Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Žena v černém | The Woman in Black [60%]

Žena v černém | The Woman in Black [60%]

rp woman in black ver3.jpg
rp woman in black ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žena v černém

http://www.csfd.cz/film/282928-zena-v-cernem/
http://www.imdb.com/title/tt1596365/

  • Velká Británie 

    Woman in Black, The

  • SK název 

    Žena v čiernom

Mládeži nevhod­ný do 12 let
V kinech ČR od: 23.02.2012
V kinech SR od: 29.03.2012 

Režie: James Watkins
Hudba: Marco Beltrami
Hrají: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer, Liz White, Roger Allam, Shaun Dooley, David Burke

Drama / Horor / Thriller | Velká Británie / Kanada / Švédsko, 2012, 95 min

Daniel Radcliffe se nyní musí sna­žit. Jeho hlav­ní doj­ná krá­va, sága Harry Potter, loni skon­či­la a pokud nechce aby mu jeho pří­jmy odpadly, musí se sna­žit pro­ra­zit s fil­my mimo obrý­le­né­ho čaro­dě­je. První vlaš­tov­kou by měla být prá­vě letoš­ní žena v čer­ném, ve kte­ré se poku­sí divá­kům doká­zat, že není her­cem jed­né role. Snímek, kte­rý je pře­dě­láv­kou horo­ru z roku 1989, je již něja­ký pátek v čes­kých kinech. Stojí za to mu dát šan­ci?

Mladý advo­kát Arthur Kipps při­jíž­dí do malé­ho měs­teč­ka, aby spra­vo­val maje­tek nedáv­no zesnu­lé ženy, vel­ké síd­lo Eel Marsh House, kte­ré leží neda­le­ko od měs­ta. Jak zjiš­ťu­je z reak­cí oby­va­tel,  míst­ní mají z toho­to síd­la respekt a strach. Arthur neu­po­slech­ne jejich varo­vá­ní a roz­hod­ne se dokon­čit své poslá­ní. Při pro­zkou­má­vá­ní pozůsta­los­tí však nará­ží na zdroj stra­chu, kte­rý sužu­je ves­ni­ci. Je jím tajem­ná žena v čer­ných šatech, kte­rá se vždy obje­ví jen na zlo­mek sekun­dy, ale vždy s sebou při­ná­ší smrt. Arthur tak svo­ji neu­vá­že­nos­tí vysta­vu­je nejen sebe, ale hlav­ně ves­ni­ci nebez­pe­čí. Pokaždé když se žena zje­ví, ve ves­ni­ci zemře za záhad­ných okol­nos­tí dítě. Arthur se musí poku­sit ženu zasta­vit, neboť za pár dní za ním při­je­de jeho čtyř­le­tý syn...   
Předně, člo­věk tak nějak nemů­že čekat zázra­ky od čis­to­krev­né žánrov­ky. Žena v čer­ném si totiž ani na nic jiné­ho nehra­je. Samozřejmě je zde mar­ke­tingo­vý tah v obsa­ze­ní zná­mé tvá­řič­ky, nicmé­ně ani díky tomu se sní­mek nedo­sta­ne ze ška­tul­ky níz­ko­roz­počto­vé pro­duk­ce se sil­ným zamě­ře­ním na spe­ci­fic­ké pub­li­kum. Ovšem i mezi pří­z­niv­ci horo­ru není leh­ké uspět. Každoročně se do kin při­ří­tí hned zástu­py pře­dě­lá­vek, rádo­by ori­gi­nál­ních poči­nů a pokra­čo­vá­ní zave­de­ných sérií. Žena má v tomhle poměr­ně výho­du, neboť i přes fakt, že se jed­ná o rema­ke, původ­ní film, mini­mál­ně u nás, není pří­liš znám. 
Historické zpra­co­vá­ní je roz­hod­ně víta­nou změ­nou, opro­ti všem těm vyvraž­ďo­vač­kám ame­ric­kých tee­nage­rů. Radcliffe sice není úpl­ně věro­hod­ný v roli mla­dé­ho otce, ale pořád půso­bí věro­hod­ně­ji, než plas­ti­ko­vé krás­ky pro­sí­cí o pomoc v ame­ric­ké horo­ro­vé pro­duk­ci sou­čas­nos­ti. Výhoda zpra­co­vá­ní je para­dox­ně hlav­ně v tom, že půso­bí přes­ně tím, čím by horor měl půso­bit hlav­ně, tedy skvě­lou atmo­sfé­rou. Pokud zde totiž něco fun­gu­je napros­to na jed­nič­ku, je to prá­vě mra­zi­vá atmo­sfé­ra zapad­lé­ho měs­teč­ka a opuš­tě­né­ho síd­la. Díky všu­dypří­tom­ným lekač­kám tak Žena v čer­ném půso­bí jako kla­sic­ký horor, spí­še než pře­hlíd­ka vnitř­nos­tí ser­ví­ro­va­ných růz­ný­mi způ­so­by. A tomu v zjed­no­du­šo­va­né kon­ku­ren­ci jed­no­du­še nejde nefan­dit.  Bohužel, i zde není vše tak doko­na­lé jak by se moh­lo zdát.  

Slušný pří­běh, kte­rý nabí­zí dosta­tek pro­sto­ru pro upou­tá­ní divá­ko­va zájmu totiž gra­du­je do poměr­ně hod­ně odby­té­ho finá­le. Teď nemlu­vím o vcel­ku zda­ři­lém závě­ru, kte­rý půso­bí jako pří­jem­ná změ­na, nicmé­ně o gra­da­ci hlav­ní dějo­vé lin­ky zhru­ba ve třech čtvr­ti­nách, kdy se stu­pi­di­tou scé­ny musí do hla­vy mlá­tit i paci­en­ti v léčeb­ně pro dušev­ně cho­ré. Vytahování mrt­vé­ho chlap­ce z baži­ny, kte­rá je tři/čtyři met­ry od pev­né půdy půso­bí samo o sobě jako ne zrov­na chyt­rý nápad pro finá­le jed­né z hlav­ních linek pří­bě­hu. Zvláště v momen­tě, kdy upro­střed oné baži­ny, asi půl met­ru od údaj­né polo­hy chlap­ce, je posta­ve­ný kříž. Logiku zde hle­dat je nej­spí­še bez­před­mět­né. 
Jednoduše řeče­no, Žena v čer­ném má své mou­chy. Rozhodně to není horor, kte­rý bys­te s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­či­li. Ve všech ohle­dech je to totiž jen lep­ší prů­měr, kte­rý má pár sluš­ných momen­tů, ale pár oprav­du špat­ných. Ovšem i přes svo­ji nedo­ta­že­nost nabí­zí pořád více, než vět­ši­na jeho kon­ku­ren­tů. Pokud vás tedy už neba­ví sle­do­vat dal­ší díl Saw nebo výsmě­chu žán­ru jmé­nem Paranormal acti­vi­ty, dej­te Ženě v čer­ném šan­ci. Na plo­še hodi­ny a půl je sluš­ná por­ce řemes­la, kte­rá pros­tě neu­ra­zí ale ani pří­liš nena­dchne. To že v porov­ná­ní s kon­ku­ren­cí je tohle dob­rý výsle­dek je poměr­ně smut­ný fakt.  

Radcliffe se sna­ží pře­svěd­čit, že není jen Harry Potter. A cel­kem se mu to daří. Ačkoliv jeho uvě­ři­tel­nost v posta­vě není úpl­ně sto­pro­cent­ní, pořád lep­ší než Robert Pattinson. Žena v čer­ném je lep­ší prů­měr. Tedy sluš­ná atmo­sfé­ra, pár zají­ma­vých momen­tů a dob­rých leka­ček, kte­ré jed­no­du­še fun­gu­jí, nicmé­ně ale i nedo­ta­že­né momen­ty, pár oprav­du nelo­gic­kých čás­tí  a zby­tek tak nějak jen do počtu. Pořád je to ovšem lep­ší, než  sle­do­vat posed­mé to samé, nebo se potře­tí poku­sit zaujmout domá­cím leka­cím videem. 

 Hodnocení: 60%


Podívejte se na hodnocení Žena v černém na Kinoboxu.

Koktejl :
30 % Mrazivá atmo­sfé­ra
20 % Lekačky
10 % Debilita
20 % Daniel Radcliffe
20 % Průměrné horo­ro­vé řemes­lo

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69126 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71720 KB. | 13.07.2024 - 02:06:34