Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI

Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI

Stesti
Stesti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD?

JDETE MU NAPROTI?

Petra Hřebíčková:

Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyš­ší smy­sl než jen oddý­chat ten­to jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik nespra­ve­dl­nos­ti a utr­pe­ní ve svě­tě. Jít štěs­tí napro­ti? Něco jiné­ho je mít štěs­tí a něco jiné­ho je zaží­vat. Tomu prv­ní­mu napro­ti jít nemů­že­te, tomu dru­hé­mu snad ano. Člověk nikdy neví, co mu při­ne­se štěs­tí. I někte­ré karam­bo­ly v živo­tě mů-žou vést ke spo­ko­je­nos­ti a nao­pak. Asi hlav­ní je nejít pro­ti svým zása­dám, a tedy pře­de­vším něja­ké mít. Někdo je šťast­ný, že vůbec pře­žil dal­ší den, a někdo má vše, a přes­to neu­mí být šťast­ný. Je to pocit, kte­rý začí­ná v hla­vě každé-ho jed­not­liv­ce.

Karel Zima:

To jsou dvě věci. Co se týče štěs­tí, necho­dí po uli­ci ani neče­ká v sáz­ko­vých kan­ce­lá­řích, pro­dej­nách dra­hých aut. Nosíme ho v sobě. Někdo to ví a někdo ne a hle­dá ho pak všu­de mož­ně, vět­ši­nou mar­ně. A osud? Nezvratný scho­va­ný čaro­děj? Štěstí bych řekl, že napro­ti jdu. S osu­dem jsme pořád ješ­tě všech­na piva nevy­pi­li.

JDE ZA PENÍZE KOUPIT?

Petra Hřebíčková:

Samozřejmě, že nelze. Ale být fi nanč­ně zajiš­těn je urči­tě pro něko­ho také důle­ži­tý fak­tor, kte­rý ovliv­ňu­je míru spo­ko­je­nos­ti. I pro mne. Někomu sta­čí medi­to­vat u čaje a kous­ku chle­ba, někdo potře­bu­je dům, bazén, luxus. Štěstí je vel­ký po-jem mini­mál­ně na diplo­mo­vou prá­ci.

Karel Zima:

Asi ne.

CO PRO VÁS JE ŠTĚSTÍ?

Petra Hřebíčková:

Že se mi naro­di­li dva syno­vé! Být zdra­vá, svo­bod­ná, žít v míru, mít zdra­vou rodi­nu a moci se rea­li­zo­vat, a to vše si umět uží­vat je vlast-ně pře­py­ch, ve kte­rém se cítím šťast­ná. Vážit si toho, co mám, a mít proč se smát. Humor a lás­ka jsou nepo­stra­da­tel­ná a nej­dů­le­ži­těj­ší pojít­ka ke štěs­tí.

Karel Zima:

Že je mír. Že jsou zdra­ví moji blíz­cí i já. Že mám prá­ci, kte­rá mě baví. Že mám spous­tu skvě­lých přá­tel. Že jsou mezi nimi zábav­ní, inspi­ra­tiv­ní, inte­li­gent­ní, krás­ní i vtip­ní lidé. Že si můžu dovo­lit ces­to­vat. Že sví­tí slun­ce. Že prší.

JE LEPŠÍ MÍT PENÍZE V BANCE, NEBO VE SLAMNÍKU?

Petra Hřebíčková:

To je jed­no, hlav­ní je umět je utrá­cet. A to pro kaž­dé­ho může zna­me­nat úpl­ně něco jiné­ho. Ve slam­ní­ku ani v ban­ce si je neu­ži­je­te.

Karel Zima:

Všichni zatím může­me bez obav vyu­ží­vat té prv­ní vari­an­ty. Ale vlast­ně mě pomyš­le­ní na tu dru­hou teď doce­la baví, tak­že adre­su vám neřek­nu.

CO BYSTE SI KOUPILI JAKO PRVNÍ, KDYBYSTE VYHRÁLI KUPU PENĚZ?

Petra Hřebíčková:

Kupu? Tak... Nemovitost. A bylo by skvě­lé moci dál roz­dá­vat. Pomoci výraz­nou měrou tam, kde je potře­ba, je úžas­ný pocit.

Karel Zima:

Nevím. Asi nechci vyhrát kupu peněz. Co po-třebuju, mám. Ale mož­ná by to byla cha­lu­pa se zahra­dou. A dře­vě­ným plo­tem. A kla­vír!

VYHRÁLI JSTE VŮBEC V ŽIVOTĚ NĚCO MATERIÁLNÍHO? KDE A CO?

Petra Hřebíčková:

Fén. Teď se moc směju. Jako malá hol­ka jsem něco někam posla­la a při­šel mi fén. Na JAMU jsem zís­ka­la cenu Jany Rybářové od Evropské nada­ce Margherita, což bylo jako zje­ve­ní z nebe. Dva star­ší Italové, kte­rým zemře­la vnuč­ka, co milo­va­la umě­ní, se roz­hod­li na její počest pomo­ci mla­dým uměl­cům. Cenu zís­ka­la ješ­tě dnes uzná­va­ná sochař­ka Paulina Skavová a malíř Vít Soukup. Moc mi to ten­krát fi nanč­ně pomoh­lo.

Karel Zima:

Jen drob­né část­ky. A jed­nou v tom­bo­le na ple­se zapůj­če­ní nové Škody Superb na víkend. Jeli jsme teh­dy s býva­lou ženou do Krumlova.

V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE V LOTERII OPRAVDU VYHRÁLI 176 MILIONŮ, TAJILI BYSTE TO, NEBO NE? A PROČ?

Petra Hřebíčková:

Upřímně bych se s tím veřej­ně asi moc chlu-bit nechtě­la, pro­to­že bych ráda měla klid se řád­ně roz­mys­let, jak s peně­zi nalo­žit. Nemluvím o svých nej­bliž­ších.

Karel Zima:

Těžká otáz­ka. Asi bych to hod­ně roz­va­žo­val. Ale pokud ano, udě­lal bych mejdan. Velkej mejdan!

STÁT SE BOHATÝM MŮŽE

V NĚČEM PŘIPOMÍNAT, KDYŽ SE STANETE SLAVNÝM. ZAČALI SE VÁM DÍKY ÚSPĚŠNÝM KARIÉRÁM HLÁSIT „VZDÁLENÍ PŘÍBUZNÍ“ A „STAŘÍ KAMARÁDI“?

Petra Hřebíčková:

Někteří ano, ale nijak závrat­ně. Nebylo to tak, že by po mně něco vyža­do­va­li. Spíš mě moh­li jen lépe vyhle­dat. Nebylo to nikdy obtě­žu­jí­cí, nao­pak, pře­de­vším vzdá­le­ní pří­buz­ní mě jen potě­ši­li.

Karel Zima:

Občas se ozvou dáv­ní zná­mí, ale vždyc­ky mile a nevy­po­čí­ta­vě.

JAKÝ MÁTE RECEPT NA ZBAVENÍ SE NECHTĚNÉ POZORNOSTI?

Petra Hřebíčková:

Žádný, není to tak hroz­né.

Karel Zima:

Jako pre­ven­ce novi­ny, čer­né brý­le, kapu­ce. A když už k ní dojde, tak odchod pryč. Ale ide­ál­ně nebýt moc slav­ný.

VAŠE FILMOVÁ RODINA SE NA ZAČÁTKU NAOPAK POTÝKÁ S NOUZÍ, DOKONCE SI PŮJČUJE OD LICHVÁŘŮ. JE TO MYŠLENO JAKO VAROVÁNÍ?

Petra Hřebíčková:

Těžko radit „nepůj­čuj­te si od lichvá­řů!“ něko­mu, kdo je v totál­ní nou­zi. Přesto. Nepůjčujte si nikdy od lichvá­řů!

Karel Zima:

Pokud to na něko­ho zapů­so­bí i tím­to smě­rem, proč ne?!

MUSELI JSTE VY NĚKDY V ŽIVOTĚ ŘEŠIT PODOBNOU SITUACI?

Petra Hřebíčková:

Naštěstí ne.

Karel Zima:

Spíš ne. I když jsem/jsme byli chudý/í, nikdy jsem nežil v bídě. Vždycky jsem byl zdra­vý a mohl pra­co­vat. Přivydělával jsem si růz­ně. A všech­no mě bavi­lo.

VYVEDLI JSTE NĚKDY NĚKOMU „KANADSKÝ ŽERT“, JAKO SI JE DĚLAJÍ POSTAVY VE FILMU?

Petra Hřebíčková:

No jas­ně, zača­lo to doma mezi sou­ro­zen­ci, pak tré­nink na tábo­rech a v diva­del­ním pro­stře­dí se to podob­ný­mi kous­ky jen hemží. Táhne se to se mnou cely život.

Karel Zima:

Mnohokrát.

CO NA SCÉNÁŘI FILMU ŠTĚSTÍ VÁS NEJVÍCE OSLOVILO?

Petra Hřebíčková:

Že je to vlast­ně straš­ně milý pří­běh o lás­ce!

Karel Zima:

Vztah těch dvou. Čistej, pro­s­tej, ale vel­kej.

JAKÁ BYLA ATMOSFÉRA NA NATÁČENÍ? MÁTE NĚJAKOU OBLIGÁTNÍ VESELOU HISTORKU?

Petra Hřebíčková:

Kdyby neby­lo neho­dy reži­sé­ra Tomáše Svobody, kte­rý fi lm roz­to­čil, bylo by vše zali­té slun­cem. To mě zasáh­lo. Ale na pla­ce byli všich­ni famóz­ní po celou dobu. I s reži­sé­rem Jiřím Novákem jsme si rozu­mě­li. Natáčení jsem si ale váž­ně uži­la,

bylo to dob­ro­druž­né. S Karlem Zimou jsme se pod­po­ro­va­li. Je to par­ťák do nepo­ho­dy, a tak jsem zaží­va­la jen poho­du. Nasmála jsem se do zásob­ní­ku na pár let. Nejvíc mě poba­vi­lo, když Karel stál celý pro­mo­če­ný v ryb­ní­ce už dru­hou hodi­nu, byla kosa, všich­ni ho lito­va­li a on si tam kou­řil cigár­ko a drko­ta­je pra­vil: „Ttted kkkdy­bych jel kkko­lem vvv aute a ddddi-val se na ttto­ho ttyp­ka vv ryb­ni­ce a ttty kame­ry a ten šrrru­mec kolem, tttak bych mu hrrroz­ně závi­děl.“ Takže s tímhle týp­kem si nešlo neu­žít kaž­dou minu­tu při natá­če­ní.

Karel Zima:

Tohle natá­če­ní byla jed­na vel­ká skvě­lá dovo­le­ná. Plná zábav­ných a záro­veň pokor­ných lidí ve štá­bu. Slyšeli jsme na sebe. Lepší štáb si bez pře­há­ně­ní neu­mím před­sta­vit. A his­to­rek bylo spous­ta. Ale moje his­tor­ky si vět­ši­nou pama­tu­jí ostat­ní a já si zase pama­tu­ju momen­ty, kte­rý vlast­ně nejsou pri­már­ně vtip­ný ani nema­jí poin­tu. Často jsou to „jen“ poci­ty. Barva trá­vy, ve kte­rý jsme čeka­li na dal­ší záběr, vůně wart­bur­gu uvnitř kabi­ny, nebe nad ryb­ní­kem u naše­ho dom­ku, nád­her­ný vrás­ky od smí­chu kolem očí Petry, tak­že asi nic pro vás. I když kdo­ví, pro­to­že vět­ši­na toho bude i na plát­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Štěstí je krásná věc


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Štěstí je krásná věc30. září 2020 Štěstí je krásná věc Po divácky úspěšných fi lmech Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se producentská dvojice Pavel Pásek a Igor Konyukov rozhodla natočit komedii s názvem Štěstí […] Posted in Speciály
  • Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku30. září 2020 Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Krvavý Johann – Recenze – 20 %11. ledna 2024 Krvavý Johann – Recenze – 20 % Český fantasy horor Krvavý Johann je lacinou brakovou podívanou, jehož tvůrci jsou žánrovými fanoušky, kteří mají v oblibě nízkorozpočtové hororové komedie a krvavé splattery z 80. let a […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Muži v naději jsou lacině neoriginální, ale jako televizní film by ušli.4. října 2020 Muži v naději jsou lacině neoriginální, ale jako televizní film by ušli. Jiří Vejdělek působil jako nadějný český filmový tvůrce. Jeho Ženy v pokušení navíc dokázaly do kina přitáhnout rekordní počet diváků a tak se předpokládalo, že jeho další snímek Muži v […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08022 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71938 KB. | 14.07.2024 - 21:26:18