Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > „Nápadník“ umí vyloudit slzu

„Nápadník“ umí vyloudit slzu

Napadnik
Napadnik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobře vycho­va­ný mla­dík Mirek se zami­lu­je do půvab­né Dany a jejich vzá­jem­né sym­pa­tie napo­ví­da­jí, že to bude lás­ka na celý život. Jenže lás­ce nepře­je Danin pode­zí­ra­vý otec Jindřich (zná­mý cho­le­rik z fil­mu Pelíšky), kte­rý si vždyc­ky najde důvod, jak své oko­lí pat­řič­ně otrá­vit. Trápí ho křiv­dy z minu­los­ti i pří­tom­nos­ti. Je urput­ný nato­lik, že své ambi­ce pře­ná­ší na své dce­ry a lin­ku­je jim život stej­ně nemi­lo­srd­ně, jak se to sna­ží léta prak­ti­ko­vat na své ženě Vilmě. Ta se sice občas vzbou­ří, ale nemá už dost síly, aby svůj život změ­ni­la. Naštěstí dce­ra Dana zdě­di­la tro­chu tvr­do­hla­vos­ti po tatín­ko­vi a její Mirek je jak hrdi­na z romá­nu pro ženy a dív­ky. Pro tako­vé­ho trpě­li­vé­ho a odda­něj­ší­ho chla­pa se slu­ší vydr­žet dlou­hý čas milost­né tou­hy a trá­pe­ní. Potom není divu, že se zami­lo­va­né Daně, její mat­ce Vilmě i tetič­kám občas zalesk­ne slza v oku.

Film „NÁPADNÍK“ se ode­hrá­vá na kon­ci 50. let a vyprá­ví o rodin­ných vzta­zích pozna­me­na­ných vál­kou a komu­nis­tic­kým pře­vra­tem. Politika a spo­le­čen­ské kli­ma se pro­mí­tá pře­de­vším do živo­ta dospě­lých. Trápí je minu­lost, pří­tom­nost a vidí i neu­tě­še­nou budouc­nost svých dětí. Snaží se, aby jejich život byl snaz­ší. Ale dospí­va­jí­cí gene­ra­ce o tako­vý život nesto­jí a hlav­ně chce žít vlast­ním živo­tem neza­tí­že­ným minu­los­tí. Přestože jsou ve fil­mu vidět prak­ti­ky STB, pře­váž­nou část fil­mu je věno­vá­na osob­ní­mu pří­bě­hu Dany a její­ho pří­te­le. Milenci spo­lu cho­dí ve vší počet­nos­ti za kul­tu­rou nebo po par­cích, ale dra­ma­tic­ké situ­a­ce a sil­né váš­ně se obje­vu­jí jen při stře­tu s tatín­kem Jindřichem. Válka je minu­lost a lás­ka je důle­ži­těj­ší než roz­bor aktu­ál­ní poli­tic­ké situ­a­ce.

Film je závě­rem fil­mo­vé tri­lo­gie “Zahradnictví“ a zná­mé posta­vy pří­bu­zen­sky pro­vá­za­ných rodin v něm dopl­ňu­jí ješ­tě dospí­va­jí­cí děti. Anna Fialová hra­je posta­vu Dany s půva­bem sobě vlast­ním a umír­ně­ným tem­pe­ra­men­tem doká­za­la zahrát dospí­va­jí­cí dív­ku plnou emo­cí, kte­rá se musí poprat i s vnitř­ní nejis­to­tou a bez­na­dě­jí, kte­ré její lás­ku pro­vá­zí. V pod­sta­tě to není žád­ná rebel­ka a nechce své rodi­če ranit. Ani Ivan Lupták v roli Mirka nepů­so­bí jako vol­no­myš­len­kář a bojov­ník pro­ti spo­le­čen­ským kon­ven­cím. Přesto půso­bí ve svém kli­du a roz­váž­ném cho­vá­ní při­ro­ze­ně a věro­hod­ně. Postavu Mirka při­ča­ro­val do scé­ná­ře Petr Jarchovský, jako by vykouz­lil z klo­bou­ku zají­ce. Mladík nemá žád­né přá­te­le, rodi­nu ani minu­lost. Je to jen nápad­ník dce­ry býva­lé­ho váleč­né­ho odbo­já­ře. Jeho osa­mo­ce­nost je nej­víc patr­ná na svat­bě, kde se kolem něj sejdou všich­ni z roz­vět­ve­né­ho pří­bu­zen­stva nevěs­ty. Jeho rodi­na chy­bí, ale Jindřichovi kama­rá­di z dob váleč­ných niko­liv. Ale opět se pro­je­ví ide­ál­ní Mirkova pova­ha, pro­to­že ani tako­vá situ­a­ce ho nevy­ve­de z míry. Není divu, po letech čeká­ní na milo­va­nou dív­ku.  To musí vehnat slzy do očí nejen pří­buz­ným, ale kaž­dé­mu, kdo zami­lo­va­né dvo­ji­ci drží pal­ce.

Je ško­da, že se scé­náris­ta Petr Jarchovský a reži­sér Jan Hřebejk nene­cha­li inspi­ro­vat milost­ný­mi scé­na­mi, kte­ré umě­li roze­hrát ve fil­mu Pelíšky. Využívání zpo­pu­la­ri­zo­va­né hláš­ky z fil­mu nesta­čí. K pocho­pe­ní jed­ná­ní hrdi­nů nepři­spí­vá ani rych­lý skok v ději, když Dana nejdří­ve ute­če k tetič­kám a násle­du­jí­cí scé­na se už ode­hrá­vá doma i rodi­čů. Je z toho patr­ná úče­lo­vost, sna­ha dotvá­řet situ­a­ce tak, aby posta­va despo­tic­ké­ho otce Jindřicha byla zvý­raz­ně­na, ale jed­ná­ní ostat­ních postav se nemá o co opřít. Snaha odleh­čit film komic­kým výstu­pem tetič­ky Mařčí, kte­rou Sabina Remundová ten­to­krát lehce umír­ni­la, jen nabíd­la mož­nost odleh­če­ní cel­kem nud­né­ho toku pří­bě­hu. Když ale násle­du­je dal­ší scé­na zami­lo­va­né dvo­ji­ce, pone­cha­jí auto­ři fil­mu zahrát situ­a­ci decent­ně do ztra­ce­na.

Ale vrá­tím se od „Nápadníka“  k tri­lo­gii „Zahradnictví“, pro­to­že  bude nej­spíš i po letech bavit divá­ky. Zachycuje rodin­né vaz­by a osu­dy po del­ší časo­vé obdo­bí a to je divác­ky vděč­né. Každý jed­not­li­vý film je věno­ván osu­du jed­né výraz­né posta­vy a sou­stře­dí se na urči­tou dějo­vou lin­ku. Nejvíce se to poda­ři­lo v prv­ním díle nazva­ném „ Rodinný pří­tel“ a jed­no­li­tě půso­bí i „ Nápadník“. Ve všech dílech na mě zapů­so­bi­la posta­va Jindřicha v podá­ní Martina Fingera. Herecky výbor­ně zahra­ná posta­va má vývoj, jsou pocho­pi­tel­né důvo­dy její­ho cho­vá­ní, a přes­to doká­že dráž­dit svou nepřed­ví­da­tel­nou reak­cí a výbuš­nou pova­hou. V díle „Nápadník“ jsem oce­ni­la výkon Anny Fialové, kte­rá hra­je také s vel­kým nasa­ze­ním a pro­ka­zu­je, že umí být doko­na­le sou­stře­dě­ná na kaž­dý moment a sebe­men­ší ges­to.

Film „Nápadník“ je roman­tic­ká podí­va­ná ser­ví­ro­va­ná pro paní a dív­ky ke kafíč­ku s bábov­kou, ale celý fil­mo­vý pro­jekt „Zahradnictví“ už tako­vý není, pro­to­že před­cho­zí pří­běhy mají v sobě hod­ně osob­ních smut­ků, navíc děj občas ztrá­cí tem­po a logi­ku.

Hodnotím film „Nápadník“ cel­kem 55 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […] Posted in Filmové recenze
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […] Posted in Festivaly
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01701 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72291 KB. | 19.05.2024 - 19:43:46