Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Revival [60%]

Revival [60%]

rp Revival 018.jpg
rp Revival 018.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V půl­ce lis­to­pa­du se na trh s DVD dostal jeden z oče­ká­va­ných čes­kých sním­ků letoš­ní­ho roku, hudeb­ní kome­die Alice Nellis Revival. No a vzhle­dem k fak­tu, že se tady na blo­gu zase tak čas­to čes­ké sním­ky neob­je­vu­jí, není na ško­du jed­no­mu z těch svět­lej­ších momen­tů čes­ké kine­ma­to­gra­fie věno­vat tro­chu pro­sto­ru. Navíc, fakt čís­lo dvě, Přijde letos Ježíšek? a podob­né sran­dy si tady ani nee­škrt­nou, tak­že se za poma­lu kon­čí­cím rokem ohled­né­me se sním­kem, kte­rý by si váš čas bez pro­blé­mu zaslou­žil. 

Jak je člo­věk na pokra­ji důcho­du, začí­ná reka­pi­tu­lo­vat svůj život. Kdysi klá­ve­sis­ta popu­lár­ní sku­pi­ny Smoke, dnes maji­tel poma­lu kra­chu­jí­cí­ho stu­dia Milan dosta­ne na pohřbu man­žel­ky jed­no­ho ze svých býva­lých spo­luh­tá­čů spás­ný nápad. Skupina, kte­rá se před 40 lety roz­padla, by moh­la v sou­čas­ném tren­du revi­va­lů a come­bac­ků zaujmout a moh­li by na tom vydě­lat i něja­ký ten peníz. Problém je však v tom, že už se všich­ni jeho spo­lu­hrá­či posu­nu­li někam jinam a čty­ři­cet let je dlou­há doba. S pomo­cí lží se však Milanovi poda­ří dát sta­rou ban­du zase dohro­ma­dy a začne při­pra­vo­vat obrov­ský kon­cert v praž­ském SaSaZu, kte­rý má být zla­tým hře­bem jejich come­bac­ku. Jak se ale uká­zu­je, lež má krát­ké nohy a čty­ři­cet let není dosta­teč­ně dlou­há doba na to, aby se na někte­ré věci zapo­mně­lo... 
Je pří­jem­né vidět, že i čes­ká kot­li­na může občas do kin vypus­tit sní­mek bez vel­kých umě­lec­kých ambi­cí, kte­rý ačko­liv ve svém jádru pocti­vě recyklu­je čes­kou kome­di­ál­ní kla­si­ku, půso­bí pří­jem­ně svě­že a pře­ky­pu­je doslo­va svě­to­vým nad­hle­dem nato­lik, že se i přes téměř dvou­ho­di­no­vou sto­páž zkrát­ka nezačne­te nudit nebo pře­bí­rat v hla­vě fil­my, kte­ré v dal­ší kom­bi­na­ci na tu kla­sic­kou čes­kou kome­dii vidí­te. 
Revival půso­bí sice mož­ná mís­ty až pří­liš váž­ně a s mož­ná pří­liš malým množ­stvím šťá­vy, nicmé­ně v momen­tech kdy je potře­ba hráb­nout do strun, ser­vít­ky si roz­hod­ně nebe­re. V mís­tech kde dochá­zí scé­ná­ři tro­chu dech, drží celý roz­je­tý vlak roc­k’­n’rollu sil­ná herec­ká sesta­va, pře­de­vším hlav­ní čtve­ři­ce. Dokonce by se hodi­lo říci, že o někte­ré z nich máte oprav­du strach aby vám neu­mře­li před oči­ma než sní­mek neskon­čí, to ovšem s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nebyl režij­ní záměr.
Alice Nellis má navíc for­mál­ní strán­ku rela­tiv­ně dob­ře zvlád­nu­tou, tak­že se Revival nemě­ní v uny­lou podí­va­nou pro masy, nicmé­ně spí­še půso­bí for­mou pří­jem­né retrospek­ti­vy na tro­chu váž­něj­ší notě. Schyluje se také samo­zřej­mě ke kla­sic­kým ber­lič­kám ško­ly čes­ké sou­čas­né kome­die, nicmé­ně nikdy nepře­kra­ču­je hra­ni­ci otrav­nos­ti. Navíc, posled­ní půl­ho­din­ka film poměr­ně zásad­ně zve­dá, neboť nako­nec jako by všech­no z čis­ta jas­na zača­lo fun­go­vat bez ohle­du na hodi­nu a půl před tím.  

Revival je tak nako­nec tro­chu jiným sním­kem než sli­bo­va­ly trai­le­ry a ten drajv není tako­vý, jaký by se sním­ku o stár­nou­cích legen­dách rocko­vé scé­ny, kte­ré se vra­cí po dese­ti­le­tích na pódia klu­bů, hodil. I přes­to však díky té lehce kri­tic­ké lin­ky a dostat­ku zábav­ných momen­tů pat­ří tato letoš­ní hudeb­ní kome­die k těm lep­ším sním­kům, kte­ré se ten­to rok dosta­ly z domá­cí pro­duk­ce do kin. Není to kome­die u kte­ré se bude­te smí­chy popa­dat, svůj účel však spl­ní doko­na­le. 

Na pódiu po čty­ři­ce­ti letech a přes­to jim to pořád šla­pe. Revival je pře­kva­pi­vě poměr­ně váž­nou hudeb­ní kome­dií, kte­rá však v rám­ci mož­nos­tí fun­gu­je od začát­ku do kon­ce. Tah na brá­nu sice tro­chu hapru­je, nicmé­ně zpra­co­vá­ním i herec­ky (Miroslav Krobot jako rocker pros­tě opět válí) se jed­ná tako­vý sní­mek, kte­rý bychom z čes­ké pro­duk­ce vidě­li rádi čas­tě­ji. Oddychovka jak se pat­ří. 

 Koktejl:

20% The Beatles
20% Důchod
20% Rock „n“ Roll
20% České herec­ké legen­dy
20% Komedie

Revival
Komedie / Hudební
Česko, 2013, 116 min

Režie: Alice Nellis
Scénář: Alice Nellis
Kamera: Matěj Cibulka
Hudba: Jan Ponocný
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Jenovéfa Boková, Vojtěch Dyk, Richard Genzer, Zuzana Bydžovská, Lucie Žáčková, Jana Hubinská, Martin Simandl, Karel Heřmánek jr., Jan Ponocný, Petr Jákl ml., Maria Pavlovová, Jakub Prachař, Jan Maxián, František Soukup

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 11.07.2013 Bontonfilm CZ
V kinech SR od: 18.07.2013 Garfield Film
Na DVD v ČR od: 13.11.2013 Bonton

http://www.csfd.cz/film/325067-revival/
http://www.imdb.com/title/tt3010656/


Podívejte se na hodnocení Revival na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • divocina25. února 2015 Divočina - “Jak divoké bylo nechat život jen tak plynout.“ -- Cheryl Strayedová Cheryl Strayedová opustila svůj rozbitý život s pocitem, že přišla o všechno. Vydala se do hluboké divočiny na 1770 km dlouhou pěší pouť, na které si sáhla až na dno svých sil. Zážitky […] Posted in Speciály
  • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […] Posted in Recenze knih
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Suits S09E03 - Windmills25. října 2019 Titulky k Suits S09E03 - Windmills Ráda mezi nextweekovské vítám novou milou posilu s přezdívkou **MeyaD**, která se mi přihlásila, že by mi se Suits pomohla. Děkuji za ty dary! :-) Co se v tomto dílu dozvíte? Louis […] Posted in Titulky
  • Superposition20. července 2023 Superposition V zahraničí chválené slowburn Thriller/Drama o horor se opravdu nejedná, takže se nenechte zmást,ale za mne jde o další nudnou, pomalou a nezáživnou kravinu, která se tváří jako […] Posted in Krátké recenze
  • Wimbledon - den devátý13. července 2017 Wimbledon - den devátý https://www.youtube.com/watch?v=GicHvlD7QGM Posted in Tenis
  • Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava)8. července 2020 Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava) Nadešel čas odšpuntovat naši pravidelnou rubriku, o níž jsem dlouhé dny i noci snil a která by se měla stát srdcem tohoto webu. Jedná se o nezapomenutelné filmové a seriálové scény, které […] Posted in Zajímavosti
  • Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě5. dubna 2019 Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě Filmy o Drákulovi jsou staré tak dlouho jako filmový horor. Hrabě Drákula a jeho kolega "umělý člověk" Frankenstein jsou snad dvě nejznámější postavy tohoto žánru. Tvůrci filmu Drakula si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious13. dubna 2017 Rychle a zběsile 8 / The Fate of The Furious Na začátek se musím přiznat, že jsem se na tento film opravdu těšil, jelikož se podle prozatimních ohlasů mělo jednat o skvělou nenáročnou zábavu, prostě klasická odreagovačka, které se […] Posted in Kritický Klub
  • Gojira tai Kingu Gidora (1991)22. ledna 2013 Gojira tai Kingu Gidora (1991) Z daleké budoucnosti přišla děsivá zpráva: Gojira totálně zničila celé Japonsko. Aby se tomu podařilo zabránit, je potřeba vydat se do minulosti! Spisovatel Terasawa je […] Posted in Horory

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31092 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71887 KB. | 18.07.2024 - 12:26:02