Kritiky.cz > Recenze > Znovu 17

Znovu 17

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Určitě jste si kaž­dý z vás, ale­spoň jed­nou v živo­tě přál vrá­tit se do škol­ních lavic a sesy­pat ze sebe kaž­do­den­ní povin­nos­ti dospě­lé­ho člo­vě­ka. Když zalo­ví­te v pamě­ti, vzpo­me­ne­te si na tu krás­nou a bez­sta­rost­nou jízdu živo­tem. Mladá děv­ča­ta, večír­ky a hla­si­tá hud­ba byla sko­ro na den­ním pořád­ku a vy jste si mys­le­li, že jste pánem tvor­stva. Ale tato léta již odvál čas a nám nezbý­vá nic jiné­ho, než si své nos­tal­gic­ké brouz­dá­ní minu­los­tí nechat zase na někdy jin­dy. A nebo ne?

Ve fil­mu Znovu 17 pod vede­ním Burra Steerse se Mikovi O’Donnellovi (Matthew Perry) naskyt­ne pří­le­ži­tost neví­da­né­ho roz­mě­ru. Mike zkla­ma­ný svým pro­mr­ha­ným živo­tem a nena­pl­ně­ný snem ze střed­ní ško­ly neu­stá­le vzpo­mí­ná na sta­ré dob­ré časy, kdy byl krá­lem hřiš­tě v bas­ket­ba­lo­vém škol­ním týmu a vyhlíd­ky na budouc­nost byly více než pří­vě­ti­vé. Vše se náh­le změ­ni­lo, když mu jeho pří­tel­ky­ně Scarlett (Leslie Mann) ozná­mi­la své těho­ten­ství.

Do dneš­ních dob litu­je, že se ten­krát roz­ho­dl pro ni a svůj koní­ček, kte­rý ho doza­jis­ta mohl živit, pově­sil na hře­bík. Svou man­žel­ku oslo­vu­je Scar (jizva) a občas ji dá naje­vo, že prá­vě ona je tím pro­blé­mem díky němuž mu pro­tek­la život­ní šan­ce mezi prs­ty, aniž by sta­čil zachy­tit jedi­né zrn­ko pra­chu. S kap­kou nos­tal­gie v oku se vra­cí na ono gym­ná­zi­um a pro­hlí­ží si dáv­né foto­gra­fie své­ho zla­té­ho týmu, při­čemž nara­zí na záhad­né­ho staré­ho škol­ní­ka díky němu se fyzic­ky vrá­tí o 20 let nazpět, ovšem zůsta­ne uvěz­ně­ný v té samé době. Jinak řeče­no, je jako 37-ti letý uvěz­ně­ný ve svém 20-ti letém klu­kov­ském těle (Zac Efron).

Na svou „novou“ podo­bu si zane­dlou­ho zvyk­ne a roz­hod­ne se nastou­pit do ško­ly, kde mimo­ji­né stu­du­jí i jeho dvě děti. Mike si, ale brzy uvě­do­mu­je, že se lec­cos  změ­ni­lo. Teenageři mají úpl­ně jinou módu a jejich slang je mno­hem bar­vi­těj­ší, než tomu bylo před 20-ti lety. Ano,  fil­mů na toto téma je mno­ho, což na ori­gi­na­li­tě pří­liš nepři­dá a herec­ké výko­ny  v tom­to sním­ku také za moc nesto­jí, až na dív­čí idol Zaca Efrona, kte­rý svým pro­je­vem doka­zu­je svůj  obrov­ský poten­ci­ál. Bohužel cel­ko­vý dojem z fil­mu jeho půso­bi­vé ambi­ce nemoh­ly zachrá­nit a celý pro­jekt se mi místa­mi zdá tro­chu ama­ter­ský. Samozřejmě se mnou nebu­dou sou­hla­sit Zacovy fanyn­ky, jenž budou tvo­řit hlav­ní část pub­li­ka v kinosá­lech, ale part­ne­ři je dopro­vá­ze­jí­cí se mnou budou doza­jis­ta sou­hla­sit. Scénky, jenž měly být komic­ké jsou mnoh­dy trap­né a nic neří­ka­jí­cí a občas zapo­me­ne­te na to, že vlast­ně jde o 37. leté­ho muže v klu­kov­ském těle. Ovšem nej­vět­ší roz­por jsem nale­zl v jed­né pikant­ní zále­ži­tos­ti...

Tak schvál­ně, co by udě­lal sko­ro 40-ti letý chlap, jenž by se pro­mě­nil ve 20-ti leté­ho a byl by oble­to­ván mla­dý­mi stu­dent­ka­mi stej­né­ho nebo při­bliž­né­ho věku? Myslím, že nemu­sím odpo­ví­dat. Ale pozor to nepla­tí o Zacovi ali­as Mikeovi ten se zno­va zami­lu­je do své 37. leté ženy, se kte­rou byl ješ­tě done­dáv­na na ostří nože a na své vrs­tev­ni­ce s pro­mi­nu­tím kaš­le, což ze stra­ny scé­náris­tů beru jako fraš­ku. Film přes všech­nu kri­ti­ku si pře­ce jenom zane­chá­vá své kouz­lo. Příběhy ze střed­ních škol jsou vždy veli­ce pou­ta­vé a hlav­ní tahák Zac Efron fil­mu tro­chu pomohl a udě­lal s prů­měr­né podí­va­né mír­ně nad­prů­měr­nou. Ale jest­li se bude takhle dál zapro­dá­vat, tak nevím nevím, jak to s ním v budouc­nu dopad­ne.

Fanynkám Zaca, ten­to film urči­tě nevy­vrá­tím, tak ale­spoň ostat­ním. počkej­te si na DVD for­mu a nebě­hej­te zby­teč­ně do kina.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Znovu 17

7. May 2009 - 19:12 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15964 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72153 KB. | 18.05.2024 - 09:13:23