Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze MONEYBALL - 43 %.

Recenze MONEYBALL - 43 %.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrdinou fil­mu je Billy Beane, býva­lý hráč base­ballu , kte­rý se z aktiv­ní­ho hrá­če stal jed­ním z funk­ci­o­ná­řů base­ballo­vé­ho klu­bu Oakland Athletics. Kdo by čekal zají­ma­vé zábě­ry z base­ballo­vých zápa­sů, ten bude asi zkla­mán. Hlavní roli mají funk­ci­o­ná­ři a jejich intri­ky, doha­do­vá­ní a před­sta­vy, jak docí­lit vítěz­ství. Z klu­bu Oakland Athletics jsou, stej­ně jako v dal­ších finanč­ně slab­ších klu­bech v USA, dob­ří hrá­či pře­ta­ho­vá­ni do sil­něj­ších a bohat­ších klu­bů. Nejsou pení­ze, nejsou dob­ří hrá­či, není mož­né vyhrá­vat a Billy Beane ( Brad Pitt) by tolik chtěl se svým klu­bem vyhrá­vat! Billy se na jed­ná­ní o hrá­čích v kon­ku­renč­ním klu­bu náhod­ně setká­vá s eko­no­mic­kým ana­ly­ti­kem Peterem Brandem( Johan Hill). Oba si pad­nou do oka a začnou spo­leč­ně pra­co­vat na sesta­vě hrá­čů pod­le zce­la nových pra­vi­del. Počítají se pení­ze i per­spek­ti­va hrá­čů, jejich schop­nos­ti a mož­nos­ti. Peter Brand má výbor­né ana­ly­tic­ké schop­nos­ti a Billy Beane jeho teo­rii věří. Jiné míně­ní mají ostat­ní funk­ci­o­ná­ři klu­bu ale nema­jí moc na vybra­nou. Bill spo­lu s Peterem si nové hrá­če postup­ně pro­sa­dí . Vyvrcholením záplet­ky fil­mu Moneyball při­chá­zí ve dva­cá­tém zápa­su, kde tým Oakland Athletics sta­no­vu­je nový rekord tím, že vyhra­jí dva­cá­tý zápas po sobě.
Billy žije jenom pro basetball a jeho osob­ní život se zúžil na las­ka­vá setká­ní s dce­rou. Bývalá man­žel­ka Sharon( Robin Wright ) Billa chá­pe, ale našla si už jiné­ho muže pro běž­ný život. Billy má plnou hla­vu nové teo­rie, plá­nu­je, jed­ná, doha­du­je se a trá­pí se jízdou v autě při zápa­sech. Je to tako­vá „cit­li­vá duše spor­tov­ní „. Až jsem si přá­la, aby se koneč­ně už poda­ři­lo klu­bu Oakland Atletics vyhrát sou­těž a trá­pe­ní i fil­mu byl konec. Uhádnete , jak to dopad­ne? Je to ame­ric­ký film a urči­tě se nesple­te­te. Jen vydr­žet do kon­ce fil­mu !
Režisér Bennett Miller se pus­til do fil­mo­vé­ho pří­bě­hu o zají­ma­vé osob­nos­ti a nepo­čí­tal asi s tím, že ten­to­krát fil­mo­vý pří­běh neza­be­re tak, jak se sta­lo v pří­pa­dě jeho před­cho­zí­ho fil­mu Capote. Možná, že film Moneyball je pře­de­vším určen pro ame­ric­ké­ho divá­ka milu­jí­cí ten­to sport. V čes­ké kot­li­ně plné fot­ba­lu a hoke­je je film jen zdlou­ha­vou a nezá­živ­nou exkur­zí do záze­mí spor­tov­ní­ho klu­bu.
Pod scé­ná­řem fil­mu je pode­psán Steven Zaillian, kte­rý zís­kal Oskara za nej­lep­ší adap­ta­ci za film Schindlerův seznam a dva­krát byl nomi­no­ván za scé­ná­ře k fil­mům Čas pro­bu­ze­ní a Gangy New Yorku. Tentokrát si za scé­nář cenu neza­slou­ží. Příběh je před­ví­da­tel­ný a posta­vy jsou naho­ze­né dost povrch­ně. Nicméně chá­pu, že pro něko­ho může být film zají­ma­vým pohle­dem do záku­li­sí spor­tu a to se poda­ři­lo zachy­tit.
Postava Billy Beane má mini­mál­ní vývoj a Brad Pitt zde odvá­dí civil­ní a nijak zají­ma­vý výkon. Ani hra na city ve scé­nách s dce­rou nema­jí šťá­vu a jsou plné prázd­ných frá­zí. Trochu zají­ma­věj­ší je posta­va Peter Brand, kte­rou si zahrál kome­di­ál­ní herec Johan Hill. Nejistota v herec­kém pro­je­vu dodá­vá posta­vě na vět­ší věro­hod­nos­ti. Johan Hill se sku­teč­ně sna­ží pře­svěd­čit divá­ka, že neu­mí být jen směš­ný a hloupý. Společné scé­ny Brada Pitta a Johana Hilla jsou vlast­ně ve fil­mu nej­svě­žej­ší a nejmé­ně nud­né.
V dal­ších rolích vystu­pu­je Philip Seymour Hoffman, Kerris Dorsey a Robin Whright, kte­ré dal ten­to film jen mini­mál­ní mož­nost pro herec­ký pro­jev. Tvrdým výbě­rem pro­šli her­ci hra­jí­cí hrá­če z legen­dár­ní­ho zápa­su. Herci pro­šli sérií tré­nin­ků, zkou­šek a nacvi­čo­vá­ní na hřiš­tích. Nacvičené scé­ny měly pomo­ci vytvo­řit neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru zápa­su, kte­rý ame­ric­ké divá­ky doslo­va zve­dl ze židle. I když netvo­ří zábě­ry ze zápa­su vel­ký časo­vý úsek, poda­ři­lo se reži­sé­ro­vi, hrá­čům i kame­ra­ma­no­vi( Gordon Willis) zachy­tit napí­na­vou atmo­sfé­ru na hřiš­ti. Ostatně, zábě­ry na hřiš­tě i záze­mí mohou být pro spor­tov­ní fanouš­ky nej­za­jí­ma­věj­ší z celé­ho fil­mu. Natáčelo se cel­kem na pěti base­ballo­vých hřiš­tích, mezi kte­ré pat­ří Dodger Stadium, Fenway Park, Blair Field, Stengel Field a Stengel Field. Šedesátitisícový sta­di­on Oakland-Alameda County Coliseo byl vyu­ži­tý pro natá­če­ní vítěz­ných zápa­sů klu­bu Oakland Athletics. Pohled z hřiš­tě na divác­ké tri­bu­ny divá­ka pře­svěd­čí , že na base­ballu asi něja­ká magie fun­gu­je. Věrohodnost fil­mu sku­teč­ně doce­ní jen znal­ci samot­né hry, hrá­čů i osob­nos­tí, kte­ré se v his­to­rii pro­sla­vi­li.
Tady nám znač­né meze­ry a musím kon­sta­to­vat, že přes sna­hu tvůr­ců se nepo­da­ři­lo moje spor­tov­ní srd­ce pat­řič­ně nala­dit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29526 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71951 KB. | 25.02.2024 - 19:37:30