Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM

ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM

Vigner
Vigner
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Filmem nechci nikoho odrazovat od pití.

Rád bych, aby diváky zasáhl emočně.”

Jak vznikl nápad na film o mladém alkoholikovi?

Nápad vzni­kl už před pěti lety, kdy jsem na bese­dě potkal paní, kte­rá mi zača­la vyprá­vět pří­běh o svém syno­vi. Ten se ve svých šest­nác­ti letech stal závis­lým na alko­ho­lu. Nechtěl jsem tomu věřit. Přišlo mi to neu­vě­ři­tel­né, že je to v tom­to věku mož­né. Opak byl však prav­dou.

A při­šly ješ­tě dal­ší impul­sy, kte­ré vás ved­ly k nato­če­ní fil­mu?

Ano, potkal jsem ve svém živo­tě tři alko­ho­li­ky, kte­ří mě nějak ovliv­ni­li. Jeden z nich už bohu­žel neži­je. I když byl na léče­ní mno­ho­krát, boj pro­hrál. Druhý pří­pad byla máma mého kama­rá­da, kte­rou jsme něko­li­krát spo­leč­ně vez­li do léčeb­ny. A zavr­šil to tře­tí pří­běh, a to pána, kte­rý už pat­náct let úspěš­ně absti­nu­je. Inspiroval jsem se tedy vše­mi těmi posta­va­mi, a ty jsme do fil­mu zakom­po­no­va­li. Ale zákla­dem byl pří­běh klu­ka, kte­rý začne pít z nudy.

Vy sám máte s alko­ho­lem něja­kou nega­tiv­ní zku­še­nost?

Naštěstí tako­vou ne. Přiznám se, že jsme s kama­rá­dy pili hod­ně, ale svým způ­so­bem jsme to udr­že­li v něja­ké nor­mě, pod kon­t­ro­lou. Vždy, když jsem cítil, že mám dost, tak jsem si dal zpá­teč­ku. Určitě jsem se nikdy neo­pil tak, abych o sobě nevě­děl nebo měl otra­vu alko­ho­lem.

Část fil­mu se ode­hrá­vá v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně. Měl jste mož­nost setkat se s paci­en­ty a vidět pro­ces samot­né léč­by ze závis­los­ti?

V rám­ci sbě­ru mate­ri­á­lu jsem se potkal s Janem Jílkem, což byl tera­peut s pět­a­tři­ce­ti­le­tou pra­xí. Bohužel před měsí­cem neče­ka­ně zemřel. Velmi nám pomohl se scé­ná­řem. Díky němu jsem se dostal i na sku­pi­ny v léčeb­ně.

Je něco, co vás při zpra­co­vá­ní neleh­ké­ho téma­tu oprav­du pře­kva­pi­lo?

Šokovalo mě urči­tě oddě­le­ní, kam se dostá­va­jí paci­en­ti v tom nej­hor­ším stá­diu, deli­riu. Měl jsem o něm jis­té před­sta­vy, ale rea­li­ta byla mno­hem hor­ší. Přivezli tam paci­en­ta, kte­rý tzv. viděl myš­ky. Tedy už nebyl scho­pen roz­li­šo­vat, co je rea­li­ta a co je blouz­ně­ní. Měl halu­ci­na­ce, sva­lo­vé kře­če… A dok­tor mi řekl, že za dva, tři dny s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zemře. Viděl jsem mla­dé­ho člo­vě­ka, kte­rý už nemů­že bojo­vat. To mě zasáh­lo asi nej­víc. A odchá­zel jsem s tím, že už se snad nikdy nena­pi­ju. Od té doby si tu míru uvě­do­mu­ju mno­hem víc než dřív.

Komu je vlast­ně váš film určen?

Primárně je určen divá­kům čes­ké­ho fil­mu, kte­ří mají rádi také jiná, netra­dič­ní a neko­merč­ní téma­ta. Také něko­mu, kdo chce pro­žít něja­ké hlub­ší emo­ce s hlav­ním hrdi­nou. Mladým, dospí­va­jí­cím lidem, kte­ří na plát­ně mohou vidět své živo­ty. A pak také samo­zřej­mě rodi­čům, kte­ří by moh­li najít odva­hu na ten film zajít a troš­ku se nad tím zamys­let. Zda není mož­nost své děti více chrá­nit.

Více na Kritiky.cz
Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer Každý filmový fanoušek musí znát slavné logo s ikonickým řvoucím lvem společnosti Metro-G...
Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí ...
Adam a jeho vztah s Enriquem | Survivor CZ&SK ...
Red Dead Redemption 2 / část 53 / Sbohem ostrove / 1080 HD / 60 FPS ...
The Simpsons - S28E05: Trust But Clarify - 50 % Je  škoda, že pátý díl letošní sezóny je, prozatím, ten nejhorší. Ale prostě tomu tak j...

A jak bys­te si přál, aby divá­ky zasá­hl?

Určitě bych byl rád, aby je zasá­hl emoč­ně, aby u toho měli pro­ži­tek. I uvě­do­mě­ní, že pokud se někdo v našem oko­lí nachá­zí v podob­né situ­a­ci, že není dob­ré ho odsu­zo­vat, ale tře­ba mu zku­sit nabíd­nout pomoc­nou ruku.

Je pod­le vás nato­lik sil­ný, aby někte­ré mla­dé lidi od pití odra­dil?

Upřímně byl bych nerad, aby to tak bylo. Já bych je nechtěl odra­zo­vat, to není účel. Filmem pod­le mě ani není mož­né něko­ho pře­svěd­čit. Spíš jim nabí­zím pohled na pří­běh, kte­rý je netra­dič­ní. Který můžou znát ze své­ho oko­lí.

Do hlav­ní role jste obsa­dil Josefa Trojana, syna slav­ných rodi­čů Ivana a Kláry Trojanových. Proč jste si vybral prá­vě jeho?

Byla to doce­la dlou­há ces­ta. Většina těch klu­ků, co jsem měl mož­nost na cas­tin­zích vidět, byli herec­ky vel­mi dob­ří, ale neby­li dost výraz­ní. A tahle role oprav­du chtě­la výraz­né­ho klu­ka jako je Josef. A i když to byla pro něj prv­ní oprav­du výrazná a cel­kem nároč­ná role, nako­nec mu to oprav­du sed­lo. A zatím i reak­ce zbyt­ku štá­bu mě pře­svěd­či­la, že moje vol­ba byla správ­ná.

Titulní píseň KVIT k fil­mu Abstinent nazpí­val Petr Harazin. Spolupráce má nevšed­ní sym­bo­lic­ké pro­po­je­ní. Můžete jej při­blí­žit?

S tvor­bou pís­ně KVIT došlo k vzác­né situ­a­ci. Od začát­ku jsem si přál, aby film měl ústřed­ní píseň. Dlouho se mi neda­ři­lo sehnat vhod­né­ho interpreta.Náhodou jsem si pře­če­tl osob­ní zpo­věď frontma­na sku­pi­ny Nebe Petra Hrazina o jeho závis­los­ti na alko­ho­lu. Petr o letoš­ních prázd­ni­nách dob­ro­vol­ně pod­stou­pil léčbu v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně. Dnes je z něj sku­teč­ný absti­nent.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • DAVID VIGNER (35 LET)31. října 2019 DAVID VIGNER (35 LET) David Vigner je rodákem z Havířova, kde už v dětství začal vytvářet své filmy. Je absolventem oboru filmová režie na pražské FAMU. V roce 2014 na sebe upozornil absolventským filmem z […] Posted in Profily osob
  • Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů30. října 2019 Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů Hlavní hrdina filmu Adam je dospívající mladík, který se léčí v protialkoholní léčebně. I když je mu teprve devatenáct let, je z něj alkoholik, navíc obviněný z trestného činu. Jeho život […] Posted in Filmové recenze
  • ROLAND EMMERICH28. června 2016 ROLAND EMMERICH ROLAND EMMERICH (režie, scénář, produkce) je jedním z nejtalentovanějších a nejvyhledávanějších režisérů na světě. Emmerich je absolventem mnichovské televizní a filmové univerzity. Jeho […] Posted in Profily osob
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […] Posted in Profily osob
  • Český survival Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS51. září 2020 Český survival Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5 Český survival Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5 Posted in Krátké herní aktuality
  • Vyrobte si kouzelná zvířátka10. prosince 2018 Vyrobte si kouzelná zvířátka Dlouhé podzimní večery a plískanice, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopadají těžké kapky deště a střechou cloumají poryvy větru. Takové období nemají rádi ani dospělí  a o […] Posted in Recenze knih
  • Bez jablka15. ledna 2017 Bez jablka Blogerskými počiny se to v literárním světě jen hemží. Online svět je sice stále cool a in, ale není nad to mít svůj oblíbený blog a povídky přímo v ruce. A to díky převedení do knižní […] Posted in Recenze knih
  • Anatomie pádu na KVIFF Echoes: Vítěz z Cannes je strhující soudní drama28. července 2023 Anatomie pádu na KVIFF Echoes: Vítěz z Cannes je strhující soudní drama Spisovatelka je souzena za vraždu svého manžela ve filmu Anatomie pádu, který byl uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech poté, co získal hlavní cenu Zlatou […] Posted in Filmové recenze
  • Kafe a cigára7. září 2006 Kafe a cigára U skvělého povídkového filmu Jima Jarmusche se budete bavit nad absurdními dialogy, které se už někde staly (nejednou) a zaručeně se dějou na mnoha místech každý den. Jen ve filmu to […] Posted in Filmové recenze
  • th 1 1125. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by jsem […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47278 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69847 KB. | 05.12.2023 - 13:59:06