Kritiky.cz > Recenze > Zastav a nepřežiješ 2

Zastav a nepřežiješ 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mark Neverldine a Brian Taylor, tito dva páno­vé se dali jed­no­ho krás­né­ho dne dohro­ma­dy a pod jejich oso­bi­tým pohle­dem na ztvár­ně­ní akč­ní­ho fil­mu vznik­la roku 2006 veli­ce zají­ma­vá podí­va­ná pyš­ní­cí se výmluv­ným názvem Zastav nebo nepře­ži­ješ. Po shléd­nu­tí toho­to kon­tro­verz­ní­ho díla kde se v divá­cích stří­dal pocit úža­su, napě­tí, stra­chu a šibal­ské­ho úsmě­vu nad scé­na­mi chr­lí­cí se z plát­na rych­los­tí bles­ku, bylo nad­mí­ru jas­né, že sto­jí­me před pány reži­sé­ry, kte­ří řek­li své prv­ní vel­ké, ale ovšem ne posled­ní fil­mo­vé slo­vo.

Od uve­de­ní prv­ní­ho sním­ku uběh­ly tři roky a naše New Yorkská dvoj­ka se roz­hod­la, že nastal ten správ­ný čas, aby zapra­co­va­li na pokra­čo­vá­ní vysoko-oktanové podí­va­né a jako před­se­vze­tí si vza­li, že ve dvoj­ce odho­dí veš­ke­ré zábra­ny a budou natá­čet zce­la novým spon­tá­ním sty­lem, jenž by měl divá­ky při­ko­vat k sedač­kám a s jejich poci­ty si pohrá­vat jako na Holandské hor­ské drá­ze. Vězte, že ten­to film se urči­tě nebu­de a ani nikdy nechtěl cho­vat jako tuc­ty jiných akč­ních sním­ků, kde jed­not­li­vé scé­ny jsou pře­plá­ca­né výbuchy a točí se kolem hrdi­ny, jenž by doká­zal pora­zit celou armá­du za pomo­cí vystře­lo­va­cí­ho nože. Takovouhle mas­ku ten­to film oprav­du nemá.

Naopak se vymy­ká jaké­mu­ko­liv zaška­tul­ko­vá­ní a je veli­ce ori­gi­nál­ně pojat. Vše napros­to rych­lé, svě­ží a bez jaké­ko­liv zby­teč­né nud­né pře­hna­nos­ti. Ano, ten­to film je nere­ál­ný a kaš­le na všech­ny tra­dič­ní měřít­ka, ale veli­ce kome­di­ál­ním vze­zře­ním, jenž dodá­vá fil­mu ale­spoň na chvil­ku mož­nost aby se divák odtr­hl od pří­va­lu krát­kých zábě­rů, uvol­nil a pou­smál se tomu, co ten­to člo­věk všech­no doká­že.

Filmaři se ve dvoj­ce napros­to odpou­ta­li a je vidět, že se chtě­li oprav­du vyřá­dit a před­čít jejich debu­to­vé dílo na plné čáře. Snímek je natá­čen video­her­ním kon­cep­tem, kte­rý už pou­ži­li jiní reži­sé­ři u jiných fil­mů a nesla­vi­li tím pří­liš vel­ké ovo­ce ba nao­pak skal­ní fan­do­vé před­lo­ho­vých mate­ri­á­lů je za to svým způ­so­bem nená­vi­dě­li. Světlou výjim­kou byl např. Tomb Raider. Zastav nebo nepře­ži­ješ bych při­řa­dil k tako­vé­mu bru­tál­něj­ší­mu poje­tí GTA kde stej­ně jako ve sním­ku jste napros­to vol­ní a může­te se kri­mi­nál­ním pro­stře­dím pofla­ko­vat a dělat co chce­te.

Ve dvoj­ce opro­ti prv­ní­mu dílu se Mark a Brian roz­hod­li, že nebu­dou natá­čet na předra­že­né digi­tál­ní video­ka­me­ry, kte­ré jim ani nevy­ho­vo­va­ly pro jejich potře­bu mít napros­tou svo­bo­du pohy­bu a vymě­ni­li je za oby­čej­né HD, jenž jsou zce­la nor­mál­ně dostup­né úpl­ně všu­de. Kameramani se tak moh­li při­blí­žit na maxi­mum k daným scé­nám a divák bude mít pocit jako by byl Stathamův kole­ga na pou­ti za záchra­nou své­ho srd­ce. Stejně jako v před­chá­ze­jí­cím díle je vše v neu­stá­lém běha­vém tem­pu a zde reži­sé­ři při­šli s nápa­dem točit tyto scé­ny na koleč­ko­vých brus­lích a tím vdech­li celé­mu fil­mu ješ­tě vet­ší efek­ti­vi­tu.

Pokud vás vaše pří­tel­ky­ně nutí cho­dit na roman­tic­ké kome­die, tak tím­to sním­kem máte skvě­lou mož­nost jak ji to opla­tit. Samozřejmě se mnou mno­zí nebu­dou sou­hla­sit, ale já osob­ně bych fil­mu nic nevy­tknul. Toto je zkrát­ka můj šálek kávy. Moderní, rych­lé, zábav­né a svě­ží. Stačí se jen posa­dit a sle­do­vat.

Velice zbě­si­lí útěk za záchra­nou své­ho srd­ce poba­ví snad kaž­dé­ho, komu se líbi­la jed­nič­ka. A ten, kdo ji nevi­děl, ať si jí radě­ji pus­tí jako prv­ní.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Soundtrack: Zastav a nepře­ži­ješ 2

Crank 2: High Voltage - Cenzurovaný trai­ler

Crank 2: High Voltage - Trailer

Zastav a nepře­ži­ješ 2

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
25. July 2009 - 9:06 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61530 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71789 KB. | 23.07.2024 - 13:36:54