Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s vycházející hvězdou literárního nebe, charismatickou začínající spisovatelkou Janou Šintákovou Michalicovou

Rozhovor s vycházející hvězdou literárního nebe, charismatickou začínající spisovatelkou Janou Šintákovou Michalicovou

IMG 1561 knihy v2
IMG 1561 knihy v2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Přibližně před měsí­cem jsem měla mož­nost blí­že se sezná­mit s kni­hou „Mezi dob­rem a zlem“ od naděj­né autor­ky, a nebo­jím se říci i „vychá­ze­jí­cí hvězdy lite­rár­ní­ho nebe“, Jany Šintákové Michalicové.

Tato vel­mi inspi­ra­tiv­ní kni­ha, plná nejen zají­ma­vých výro­ků slav­ných osob­nos­tí, ale i autor­či­ných myš­le­nek a posto­jů, mě donu­ti­la více pře­mýš­let o svém kaž­do­den­ním živo­tě, a hle­dat vždy onu střed­ní ces­tu mezi pomy­sl­ným dob­rem a zlem.

Ostatně tato kni­ha „MEZI DOBREM A ZLEM“ je jed­nou z těch mála knih, jež sice může­te pře­číst za jeden pou­hý den, ale roz­hod­ně z ní čer­pá­te po celý život. Není pro­to divu, že jsem byla vel­mi zvě­da­vá na tu ženu s vel­kým Ž, kte­rá sto­jí na poza­dí této úžas­né kni­hy....

Dovolte mi, abych se před­sta­vi­la. Jmenuji se Jana Šintáková Michalicová. Jsem man­žel­ka své­ho muže Pavla a máma své­ho jedi­né­ho syna Honzíka. Co se týče vzdě­lá­ní, vystu­do­va­la jsem soft­wa­ro­vé inže­nýr­ství a pra­co­va­la jsem zhru­ba deset let jako pro­gra­má­tor­ka a tes­ter­ka soft­wa­ru v mezi­ná­rod­ní fir­mě. Ovšem pro­stře­dí ost­rých lok­tů neby­lo pří­liš pro mne. Necítila jsem se v tako­vém zaměst­ná­ní dob­ře, a to mi dáva­lo oko­lí dost naje­vo.

Také jsem měla pro­blém sklou­bit pra­cov­ní a osob­ní život, a pro­to jsem se roz­hod­la zůstat doma v domác­nos­ti a věno­vat se své rodi­ně. Nyní jsem za ten­to pře­lo­mo­vý bod vel­mi vděč­ná. Samozřejmě, že jsem se nevě­no­va­la pou­ze úkli­du, vaře­ní a pra­ní. Protože jsem od naro­ze­ní alter­na­tiv­ně zalo­že­na, oslo­vil mne osob­nost­ní sebe­roz­voj, dal­ší sebe­vzdě­lá­vá­ní a záhy i psa­ní vlast­ních knih.

Zajímám se o psy­cho­lo­gii, zejmé­na o hlu­bin­nou psy­cho­lo­gii Carla Gustava Junga, o respek­tu­jí­cí rodi­čov­ství a o roz­voj vlast­ních komu­ni­kač­ních doved­nos­tí. Ráda čtu kni­hy. K mému živo­tu pat­ří i hud­ba, ráda vařím a milu­ji ces­to­vá­ní a pozná­vá­ní cizích kra­jů.

mezi dobrem a zlem titul v2

V loň­ském roce Vám vyšla kni­ha v elek­tro­nic­ké podo­bě s pří­znač­ným názvem „MEZI DOBREM A ZLEM“.  Pokud se nemý­lím, jed­ná se o vaši prv­ní kni­hu. Jak bys­te svo­ji kni­hu před­sta­vi­la svým čte­ná­řům a jak sama tuto kni­hu hod­no­tí­te a vní­má­te?

Moji prvo­ti­nu vní­mám jako hlou­ba­vé zamyš­le­ní nad dvě­ma prin­ci­py dob­ra a zla, kte­ré se mani­fes­tu­jí nejen ve vesmí­ru, ale i v živo­tě člo­vě­ka. V kni­ze se zamýš­lím neje­nom nad otáz­kou, co je to dob­ro a co je to zlo, ale rov­něž hle­dám ‚zla­tou střed­ní‘ ces­tu, kterak se vyma­nit z osidel dua­li­ty a zda je to vůbec kdy mož­né.

Zkrátka hle­dám způ­sob, jak lze mini­ma­li­zo­vat zlo a zda se to může hle­da­jí­cí­mu člo­vě­ku poda­řit. Pro mne je to asi má nej­dů­le­ži­těj­ší kni­ha mého živo­ta. Jednak pro­to, že si mys­lím, že jsem se pro tuto kni­hu naro­di­la a napsat ji bylo mým poslá­ním. Druhak pro­to, že jsem celý život hle­da­la v pod­sta­tě tyto infor­ma­ce, kte­ré sama v kni­ze podá­vám. A tak to vět­ši­nou bývá, že člo­věk ve sku­teč­nos­ti píše o sobě a pro sebe.

Co vás při­mě­lo napsat zrov­na kni­hu s filo­zo­fic­kou téma­ti­kou? Pokud se nemý­lím, tak jste vět­ši­nu těch­to myš­le­nek nosi­la v hla­vě nebo jen tak na papí­ře i něko­lik let, než jste je nako­nec pře­ved­la do této kniž­ní podo­by. Moc by mě ale zají­ma­lo, jaký byl onen prvot­ní impuls „ano, prá­vě teď je ten vhod­ný (správ­ný) oka­mžik, abych už koneč­ně napsa­la kni­hu. Jak dlou­ho vám pak trva­lo, než jste ji dopsa­la a násled­ně posla­la k vyda­va­te­li?

Napsat tuto kni­hu mne inspi­ro­val život sám. Konkrétně je to stří­dá­ní štěs­tí a neštěs­tí, zaží­vá­ní roz­lič­né­ho zla a dob­ra, a zejmé­na tou­ha vyma­nit se z toho­to otroc­tví a osvo­bo­dit se. Lze říci, že je to gnos­tic­ké pozo­ro­vá­ní ply­nu­tí živo­ta. Můj vztah k filo­zo­fii je zřej­mě také dán tím, že jsem hlou­ba­vá a pře­mýš­li­vá od naro­ze­ní. Samozřejmě, mno­ho základ­ních myš­le­nek jsem nosi­la v hla­vě již mno­ho let, jinak tomu být ani nemů­že.

Člověk vět­ši­nou jen tak nesed­ne a nena­pí­še kni­hu, k tomu vede del­ší ces­ta. A jed­no­ho dne při­šel nápad, že své­mu syno­vi Honzíkovi chci po sobě něco zane­chat, aby měl neje­nom na svou mámu památ­ku, ale také i něja­kou tu radu do živo­ta. Původně jsem plá­no­va­la, že sepsa­nou kni­hu nechám vytisk­nout a svá­zat a daru­ji mu ji, ale poté mne napadlo, že bych se moh­la poku­sit ji i vydat, aby oslo­vi­la šir­ší okruh lidí, nejen mého syna.

Konečným impul­sem pro sepsá­ní kni­hy byla vize, jak kni­hu uspo­řá­dám do kapi­tol, o čem budou jed­not­li­vé kapi­to­ly pojed­ná­vat a jaký­mi citá­ty kni­hu obo­ha­tím. Psaní samot­né­ho jádra mi zabra­lo asi týden. Opatřování díla citá­ty a obráz­ky mi zabra­ly dal­ší měsí­ce. Časově nároč­né bylo zejmé­na pře­číst desít­ky knih, kte­ré uvá­dím ve zdro­jích. Zajímavé bylo pro mne zjiš­tě­ní, že jsem si sama svým vlast­ním pře­mýš­le­ním při­šla na totéž, jako vel­cí mys­li­te­lé, napří­klad Buddha nebo Jung.

Na kni­ze jsem pra­co­va­la asi půl roku, ale tak krát­ce jen pro­to, že vět­ši­nu myš­le­nek jsem už dáv­no měla roky ve své hla­vě nebo pozna­me­ná­ny někde na papí­ře.

Společná

V kni­ze jsem zahléd­la zmín­ku o meto­dě zva­né „Journalig“, nebo-li psa­ní si dení­ku, jež je pro­sto­rem pro zachy­ce­ní kaž­do­den­ních myš­le­nek a poci­tů. Vybízí se tedy otáz­ka, zda si i Vy podob­ný deník vede­te nebo jste si jej ale­spoň psa­la v dospí­vá­ní, pří­pad­ně zda vás v něm uve­de­né myš­len­ky inspi­ru­jí i pro dal­ší psa­ní.

Deníky jsem si peč­li­vě ved­la v obdo­bí mého dospí­vá­ní, kdy jsem sou­čas­ně cho­di­la do skaut­ské­ho oddí­lu, kde si deník vedl téměř kaž­dý člen.

V sou­čas­né době si již podob­ný deník nepíšu, ale zato si zapi­su­ju své myš­len­ky tře­ba rov­nou do kni­hy, do pozná­mek, do počí­ta­če nebo význam­né udá­los­ti zazna­me­ná­vám ve foto­al­bu nebo fotok­ni­ze. Vím, že psa­ní dení­ku kro­mě zazna­me­ná­vá­ní život­ních udá­los­tí má i tera­pe­u­tic­ký roz­měr.

Úplně stej­ný efekt má i psa­ní kni­hy a její vydá­ní, kdy autor své dílo ode­vzdá šir­ší­mu okru­hu čte­ná­řů. Dalším roz­mě­rem jour­na­lin­gu je zapi­so­vá­ní nega­tiv­ních věcí na papír, kte­rý je násled­ně zni­čen nebo spá­len a v koneč­ném důsled­ku toto při­ná­ší úle­vu.

Na začát­ku Vaší kni­hy urči­tě kaž­dé­ho zaujme milé podě­ko­vá­ní, ve kte­rém děku­je­te své­mu muži za pomoc, pod­po­ru a pro­stor při psa­ní, a samo­zřej­mě také své­mu syno­vi Honzíkovi za trpě­li­vost. Čtenáře by urči­tě zají­ma­lo, jak tako­vý pro­ces psa­ní u vás pro­bí­há. Je něco, bez čeho si samot­né psa­ní nedo­ká­že­te vůbec před­sta­vit, nebo máte něja­ké drob­né ritu­á­ly, bez kte­rých se neo­be­jde­te? A jak čas­to a pra­vi­del­ně píše­te? Máte pře­dem naplá­no­vá­no, co musí­te v urči­tý den napsat a stih­nout?

To je zají­ma­vá otáz­ka. Někdy píšu ve spě­chu, pro­to­že chci rych­le vyjá­d­řit myš­len­ku, kte­rá mne napadla. Jindy si udě­lám hezkou atmo­sfé­ru za pomo­ci von­né tyčin­ky a hrníč­ku čaje a poma­lu pro­chá­zím kni­hu a hle­dám sla­bá mís­ta.

Také se mi mno­ho­krát sta­lo, že upro­střed ces­ty odně­kud někam, napří­klad na dovo­le­né, potře­bu­ji zave­let stop a sed­nout si na lavič­ku a zapi­so­vat si do pozná­mek myš­len­ky, kte­ré mne prá­vě v tu chví­li napadly. Takže pro­ces psa­ní je u mne oprav­du hod­ně kre­a­tiv­ní a roz­ma­ni­tý.

Rozhodně se však své myš­len­ky sna­žím zachy­tit v tom oka­mži­ku, kdy při­jdou, neboť pokud bych čeka­la, až se dosta­nu k počí­ta­či, byly by zřej­mě již všech­ny pryč.

V kni­ze „Mezi dob­rem a zlem“ je spous­ta citá­tů a výro­ků slav­ných filo­zo­fů, prav­dě­po­dob­ně i hod­ně čte­te a pro­hlu­bu­je­te si své zna­los­ti…  Prozradíte nám, kte­rý z filo­zo­fů je vám srd­ci nej­bliž­ší? Máte něja­ký oblí­be­ný výrok nebo mot­to, jímž se v živo­tě řídí­te? Máte něja­ké­ho oblí­be­né­ho auto­ra, ke kte­ré­mu se ráda vra­cí­te nebo vám je inspi­ra­cí a vzo­rem?

Tak urči­tě mému srd­ci je nej­bliž­ší Carl Gustav Jung. Lze říci, že se pova­žu­ji za jun­gi­án­ku. Citátů prá­vě od Junga je v kni­ze Mezi dob­rem a zlem jis­tě nej­ví­ce. Také je v úvo­du prv­ní kapi­to­ly uve­de­no celé jeho dílo s názvem Septem Sermones ad Mortuos.

Myšlenka, kte­rá se mi od Junga nej­ví­ce líbí, je ta, že se člo­věk nemá v živo­tě sna­žit být doko­na­lý, ale nao­pak být úpl­ný, to zna­me­ná i se svý­mi špat­ný­mi strán­ka­mi, kte­ré se má poku­sit inte­gro­vat. Jungovo dílo jsem ješ­tě nepře­čet­la kom­plet­ně, tak­že mám stá­le co dohá­nět!

Uvedu jeden můj oblí­be­ný citát, kte­rý sice není při­pi­so­ván Jungovi, ale vypo­ví­dá o něm:

Jung kdy­si řekl, že žád­ný zdra­vý vzrost­lý strom se nemů­že neznat ke svým tem­ným koře­nům v oby­čej­né zemi, pro­to­že kdy­by tak činil, zahy­nul by. Kořenový sys­tém ducha je zahr­nut do instink­tů psy­cho­fy­zi­o­lo­gic­ké­ho orga­nis­mu lid­stva. Když tyto koře­ny pře­se­ká­me, strom naše­ho bytí se sva­lí a pře­krás­né kvě­ty našich ide­á­lů a nád­her­ně ope­ře­ní nebeští ptá­ci arche­ty­pál­ní psýché vez­mou za své.“                     (G. Jung o Gnóze, Stephan A. Hoeller)

Každého spi­so­va­te­le se ptám, zda má něja­ký svůj zaru­če­ný recept nebo tip pro začí­na­jí­cí auto­ry, jak dosáh­nout své­ho vysně­né­ho snu. Zeptám se tedy i vás, bylo by něco, co bys­te jim pora­di­la nebo čeho by se měli pří­pad­ně na této ces­tě vyva­ro­vat?

To je veli­ce těž­ká otáz­ka. Podle mého názo­ru je téměř nemož­né sed­nout si a říct si, teď napíšu kni­hu. Buďto to při­jde ane­bo ne. Tedy zále­ží na múze, inspi­ra­ci a nápa­du. Mě vyšla prv­ní kni­ha, tedy ješ­tě před rokem neby­lo v mém pří­pa­dě nic jis­té­ho. Necítím se kom­pe­tent­ní udí­let něko­mu rady, jak začít. Dá se říci, že já sama tepr­ve začí­nám. Podle mě, ono si to člo­vě­ka najde, pokud to má tak být.

IMG 1645

V živo­tě se ode­hrá­va­jí neu­stá­lé změ­ny, vše se mění a vyví­jí. Změnilo se něco po vydá­ní kni­hy ve Vašem osob­ním a pro­fes­ním živo­tě? Opustila jste „něco staré­ho“, aby moh­lo při­jít něco nové­ho, napří­klad nové výzvy, pro­jek­ty nebo pří­le­ži­tos­ti?

Ano. Mám pocit, že se pro mne vydá­ním kni­hy ote­vře­ly nové obzo­ry. Především mám obrov­skou radost, že jsem své­mu syno­vi a tedy i svým dal­ším potom­kům něco po sobě zane­cha­la.

Nabízí se mi dal­ší mož­nos­ti, napří­klad se chci poku­sit můj e-book Mezi dob­rem a zlem vydat i v tiš­tě­né podo­bě. Také se mi nabíd­la mož­nost usku­teč­nit něko­lik roz­ho­vo­rů. Mám pocit, že mohu roz­kvést a roz­ví­jet svou kre­a­ti­vi­tu. Mimo to se těším, až vydám dal­ší kni­hy, kte­ré mám v plá­nu. S vydá­ním kni­hy jsem nara­zi­la na mož­nost spo­lu­prá­ce s betačte­ná­ři i recen­zen­ty, o čem jsem před­tím nemě­la ani tuše­ní.

Při vydá­vá­ní dru­hé kni­hy již více hle­dím na for­mát písma i cel­ko­vou úpra­vu kni­hy, což jsem u své prv­ní kni­hy až tak neře­ši­la. Baví mne vlast­ní pro­pa­ga­ce mého díla, napří­klad na soci­ál­ních sítích. Mám radost, když se lidé zají­ma­jí. Pokud si při­vy­dě­lám něja­kou koru­nu, nebu­du se zlo­bit, ale co si bude­me poví­dat, kni­hy obec­ně nejsou zla­tý důl.

Na kaž­dém kon­ci je něco krás­né­ho – a to, že zas něco nové­ho začí­ná. Je to konec nebo nový začá­tek, co se týče psa­ní? Máte v plá­nu napsat nebo vydat dal­ší zají­ma­vou kni­hu, ane­bo se již tak sta­lo? Můžete nám něco blí­že pro­zra­dit a na co se může­me kon­krét­ně těšit?

Ano. V sou­čas­né době mi vychá­zí má dru­há kni­ha s názvem „Pět pilí­řů komu­ni­ka­ce (nejen) s dět­mi“, kte­rá před­sta­vu­je popis nové komu­ni­kač­ní meto­dy. Tuto meto­du jsem sesta­vi­la pri­már­ně pro prá­ci s dět­mi a pou­ží­vám ji v komu­ni­ka­ci se synem. Ale stej­ně dob­ře lze vyu­žít i v komu­ni­ka­ci s auto­ri­ta­mi, vrs­tev­ní­ky a podob­ně.

Třetí kni­ha v pořa­dí má pra­cov­ní název „10+ Komunikačních metod“ a obsa­hu­je pře­hled zná­mých komu­ni­kač­ních metod včet­ně vzo­ro­vých pří­kla­dů roz­ho­vo­rů jed­not­li­vý­mi meto­da­mi.

Dále mám něja­ké své bás­ně, u nichž zva­žu­ji, zda by bylo hez­ké je vydat. A v nepo­sled­ní řadě mě veli­ce okouz­li­ly pohád­ky a chtě­la bych se výhle­do­vě poku­sit o výklad skry­té­ho posel­ství pohá­dek.

5 piliru komunikace v2b

Jak bys­te teď s odstu­pem času zhod­no­ti­la svo­ji kni­hu. Bylo by něco, co bys­te dnes udě­la­la nebo napsa­la jinak? A pokud ano, co by to bylo?

Kniha Mezi dob­rem a zlem je pro mne stá­le živá a stá­le s ní pra­cu­ji. Chtěla bych se poku­sit ji vydat i kniž­ně, aby čte­ná­ře oslo­vi­la i na pul­tech knih­ku­pec­tví. Takže se stá­le sna­žím kni­hu roz­lič­ně vylep­šo­vat, obo­ha­co­vat a roz­ví­jet. Tedy upra­vu­ji sloh a sna­žím se vše vysvět­lo­vat tak, aby čte­nář myš­len­kám poro­zu­měl. Možná ube­ru něko­lik citá­tů slav­ných osob­nos­tí, mož­ná při­píšu více vysvět­le­ní mých vlast­ních myš­le­nek. S kni­hou jsem stá­le ve spo­je­ní.

Strach je dob­rý slu­ha, ale špat­ný pán. Je něco, čeho se sama bojí­te nebo obá­vá­te? Jak čelí­te svým stra­chům a oba­vám?

Ano, to je zají­ma­vá otáz­ka. Asi stej­ně jako vět­ši­na lidí trá­pím se i já roz­lič­ný­mi stra­chy. V sou­čas­né době jsou to spí­še sta­ros­ti o syna, pro­to­že jsem rodič, kte­rý si stá­le dělá sta­ros­ti. Ale měla jsem i obdo­bí, kdy jsem trpě­la úzkost­mi a muse­la jsem s tím pra­co­vat. Mohu-li však při­po­me­nout rče­ní Květy Fialové, říká, abychom si pěs­to­va­li i tu neu­ró­zu, kte­rá nám dává vědět, že ješ­tě máme pozor­nost a jsme naži­vu. Nyní mohu asi říci, že jsem si své minu­lé stra­chy již zpra­co­va­la.

Je něja­ká otáz­ka, kte­rou bys­te si vy sama ráda polo­ži­la a pří­pad­ně jakou. A jaká by byla na tuto otáz­ku odpo­věď?

V sou­vis­los­ti s kni­hou Mezi dob­rem a zlem, o kte­ré se zde baví­me, bych si polo­ži­la otáz­ku, zda jsem v živo­tě zaži­la něja­ké zlo. Odpověď by byla veli­ce snad­ná. Ano. Ano, samo­zřej­mě. Tak jako kaž­dý člo­věk ani já jsem se zlu nevy­hnu­la. Bylo mi dáno zažít roz­lič­né­ho zla v požeh­na­né míře. Jak říká Buddha, život je strast­ný. Jako obvyk­lé stras­ti lze na tom­to mís­tě zmí­nit nemoc, neštěs­tí, smrt, úraz, odlou­če­ní nebo ztrá­tu. Když půjde­me ješ­tě dál, nara­zí­me na dal­ší a ješ­tě vět­ší zla, kte­rý­mi jsou agre­se, nási­lí, krá­de­že, vraž­dy a jiné trest­né činy. Takže ani já jsem se tomu­to nevy­hnu­la.

A na závěr posled­ní zásad­ní otáz­ka. Kde lze všu­de vaši kni­hu a v jakých for­mách zakou­pit. Máte k dis­po­zi­ci něja­ký odkaz, kde si můžou vaši čte­ná­ři tuto kni­hu objed­nat a zakou­pit? Kde všu­de na soci­ál­ních sítích vás, jako autor­ku kni­hy, mohou čte­ná­ři najít.

Děkuji vám za vaši otáz­ku i za celý roz­ho­vor. Loučím se s vámi vysvět­le­ním, že kni­ha Mezi dob­rem a zlem je elek­tro­nic­ká a je k dis­po­zi­ci ve for­má­tu ePUB, MOBI a PDF. Pokud máte zájem, kni­hu lze nalézt ve všech dob­rých knih­ku­pec­tvích. Dovolte mi jme­no­vat na prv­ním mís­tě vyda­va­tel­ství E-knihy jedou. Dále lze zmí­nit knih­ku­pec­tví Kosmas, Luxor, Martinus a dal­ší. Pro zájem­ce při­po­ju­ji něko­lik odka­zů níže:

Knihu Mezi dob­rem a zlem lze zakou­pit zde:

https://eknihyjedou.cz/mezi_dobrem_a_zlem

https://www.kosmas.cz/knihy/535019/mezi-dobrem-a-zlem/

https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/mezi-dobrem-a-zlem-621831633

https://www.martinus.sk/2818109-mezi-dobrem-a-zlem/e-kniha

https://www.alza.cz/media/mezi-dobrem-a-zlem-d8606626.htm?o=17

https://www.digiport.cz/autori/j/360945/ebooks

https://www.knihydaniela.cz/jana-sintakova-michalicova

https://www.eknihovna.cz/zbozi/jana-sintakova-michalicova/

Jani, také Vám moc děku­ji, a to hlav­ně za čas, kte­rý jste mi věno­va­la k poskyt­nu­tí toho­to roz­ho­vo­ru, moc si toho vážím. 

Zároveň jsem moc ráda za to, že jsem měla mož­nost (stej­ně jako naši čte­ná­ři) Vás poznat coby ener­gic­kou a cha­risma­tic­kou ženu s vel­ký­mi lite­rár­ní­mi ambi­ce­mi, a hlav­ně obrov­ským život­ním elá­nem a moti­va­cí i nadá­le inspi­ro­vat své čte­ná­ře. 

Už teď se těší­me na Vaše nové kni­hy a na to, že opět bude­me moci být u toho s Vámi.

Na závěr Vám chci, Jani, popřát úspěš­ný start a vstup do lite­rár­ní­ho svě­ta mezi zvuč­ná jmé­na, a hlav­ně usku­teč­ně­ní všech Vašich lite­rár­ních plá­nů a pro­jek­tů v co nej­bliž­ší době. A kdo ví, tře­ba se jed­no­ho dne vášeň pro psa­ní sta­ne sku­teč­ným povo­lá­ním...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co si brouká louka13. června 2024 Co si brouká louka Máte rádi pohádky Daniely Krolupperové? Hledáte milý příběh o květinách i lesní víle? Tak právě vám je určena pohádka s názvem Co si brouká louka, kterou vydal Portál letos v […] Posted in Recenze knih
  • STÍNY NAD PRAHOU18. května 2024 STÍNY NAD PRAHOU Milujete-li příběhy opředené tajemnem, magičností a navíc odehrávající se v noční atmosféře stověžaté Prahy, takové jakou jste doposud ještě nikdy nepoznali, určitě si nenechte ujít knihu […] Posted in Recenze knih
  • Rozhovor s novou "literární nadějí" Ondřejem Kunovským4. března 2024 Rozhovor s novou "literární nadějí" Ondřejem Kunovským V poměrně nedávné době se na knižním trhu objevila velmi zajímavá kniha "PROROK a LADY KOSICE" od nadějného mladého tvůrce Ondřeje Kunovského, jež si získala velké publikum čtenářů. Koho […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY "DOTYK DRAKA"1. července 2019 ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY "DOTYK DRAKA" Stano Fatul, kdo to vlastně je? Je to mladý a nadějný literární talent ze Slovenska, který se narodil 28. dubna 1998 v Bratislavě. Spolu se svojí rodinou žije na jejím okraji a v současné […] Posted in Profily osob, Rozhovory
  • ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy…26. března 2018 ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy… Síť snů vzniká ve chvíli, kdy se vám do života vnutí dávné poselství. Máte-li rádi příběhy, v nichž se prolínají dvě dějové linie, je Petra Kubašková ta pravá autorka pro vás. A asi […] Posted in Rozhovory
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […] Posted in Rozhovory
  • Götz George27. června 2016 Götz George Götz George (* 23. července 1938 Berlín – 19. června 2016), byl německý herec. Popularitu získal především svou rolí duisburgského komisaře Horsta Schimanského v krimi seriálu Místo […] Posted in Profily osob
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […] Posted in Filmové recenze
  • Druhý báječný hotel Marigold - Znovu se ubytovat17. března 2015 Druhý báječný hotel Marigold - Znovu se ubytovat Divácky úspěšná komedie BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD z roku 2012 vzala diváky na cestu se skupinou sedmi britských důchodců, kteří zariskovali a rozhodli se svůj odchod do důchodu vyřešit […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57373 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71824 KB. | 23.06.2024 - 07:39:04