Kritiky.cz > Recenze knih > Obřad

Obřad

335066396 3404379019818258 9213808094031890605 n
335066396 3404379019818258 9213808094031890605 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť si pře­číst skvě­lou detek­tiv­ku, u kte­ré se roz­hod­ně nebu­de­te nudit, urči­tě sáh­ně­te do kni­hov­nič­ky po kni­ze Obřad od autor­ky Carmen Mola, urči­tě nezkla­me Vaše oče­ká­vá­ní.

Příběh ode­hrá­va­jí­cí se ve špa­něl­ském Madridu začí­ná vraž­dou mla­dé, tři­a­dva­ce­ti­le­té ženy Susany Macayové, polo­vič­ní Romky, jež měla krát­ce před svat­bou. Unesli ji a bru­tál­ně zavraž­di­li, když se vra­ce­la domů z večír­ku z vykři­če­né­ho pod­ni­ku, kde se se svý­mi kama­rád­ka­mi „lou­či­la se svo­bo­dou“.

Děsivé na celém pří­pa­du je, že se před sed­mi ledy sta­la podob­ná vraž­da, kdy stej­ným způ­so­bem zemře­la mla­dá dív­ka Lara, kte­rá měla rov­něž před svat­bou. Co tyto mrt­vé dív­ky spo­ju­je a proč si vrah vybral prá­vě je? A proč muse­ly zemřít tak trýzni­vou smr­tí?
Hraje snad v tom všem něja­ké dáv­no zapo­me­nu­té nábo­žen­ství, cikán­ské zvy­ky ane­bo je to jen tou­ha po něčí pomstě?
„Není smrt, je jen zno­vuzro­ze­ní. Není mar­né­ho úsi­lí. Vše může být obě­to­vá­no. Smrt jed­né bytos­ti je potra­vou pro bytost dru­hou. Temnota je svět­lo a svět­lo je tem­no­ta.“
 
Za vraž­du prv­ní dív­ky byl odsou­zen Miguele Vistas. Nyní je ve věze­ní a odpy­ká­vá si svůj trest. Vše však nasvěd­ču­je tomu, že strá­vil ve věze­ní sedm let za zlo­čin, kte­rý ve sku­teč­nos­ti nespáchal, neboť podob­nost mezi obě­ma vraž­da­mi uka­zu­jí na jed­no­ho auto­ra. Vypadá to, že na kon­ci prv­ní­ho pří­pa­du byl usvěd­čen nevin­ný člo­věk. Ale je tomu oprav­du tak?
„Bohužel ale nesta­čí podí­vat se člo­vě­ku do tvá­ře, abychom zjis­ti­li, jest­li je vinen; pro tako­vé pře­svěd­če­ní je tře­ba shro­máž­dit mno­ho nezvrat­ných důka­zů.“ 
Je oprav­du tak nevin­ný, jak se to nyní po dru­hé vraž­dě zdá? Anebo si našel kom­pli­ce, spří­z­ně­nou duši, jež pokra­ču­je dál v jeho zapo­ča­té prá­ci....
Do vyšet­řo­vá­ní vražd se pouš­tí Elena ze zvlášt­ní jed­not­ky a poli­cej­ní důstoj­ník Zaráte. Jejich poslá­ním je najít všech­ny mož­né indi­cie, jež by ved­ly k dopa­de­ní sku­teč­né­ho vra­ha. Podaří se jim ho nalézt, než zno­va ude­ří, a než někdo dal­ší zemře?
Kniha Obřad je psa­ná ve dvou růz­ných dějo­vých lini­ích, jež spo­lu jed­no­znač­ně sou­vi­sí a čte­nář hned zeza­čát­ku pocho­pí, odkud vrah bere inspi­ra­ci na tak děsi­vé ritu­ál­ní vraž­dy. 
V prv­ní linii se odví­jí pří­běh malé­ho chlap­ce, kte­ré­ho někdo zavřel do stodo­ly se psem a nechal jej tam úpl­ně napo­spas, bez mož­nos­ti se z ní jak­ko­liv dostat. Jsme tichý­mi svěd­ky v boji o pře­ži­tí, a v nepo­sled­ní řadě i smí­ře­ní se se smr­tí. 
V dru­hé časo­vé ose se ode­hrá­vá samot­né vyšet­řo­vá­ní vražd, odkrý­va­jí­cí skry­tá tajem­ství jed­not­li­vých postav a pohnut­ky jejich jed­ná­ní. V jed­nom oka­mži­ku, když už si mys­lí­te, že máte sku­teč­né­ho vra­ha, se na dal­ší strán­ce dozví­dá­te, jak jste byli ve svém počí­ná­ní mali­cher­ní a jak moc se ple­te­te...
Kniha Obřad, jež si vza­lo na paškál téma „ritu­ál­ní vraž­dy“, je skvě­le napsa­ná kni­ha. Autorka si s tím­to nevšed­ním téma­tem vel­mi bra­vur­ně pora­di­la, a díky bohu, se v popi­su jed­not­li­vých vražd moc nero­ze­pi­so­va­la. 
Spisovatelka se radě­ji zamě­ři­la na jed­not­li­vé posta­vy, na postup­né odkrý­vá­ní jejich „tem­né mys­li“ a pohnu­tek, do jejichž živo­tů chtě nechtě zasa­hu­jí jejich dáv­ná skry­tá tajem­ství.
Kniha se mi vel­mi dob­ře čet­la a navíc závěr kni­hy mi doslo­va vyra­zil dech a dou­fám, že se díky tomu budu moci těšit na dal­ší díl, a to o mat­ce hle­da­jí­cí nejen své­ho ztra­ce­né­ho syna, ale i jeho odpuš­tě­ní.....
„Říka se, že mat­ky nikdy nema­jí dovo­le­nou. O děti je potře­ba pečo­vat neu­stá­le, dokon­ce i když s nimi nejsme. Musí nás s nimi pojit stří­br­ná nit, za niž je mož­né zata­hat, když se blí­ží nebez­pe­čí, když se roze­z­ní vnitř­ní poplach. Pokud se nit pře­trh­ne, dítě se navždy ztra­tí. A mat­ce, kte­rá nedo­ká­za­la být ve stře­hu, zůsta­ne odpouš­tě­ní ode­pře­no.“
 
OBŘAD
Napsala: Carmen Mola
Přeložila: Anna Melicharová
Vydalo nakla­da­tel­ství KNIHA ZLÍN ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Vydání prv­ní, 2023
Počet stran: 347
ISBN: 978-80-7662-454-2 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Královna, Na cestě k trůnu29. března 2024 Královna, Na cestě k trůnu Máte rádi romány o velmi významných ženách? Chcete se dozvědět, jak žila a vládla Alžběta II.? Do rukou se mně dostává nádherná biografie, která je plná zajímavostí o životě významné […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15613 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72134 KB. | 24.04.2024 - 02:35:14