Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rocky IV - Trochu netradiční „Vánoční“ film

Rocky IV - Trochu netradiční „Vánoční“ film

RockyIV
RockyIV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úspěšný boxer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) žije nyní v ústra­ní se svou ženou Adrian (Talia Shire) a syn­kem Rockym Jr. (Rocky Krakoff). Boxuje jen občas, pro udr­že­ní kon­di­ce, se svým pří­te­lem, čer­ným boxe­rem Apollem Creedem (Carl Weathers). Do Spojených stá­tů při­lé­tá ama­tér­ský mis­tr svě­ta v boxu, Rus Ivan Drago (Dolph Lundgren), s man­žel­kou Ludmilou (Brigitte Nielsen) a tre­né­rem Koloffem (Michael Pataki), kte­rý chce vstou­pit do svě­ta pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu. Výzvu k zápa­su vysly­ší Apollo, kte­rý před­po­klá­dá, že Rus nemů­že být v boxu pří­liš dob­rý. Exhibiční zápas Apolla s Dragem začí­ná ide­o­lo­gic­kým pro­je­vem Koloffa k Dragovi. Ten je zase šoko­va­ný úvod­ní taneč­ní show, jíž se jako zpě­vák účast­ní i Apollo. V násled­ném zápa­se dojde k tragé­dii: Drago ve dru­hém kole Apolla vyří­dí a ten vzá­pě­tí umí­rá v rukou své­ho pří­te­le. Rocky je zdr­cen a vyzve Draga k zápa­su sám...

První Rocky byl v roce 1976 zje­ve­ním, kte­ré ze Sylvestera Stalloneho, kte­rý si krom hlav­ní role napsal i scé­nář udě­la­lo neče­ka­nou hvězdu od kte­ré se oče­ká­va­lo, že se z něj sta­ne herec váž­ných rolí ve fil­mech váže­ných reži­sé­rů. To, že se ze Sylvestera Stalloneho poz­dě­ji sta­la hvězda akč­ních fil­mů a ta váž­ná herec­ká tvář se z něho nesta­la je dáv­no zná­má věc, dale­ko zají­ma­věj­ší je ale uvě­do­mit jak moc vel­kým rake­to­vým vývo­jem si pro­šla celá série Rockyho. Jednička byla v roce 1976 nezá­vis­lým sním­kem, kte­rý se stal finanč­ně veli­ce úspěš­ným a navíc film Johna G. Avildsena dostal i Oscara za nej­lep­ší film. Díky zájmu pro­du­cen­tů násled­ně Sylvester Stallone napsal i scé­nář k Rockymu II, kte­rý se musel obe­jít bez Avilsdsena a Rocky II se tak stal režij­ním debu­tem prá­vě Stalloneho. Rocky II ale má v zása­dě stej­né DNA jako jed­nič­ka a šlo pořád o váž­ný film. To až Rocky III byl čás­teč­ným KO série, kte­rý má pořád své kva­li­ty, celý ten­to díl Rockyho ale půso­bil tro­chu kari­ka­tur­ně ať už díky úvo­du s Hulkem Hoganem nebo Mr. T v roli hlav­ní­ho zápo­rá­ka Clubber Langa. A přes­to tuhle sérii ten nej­lep­ší (nebo mini­mál­ně nej­zá­bav­něj­ší) kou­sek čekal až v roce 1985 ve for­mě Rockyho IV, kte­rý je neje­nom jed­ním z nej­lep­ších vánoč­ních fil­mů všech dob, ale je též nej­lep­ším fil­mem o stu­de­né vál­ce všech dob!

Rocky IV mož­ná není fil­mař­sky nej­vy­spě­lej­ší díl série, přes­to je ale sním­kem, kte­rý sérii po Rockym III doká­zal vrá­tit náboj do živo­ta a doká­zal, že Rocky ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za. Sylvester Stallone se už potře­tí vrá­til jako reži­sér a doká­zal, že jako reži­sér nemá nato­čit půso­bi­vé sek­ven­ce, což doka­zu­je i legen­dár­ní závě­reč­ný sou­boj s Ivanem Dragem. Je ale nut­né si uvě­do­mit, že je Rocky IV pře­de­vším ukáz­ko­vým sním­kem doby ve kte­ré vzni­kl a to zna­me­ná jedi­né: Rocky IV je zce­la oči­vid­ně dílem 80. let!

Rocky IV čás­teč­ně defi­ni­tiv­ně ztra­til tu váž­nou tvář, kte­rou se mohl chlu­bit původ­ní Rocky. Přibilo vtip­něj­ších pasá­ží, tak tro­chu pře­hna­ných momen­tů a pře­de­vším zde nesmí chy­bět robot a jas­ná poli­tic­ká ide­o­lo­gie ohled­ně teh­dy pro­bí­ha­né stu­de­né vál­ky mezi USA a Ruskem. Hlavní kon­flikt mezi Rockym a Ivanem Dragem se tak sku­teč­ně ode­hrá­vá na poza­dí ame­ric­ké vál­ky a výsle­dek zápa­su tak může poten­ci­o­nál­ně doká­zat, kte­rá svě­to­vá vel­moc je na tom lépe. Na to samot­ný Rocky kaš­le a jde mu o jediné- Pomstu!

Rocky IV nadá­le per­fekt­ně pra­cu­je s postup­ným vývo­jem vzta­hu mezi jeho pro­ta­go­nis­tou a Apollo Creedem, kte­rý se z nepří­te­le stal pří­te­lem. Hlavní záplet­ka se točí ohled­ně toho, že se Apollo Creed posta­ví Ivanu Dragovi a uká­že se, že toho­hle Rusa hod­ně pod­ce­nil. Zatím co Apollo na jejich zápas nastou­pí tea­trál­ně za dopro­vo­du Jamese Browna, Ivan Drago jen mlčí a kou­ká vel­mi odhod­la­ným způ­so­bem, při­čemž se nako­nec uká­že, že Ivan svo­jí mlčen­li­vost sku­teč­ně dohá­ní ránou háku. Ivan Drago je zde doslo­va vykres­len jako vraž­dí­cí stroj na bázi robo­ta, kte­rý si zabi­tí Apolla nevez­me moc k srd­ci, což Rockyho vypro­vo­ku­je k výzvě na zápas a defi­ni­tiv­ní ukáz­ce toho, že USA je schop­ná Rusku nako­pat prdel. Jak už ale bylo zmí­ně­no tak o stu­de­nou vál­ku zde pros­tě a jed­no­du­še nejde.

I v tomhle ohle­du je Rocky IV tak tro­chu k pou­smá­ní, kon­fron­ta­ce Rusáka, kte­rý je tré­no­ván tou nej­lep­ší dostup­nou tech­no­lo­gií a Američana, kte­rý je nucen tré­no­vat po sta­ru na Sibiři je ale o to více dech berou­cí. Skvělá tré­nin­ko­vá mon­táž za dopro­vo­du kla­sic­ké Gonna Fly Now, kte­rá je napros­to výbor­ně sestří­ha­ná je pře­de­hrou k napros­to parád­ní­mu akč­ní­mu momen­tu, kdy si Rocky jako nená­vi­dě­ný Američan postup­ně zís­ká srd­ce rus­kých divá­ků a nako­nec dosta­ne mož­nost během zápa­su, kte­rý se ode­hrá­vá na Štědrý den říct všem lidem, že by se měli mít všich­ni rádi, bez ohle­du na to z jaké země jsou. Samo sebou jsou zde pře­hna­né pasá­že a těž­ko uvě­řit, že by pro­slo­vu ame­ric­ké­ho zápas­ní­ka zača­li ve sku­teč­ném svě­tě tles­kat vrch­ní před­sta­vi­te­lé Sovětského sva­zu. Právě v tomhle ale tkví kouz­lo Rockyho IV- Je tak zábav­ně pře­hna­ný, že fun­gu­je.

Rocky IV si došel cel­kem pro 9 nomi­na­cí na Zlatou mali­nu a z toho jich 5 zís­kal. Vůbec bych při­tom neřekl, že je Sylvester Stallone špat­ný reži­sér nebo špat­ný herec, doka­zu­je to i fakt, že Stallone doká­že uhrát veš­ke­ré emo­ce v jedi­ném video­kli­pu, kte­rý sestří­há­vá záro­veň všech­ny důle­ži­té pasá­že všech dosa­vad­ních 4 fil­mů (koru­nu tomuhle sestři­hu tak tro­chu nasa­dil čes­ký dabing, kte­rý se poku­sil text pís­ně pře­lo­žit se suchým hla­sem Pavla Rímského). Osobně žiju v domně­ní, že někte­ří pros­tě nedo­ká­za­li vstře­bat to, že si série Rocky pro­šla rake­to­vým vývo­jem a z nezá­vis­lé­ho arto­vé­ho fil­mu se sku­teč­ně sta­la spí­še akč­ní zába­va, což ale nut­ně nemu­sí být špat­ná věc. Zvlášť když to celé dopadlo ve finá­le lépe než prá­vě Rocky III.

Brigitte Nielsen je mož­ná oprav­du špat­ná hereč­ka, ten robot je pros­tě přes čáru a celý film se chví­le­mi ubí­rá až pří­liš uvol­ně­ným smě­rem, přes­to je to ale nesku­teč­ně zábav­ný sní­mek, kte­rý je sku­teč­ně nej­lep­ším fil­mem z celé série. Ne vylo­že­ně po fil­mař­ské strán­ce ani po strán­ce efek­tiv­ní­ho zpra­co­vá­ní sou­bo­jů, ze všech fil­mů série je ale sku­teč­ně nej­zá­bav­něj­ší, nejste­ro­id­něj­ší a nej­ži­vel­něj­ší. Tenhle film bra­vur­ně kom­bi­nu­je odleh­če­né momen­ty a záro­veň ser­ví­ru­je půso­bi­vé váž­né momen­ty jako je ten, kdy Rocky odhod­la­ný na vrcho­lu hory začne řvát „Drago!“. To je defi­ni­tiv­ní konec pře­de­hry k nej­o­su­do­věj­ší­mu sou­bo­ji celé série, kte­rý Dolpha Lundgrena udě­lal jed­ním z neji­ko­nič­těj­ších zápo­rá­ků své doby.

Osobně se už bez Rockyho IV na Vánoce něja­ký ten pátek neo­be­jdu a ten se tak vel­mi prav­dě­po­dob­ně sta­ne sou­čás­tí mého vánoč­ní­ho pro­gra­mu i v násle­du­jí­cích letech. Je to sku­teč­ně nejen jeden z nej­lep­ších vánoč­ních fil­mů (je to vánoč­ní film!), nej­lep­ší film o sovět­ské vál­ce (bez par­do­nu!) a pře­ce jen i můj nej­ob­lí­be­něj­ší díl série. Rocky násled­ně dostal men­ší pád na drž­ku a Rocky V málem sérii utnul nej­hor­ším mož­ným způ­so­bem, i pro­to bylo ale dob­ré Rockyho V igno­ro­vat a na něja­kou dobu brát jako teč­ku prá­vě Rockyho IV. A to už je mno­hem lep­ší vari­an­ta. A v posled­ní době jsem se navíc utvr­dil i v tom, že sku­teč­ně efek­tiv­ně fun­gu­je Double feature- Rocky IV+ Creed II. Rocky IV je mož­ná ukáz­ko­vým fil­mem své doby, záro­veň ale dodnes neztra­til své kouz­lo a dodnes je nesku­teč­ně zábav­nou per­lič­kou, kte­rá Rockyho před­sta­vi­la ve vrchol­né síle, kte­rou násled­ně už nikdy nepře­ko­nal. A i pro­to je tak snad­né Rockyho IV milo­vat...


Trailer:Verdikt:
4 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Rocky IV na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51991 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72668 KB. | 12.04.2024 - 18:20:07