Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Horns [75%]

Horns [75%]

rp horns01.jpg
rp horns01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Daniel Radcliffe se ze sebe ze všech sil sna­ží stře­pat stín Harryho Pottera a pro­sa­dit se jako seri­oz­ní herec. A což o to, ono mu to doce­la i jde. Dva roky sta­rá Žena v čer­ném byla pře­kva­pi­vě doce­la pří­jem­ná horo­ro­vá podí­va­ná a za tři měsí­ce by se měl obje­vit v při­pra­vo­va­né nové ver­zi Frankensteina po boku Jamese McAvoye. Ještě než se tak však sta­ne, do kino­dis­tri­buce (bohu­žel u nás zatím ne) se dostá­vá sní­mek Horns, adap­ta­ce kni­hy Rohy Joea Hilla, ve kte­ré zís­kal prá­vě Radcliffe hlav­ní roli. Jak sní­mek, kte­rý reží­ro­val Alexandre Aja (Hory mají oči, Zrcadla) dopa­dl?

Igg Perrish (Daniel Radcliffe) byl obvi­něn z vraž­dy své dlou­ho­le­té pří­tel­ky­ně Merrin (Juno Temple). A i když si poli­cie, rodi­na i všich­ni v oko­lí mys­lí, že to udě­lal, neu­stá­le tvr­dí že je nevi­nen. Jediné co teď může dělat, je najít a odha­lit pra­vé­ho vra­ha a zba­vit se tak obvi­ně­ní. To ovšem půjde doce­la tež­ko, když se mu jed­no­ho dne ráno na čele obje­ví rohy a začne si uvě­do­mo­vat, že do jeho živo­ta prá­vě vstou­pi­ly nad­při­ro­ze­né síly. Nicméně prá­vě jeho nové schop­nos­ti mu mohou pomo­ci odha­lit kdo za ohav­ným činem sto­jí. Jediný pro­blé­mem je to, že jeho nový vzhled jen pod­po­ru­je řeči oko­lí...  

Jako prv­ní je tře­ba říci, že tohle není typic­ká pro­duk­ce pod kte­rou vidí­te jmé­no toho­to reži­sé­ra, jinak řeče­no, roz­hod­ně od sním­ku Horns neče­kej­te horor. To co totiž ten­to­krát při­chá­zí do kin je spí­še tako­vá lehce fan­ta­sy detek­tiv­ka, kde se mla­dý Ig sna­ží přes nepří­zeň osu­du dopad­nout vra­ha své pří­tel­ky­ně a pře­svěd­čit ostat­ní, že to není on, kým mají pohr­dat. Onen mys­te­ri­oz­ně nad­při­ro­ze­ný ele­ment jen posta­vu­je celou tuhle­tu záplet­ku na tro­chu jina­čí úro­veň. 
O to více je samo­zřej­mě pří­jem­ný fakt, že divá­kům není vlast­ně úpl­ně zná­mo, jak moc důve­ry­hod­ným vypra­vě­čem hlav­ní hrdi­na je, což jeho pro­mě­na v roha­té­ho démo­na jen pod­po­ru­je a vytvá­ří kolem hlav­ní­ho hrdi­ny i samot­né­ho pří­pa­du poně­kud fan­task­ní rou­cho. Samozřejmě vše má svůj důvod, kte­rý nako­nec nemu­sí kaž­dé­mu úpl­ně sedět, nicmé­ně onen sym­bo­lis­mus díla je více než pří­jem­ný a nebýt leh­ké neroz­váž­nos­ti v samot­ném závě­ru, fun­go­val by bez nejmen­ší­ho pro­blé­mu. Fakt, že si navíc Alexandre Aja hra­je ale­spoň mís­to expli­cit­ních vražd a muče­ní spí­še s psy­chi­kou člo­vě­ka a svo­ji zvrh­lost ten­to­krát ubí­rá spí­še smě­rem spo­le­čen­ské kri­ti­ky, je více než fajn. Samozřejmě i něja­ká ta expli­cit­ka se tu najde, nicmé­ně ne v tako­vé razant­nos­ti ani v tako­vé míře, na jakou jsme od tvůr­ce zvyklí.  
Co navíc potě­ší je fakt, že si i ten­to­krát doká­zal pohlí­dat půso­bi­vou audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku sta­vě­jí­cí na sil­né kame­ře Fredericka Elmese a pří­jem­ně mra­zi­vé kom­po­zi­ci Robina Couderta, kte­rá spo­leč­ně s něko­li­ka dal­ší­mi parád­ní­mi son­gy (David Bowie, The Dead Weather, Eels a dal­ší) film pod­kres­lu­je. Na dru­hou stra­nu jsem měl tro­chu pro­blémy se zto­tož­nit s někte­rý­mi herec­ký­mi výko­ny (Heather Graham nebo Max Minghella).

Horns jsou nako­nec doce­la zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rá sice moh­la dopad­nout i o něco lépe, nicmé­ně v rám­ci oso­bi­té podí­va­né, kte­rá je nato­lik div­ná aby neby­la tím úpl­ně pra­vým oře­cho­vým pro masy ale zase ne nato­lik div­ná aby pře­stá­va­la bavit díky svým úkro­kům smě­rem k arto­vos­ti či pře­hna­né expli­ci­tě. Daniel Radcliffe je navíc v hlav­ní roli solid­ní a cel­ko­vě přes pár chy­bek v rám­ci děje a nevy­rov­na­nos­ti samot­né­ho fil­mu, stej­ně tak jako doce­la nedo­ta­že­ný závěr, se jed­ná o doce­la oso­bi­tou podí­va­nou, kte­rá by vám nemě­la ujít pokud vás trai­ler ale­spoň tro­chu oslo­vil.    

.

Někdy člo­věk musí pro­bu­dit tu bes­tii uvnitř aby dosá­hl toho co je tře­ba. Horns jsou pře­kva­pi­vě pří­jem­ně poho­do­vá pát­rač­ka po vra­ho­vi mla­dé dív­ky, kte­rou ozvlášt­ňu­je ďábel­ský ele­ment ve for­mě skvě­la hra­jí­cí­ho Daniela Radcliffea. Žádná bru­ta­li­ta i nijak extra zvlášt­ní film, jen skvě­le nato­če­ná a solid­ně ozvu­če­ná podí­va­ná dospě­lej­ší­ho cha­rak­te­ru, kde se Alexandre Aja ten­to­krát nebo­jí tnout i do něče­ho jiné­ho, než jen do lidí.  

 Koktejl: 

40% Vražda
30% Nadpřirozeno
10% Solidní audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka
20% Skvěle zahra­ný hlav­ní hrdi­na 

Horns

Drama / Thriller / Fantasy / Horor
USA / Kanada, 2013, 123 min

Režie: Alexandre Aja
Předloha: Joe Hill (kni­ha)
Scénář: Keith Bunin
Kamera: Frederick Elmes
Hrají: Daniel Radcliffe, Juno Temple, James Remar, Kelli Garner, Max Minghella, Joe Anderson, Laine MacNeil, Heather Graham, David Morse, Kathleen Quinlan

USA V kinech od: 31.10.2014 RADiUS-TWC

http://www.csfd.cz/film/307990-horns/
http://www.imdb.com/title/tt1528071/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36182 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72280 KB. | 18.05.2024 - 18:22:45