Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Academia film Olomouc - AFO 2006

Academia film Olomouc - AFO 2006

200610011116 IMG 6524
200610011116 IMG 6524
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešním dnem byl v Olomouci zahá­jen 41. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu AFO 2006, jehož hlav­ním garan­tem je Katedra diva­del­ních, fil­mo­vých a medi­ál­ních stu­dií FF UP. Festival se usku­teč­ní ve dnech 1. - 5. říj­na 2006 v Muzeu umě­ní a v Divadle hud­by.

Letošní roč­ník bude tema­tic­ky zamě­řen na Osobnosti (v) doku­men­tu, tj. na výraz­né osob­nos­ti před i za kame­rou, a v jeho prů­bě­hu budou mít návštěv­ní­ci mož­nost zhléd­nout pro­duk­ci nových doku­men­tár­ních fil­mů, populárně-vědeckých a vzdě­lá­va­cích pořa­dů vyro­be­ných v obdo­bí minu­lých dvou let. Tyto fil­my budou bojo­vat jak o pří­zeň mezi­ná­rod­ní poro­ty, kte­rá udě­lí nej­lep­ší­mu fil­mu Velkou cenu AFO, tak o pří­zeň divá­ků.

Diváky, zvláš­tě tu mlad­ší gene­ra­ci, oslo­vu­je fes­ti­val takřka během celé­ho roku. Oblíbená for­ma pro­jek­cí „AFO jede do kra­je“ začí­ná na jaře a vrcho­lí v před­ve­čer fes­ti­va­lu v Olomouci. V rám­ci toho­to pro­jek­tu nabíd­ne AFO 2006 opa­ko­vá­ní nové­ho typu pro­gra­mu - pro­mí­tá­ní doku­men­tu je obo­ha­ce­no o zážit­ko­vou lek­ci. Ta stu­den­tům dává pro­stor vyjá­d­řit se k někte­rým aspek­tům xeno­fo­bie a pro­blé­mům kri­ze hod­not, nasto­lu­je otáz­ky účin­nos­ti art­pro­tes­tu, s cílem pod­po­řit zájem stu­den­tů o řeše­ní celo­spo­le­čen­ských i glo­bál­ních pro­blé­mů.

V letoš­ním roce orga­ni­zá­to­ři chys­ta­jí posí­le­ní edu­kač­ní slož­ky fes­ti­va­lu a nabíd­nou ško­lám uza­vře­né pro­jek­ce během škol­ní­ho roku v rám­ci vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů, a to pří­mo v Muzeu umě­ní. Pokračovat bude vlo­ni vel­mi oblí­be­ný pro­jekt ško­la digi­tál­ní­ho videa „Natoč si své video“ a novin­kou bude pro­gram urče­ný nejmen­ším divá­kům - „AFO dětem“.

Více infor­ma­cí o pro­gra­mu fes­ti­va­lu nalez­ne­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86259 s | počet dotazů: 265 | paměť: 69382 KB. | 03.12.2023 - 08:03:28