Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Liga spravedlnosti | Justice League [40%]

Liga spravedlnosti | Justice League [40%]

rp JL 20284 59r 1.jpg
rp JL 20284 59r 1.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Největší želíz­ko v pomy­sl­ném ohni komik­so­vých fil­mů od DC prá­vě dora­zi­lo do čes­kých a slo­ven­ských kin. Dnešním dnem totiž star­tu­je prv­ní hra­ná celo­ve­čer­ní adap­ta­ce Ligy spra­ve­dl­nos­ti, super­hr­din­ské­ho týmu sjed­no­cu­jí­cí­ho ty nej­vět­ší super­hr­di­ny na naší pla­ne­tě. Ti se napo­sle­dy před­sta­vi­li v prů­švi­hu jmé­nem Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti, kte­rý nedo­ká­zal ani zda­le­ka dotáh­nout krok s kon­ku­ren­cí a ve své pod­sta­tě pro­mr­hal sou­boj dvou asi nej­zná­měj­ších komik­so­vých hrdi­nů vůbec. Dalo by se tak říci, že pro gran­di­óz­ní  plá­ny jak dohnat Marvel je prá­ve Liga spra­ve­dl­nos­ti klí­čo­vá. Povedlo se ale napra­vit repu­ta­ci tomu­to fil­mo­vé­mu vesmí­ru nebo je tahle týmov­ky hře­bíč­kem do rakve toho, co bývá ozna­čo­vá­no DC Extended Universe?     

Byť Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) a Superman (Henry Cavill) vyhrá­li svůj boj s Doomsdayem na kon­ci posled­ní­ho fil­mu, posled­ní jme­no­va­ný při­ne­sl v sou­bo­ji oběť nej­vyš­ší. Bruce Wayne vědom si toho, že tohle byl jen začá­tek, se tak roz­hod­ne hle­dat novou pomoc pro nad­chá­ze­jí­cí sou­boj s mimo­zem­skou inva­zí, zatím­co svět truch­lí nad ztrá­tou své­ho kryp­ton­ské­ho ochrán­ce. Jak se ale uka­zu­je, pří­liš času hrdi­no­vé nema­jí, neboť své plá­ny začí­ná rea­li­zo­vat Steppenwolf (Ciarán Hinds), kte­rý chce za pomo­ci tří pra­dáv­ných arte­fak­tů zni­čit pla­ne­tu Zemi a zot­ro­čit její oby­va­tel­stvo...
Tak tohle je prů­švih. Nemá tu moc smy­sl cho­dit kolem hor­ké kaše. Nad tímhle fil­mo­vým vesmí­rem už totiž lidi začli lámat hůl posled­ně, já ovšem pořád tak nějak dou­fal, že je nadě­je na obzo­ru. Pořád si totiž sto­jím za tím, že Muž z oce­li je skvě­lý sní­mek, kte­rý pořád pla­tí za to nej­lep­ší, co tahle komik­so­vá inkar­na­ce před­ved­la. Přeci není mož­né, aby v DC před­ved­li dva­krát po sobě své nej­vět­ší kle­no­ty na stří­br­ném plát­ně a dva­krát to byl prů­švih gigan­tic­kých roz­mě­rů, ne? Bohužel to je ale přes­ně to, co se prá­vě děje. DC totiž i s dru­hou týmov­kou a se svý­mi nej­vět­ší­mi esy pro­pá­li­lo na celé čáře náskok před kon­ku­ren­cí (tře­tí Avengers se chys­ta­jí na kvě­ten) a trestu­hod­ně pro­mar­ni­lo prv­ní celo­ve­čer­ní hra­nou adap­ta­ci své­ho nej­slav­něj­ší­ho komik­so­vé­ho týmu. Výsledek je o to více trist­ní přihlédneme-li k fak­tu, že se super­hr­din­ské fil­my začí­na­jí tak tro­chu vyčer­pá­vat a nudit. Jenže tady na vás nic moc nové­ho neče­ká. 
S odha­do­va­ným roz­poč­tem až někde u 300 mili­o­nů (což z fil­mů dělá jeden z nej­ná­klad­něj­ších fil­mů his­to­rie vůbec) a hrdi­ny, kte­ré zná na svě­tě pod­stat­ně více lidí jako u kon­ku­ren­ce (což je mini­mál­ně u Supermana a Batmana holý fakt) by člo­věk čekal pros­tě co nej­vět­ší sna­hu zaskó­ro­vat a vypá­lit všem ryb­ník, zvláš­tě když to posled­ně úpl­ně nevy­šlo. DC a Warner Bros. už totiž jinak nema­jí moc kde brát pokud tohle nevy­jde. Jenže to je prá­vě to, tady se z vyšla­pa­ných kole­jí pří­liš někam moc nehý­be a celý tenhle vesmír se bez­hla­vě vrhá do pro­pas­ti obje­ve­né pře­de­šlým dílem. 
Halvní pro­blém je ale fakt, že i ve srov­ná­ní s Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti je tahle týmov­ka v mno­hém hor­ší, což bych před pre­mi­é­rou neřekl, že je snad i mož­né na této úrov­ni Hollywoodské pro­duk­ce, roz­hod­ně bych totiž čekal, že si to po té kri­ti­ce z minu­le stu­di­o­ví pohla­vá­ři pohlí­da­jí tro­chu lépe. Jistě, po tra­gic­kých ohla­sech z tes­to­va­cích pro­jek­cí si sice při­zva­li na dokon­če­ní fil­mu Josse Wheddona (kte­rý pomohl dotla­čit Marvel tam kde je teď a pak si tro­chu pošra­mo­til pověst dru­hý­mi Avengers) a Zacka Snydera v tichos­ti odsu­nu­li na ved­lej­ší kolej. Jenže to byla asi ta posled­ní rána, kte­rou film byl schop­ný ustát (tím samo­zřej­mě nechci říci, že by to sám Zack zvlád­nul lépe, víme jak to dopadlo posled­ně). výsle­dek je díky tomu totiž hod­ně roz­tě­ka­nou podí­va­nou, kte­rá stří­dá tem­no­tu a digi­tál­ní bor­del Snydera s laci­nos­tí a nuce­nou vtip­nos­tí narou­bo­va­nou od Wheddona. Vnitřní schi­zofre­nie, ve kte­ré má pro­blém člo­věk hle­dat vůbec něja­ká pozi­ti­va. 
Nefunguje tu totiž zho­la nic, nej­vět­ší pozi­ti­vum fil­mu by se dalo ozna­čit to, že je jeho dějo­vá strán­ka tak pří­mo­ča­rá, že se člo­věk neztrá­cí v jeho ději a je schop­ný sle­do­vat co se děje od začát­ku až do kon­ce (byť někte­ré momen­ty před­po­klá­da­jí zna­lost komik­su, pokud jste nečet­li, holt smo­lík). To jest­li vás to ovšem bude zají­mat nebo bavit je už ale věc dru­há. Liga spra­ve­dl­nos­ti si totiž bere ty nej­vět­ší hrdi­ny a pro­mě­ňu­je je na otrav­né figur­ky v plo­chém pří­bě­hu, kte­rým občas i snad pře­je­te, aby je potkal nehez­ký osud. Ben Affleck nad­mí­ru znudě­ný v roli neto­pý­ří­ho muže, Gal Gadot opět ata­ku­jí­cí limi­ty své­ho herec­tví, kte­ré už bohu­žel byly vidět v pře­de­šlých šta­cích Wonder Woman, ved­lej­ší posta­vy trestu­hod­ně nevy­u­ži­té a odsu­nu­té do roz­sa­hu jed­né dvou replik, Henry Cavill vyjma podiv­ně digi­tál­ní­ho úvo­du se ve fil­mu moc neo­hře­je a nově pří­cho­zí? Tam bych snad radě­ji ani neza­chá­zel. Ezra Miller začne být nad­mí­ru otrav­ný zhru­ba 10 vte­řin poté, co se obje­ví na plát­ně a to se jen stup­ňu­je (ty dva/tři dob­ře míře­né vtíp­ky to váž­ně neza­chrá­ní) s postu­pem času, Jason Momoa a jeho macho Aquaman zrov­na nefun­gu­je a nad rámec replik z trai­le­ru toho moc nepřed­ve­de a Ray Fisher s jeho Cyborg je vám vlast­ně ve výsled­ku cel­kem ukra­de­ný. Na hra­ni­ce debi­li­ty ovšem dosa­hu­je dal­ší gene­ric­ký digi­tál­ní zápo­rák Steppenwolf s hla­sem Ciarána Hindse, kte­rý postrá­dá coko­liv, co by jej odli­šo­va­lo nebo mu pro­půj­či­lo cha­rak­ter. Zvláště nad roz­hod­nu­tím vytvo­řit kom­plet­ně digi­tál­ně posta­vu kte­rá má toli­ko pro­sto­ru ve fil­mu zůstá­vá rozum stát.  
Není to ale jen chy­ba mizer­ně vede­ných her­ců ale pře­de­vším scé­ná­ře. Je sice pře­hled­ný a neu­tá­pí se ve zby­teč­nos­tech (byť na fil­mu jsou zása­hy stři­ha­če vidět, ty dvě hodi­ny ute­čou cel­kem rych­le), na dru­hé stra­ně půso­bí celý film jako kon­t­rukt nej­vět­ší­ho zrna (kupří­kla­du výle­ty na Atlantis a za ama­zon­ka­mi), kte­rý vás pros­tě neza­jí­má. Snažil jsem se celé dvě hodi­ny při­stih­nout, kdy se koneč­ně v pří­bě­hu fil­mu začnu nějak anga­žo­vat nebo se zají­mat o to co se bude dít dále, ale tenhle moment nepři­šel. Film zkrát­ka stro­ze odpřed­ná­ší co má aby pospo­jo­val ony cool momen­ty z pro­pa­gač­ní kam­pa­ně a trai­le­rů (byť něko­lik momen­tů chy­bí v koneč­ném fil­mu) a za dvě hodi­ny je konec. Jako bonus při­dá jed­nu zby­teč­nou scé­nu v půl­ce titul­ků, kte­rá má být asi vtip­ná, a dru­hou, za kte­rou by si díky její pito­mos­ti zaslou­žil celý tvůr­čí tým dělo (lep­ší pří­klad vzty­če­né­ho pro­střed­níč­ku smě­rem k divá­kům by člo­věk snad těž­ko pohle­dal, snad jen závěr Resident Evil: Afterlife). Ba co více, čeka­li jste, že se budou zná­sil­ňo­vat komik­so­vé před­lo­hy i ten­to­krát a dočká­te se Supermana v čer­ném oble­ku a s dlou­hý­mi vla­sy, tak jako v komik­su? Nebojte, film si pro vás při­pra­vil jinou ver­zi oži­ve­ní nej­slav­něj­ší­ho čle­na týmu, díky kte­ré­mu bude­te mít chuť ode­jít ze sálu hned v ten moment. Celkově prá­ce s nej­slav­něj­ším kryp­to­ňa­nem v tom­to fil­mu vás nutí se tak tro­chu škrá­bat na hla­vě a pře­mýš­let, kde sou­dru­zi z NDR udě­la­li chy­bu. 
Když pak dojde na věc, film nemá moc co nabíd­nout ani po strán­ce zpra­co­vá­ní či akce. Generické akč­ní momen­ty, kte­ré se stá­va­jí mís­ty lehce nepře­hled­ný­mi, postrá­da­jí nápad a v pod­sta­tě jsou ukáz­ko­vým pří­pa­dem počí­ta­čo­vě gene­ro­va­né­ho bor­de­lu, kte­rý vidí­te v lep­ším podá­ní dva­cet­krát do roka. Tohle zkrát­ka nefun­gu­je a je to nuda kolosál­ních roz­mě­rů. Napomáhá tomu i mrzká výpra­va, kte­rá vypa­dá hned o něko­lik úrov­ní laci­ně­ji, jako v pří­pa­dě Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti a nutí vás ptát se kam se ty pení­ze podě­ly, pro­to­že na fil­mu ty pení­ze váž­ně vidět nejdou. Digitální tri­ky pří­liš kva­lit­ní nejsou a prá­ci by roz­hod­ně ješ­tě zaslou­ži­ly a hned v něko­li­ka scé­nách je mož­ná až pří­liš moc vidět digi­tál­ní poza­dí, kte­ré nepů­so­bí ani tro­chu hez­ky. Hudebně pak DC byl vždy o tro­chu před Marvelem, tady se nicmé­ně tak tro­chu pouš­tí do stej­né­ho gene­ric­ké­ho pod­kre­su, jež vyta­hu­je snad jen pou­ži­tí něko­li­ka skla­deb (vět­ši­nu už jste sly­še­li v trai­le­ro­vé kam­pa­ni) a cel­kem šikov­nou adap­ta­cí původ­ních moti­vů pro Supermana (1978), Batmana (1989) a Wonder Woman. Jinak toho Danny Elfman pří­liš nepřed­ve­de nad rámec sto­krát sly­še­né­ho. 
             
Tohle je zkrát­ka prů­švih, pro kte­rý není moc omluv. Nudná, po všech ohle­dech prů­měr­ná a neza­jí­ma­vá podí­va­ná jako to nej­lep­ší, co má DC na skla­dě? Pokud tohle má být ukáz­ka toho nej­lep­ší­ho, tak by se někdo měl tro­chu zamys­let nad budouc­nos­tí toho­to fil­mo­vé­ho vesmí­ru. Ale, co si bude­me nalhá­vat. Díky popu­la­ri­tě jed­not­li­vých hrdi­nů se stej­ně do kin dosta­ne dosta­tek divá­ků na to, aby se pokra­čo­va­lo v zaje­tých kole­jích. Pokud ovšem hle­dá­te kva­li­tu nebo jste dou­fa­li, že se dotáh­ne tahle znač­ka na kon­ku­ren­ci, tady nepo­cho­dí­te. Tenhle vlak už dáv­no ujel. A ty pří­sli­by na to, že by to už příš­tě moh­lo být lep­ší jim už ten­to­krát nebe­ru.
    
První fil­mo­vá Justice League je prů­švih na celé čáře. Nudný, neza­jí­ma­vý a blbě nato­če­ný film, kte­rý mění zají­ma­vé komik­so­vé posta­vy v otrav­né hlu­pá­ky, kte­ří vám začnou hod­ně rych­le lézt krkem. Pokud tohle má být to nej­lep­ší, co má sou­čas­ný fil­mo­vý DC svět na skla­dě, pak je nej­lep­ší čas na to poslat tuhle znač­ku k ledu a začít od zno­vu. Tohle už je totiž posmrt­ná křeč na kte­ré se těž­ko hle­da­jí pozi­ti­va. Snad jen to, že to má „jen“ dvě hodi­ny a ute­če to cel­kem rych­le, tak­že se v kině nebu­de­te trá­pit dlou­ho. 
20% Nuda
20% Digitální bor­del
10% Snaha o vtip
50% Batman v Superman 2.0

Liga spra­ve­dl­nos­ti
(Justice League)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2017, 120 min

Režie: Zack Snyder
Předloha: Gardner Fox (komiks)
Scénář: Chris Terrio, Joss Whedon

Kamera: Fabian Wagner
Hudba: Danny Elfman
Hrají: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Amber Heard, Robin Wright, Diane Lane, Connie Nielsen, Ciarán Hinds, Kiersey Clemons, Billy Crudup, Eleanor Matsuura, Peter Brooke, Craig Thomas Lambert, Samantha Jo, Joe Morton, Bruce Johnson, Lara Decaro, Anthony Milton, Lisa Loven Kongsli
Producenti: Jon Berg, Geoff Johns, Charles Roven, Deborah Snyder
Střih: David Brenner, Richard Pearson, Martin Walsh
Scénografie: Patrick Tatopoulos
Kostýmy: Michael Wilkinson


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 16.11.2017 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 16.11.2017 Continental
USA V kinech od: 17.11.2017 Warner Bros. US


https://www.csfd.cz/film/234816-liga-spravedlnosti/
http://www.imdb.com/title/tt0974015/
http://www.justiceleaguethemovie.com


Podívejte se na hodnocení Liga spravedlnosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52915 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71788 KB. | 13.06.2024 - 22:44:53