Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Režisér Damien Chazelle natočil v Praze velkolepou sedmiminutovou reklamu na Hennessy

Režisér Damien Chazelle natočil v Praze velkolepou sedmiminutovou reklamu na Hennessy

Foto: Hennessy
Foto: Hennessy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oscarový reži­sér Damien Chazelle, kte­rý se pro­sla­vil fil­my Whiplash a La La Land a loni nato­čil kon­tro­verz­ní dílo Babylon, se mezi holly­wo­od­ský­mi šta­ce zasta­vil v Praze, aby nato­čil epic­kou sed­mi­mi­nu­to­vou rekla­mu pro kul­tov­ní­ho fran­couz­ské­ho výrob­ce koňa­ku Hennessy.

Dlouhý spot se dotý­ká mno­ha Chazellových zná­mých témat a před­sta­vu­je osa­mě­lé­ho hudeb­ní­ka, kte­rý se ve vzpo­mín­kách inspi­ro­va­ných kap­kou Hennessy tou­lá praž­ský­mi uli­ce­mi a dal­ší­mi loka­ce­mi, jež byly ztvár­ně­ny v míst­ních ate­li­é­rech.

V rekla­mě Hennessy X.O - Život je ta nej­vět­ší ody­sea se obje­vu­jí i někte­ré iko­nic­ké čes­ké loka­li­ty a arte­fak­ty. První čás­ti rekla­my se natá­če­ly na pro­stor­ném nádvo­ří před praž­ským Stavovským diva­dlem, kde měl v roce 1787 pre­mi­é­ru Mozartův Don Giovanni. Na tom­to mís­tě se natá­čel také film Interview s upí­rem spo­leč­nos­ti AMC, než bylo natá­če­ní poza­sta­ve­no kvů­li stáv­ce SAG-AFTRA.

Hlavní hrdi­na nara­zí na nádvo­ří na bus­tu obří sochy, kte­rá byla sku­teč­nou rekvi­zi­tou, niko­liv arte­fak­tem CGI, a také sle­du­je lout­ko­vé diva­dlo. Loutkářství má v Praze dlou­hou his­to­rii a zdej­ší Národní diva­dlo mari­o­net již 30 let uvá­dí před­sta­ve­ní Mozartova Dona Giovanniho.

„Film se natá­čel v Praze, měs­tě s hlu­bo­kou his­to­rií diva­dla, lou­tek a magie. Město Kafky,“ řekl Chazelle v roz­ho­vo­ru pro Ad Age.

„Snažil jsem se to všech­no nasát, pro­to­že mám sla­bost pro ten druh fil­mů, kde jsou vidět švy, lid­skost. Tyto fil­my jsou jako lout­ko­vá diva­dla, kde sou­čás­tí kouz­la je, že vidí­te pro­váz­ky a dokon­ce i lout­ká­ře za opo­nou, ale to vám nebrá­ní v tom, abys­te se do pří­bě­hu pono­ři­li a inves­to­va­li do něj.“

„Nakonec jsme k pro­jek­tu při­stu­po­va­li jako k němé­mu fil­mu, pří­bě­hu bez dia­lo­gů, jen s obra­zy a hud­bou. Snažil jsem se vytáh­nout jeden nebo dva tri­ky z pří­ruč­ky němé­ho fil­mu a podí­vat se, jak by se to děla­lo teh­dy.“

Director Damien Chazelle at Týnská Bar and Books. Photo courtesy Hennessy
Režisér Damien Chazelle v Týnském baru a knih­ku­pec­tví. Foto s las­ka­vým svo­le­ním Hennessy

Scény z baru se natá­če­ly v Bar And Books v Týnské uli­ci, dout­ní­ko­vém a whis­ky baru v cen­t­ru měs­ta, kte­rý je jed­ním z nej­vhod­něj­ších míst, kde si v Praze může­te vychut­nat skle­nič­ku Hennessy.

V poz­děj­ších scé­nách spo­tu se obje­vu­je pla­kát ve sty­lu art deco na vystou­pe­ní Špačkova kvar­te­ta. Kapela je sice fik­tiv­ní, ale hous­lis­ta Josef Špaček vystu­pu­je se Smyčcovým kvar­te­tem České filhar­mo­nie a jis­tě inspi­ro­val Chazella nebo pro­dukč­ní­ho na rekla­mě Hennessy.

Hennessy X.O - Život je ta nej­vět­ší ody­sea není prv­ní rekla­mou na Hennessy X.O, kte­rou uzná­va­ný fil­mař nato­čil v Praze. Před pěti lety nato­čil Ridley Scott pro Hennessy rekla­mu ze stej­né série s názvem Sedm svě­tů.

Na roz­díl od Chazellovy rekla­my, kte­rá vyu­ži­la někte­ré z reál­ných loka­cí čes­ké met­ro­po­le, se Scottova rekla­ma na Hennessy natá­če­la pře­váž­ně v praž­ských ate­li­é­rech v Letňanech. Ve stej­ných pro­sto­rách natá­čel reži­sér Nicolas Winding Refn i před­cho­zí rekla­mu na Hennessy X.O. Chazellův dlou­hý spot, kte­rý by se dal pova­žo­vat za krát­ký film, je výraz­ně del­ší než před­cho­zí dva díly.

„Ve tře­tí ody­see Hennessy X.O se hudeb­ník oci­tá ve sno­vém svě­tě, kde se čas a pro­stor roz­plý­va­jí v sérii vzpo­mí­nek na mís­ta, kte­rá pro­ces­to­val, na lidi, kte­ré milo­val, a na zvu­ky a emo­ce celé­ho živo­ta,“ sto­jí v popi­su od Hennessy.

„Režisér Damien Chazelle popi­su­je, jak se minu­lost, pří­tom­nost a budouc­nost sbí­ha­jí v sérii prcha­vých i smys­lu­pl­ných zážit­ků a jak jedi­ná kap­ka Hennessy X.O - podob­ně jako Proustova pro­slu­lá made­lei­ne - doká­že vykouz­lit okouz­lu­jí­cí vzpo­mín­ky. „Ty malé oka­mži­ky, kte­ré se ve fil­mech čas­to vyne­chá­va­jí, jsou stej­ně důle­ži­té jako ty vel­ké,“ říká. „Nakonec jsou všech­ny živo­ty výji­meč­né.“ “


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41359 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71960 KB. | 24.07.2024 - 07:52:12