Kritiky.cz > Články > „ROCKY BALBOA“

„ROCKY BALBOA“

200911182215 N123839 fb3e11
200911182215 N123839 fb3e11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žánr: Akční, dra­ma
Země:
USA, 2006

Délka: 97 minut

Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton, Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Pedro Lovell, Frank Stallone, Mike Tyson

Před tři­ce­ti lety byl mužem bez budouc­nos­ti, kte­rý se živil pra­cí pro dru­ho­řa­dé­ho lichvá­ře. Když mu štěs­tí při­hrá­lo mož­nost posta­vit se do boxer­ské­ho rin­gu s úřa­du­jí­cím šam­pi­ó­nem těž­ké váhy Apollem Creedem, jeho šan­ce na vítěz­ství byla jed­na ku mili­o­nu. Jediné, co chtěl, bylo bojo­vat až do kon­ce. Jeho odva­ha a nezdol­nost v živo­tě i v rin­gu inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí. Každá slá­va však jed­nou pomi­ne a Rocky Balboa (Sylvester Stallone), kte­rý byl kdy­si ital­ským hřeb­cem, nyní trá­ví veče­ry vyprá­vě­ním sta­rých his­to­rek stá­lým návštěv­ní­kům své restau­ra­ce Adrians, pojme­no­va­né po jeho ženě, z jejíž před­čas­né smr­ti je ješ­tě stá­le zlo­me­ný. Jeho syn (Milo Ventimiglia) s ním nechce trá­vit čas, pro­to­že je pří­liš zaměst­nán svým vlast­ním živo­tem. Čas a rány osu­du Rockyho poko­ři­ly, otu­pi­ly jeho pěs­ti a vza­ly mu všech­no kro­mě jeho sta­rých his­to­rek, ale uvnitř je pořád stej­ný.
Ve svém srd­ci je však pořád bojov­ní­kem. Úřadujícím šam­pi­ó­nem těž­ké váhy je nyní Mason “The Line” Dixon, kte­rý vyni­ká pou­ze tím, jak jed­no­du­še se mu poda­ři­lo titul zís­kat. Vzhledem k tomu, že se mu nikdy nepo­sta­vil do ces­ty rov­no­cen­ný pro­tiv­ník a on tak nemu­sel nikdy nic zásad­ní­ho doká­zat, je Dixon fanouš­ky boxu pova­žo­ván za člo­vě­ka, kte­ré­ho neče­ká žád­ná záři­vá budouc­nost. Avšak pou­ze do oka­mži­ku, kdy jej počí­ta­čo­vá simu­la­ce při­rov­ná k Rockymu Balboovi v jeho nej­lep­ší for­mě. Kdo by vyhrál, kdy­by se tihle dva posta­vi­li pro­ti sobě v rin­gu? Dixon se svý­mi vypi­lo­va­ný­mi úde­ry a pra­cí nohou nebo Rocky se svou váš­ní a sil­ný­mi direk­ty?
Zní to jako vtip. Ale pro Rockyho, kte­rý je téměř dva­krát tak star­ší jako jeho opo­nent, je mož­nost zápa­su s Dixonem dru­hou šan­cí, kte­rou nemu­sel nikdy dostat – šan­cí, jak doká­zat sobě i všem lidem, kte­ré má rád, že zatím­co tělo stár­ne, pla­men v srd­ci plá­po­lá stá­le sil­ně. Když byl v roce 1976 uve­den do kin původ­ní film Rocky, stal se mezi­ná­rod­ním feno­mé­nem a nesmr­tel­nou kla­si­kou. Nečekaný hit se v sil­né kon­ku­ren­ci vel­ko­roz­počto­vých titu­lů pro­bo­jo­val do osca­ro­vé­ho klá­ní a byl nomi­no­ván na 10 Cen Akademie, při­čemž pro­mě­nil nomi­na­ce v kate­go­ri­ích nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie a nej­lep­ší střih, v nichž sou­tě­žil s fil­my jako Taxikář či Network. Sám Stallone, kte­rý zary­tě trval na tom, že v pří­pa­dě rea­li­za­ce fil­mu musí být obsa­zen do jeho hlav­ní role, byl nomi­no­ván hned dva­krát – za nej­lep­ší herec­ký výkon a nej­lep­ší scé­nář.  

 

Zajímavosti k fil­mu:

-          Ve fil­mu se obje­ví čás­ti ze všech před­cho­zích dílů Rockyho, kro­mě páté­ho dílu. Ten pova­žu­je Sylvester Stallone za nej­slab­ší z celé řady.

-          Do kin byl dis­tri­bu­o­ván pod názvem „Nobody Parties“ - obvyk­lá pra­xe, aby se pře­de­šlo nele­gál­ním kopi­ím.

-          Mr. T a Dolph Lundgren se obje­ví ve fil­mu pou­ze z archiv­ních zábě­rů, i když byla obě­ma nabíd­nu­ta účast, aby se vrá­ti­li jako Clubber Lang respek­ti­ve Ivan Drago. Oba odmít­li.

-          Stejně tak odmí­tl účast syn Stalloneho Sage, kte­rý měl hrát Roberta Balboa Juniora. Nemohl se zúčast­nit kvů­li svým závaz­kům k jiné fil­mo­vé spo­leč­nos­ti.

-          Počítačová simu­la­ce byla inspi­ro­vá­na tou, kte­rá byla vytvo­ře­na v roce 1969 mezi Muhammadem Ali a Rocky Marciano. Výsledkem bylo vítěz­ství Marciana ve 13tém kole.

-          Comeback iko­ny 80. let stál stu­dio MGM stříz­li­vých 24 mili­o­nů a podob­ný byl i jeho debut v ame­ric­kých kinech (22. – 24. 12. 2006) v hod­no­tě 12,1 mil. dola­rů. Jelikož se pro­mí­tal již od stře­dy, jeho úvod­ní výdě­lek byl 21,8 mili­o­nu a cel­ko­vý se vyšpl­hal až na 70.

-          Podle Marka S. Driscolla z tri­ko­vé spo­leč­nos­ti Look! Effects, kte­rá ale nepra­co­va­la na tom­to fil­mu, je v jed­nom boxer­ském zápa­su pou­ži­té poza­dí z jiné­ho sou­bo­je. Údajně může­me v hle­diš­ti vidět Rockyho, zatím­co Rocky zápa­sí v rin­gu.

-          Oscarový skla­da­tel Bill Conti napsal hud­bu téměř ke všem Rockyho pří­bě­hům mimo čtyř­ky. Pro nový film se roz­ho­dl pou­žít hudeb­ní moti­vy z před­chá­ze­jí­cích fil­mů a napsal jeden nový.

-          Z jed­né vyne­cha­né scé­ny vidí­me, že Paulie byd­lí u Rockyho a ten se o něho sta­rá jako dří­ve jeho sest­ra Adrian, pere mu prádlo a uklí­zí pokoj.

-          Scéna s pitím vajec, kte­rá je v koneč­ném stři­hu pou­ži­ta při tré­nin­gu, byla původ­ně na začát­ku fil­mu. Rocky vsta­ne, nakr­mí žel­vy, ptáč­ky a napi­je se vajec, kte­rá hned zas vypliv­ne.

-          Malby, kte­ré Paulie malu­je na jat­kách, jsou sku­teč­ná díla Burta Younga. Ten se totiž krom hra­ní věnu­je i malo­vá­ní obra­zů.

-          Postavu „Malé Marie“ Stallone ve scé­ná­ři vrá­til již v pátém díle. Byla bez­do­mov­cem postá­va­jí­cím u hoří­cí­ho bare­lu. Ve finál­ní ver­zi tyto scé­ny chy­bí.

-          Další posta­vou spo­ju­jí­cí prv­ní a posled­ní díl je Spider Rico (Pavouk). Ve fil­mu z roku 1976 je to ten chla­pík, kte­rý od Rockyho dostal v úvo­du na bud­ku.

-          Mike Tyson zva­žo­val byť pro­tiv­ní­kom Rockymu. Nakoniec sa vo fil­me uká­zal aspoň v pub­li­ku.

-          Píseň, kte­rá dopro­vá­zí scé­ny s Dixonem a napl­no je sly­šet při jeho nástu­pu do rin­gu v závě­reč­ném zápa­se, se jme­nu­je „It´s A Fight od Three 6 Mafia“.

-          Stalloneovi trva­la rea­li­za­ce fil­mu asi 10 let. Natočit ho mohl až poté, co se změ­ni­lo vede­ní stu­dia MGM.

-          Podle náhrob­ku zemře­la Adriana 11. úno­ra 2002.

-          Jediný díl série, kte­rý na začát­ku neu­ka­zu­je Rockyho vítěz­ství z minu­lé­ho dílu.

-          Při tré­nin­ku v tělo­cvič­ně zve­dal Stallone na bench 165kg, vzpí­ral 140kg a z podře­pu zve­dal 225kg.

-          Hodně dia­lo­gů mezi Rockym a Marií bylo impro­vi­za­cí.

-          Kvůli pří­pra­vě na roli tré­no­val Sylvester Stallone šest měsí­ců.

-          Sylvester Stallone se nechal sly­šet, že Milo Ventimiglia dostal svou roli i kvů­li znač­né vzá­jem­né podob­nos­ti úst.

-          Byla nato­če­na scé­na, kdy Rocky na uli­ci spat­ří ženu podob­nou Adrianě a sle­du­je ji. Nakonec si uvě­do­mí, že to Adriana není. Stallone cítil, že Rockyho samo­ta je i tak ubí­je­jí­cí a scé­na se nepo­u­ži­la.

-          Andy (Don Sherman), bar­man z prv­ní­ho, tře­tí­ho a páté­ho dílu Rockyho se ve fil­mu mih­ne v poza­dí ve scé­ně, kdy Angie (Angela Boyd) fan­dí v baru Rockymu.

-          Píseň „Take You Back,“ kte­rou začí­ná film, usly­ší­te popr­vé od Franka Staloneho na rohu uli­ce v prv­ním díle.

-          Jako posled­ní se točil Rockyho běh do scho­dů. Sylvester Stallone tuto scé­nu nechal úmy­sl­ně na konec, pro­to­že věděl, že bude hod­ně emo­ci­o­nál­ní a cítil, že prá­vě tato scé­na byla důstoj­ným roz­lou­če­ním s posta­vou Rockyho.

-          Všechny zábě­ry z aré­ny byly nato­če­ny v HD, zby­tek fil­mu v kla­sic­kém for­má­tu 35mm.

-          Závěrečný zápas se oprav­du točil tak, že si Rocky a Dixon roz­dá­va­li rány. Tarver tak oprav­du sra­zil Stalloneho na zem a poda­ři­lo se mu vstát na 9.

-          Antonio Tarver (v době natá­če­ní sku­teč­ný šam­pi­ón v těž­ké váze) tré­no­val v pří­pra­vě na film 5 týd­nů a nabral 11 kg.

-          Všechny scé­ny Rockyho tré­nu­jí­cí­ho v tělo­cvič­ně se nato­či­ly během 17 hodin.

-          Natáčení skon­či­lo po 38 dnech. Jako prv­ní se točil závě­reč­ný zápas Dixona a Rockyho.

-          Film byl čás­teč­ně inspi­ro­ván sou­bo­jem 45-letého boxe­ra George Foremana, kte­rý se po 17 letech vrá­til k boxu, aby sve­dl sou­boj s 26-letým svě­to­vým šam­pi­ó­nem v těž­ké váze Michaelem Moorerem. Souboj se konal 5. lis­to­pa­du v Las Vegas. V 10. kole zví­tě­zil Foreman díky knoc­kau­tu a stal se tak his­to­ric­ky nej­star­ším svě­to­vým šam­pi­ó­nem v těž­ké váze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53090 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72654 KB. | 23.07.2024 - 13:32:59