Kritiky.cz > Recenze knih > Stále s tebou - dojemný příběh o rodině, přátelství i zlomeném srdci

Stále s tebou - dojemný příběh o rodině, přátelství i zlomeném srdci

large 1 1
large 1 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny o lás­ce, ztrá­tě, přá­tel­ství i rodi­ně? Dojemný pří­běh Stále s tebou vám vže­ne do žil novou chuť do živo­ta. Prožíváte ztrá­tu své­ho blíz­ké­ho? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Sian O’Gorman. 

Milly Bryneová při­jde o své­ho otce a svět se ji obrá­tí vzhů­ru noha­ma. Z její­ho klid­né­ho živo­ta se stá­vá jeden vel­ký cha­os, neklid a nejis­to­ta. Do Dublinu při­jíž­dí její kama­rád­ka, kte­rá se ji sna­ží pomo­ci. Na Milly čeká jed­no důle­ži­té roz­hod­nu­tí. Jak se nako­nec zacho­vá? Jde správ­ným smě­rem nebo je čas na pořád­nou změ­nu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Věřte, že nebu­de­te lito­vat. Čeká vás pří­jem­né čte­ní, s napě­tím i zají­ma­vým humo­rem.

Kniha se mě moc líbi­la. Byl to prv­ní román od této autor­ky a urči­tě ne posled­ní. Těším se na její dal­ší počin. Kniha se mně čet­la veli­ce dob­ře a uží­va­la jsem si ji od začát­ku, až do kon­ce. Na 360 stra­nách najde­te 57 kapi­tol, zakon­če­ny doslo­vem dva roky poté a podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze podí­le­li, pří­pad­ně ji pomá­ha­li. Děj byl zají­ma­vý. Když při­jde­me o své blíz­ké, o otce, je to pro nás vel­ká rána, se kte­rou se musí­me vyrov­nat. Sama jsem to zaži­la ve svým 14 letech a musím říci, že to bylo vel­mi slo­ži­té a dodnes to ješ­tě nemám úpl­ně vyře­še­né. Moc jsem hlav­ní hrdin­ce fan­di­la, aby vše zvlád­la a našla nako­nec svou rov­no­váhu v živo­tě a aby se vše obrá­ti­lo k lep­ší­mu. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je pozi­tiv­ní a dopo­ru­čím ho všem roman­tic­kým duším, co si chtě­jí pře­číst pří­běh o lás­ce, rodin­ném pou­tu i zlo­me­ném srd­ci. Některé myš­len­ky jsem muse­la déle vstře­bá­vat a zamýš­let se nad nimi. Na prv­ní pohled se ten­to román může zdát jed­no­du­chý, ale není tomu tak. Pojďte se spo­leč­ně se mnou začíst do romá­nu Stále s tebou a užít si ho plný­mi douš­ky.

Ukázka z kni­hy:

Neměla jsem poně­tí, že se v prá­ci takhle cítíš.“

Zakroutila hla­vou, pohléd­la na mě, jako bych se zbláz­ni­la.

„Jsem zdra­vot­ní sest­ra. Vzpomínáš? Tak to máme všech­ny.

Nestěžujeme si, ne dokud se nedo­sta­ne­me k bodu zlo­mu, pro­to­že je to povo­lá­ní.. celé ty roky strá­víš tím, že chceš pomá­hat lidem, a potom ško­la.. a pak jak bys moh­la ode­jít, pro­to­že kdyžto nebu­deš dělat, kdo jiný bude?“

„To je mi líto.“

„Jo, no, mně taky. A Hugh byl taky z prá­ce vystre­so­va­ný, oba jsme si to nosi­li domů. Pracoval tak tvr­dě a tak..no.. někdy se nepo­da­ří, aby lás­ka fun­go­va­la. Nebo se z lás­ky sta­ne prá­ce a nemů­žeš to dělat a sku­teč­ná prá­ce...

Znovu jsme se pono­ři­ly do ticha.

„Myslíš, že to ješ­tě může­te vyře­šit? Najdete zpát­ky jeden k dru­hé­mu ces­tu?“

„Kdo ví?“ A pak řek­la: „A co ty? Co se děje v tvém milost­ném živo­tě? Je Ryan ten pra­vý?

Několik slov o autor­ce:

Sian O’Gorman se naro­di­la v Galway na západ­ním pobře­ží Irska, vyrost­la v krás­ném měs­tě Cardiffu a pak si našla ces­tu zpět do Irska, kde nyní žije na výcho­dě země ve ves­ni­ci Dalkey, kou­sek po pobře­ží od Dublinu. Pracuje jako pro­du­cent­ka pro rádio RTE.

Autorka: Sian O’Gorman

Přeložila: Petra Floriánová

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha, 2021

Počet stran: 360

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4592-7

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38160 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71703 KB. | 20.06.2024 - 15:05:11