Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Voda pro slony | Water for Elephants [60%]

Voda pro slony | Water for Elephants [60%]

rp water for elephants.jpg
rp water for elephants.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kinech ČR od: 12.05.2011 
V kinech SR od: 12.05.2011 

Francis Lawrence před něja­kým časem divá­kům před­ve­dl vyda­ře­nou komik­so­vou podí­va­nou Constantine s Keanu Reevesem v hlav­ní roli. Poté se vydal na sklo­nek lid­ské­ho poko­le­ní spo­lu s Willem Smithem ve sním­ku Já, Legenda. Od té doby uply­nul už něja­ký čas a tak se vra­cí do kin s kniž­ní adap­ta­cí Voda pro slo­ny, ve kte­rém se poně­kud odchý­lil od své­ho roz­sa­hu témat. Romantické dra­ma nabíd­ne v hlav­ní rolích Reese Witherspoon a Roberta Pattinsona, sta­čí to pro zají­ma­vost fil­mu?

Rád bych řekl, že ano. Snímek Voda pro slo­ny je zalo­že­ný na fik­tiv­ním pří­bě­hu jed­né z nej­vět­ších cir­ku­so­vých kata­strof, kte­rá  cir­ku­so­vé his­to­rii kdy sta­la. Na jed­no ze sou­čas­ných před­sta­ve­ní při­chá­zí poz­dě téměř sto­le­tý Jacob Jankowski. Když se mu pořa­da­te­lé sna­ží pomo­ci, zjiš­ťu­jí z jeho vyprá­vě­ní, že byl u Cirkusu Benzini Brothers zrov­na v době, kdy se tato tragé­die sta­la. Díky jeho vyprá­vě­ní se tak divá­kům roz­krý­vá celý jeho pří­běh od samot­né­ho začát­ku. Tehdy se díky neho­dě jeho rodi­čů a pro­blé­mům s peně­zi vydá­vá na útěk ze živo­ta, když nará­ží na vlak cir­ku­su...

A tady začí­na­jí ty hlav­ní pro­blémy. Nechtěl sem být pře­dem zau­ja­tý vůči před­sta­vi­te­li hlav­ní role, nicmé­ně již v těch­to momen­tech jsem měl v někte­rých momen­tech pro­blém mu jeho posta­vu uvě­řit. Když se potom při­dá ješ­tě Reese Witherspoon, kte­rá má při­dat roman­tic­ké jis­kře­ní mezi těmi­to dvě­ma, je o pro­blém zadě­lá­no. Jistě v rám­ci mož­nos­tí to fun­gu­je, nicmé­ně tu nehy­nou­cí tou­hu tam pros­tě divák nemá šan­ci dohle­dat. Co se však týče tře­tí­ho prv­ku milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku, prin­ci­pá­la cir­ku­su v podá­ní Christopha Waltze, tam je situ­a­ce dia­me­t­rál­ně odliš­ná. Ve scé­nách kdy se obje­ví na plát­ně, nemá pro­blém pře­hrát koho­ko­liv a jeho cha­rak­ter kte­rý lad­ně stří­dá meto­du cuk­ru a biče mu věří­te od začát­ku do kon­ce. Jeho cha­risma je cítit na kaž­dém cen­ti­me­t­ru a nebýt jeho násil­nic­ké výbuš­né pova­hy, mys­lím, že mu divá­ci budou fan­dit dale­ko více než prů­hled­né­mu hlav­ní­mu hrdi­no­vi, kte­rý sice v někte­rých scé­nách půso­bí věro­hod­ně, nicmé­ně ve scé­nách dal­ších těž­ce zkla­má­vá. To je nej­ví­ce vidět na scé­ně kdy jde potlu­če­ný se vzte­kem zpět do cir­ku­su udě­lat něco moc zlé­ho. Tu macho pova­hu jsem mu nevě­řil zatím nikde a zde to půso­bí až komic­ky. Nemohl jsem si pomo­ci. 

Co se týče zpra­co­vá­ní, sní­mek nabí­zí slab­ší nad­prů­měr, kdy roz­mách­lé scé­ny v kli­du navo­zu­jí kýže­nou atmo­sfé­ru kočov­ných uměl­ců a sty­lo­vě reflek­tu­jí nadě­je a nad­še­ní hlav­ní posta­vy, když z nich při stav­bě mohut­né­ho sta­nu sálá ta pozi­tiv­ní ener­gie něče­ho nové­ho nepro­zkou­ma­né­ho. V této věci sní­mek fun­gu­je na jed­nič­ku, i když obra­zo­vá sty­li­za­ce pomo­cí barev­ných fil­trů tro­chu za hra­ni­ci běž­né­ho stan­dar­du by dle mého názo­ru neuško­di­la.  Navíc celý sní­mek je pod­kres­len půso­bi­vou hud­bou Johna Newtona Howarda, kte­rý opět před­vá­dí, proč je jed­ním z nej­vět­ších jmen sou­čas­né­ho Hollywoodu. Hravá kom­bi­na­ce dobo­vé muzi­ky s kla­sic­kou orchest­rál­ní muzi­kou fun­gu­je skvě­le a mís­ty drží celý sní­mek pohro­ma­dě.
V koneč­ném důsled­ku tak sní­mek tra­tí hlav­ně díky nepří­liš­né uvě­ři­tel­nos­ti hlav­ní milost­né dvo­ji­ce, avšak nabí­zí sty­lo­vou dobo­vou podí­va­nou z cir­ku­so­vé­ho pro­stře­dí, kte­rá stí­há hrát i na emo­ce i na okouz­le­ní divá­ka. I přes chy­by kte­ré se ve sním­ku vysky­tu­jí však nabí­zí poměr­ně sluš­nou podí­va­nou, kte­ré sice neu­ra­zí, nicmé­ně ani moc nena­dchne. Což je mož­ná prá­vě nej­vět­ší ško­da, neboť se jed­ná o zaho­ze­nou pří­le­ži­tost. Já ostat­ně čekal dale­ko více. 

Voda pro slo­ny je sty­lo­vou dobo­vou podí­va­nou z pro­stře­dí cir­ku­so­vé manéže, na kte­ré se na poza­dí jed­né z nej­vět­ších cir­ku­so­vých kata­strof ode­hrá­vá zhoub­ný milost­ný troj­ú­hel­ník. Francis Lawrence nato­čil lehce nad­prů­měr­ný sní­mek kte­rý řeme­sl­ně fun­gu­je na výbor­nou, je pod­kres­len vyda­ře­nou hud­bou ze pera Jamese Newtona Howarda nicmé­ně selhá­vá v hlav­ním prv­ku sním­ku, nepře­svěd­či­vé milost­né dvo­ji­ci. Co naplat, že Christoph Waltz je ve své roli sadis­tic­ké­ho prin­ci­pá­la skvě­lý, když strh­ne na sebe celý film a zby­tek tak půso­bí jen jako poza­dí jeho pádu.   

PS. Robert Pattinson v tom­to sním­ku jede za Tým Jacob !  

Koktejl :
30 % Slušná atmo­sfé­ra
30 % Skvělá hud­ba
20 % Bezkrevná hlav­ní milost­ná dvo­ji­ce
20 % Christoph Waltz


Podívejte se na hodnocení Voda pro slony na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Limembeo27. listopadu 2022 Limembeo Solidní Thriller z Jížní Koree. Hlavní hrdina je 80 letý bývalý veterán z Vietnamu, kterému diagnostikují nádor na mozku, má alsheimera a nemá tedy už, co ztratit. Rozhodne se vykonat […] Posted in Krátké recenze
  • Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!31. července 2023 Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen rozesmějí, ale i zahřejí na srdci, tak si určitě nenechte ujít knihu s krásně ilustrovanou obálkou od […] Posted in Recenze knih
  • 52 ZLÍN FILM FESTIVAL 2012 rozhovor z tvůrci filmu Léto, kdy se objevil létající talíř10. ledna 2016 52 ZLÍN FILM FESTIVAL 2012 rozhovor z tvůrci filmu Léto, kdy se objevil létající talíř https://www.youtube.com/watch?v=jFbvVEEViRY Posted in Videa
  • The Mandalorian - Kapitola 2022. března 2023 The Mandalorian - Kapitola 20 4/10 – Čtvrtá epizoda 3. řady Mandaloriana je to nejhlubší dno, na jaké si seriál dosud kdy sáhnul. Jen trapné natahování a odkládání epizody, kdy bude potřeba přece jenom zařadit […] Posted in Krátké recenze
  • Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard14. června 2018 Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard Překvapivá detektivka z amerického Texasu nebo suchá černá komedie s prvky krimi? Ať už se na seriál Hap a Leonard díváte z jakéhokoliv důvodu, věřte, že si pro vás scénáristi i ve třetí […] Posted in Články
  • Vladimír Čech22. března 2013 Vladimír Čech Vladimír Čech (6. července 1951, Praha – 22. března 2013, Praha) byl český herec, moderátor a bývalý politik, syn moderátorky Hedy Čechové a herce Vladimíra Čecha. V roce 1977 […] Posted in Profily osob
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […] Posted in Zajímavosti
  • Maratónec4. listopadu 2021 Maratónec Film Maratonec je americký napínavý thriller z roku 1976, který režíroval John Schlesinger. Film byl adaptací stejnojmenného románu Williama Goldmana z roku 1974 a hrají v něm Dustin […] Posted in Speciály
  • Kitchen Sink (1989)28. srpna 2012 Kitchen Sink (1989) Šílené, zvrácené, co na to víc říct. Novozélandská distribuce se zase po dlouhé době vytáhla. Pokud jste milovníky tvorby Davida Lynche a jeho psychologické hry s divákovou myslí, tak […] Posted in Horory
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75049 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71565 KB. | 21.06.2024 - 20:24:39