Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dunkerk: Christopher Nolan přináší strhující válečný epos o přežití a hrdinství

Dunkerk: Christopher Nolan přináší strhující válečný epos o přežití a hrdinství

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Evropě zuří 2. svě­to­vá vál­ka, Němci se dosta­li na zápa­dě až do Belgie a Francie. Postupují až k měs­tu Dunkerque (Dunkerk), kte­ré obklí­čí spo­leč­ně s jeho oko­lím, a brá­ní spo­jen­cům v ústu­pu. Do Anglie se chtě­jí dostat jak brit­ské, tak i fran­couz­ské a bel­gic­ké jed­not­ky. Za zády ale mají pev­ni­nu, kde jsou pány Němci, a před nimi je neklid­né moře. Mladí muži ale mají pro strach udě­lá­no, a tak se sna­ží růz­ný­mi způ­so­by zachrá­nit. Jejich tou­ha dostat se na vel­kou loď je tak sil­ná, že pro to udě­la­jí sko­ro vše. Pod zámin­kou pomo­ci zra­ně­ným spo­lu­bo­jov­ní­kům se sice dostá­va­jí na loď, ale nako­nec z ní musí ode­jít. A to je jejich štěs­tí, pro­to­že na loď vzá­pě­tí zaú­to­čí němec­ká leta­dla a loď se poto­pí. Pár vyvo­le­ných se dosta­ne na pev­ni­nu, ale zra­ně­ní a dal­ší vojá­ci zůsta­nou na lodi a uto­pí se. Skoro jako by to vypa­da­lo, že zůsta­nou na plá­ži, pro­to­že se k nim už žád­ná loď nedo­sta­ne. To ale ješ­tě netu­ší, jaká pomoc se jim dosta­ne ze stra­ny Anglie. O pomoc byly požá­dá­ny orga­ni­za­ce evi­du­jí­cí pla­vi­dla, aby se vyda­ly na pomoc vojá­kům. Malá pla­vi­dla mají totiž opro­ti vel­kým lodím tu výho­du, že je těž­ší je zasáh­nout a i na moři se s nimi dá dob­ře mani­pu­lo­vat. V jed­né loď­ce se vydá­va­jí na pomoc vojá­kům i otec se synem a jeho kama­rá­dem. Během plav­by sle­du­jí vývoj na moři a ve vzdu­chu. Také pomá­ha­jí vojá­kům a pilo­tům, kte­ří zůsta­nou po úto­ku Němců v moři. Touha dora­zit do Dunkerku je tak vel­ká, že tam nako­nec při­plu­jí a může začít eva­ku­a­ce vojá­ků do Anglie.

Režisér Christopher Nolan si vybral pro zpra­co­vá­ní váleč­né téma, kte­ré nemu­sí být pro kaž­dé­ho pří­jem­né. O  dru­hé svě­to­vé vál­ce bylo nato­če­no něko­lik fil­mů (Casablanca, Lidice, Pád tře­tí říše, Valkýra, ad.), fil­mů o bitvě o Británii se také nato­či­lo něko­lik: Tmavomodrý svět, Pearl Harbor, Nebeští jezd­ci, ad. Nolan si ale vybral jen krát­ké časo­vé obdo­bí a vojen­skou ope­ra­ci, kte­rá měla dopad na celou Evropu a během kte­ré se jed­na­lo o záchra­nu vel­ké­ho množ­ství vojá­ků. Nolan napsal scé­nář, v kte­rém se sna­ží zachy­tit sku­teč­nou his­to­ric­kou udá­lost z něko­li­ka úhlů: z pohle­du samot­ných účast­ní­ků bojů i z pohle­du jejich zachrán­ců. Hrůza z váleč­né­ho pek­la, strach o život a tou­ha zachrá­nit jsou pří­tom­ny v kaž­dém fil­mo­vém zábě­ru. Film má výbor­nou kame­ru, správ­ně obsa­ze­né role i odpo­ví­da­jí­cí míru vizu­ál­ních efek­tů a tri­ků. Všechny scé­ny dotvá­ří hud­ba od Hanse Zimmera (Lví král, Gladiátor) a je výbor­ná. Ve scé­nách není totiž potře­ba stá­le mlu­vit, ale správ­né napě­tí dodá hud­ba.

Do role mla­dých vojá­ků byli obsa­ze­ni her­ci i neher­ci, kte­ří byli vybrá­ni na zákla­dě kon­kur­zu. Diváci tak uvi­dí bojo­vat o život Fionna Whiteheada, Harryho Stylese, Bobbyho Lockwooda, Adama Longa, ad. V rolích star­ších vojá­ků a veli­te­lů se obje­ví Kenneth Branagh (Valkýra, Jindřich V.), Mark Rylance (Most špi­o­nů, Králova pří­zeň), Tom Hardy (Noční jíz­da, Dítě čís­lo 44) a Cilian Murphy (Anthropoid, Snídaně na Plutu).

Christopher Nolan nato­čil film, kte­rý je sice váleč­ný, ale hlav­ně his­to­ric­ký a dra­ma­tic­ký. Podívat se na něj mohou všich­ni, od mlá­de­že až po pamět­ní­ky. Sledovat, jak pro­bí­há záchra­na lid­ských živo­tů z bře­hu, z moře a z nebe, je dech berou­cí a nene­chá žád­né­ho divá­ka chlad­ným. Stačí jen držet pal­ce a čekat na dob­rý konec.

Hodnocení: 80 %


Podívejte se na hodnocení Dunkerk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52323 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71593 KB. | 22.06.2024 - 18:32:51