Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Revoluční neoficiální překlad hry Assassin’s Creed: Valhalla do češtiny!

Revoluční neoficiální překlad hry Assassin’s Creed: Valhalla do češtiny!

Foto: Ubisoft Montreal
Foto: Ubisoft Montreal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fanoušci série Assassin’s Creed se koneč­ně mohou těšit na češ­ti­nu v jed­nom z nej­vět­ších her­ních titu­lů posled­ní doby, Assassin’s Creed: Valhalla. Ačkoli se nejed­ná o ofi­ci­ál­ní pře­klad, jde o ohro­mu­jí­cí krok smě­rem k tomu, aby čeští hrá­či moh­li plně vychut­nat ten­to epic­ký vikin­gov­ský pří­běh.

Co ten­to pře­klad odli­šu­je od běž­ných stro­jo­vých pře­kla­dů? Jeho tvůr­ce se nespo­ko­jil s jed­no­du­chým pře­pi­sem tex­tu z ang­lič­ti­ny do češ­ti­ny. Namísto toho vyu­žil něko­lik algo­rit­mů a tech­nik, kte­ré umož­ni­ly kom­bi­no­vat pře­kla­dy z růz­ných jazy­ků. To zahr­no­va­lo i vyu­ži­tí něm­či­ny ke kon­t­ro­le gra­ma­ti­ky a auto­ma­tic­ké­mu sklo­ňo­vá­ní a vyká­ní, což dává dia­lo­gům a tex­tu v češ­ti­ně vět­ší auten­tič­nost.


Je však tře­ba pozna­me­nat, že i přes veš­ke­rou sna­hu tvůr­ce není ten­to pře­klad doko­na­lý. Překlady her jsou náro­čým úko­lem, a tak se mohou vyskyt­nout drob­né chy­by nebo nepřes­nos­ti. Nicméně v porov­ná­ní s běž­ný­mi stro­jo­vý­mi pře­kla­dy, kte­ré může­te najít na inter­ne­tu, by měl být ten­to neo­fi­ci­ál­ní čes­ký pře­klad kva­li­ta­tiv­ně výše.

Pro čes­ké hrá­če je toto pře­kla­dem jako dar z nebes. Nyní mohou pro­ží­vat epic­ký pří­běh Vikingů v jejich mateř­ském jazy­ce, což zpří­stup­ní tuto fan­tas­tic­kou hru ješ­tě vět­ší­mu pub­li­ku. A i když nejde o ofi­ci­ál­ní pře­klad, při­spí­vá k tomu, aby byl her­ní svět Assassin’s Creed: Valhalla blí­že k čes­kým hrá­čům.


Pokud jste fanouš­kem série Assassin’s Creed a češ­ti­ny, nevá­hej­te ten­to neo­fi­ci­ál­ní pře­klad vyzkou­šet. Ať už jste nováč­ky ve svě­tě Vikingů nebo zku­še­ný­mi váleč­ní­ky, ten­to pře­klad vám pomů­že lépe poro­zu­mět pří­bě­hu a dia­lo­gům, což při­spě­je k ješ­tě inten­ziv­něj­ší­mu zážit­ku z hry. Sejdeme se na bojiš­tích, váleč­ní­ci!

Stahujte pří­mo od auto­ra - Čeština od Squiee.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

[…] Navíc vývo­já­ři těži­li z toho, že pro svůj hlav­ní VR pro­jekt vyu­ži­li legen­dár­ní sérii, jež sice byla roky u ledu, i to ale k popu­la­ri­tě pomoh­lo. Hráči totiž byli po novém obsa­hu z pro­stře­dí Half-Lifeu tak hla­do­ví, že byli ochot­ní si kvů­li tomu head­set i hru kou­pit bez zavá­há­ní. Z pohle­du Valve šlo vlast­ně o geni­ál­ní tah. Momentálně je Half-Life Alyx už v češ­ti­ně, stej­ně jako tře­ba nově Assassin’s Creed: Valhalla. […]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54291 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71663 KB. | 24.06.2024 - 06:08:07