná kníž­ka, kte­rou všem dopo­ru­ču­ji – kaž­dý si tam urči­tě najde to své.


Počet stran: 128

Nakladatelství: Grada

Žánr: osob­ní roz­voj, rela­xa­ce

Hodnocení: 100 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Grada, kte­ré ji poskyt­lo k recen­zi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48231 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72070 KB. | 22.04.2024 - 08:21:25