Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s autory dokumentu Králové videa - Lukáš Bulava, Petr Svobora, Peter Pavlík a Igor Kovács (a hudební skladatel Jake Stark)

Rozhovor s autory dokumentu Králové videa - Lukáš Bulava, Petr Svobora, Peter Pavlík a Igor Kovács (a hudební skladatel Jake Stark)

KraloveVidea
KraloveVidea
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po del­ším roz­mýš­le­ní se jed­nou za čas se v brz­ké době poku­sím vydá­vat roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi, kte­ré mají něco spo­leč­né­ho s čes­kým fil­mem. S lid­mi pří­mo z bran­že nebo i tře­ba pro­vo­zo­va­te­li kin či dis­tri­bu­to­ry. Prvním pánem respek­ti­ve pány na hole­ní se poté stá­vá násle­du­jí­cí čtveřice- Lukáš Bulava, Petr Svoboda, Peter Pavlík a Igor Kovacs. Tito čty­ři páno­vé jsou kon­krét­ně tvůr­ci doku­men­tu Králové videa, kte­rý pojed­ná­vá o éře rych­lo­da­bin­gu a už něja­kou dobu jsme koke­to­va­li s myš­len­kou něja­ké inter­view. Videoformát nako­nec kvů­li plné­mu diá­řů chla­pů (a též také tro­chu kvů­li mé neschop­nos­ti) nevy­šel, nako­nec jsme se ale domlu­vi­li ale­spoň na tex­to­vé ver­zi, kte­ré nyní může­te být níže svěd­ky:

Lukáš Bulava- Režisér, sce­náris­ta

Petr Svoboda- Scenárista

Peter ´´Pepo´´ Pavlík- Střihač

Igor Kovacs- Producent

Jake Stark- Hudební skla­da­tel

 1. Kdy se obje­vil prvot­ní nápad/myšlenka ohled­ně mož­nos­ti vzni­ku doku­men­tu Králové videa? Jak se vlast­ně vaše čtve­ři­ce Bulava, Svoboda, Pavlík a Kovacs dala v rám­ci toho­to doku­men­tu dohro­ma­dy?

Igor: Dohodli sme sa s Petrom Pavlíkom , že Petrovi a Lukášovi pomô­že­me, keď sme videli prvý trai­ler a tak on sa stal stri­ha­čom a ja pro­du­cen­tom Králov videa

Pepo: Keď sme videli prvý trai­ler, bolo nám oka­mži­te jas­né, že sa deje nie­čo výni­moč­né a chcel som byť toho súčas­ťou. Pôvodne som sa Lukášovi s Petrom ozval s pomo­cou ohľa­dom ďal­šie­ho trai­le­ru. Cesty osu­du nako­niec roz­hod­li, že som sa stal hlav­ním stri­ha­čom a násled­ne som oslo­vil Igora, či by nám nepo­mo­hol s pro­duk­ci­ou.

Petr: Koncem léta 2016 jsme si s reži­sé­rem Lukášem Bulavou řek­li, že by bylo super nato­čit něja­ký krát­ký doku­ment o rych­lo­da­bin­gu, pro­to­že oba dva jsme fan­do­vé toho­to feno­mé­nu. Původně jsme zamýš­le­li krát­ko­me­tráž­ní doku­ment se dvě­ma až tře­mi respon­den­ty, kte­rý by šel rov­nou na YouTube, nicmé­ně nám to časem dost nabobt­na­lo.

Lukáš: Když jsem začal psát námět na můj pře­de­šlý krát­ký horor Kyselý dech, tak jsem se sešel s jed­ním účin­ku­jí­cím z Králů videa a byl to rych­lo­da­bér Dušan Janota. Samozřejmě jsem ješ­tě nevě­děl, že by něja­ký doku­ment o rych­lo­da­bin­gu mohl vznik­nout a že Dušan by tam mohl účin­ko­vat. Spíše jen čis­tě osob­ně mě zají­ma­ly jeho vzpo­mín­ky. Byl to začá­tek roku 2016. O pár měsí­ců poz­dě­ji jsem se sezná­mil přes inter­net s Petrem Svobodou, pro­to­že jsem natre­fil na jeho Youtube kanál s ukáz­ka­ma rych­lo­da­bin­gů. Petr při­jel za mnou po něko­li­ka týd­nech do Karviné a u piva jsem se domlu­vi­li, že začne­me spo­lu natá­čet doku­men­tár­ní film o rych­lo­da­bin­gu.

 1. Váš cel­ko­vý postoj k feno­mé­nu rych­lo­da­bin­gu a něja­ké prv­ní vzpo­mín­ky na prv­ní setká­ní s ním? Dokážete si vzpo­me­nout jaký byl prv­ní sní­mek, kte­rý jste v rych­lo­da­bin­gu vidě­li?

Igor: Myslím, že to bol Útek z New Yorku, kto­rý bol pre­lo­že­ný ako Štrkáč.

Pepo: Prvá spo­mi­en­ka, kto­rá sa mi vynorí je Komando. Ale pokoj­ne to moh­la byť aj Nočná mora z Elm Street, Rambo, Policajná akadémia…alebo aj nie­čo úpl­ne iné.

Petr: První bylo Komando a mně bylo osm let. Posléze The Evil Dead, což mě pozna­me­na­lo na celý život a zami­lo­val jsem se do fil­mů, kte­ré mě doká­za­ly vydě­sit k smr­ti. Můj postoj k rych­lo­da­bin­gu je jas­ný – milu­ju ho.

Lukáš: Vzpomínek mám hod­ně, ale ta nej­zá­sad­něj­ší byla, když jsme při­je­li ke zná­mým od rodi­ču do neda­le­ké­ho Petřvaldu a já natě­še­ně ote­vřel dvíř­ka jejich obý­va­cí stě­ny a tam bylo vel­ké množ­ství video­ka­zet a všech­ny měli napsa­né názvy fil­mů na štít­ku psa­cím stro­jem. V tom­to oka­mži­ku se mi změ­nil život a milu­ji to dodnes. První film v rych­lo­da­bin­gu byla Plazma (The Blob) Viděl jsem to doma u spo­lu­žá­ka ze základ­ky a bylo to ješ­tě na Betakazetě.

 1. Jak dlou­ho rea­li­za­ce doku­men­tu trva­la a jak snad­no se na něj ve finá­le shá­ně­li finan­ce? Očekávali jste v době spuš­tě­ní star­to­va­če tak vyso­ký úspěch nebo tam leh­ká pochyb­nost pře­ce jen byla?

Igor: Celá pro­jekt trval zhru­ba 4 roky a my sme do neho vstu­pi­li nie­ke­dy pred dva a pol rokom. Financovala to fir­ma Artactive pro­ducti­on a Blackout pro­ducti­on. Nápad so star­to­va­čom sme sku­si­li v post­pro­dukčnej fáze, keď bolo tre­ba finan­cie hlav­ne na nároč­nú úpra­vu zvu­ku a obra­zu. Dúfali sme, že sa ľudom bude pro­jekt páčiť , to sa aj sta­lo a sme veľ­mi hrdí na to, ako sa to poda­ri­lo doti­ahnuť do kon­ca a to napriek všet­kym pre­káž­kam a jed­nej veľ­kej pan­dé­mii. Už len dúfa­me, že ludia prí­du do kín.

Petr: Než do toho nasko­či­li ti naši klu­ci slo­ven­ští, tak jsme si to prv­ní rok a půl samo­zřej­mě finan­co­va­li s Lukášem sami, což byla cel­kem sran­da, jeli­kož jsme oba nor­mál­ní zaměst­nan­ci a ne žád­ní mili­o­ná­ři. Ke kam­pa­ni na star­to­va­či ostat­ní při­stu­po­va­li tro­chu s despek­tem, aby neby­li zkla­ma­ní, když se to nepo­ve­de. Jenže já jsem celo­ži­vot­ní opti­mis­ta, tak jsem jim říkal, že to samo­zřej­mě klap­ne a pak jsem ve finá­le celou kam­paň strá­vil za kom­pem a pro­mo­val jsem to, kde se dalo a otra­vo­val tím tuny lidí. Ale zabra­lo to a lidi nás pod­po­ři­li, což je skvě­lý.

 1. Zhruba při­bliž­ně jak vel­kým počtem rych­lo­da­bin­go­vých fil­mů jste se muse­li během rea­li­za­ce fil­mu pro­brat a jak byli vybí­rá­ny? Bylo to dle oblí­be­nos­ti jed­not­li­vých titu­lů nebo tře­ba pod­le toho jak se vám dra­ma­tur­gic­ky a téma­tic­ky hodi­li?

Pepo: Konkrétne čís­lo nemá­me. Išlo v prvom rade o to, či sa nám hodi­li do prí­be­hu. Stále tvr­dím, že sme pra­co­va­li so všet­ký­mi fil­ma­mi nato­če­ný­mi od roku 1895 do 1998.

Petr: Já osob­ně to odha­du­ju na cca. 250 fil­mů, kte­ré jsem digi­ta­li­zo­val, a z těch jsme nako­nec vybra­li ukáz­ky těch 159 fil­mů, kte­ré máme v doku­men­tu. Rozhodně jsme šli pri­már­ně po těch, kte­ré se nám dra­ma­tur­gic­ky hodi­ly. Ale pokud bych měl brát všech­ny fil­my, kte­ré jsem nakou­ká­val, abych z nich vyzo­bal ty nej­lep­ší rych­lo­da­bin­go­vé per­ly, tak těch za ty čty­ři roky byly stov­ky a stov­ky.

 1. Jak pro­bí­ha­lo oslo­ve­ní o spo­lu­prá­ci s růz­ný­mi legen­dár­ní­mi rych­lo­dá­be­ry jako František Fuka, Ondřej Hejma nebo Ondřej Neff? Šli do pro­jek­tu Králové videa oka­mži­tě nebo byla ve finá­le tro­chu prá­ce s pře­mlou­vá­ním? A byl něja­ký rych­lo­da­bér, kte­ré­ho jste oslo­vi­li ale účast nako­nec ve finá­le zce­la odmí­tl?

Petr: František Fuka i Ondřej Neff sou­hla­si­li hned, nicmé­ně pře­mlou­vá­ní pana Hejmy trva­lo celé dva roky. Ale neří­kám to v žád­ném pří­pa­dě s despek­tem, pro­to­že celou tu dobu se mnou pan Hejma komu­ni­ko­val a dával nám dob­ré rady, jak doku­ment ucho­pit, aby šel víc do hloub­ky. Také nám posky­to­val kon­tak­ty na lidi, kte­ří by nám moh­li pomo­ci náš film lépe dobo­vě zasa­dit a nezdrá­hal se s námi ani něko­li­krát sejít. Osobně si mys­lím, že nechtěl účin­ko­vat v něja­kém ama­tér­ském pro­jek­tu, kte­rý by vyšuměl do ztra­ce­na, ale chtěl si být jis­tý, že to mys­lí­me váž­ně a že ten film bude stát za to. A rych­lo­da­bé­rů či dis­tri­bu­to­rů, kte­ří nám dali košem, taky neby­lo málo (cca. kolem dese­ti). Většina nám říka­la, že se stá­le bojí posti­hu, což je samo o sobě úsměv­né, když si vez­me­te, že po tři­ce­ti letech je to dáv­no pro­ml­če­né.

 1. Inspirovali jste se u rea­li­za­ce doku­men­tu něja­kým jiným doku­men­tem a pokud ano, tak jakým kon­krét­ně?

Igor: Nie.

Pepo: V striž­ni nie. Tam sa išlo poci­to­vo.

Petr: Ne. Někteří lidé nás srov­ná­va­jí s rumun­ským doku­men­tem Chuck Norris vs. komu­nis­mus, kte­rý je ale napros­to odliš­ný. Je z 90% tvo­řen hra­ný­mi scé­na­mi a v Rumunsku dabo­va­la drti­vou vět­ši­nu jejich rych­lo­da­bin­go­vé pro­duk­ce jed­na jedi­ná dabér­ka Irina Nistor, kdež­to u nás to děla­ly stov­ky lidí. Navíc jsme ten­to doku­ment vidě­li až v době, kdy jsme měli ten náš prak­tic­ky dokon­če­ný.

Lukáš: Pro mě osob­ně bylo inspi­ra­cí vidět krát­ký doku­ment VHS:Lesk, Bída a pirá­tův syn, kte­rý vyprá­ví o Josefu Šedém z Brněnské Lišně a dodnes si ho s rados­tí pus­tím. V podob­ném duchu jsme se začát­ku s Petrem pře­mýš­le­li, že bychom to moh­li tak­to nějak pojmout. V dub­nu 2017 jsme odstar­to­va­li Krále videa a vyda­li se s kame­rou prá­vě za Josefem Šedým.

 1. Měnilo se během rea­li­za­ce poje­tí celé­ho doku­men­tu nebo už od začát­ku byla ta prv­ní vize nako­nec ta kte­rou aktu­ál­ně mohou divá­ci vidět v kinech? A jsou vlast­ně někte­rá dra­ma­tur­gic­ká či jiná roz­hod­nu­tí, kte­rých mož­ná po pre­mi­é­ře litu­je­te?

Igor: Veľmi veľa vecí sa zme­ni­lo, ale to je mys­lím pri takých­to pro­jek­toch nor­mál­ne.

Pepo: V kinách môžu divá­ci vidieť asi 89. víziu. Vždy sa prí­de na nie­čo, čo sa dá zme­niť k lep­ši­e­mu. Vždy. Aj keď už je film hoto­vý. A pri doku­men­te to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. Treba si však vždy vedieť pove­dať „Dosť!“. A či nie­čo­ho ľutu­je­me? To nie. Sme hrdí na to, čo sme pred obe­cen­stvo dosta­li, aj keď to nie je samozrej­me doko­na­lé. Pretože doko­na­lé nie je nič. Okrem záve­rečnej vety Niekto to rád hor­úce.

 1. Teď kon­krét­ně otáz­ka ohled­ně stři­ho­vé­ho poje­tí fil­mu, tedy na stři­ha­če Petera Pavlíka. Ohledně stři­hu jste vše stří­hal dle vlast­ní­ho uvá­že­ní a vlast­ní vize nebo jste se pře­ce jen radil se zbyt­kem tvůr­čí­ho týmu? Mluvím kon­krét­ně o pasá­žích kde oprav­du sty­lo­vě doká­zal střih do vyprá­vě­ní v poza­dí zasa­dit růz­né zábě­ry z kul­tov­ních pecek, kte­ré sedě­li k téma­tu.

Pepo: Výroba fil­mu je kolek­tív­na čin­nost. A pla­tí to aj pre strih. Vždy muse­lo dôjsť k doho­de a spo­leč­né­mu roz­hod­nu­tiu. Strihač nikdy nedo­ká­že posta­viť film sám a potře­bu­je „tretie oko“, kto­ré na neho doze­rá. Bola to však ohrom­ná zába­va (ale aj dri­na) loviť v pamä­ti tie správ­ne zábe­ry pre kon­krét­nu situ­á­ciu. Najväčšiu radosť som mal zo zasa­de­nia ukáž­ky z Posledného skau­ta do prí­be­hu.

 1. Jak kon­krét­ně vel­ká je osob­ní sbír­ka rych­lo­da­bin­gů Petra Svobody:

Petr: Moje aktu­ál­ní sbír­ka rych­lo­da­bin­gů v sou­čas­né době obsa­hu­je 2536 uni­kát­ních zázna­mů, což jsou pou­ze fil­my, kte­ré už mám zdi­gi­ta­li­zo­va­né a zka­ta­lo­gi­zo­va­né. Dalších cca. 1000 kazet mám nachys­ta­ných na digi­ta­li­za­ci a do toho samo­zřej­mě stá­le shá­ním dal­ší rych­lo­da­bin­gy všu­de mož­ně.

 1. Na star­to­va­či byla ve finá­le vybra­ná část­ka ve výši 322 370 korun. Dle jis­tých zdro­jů vás nako­nec měla vyjít rea­li­za­ce celé­ho doku­men­tu zhru­ba na 683 400 korun a to ješ­tě hádám bez nákla­dů na rekla­mu a podob­ně. Je mož­né se zeptat na jak vel­kou část­ku se nákla­dy vyšpl­ha­li po reklam­ní kam­pa­ni?

Igor: To je skôr otáz­ka na dis­tri­b­úto­ra a kedže na Slovensku kam­paň len štar­tu­je tak tú sumu nemá­me k dis­po­zí­cii.

 1. V rám­ci doku­men­tu měli divá­ci mož­nost sezná­mit se s rych­lo­da­bin­go­vou krá­lov­nou Danou Hábovou a dozvě­dě­li jsme se, že za celou dobu rych­lo­da­bin­gu exis­to­va­lo zhru­ba pou­ze 5 rych­lo­da­bé­rů žen­ské­ho pohla­ví. V čem tkvě­la ta gen­de­ro­vá pře­va­ha?

Petr: Já opra­vím, že to byly čty­ři ženy, řeče­né v doku­men­tu, což ale nezna­me­ná, že jich není víc. Ostatní rych­lo­da­bér­ky nemám zatím iden­ti­fi­ko­va­né pod pře­zdív­ka­mi, ale bylo jich o něco víc. Každopádně i tak ta gen­de­ro­vá pře­va­ha byla masiv­ní, pro­to­že ze zmí­ně­ných 2536 rych­lo­da­bin­gů v mojí sbír­ce je pou­ze 81 s žen­ským rych­lo­da­bin­gem. Osobně to při­klá­dám jed­nak tra­dič­ní­mu posta­ve­ní ženy v domác­nos­ti v té době, a taky žánrům, kte­ré se majo­rit­ně dabo­va­ly, což byly horo­ry, akč­ní fil­my a por­no.

 1. Máte kaž­dý osob­ně něja­ké­ho favo­ri­ta v rám­ci rych­lo­da­bé­rů ať ze zná­mých či ano­nym­ních tvá­ří?

Pepo: Zamiloval som si prácu Mimoňa Branka na fil­me The Brood (keď uvi­dí­te film pocho­pí­te). Ale vyslo­ve­ne obľ­úbe­né­ho rýchlo­da­bé­ra nemám.

Petr: Já jich mám oblí­be­ných hod­ně. Z těch zná­měj­ších samo­zřej­mě milu­ju před­nes Ondřeje Hejmy, kte­rý měl navíc i vel­mi vyso­kou kva­li­tu samot­né­ho pře­kla­du a z těch méně zná­mých je to roz­hod­ně Josef Jehlička zva­ný Plecháč, kte­ré­ho může­te vidět v doku­men­tu a také Niňja, či Šeptal, kte­ré se nám bohu­žel vypá­t­rat nepo­da­ři­lo.

Lukáš: Mý nej­ob­lí­be­něj­ší rych­lo­da­bé­ři bohu­žel v doku­men­tu nejsou. Petr má tři z nich v sezna­mu pojme­no­va­né jako : Štajgr, Ostravák a Penér. Ten čtvr­tý namlu­vil snad jen jeden film a byl to Zombi Holocaust. Nepodařilo se nám je vypá­t­rat, ale to neva­dí. Jsme moc rádi, že tam máme prá­vě tyto per­so­ny. V dět­ství jsem se něko­li­ka hla­sů bál a to více, než tře­ba krva­vých scén z fil­mů, kte­ré oni dabo­va­li. O panu Hejmovi, že dabo­val jsem se dozvě­děl až někdy kolem roku 2005 a to jsme měli doma od začát­ku deva­de­sá­tek kaze­tu Dopravní pře­stup­ky s jeho hla­sem.

 1. V rám­ci doku­men­tu je mož­né zjis­tit, že Československo roz­hod­ně neby­lo co se týče vel­ké pro­duk­ce rych­lo­da­bin­gu samot­né a moh­li se těšit také tře­ba v Rakousku, Maďarsku nebo Polsku a napří­klad mini­mál­ně o Polsku víme, že rych­lo­da­bing pořád frčí, zatím­co u nás tak­zva­né­ho vrcho­lu dosá­hl zhrub v letech 1997/1998. Umíte vysvět­lit proč zrov­na u nás rych­lo­da­bing skon­čil tak rela­tiv­ně brzo a v jiných zemích je pořád cel­kem výraz­ně na vrcho­lu popu­la­ri­ty?

Pepo: V rokoch 97 až 98 to bol úž de fac­to mŕtvy postup. Najväčšiu slá­vu zažil na pre­lo­me dekád s odcho­dom Bolševika a prí­cho­dom slo­bo­dy. Osobne si mys­lím, že na roz­diel od Poľska ale­bo Sovietskeho zvä­zu bolo Československo zvyk­nu­té na mimo­ri­a­d­ne kva­lit­né dabin­gy z kín a tele­ví­zie. Preto sa pri jed­no­hlasých dabin­goch neosta­lo. Jednohlasný dabing bol u nás ale­bo v Maďarsku pova­žo­va­ný za núd­zo­vé rie­še­nie a nie ide­ál­ny stav vecí. Preto musel záko­ni­te pre­ne­chať mies­to tra­dičnej­šej for­me pre­kla­dov.

Petr: Je to vlast­ně u kaž­dé země jiné. Poláci u rych­lo­da­bin­gu zůsta­li, pro­to­že jim pros­tě nej­líp vyho­vu­je i ve stu­di­o­vé podo­bě, Rumuni zača­li titul­ko­vat a pro­to tam teď kdekdo umí ang­lic­ky od mala, no a Maďarsko a Československo pře­šly z nou­zo­vé­ho řeše­ní na kva­lit­ní syn­chron­ní dabing, jak říká Pepo.

 1. Jak se sta­lo, že Miroslav Táborský se stal vypra­vě­čem doku­men­tu? Byl to ten hlas, kte­rý jste si jas­ně vysni­li nebo jste dosta­li mož­nost vybraz si z něko­li­ka hla­sů a nako­nec se stal vítě­zem prá­vě Táborský? Jak moc jste se zvo­le­ním jeho výraz­né­ho hla­su ve finá­le cel­ko­vě spo­ko­je­ni a napad­ne vás pří­pad­ně někdo koho bys­te jako vypra­vě­če chtě­li spíš kdy­bys­te moh­li chtít oprav­du koho­ko­liv?

Petr: Obsadit hlas pana Táborského do role vypra­vě­če napadlo mě. Lukáš chtěl teh­dy anga­žo­vat pana Rímského, ale já odjak­ži­va zbož­ňo­val hla­sy tří čes­kých her­ců – Eduarda Cupáka, Miroslava Moravce a Miroslava Táborského. No a jeli­kož prv­ní dva už bohu­žel nejsou mezi námi, měl jsem od začát­ku jas­no. Pak jsem už jen musel pře­svěd­čit Lukáše, že mám prav­du a medo­vý hlas pana Táborského je pro náš doku­ment dale­ko vhod­něj­ší, než drs­ný hlas pana Rímského.

Lukáš : Souhlasím a jsem rád, že to tak­to dopadlo.

 1. Králové videa se původ­ně měli dočkat pre­mi­é­ry na Karlovarském fil­mo­vém fes­ti­va­lu, kvů­li kom­pli­ka­cím s pan­de­mií ale tato věc bohu­žel nevy­šla. Nakonec se ale film dočkal exklu­ziv­ní pre­mi­é­ry v kině Lucerna a sta­ne se sou­čás­tí Filmového fes­ti­va­lu v Jihlavě a něko­li­ka dal­ších pres­tiž­ních fes­ti­va­lech. Dokázali jste si vůbec při oné prvot­ní myš­len­ce před­sta­vit, že to dotáh­ne­te až takhle dale­ko a z Králů videa se oprav­du sta­ne více­mé­ně udá­lost?

Pepo: Dúfali sme v to.

Petr: V pod­sta­tě od chví­le, kdy jsme s Lukášem zača­li v dub­nu 2017 naostro točit, nám bylo jas­né, že tvo­ří­me obsa­ho­vě něco, co tu ješ­tě nikdy neby­lo. A když pak Pepo měl hoto­vý prv­ní hrubý střih, všich­ni jsme vědě­li, že pokud tenhle dia­mant vybrou­sí­me, pros­tě to ty lidi musí zasáh­nout rov­nou na komo­ru. Tady jsem opět já fun­go­val jako nej­vět­ší opti­mis­ta z týmu a všech­ny jsem pře­svěd­čo­val, že to bude fakt pec­ka a dosta­ne­me to roz­hod­ně do kin. Stejně jako je teď pře­svěd­ču­ju, že se mul­tiplexy umoud­ří, až uvi­dí, že lidi náš film chtě­jí vidět a začnou nás nasa­zo­vat. A stej­ně jako si říkám, že dostat Českýho lva za doku­ment by bylo moc fajn. (Ok, tak aspoň nomi­na­ci... a klid­ně za kome­dii)

Lukáš: šli jsme do toho skrom­ně, ale byli jsme si moc dob­ře vědo­mi, že tohle téma tady nikdo nepro­bá­dal do hloub­ky a jakou to může mít ve finál­ním výsled­ku ode­zvu. My si před­sta­vo­vat může­me vlast­ně coko­liv, ale roz­ho­du­jí divá­cí a jejich dojmy, kte­ré jsou důle­ži­té a pocho­pi­tel­ně moti­vač­ní. Je ovšem na mís­tě mít něja­ký cíl a věřit mu do posled­ní chví­le a nevzdat to.

 1. Ohledně spo­lu­prá­ce s rych­lo­da­bé­ry už v rám­ci roz­ho­vo­ru máme jas­no, aktu­ál­ně mě ale ješ­tě napa­dá otáz­ka jak se pra­co­va­lo i s jiný­mi res­po­den­ty, kte­ří neby­li rych­lo­da­bé­ry ale byli více­mé­ně pořád v obo­ru. Do jak vel­ké míry vám pomohl fakt, že jste všich­ni spo­je­ni spo­leč­nou váš­ní?

Lukáš: Bylo to kaž­do­pád­ně pří­nos­né setká­ní a záživ­né co se týče infor­ma­ci. Ti lidi byli vel­mi rádi, že si můžou zavzpo­mí­nat a potkat něko­ho, kdo na tu dobu a éru toho feno­mé­nu neza­ne­vřel. Žijou sice už jiné živo­ty, ale nikdy neza­po­mě­li a pořád jim srd­ce zaple­sá, když se někdo zmí­ní tře­ba o kape­le Anthrax, nebo fil­mu Slimáci.

 1. Váš osob­ní nej­ob­lí­be­něj­ší pře­klad názvu v rám­ci rych­lo­da­bin­gu?

Igor: “ Stopy smr­ti z čin­sky štvr­ti“


pepo: 
Legal Eagles (Orli prá­va) pre­lo­že­né jako Státní navlad­ní se nelí­ba­jí resp. Legální andě­lé.

Petr: Challenge of the Tiger – Dráždění sviž­ní­ka“

Lukáš: Evil Dead - Chatrč

 1. Jak došlo v rám­ci Králů videa ke spo­lu­prá­ci se Zdeňkem Troškou a jak se s ním spo­lu­pra­co­va­lo?

Petr: Pana Trošky jsme se chtě­li zeptat, jak ho napadlo zakom­po­no­vat rych­lo­da­bing do něko­li­ka scén fil­mu Slunce, seno a pár facek a spo­lu­prá­ce s ním byla veli­ce fajn. Ochotně se s námi sešel, zod­po­vě­děl naše otáz­ky a při­dal navrch pár vese­lých his­to­rek z natá­če­ní dané­ho fil­mu. Aktuálně se straš­ně kře­ní­me nad hláš­kou z ČSFD komen­tá­řů „Zdaleka nej­lep­ší film, kte­rý má ve své fil­mo­gra­fii zde na ČSFD Zdeněk Troška.“

 1. K pro­pa­ga­ci fil­mu jste zvo­li­li vel­mi netra­dič­ní tur­né po čes­ko­slo­ven­sku a zatím jak tak kou­kám jen plní­te sály. Je už tohle pro vás osob­ní vrchol nebo pro vás osob­ně ješ­tě exis­tu­je před­sta­va vrcho­lu jiné­ho? Například je mi pořád jas­né, že vás tak tro­chu mrzí více­mé­ně stá­lá igno­ra­ce od mul­ti­kin i přes neu­stá­lé žádosti neod­byt­ných fan­dů pro­jek­tu.

Igor: Uvidíme ako sa mul­ti­ki­na zacho­vajú, kedže sme neo­ča­ká­va­li tak­úto igno­rá­ciu aj vzhla­dom na situ­á­ciu, keď vlast­ne v kinách sko­ro žia­d­ne nové fil­my nie­sú. Mysleli sme , že budú troš­ku otvo­re­nej­ší. Naštastie na slo­ven­sku bude­me nasa­de­ní vo vač­ši­ne mul­tiple­xov.

Petr: Je to tak tro­chu ostuda České repub­li­ky, že Slovensko nás uve­de ve vět­ši­ně mul­tiplexů a u nás se musí­me dopro­šo­vat, aby nás ale­spoň zku­si­li nasa­dit, přes­to­že se lidi sami zají­ma­jí o náš film a chtě­li by zajít do nej­bliž­ší­ho mul­tiple­xu. Když nám potom roz­hoř­če­ný fanou­šek napí­še zprá­vu, že Cinestar mu odpo­vě­děl „V sou­čas­né situ­a­ci a zvět­šu­jí­cí se nabíd­ce ostat­ních dis­tri­bu­to­rů na film nemá­me v mul­tiplexech mís­to.“, fakt neví­me, co mu na to máme odpo­vě­dět. Navíc není zda­le­ka jedi­ný, kdo se na nás obra­cí, že mul­tiplexy igno­ru­jí žádosti o uve­de­ní Králů videa. Dobře to napsal imf z MovieZone, že máme neu­ro­ze­ný původ a to je v téhle bran­ži pro­blém. A k té prv­ní čás­ti otáz­ky - můj osob­ní vrchol, kte­rý si doká­žu před­sta­vit, jsou napl­ně­ná kina a co nej­vět­ší hro­ma­da spo­ko­je­ných divá­ků.

 1. Už jste nazna­či­li, že na DVD Králové videa bude o hod­ně více mate­ri­á­lu, může­te nazna­čit co zhru­ba tak může­me oče­ká­vat, tře­ba jest­li se něja­ké téma tro­chu více roze­be­re nebo dojde i na něja­kou věc pro kte­rou v kino­ver­zi nezů­sta­lo mís­to?

Pepo: Pokiaľ bude mať film pori­a­d­ny úspech, je mož­ný vznik roz­ší­re­nej ver­zie. Bonusy sa však budú sústre­diť na medai­lón­ky akté­rov, pozostá­vaj­úce z mate­ri­á­lu, kto­rý sa z rôz­nych dôvo­dov do finál­ní­ho zostri­hu nedo­stal. Môžete sa tešiť na tému hudob­ných nosi­čov ale najmä by sme radi pred­sta­vi­li slo­ven­ských rýchlo­da­bé­rov, kto­rých sme bohuži­aľ v čase pro­duk­cie nema­li k dis­po­zí­cii. Takisto uvi­dí­te viac hra­ných pasá­ží a mož­no zve­rej­ní­me aj pôvod­nú kon­cep­ciu fil­mu. Aj keď zda­le­ka nie dokon­če­nú. Bude to roz­hod­ne stáť za to.

 1. Zahrajme si na chví­li, že žije­me ve svě­tě ve kte­rém se coko­liv po lis­to­pa­du 1989 sta­lo vel­mi odliš­ně a tady pořád vlád­ne stej­ný režim jako před lis­to­pa­dem 1989. Myslíte si, že by byl rych­lo­da­bing pořád tako­vé ter­no nebo by i tak časem u nás stej­ně došlo k jeho úpad­ku?

Pepo: To je veľ­mi hypo­te­tic­ká otáz­ka. Pirátstvo sa pre­su­nul na inter­net a ten si žia­da odliš­ný prístup. Ale, kto vie?

Petr: Hypoteticky je mož­né všech­no. Stačí se podí­vat na seri­ál The Man in the High Castle. Já si mys­lím, že ať by to dopadlo, jak chtě­lo, já bych byl pořád fan­da rych­lo­da­bin­gu.

Lukáš : Kdysi si to nikdo neu­vě­do­mo­val, že tahle video manie někdy skon­či. Vlastně neskon­či­la. Jsou tady Králové videa a při­chá­zí prá­vě včas.

 1. Jak dlou­ho trva­la rea­li­za­ce soun­d­trac­ku skla­da­te­lo­vi Jakeu Starkovi a jak pro­bí­hal pro­ces?Jake Stark:Realizácia OST bol kon­ti­nu­ál­ny pro­ces, kto­rý pre­bie­hal počas väč­šej čas­ti pro­duk­cie. Finálna podo­ba soun­d­trac­ku je výsled­kom kola­bo­rá­cie a dis­ku­sií so zvy­škom tímu, kto­ré nám pomoh­li lep­šie ucho­piť zhmot­ne­nie vízie pro­jek­tu po hudob­nej strán­ke. Samotný pro­ces som po dosled­nej úva­he ucho­pil for­mou, kto­rá sa z mojej per­spek­ti­vy javi­la ako naj­vhod­nej­šia pre odzr­ka­dle­nie témy, kto­rou sa Krélove Videa zao­be­rajú. V duchu fan­ú­ši­kov­ské­ho nad­še­nia a (v mno­hých pri­pa­doch) nedo­ko­na­lej zna­los­ti ang­lic­ké­ho jazy­ka nad­šen­cov, ktorí čes­ko­slo­ven­ské­mu divá­ko­vi umož­ni­li okú­siť kúsok Hollywoodu v dobe, kedy nám bol náh­lad do živo­ta za hra­ni­ca­mi čas­to odo­pie­ra­ný, som svo­je zna­los­ti obo­ha­til o dôle­ži­té refe­ren­cie dobo­vej fil­mo­vej hud­by, no zámer­ne som sa do nej nepo­no­ril prí­liš hlbo­ko, aby som nechal pries­tor isté­mu det­ské­mu nad­še­niu. Kombinácia tých­to dvoch fak­to­rov dala násled­ne vznik­n­úť zvu­ku, kto­rý dopre­vá­d­za výsled­ný film.
 2. Ilustrační zábě­ry vze­šli z hla­vy reži­sé­ra Lukáše Bulavy nebo šlo o něja­ké kolek­tiv­ní roz­hod­nu­tí?

Pepo: Hrané pasá­že sú celé die­lom hla­vy reži­sé­ra Lukáša Bulavu.

Lukáš : Ne tak úpl­ně. Přišel jsem s nápa­dem jakou scé­nu bychom moh­li nato­čit a o čem bude vyprá­vět. Ale na pla­ce si rád vyslech­nu názo­ry pří­tom­ných, tak­že jsem se nechal inspi­ro­vat a dal kon­krét­ně vol­ný prů­běh ve scé­ně, kdy dva pře­kup­ní­ci video­ka­zet při­jíž­dí tra­ban­tem k rych­lo­da­bé­ro­vi. To byl pří­jem­ný fre­esty­le, pro­to­že chla­pi si moc dob­ře tu dobu pama­tu­jí a sami se v tom pod­hou­bí čer­né­ho mar­ke­tu pohy­bo­va­li.

 1. Teď otáz­ka tro­chu mimo cel­ko­vé téma Králů videa a rych­lo­da­bin­gu, ale mohl by kaž­dý ze čtve­ři­ce jme­no­vat něja­ké ze svých nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů?

Igor: Vtedy na zápa­de, Indiana Jones a posled­ná krí­žo­vá výpra­va, HEAT

Pepo: Star Wars, Indiana Jones a posled­ná krí­zo­vá výpa­va, Dobrý, zlý a ška­re­dý, Let č.93, Tvárou v tvár, Smrtonosná pas­ca, Návrat do bud­úcnos­ti, Frankenstein (1931) a veľa, veľa iných

Petr: Moje sva­tá tro­ji­ce je The Evil Dead (1981), Dèmoni (1985) a Dawn of the Dead (1978). Pak téměř coko­liv s Arnoldem nebo Slyem, a taky vlast­ně libo­vol­nej film Jamese Camerona.

Lukáš : Never too young to die (1986) Predator (1987) The Beyond (1981) Zombi Holocaust (1980) Tenebre (1982) Commando (1985) Carlito’s Way(1993) Phenomena (1985)

 1. Na tyhle otáz­ky je mož­ná aktu­ál­ně ješ­tě brzo, nicmé­ně exis­tu­je ve vás po Králích videa pří­pad­ný zájem o rea­li­za­ci dal­ší­ho doku­men­tár­ní­ho pro­jek­tu o něja­ké důle­ži­té eta­pě fil­mu v naší zemi poté co jste téma rych­lo­da­bin­gu více­mé­ně asi vyčer­pa­li?

Igor: Uvidíme. Nejaké plá­ny sú

Petr: Kdo ví. Uvidíme, jak si Králové kina pove­dou dlou­ho­do­bě­ji v kinech a pokud to oprav­du bude úspěch, ve kte­rý moc dou­fá­me, urči­tě máme v ruká­vu nápa­dy na něco dal­ší­ho.

 1. Kdybyste měli na závěr kaž­dý z vás shr­nout co pro vás rych­lo­da­bing vlast­ně zna­me­ná tak by to bylo.....

Pepo: Objavovanie nové­ho sve­ta a krá­sy fil­mov.

Igor: To bude jas­né kaž­dé­mu, kto sa pôjde pozrieť na Králov videa.

Petr: Absolutní nos­tal­gie, kouz­lo vari­a­bi­li­ty čes­ké­ho jazy­ka a DIY nad­šen­ců, kte­ré nic nemoh­lo zasta­vit, když šlo o fil­my.

Lukáš: můj zrod lás­ky k fil­mům, respekt všem lidem, kte­ří rych­lo­da­bing děla­li a jejich dis­tri­buč­ní čer­né síti, pro­to­že bez nich by nemoh­li vznik­nout Králové videa.

Králové videa jsou k vidě­ní již od 3. 9. 2020 v čes­kých kinech, slo­ven­ská pre­mi­é­ra je sta­no­ve­na na 1. 10. 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Králové videa - jak se u nás na začátku 90. let dabovalo2. září 2020 Králové videa - jak se u nás na začátku 90. let dabovalo Z dílny produkčních společností Artactive production a Blackout production přichází dokument, který vás jako pomyslný DeLorean vezme zpět do časů, kdy našim videím vládly rychlodabingy, […] Posted in Filmové recenze
 • Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech14. května 2024 Film Tankový prapor: Příběh Československého Vojáka v 50. letech Tankový prapor sleduje příběh vojáka Dannyho Smířického během jeho povinné vojenské služby v tankovém praporu v Kobylci v 50. letech. Natáčení filmu čelilo různým výzvám, včetně […] Posted in Speciály
 • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
 • Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi4. prosince 2023 Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi V malebné podhorské vesničce, kde kvetou zahrádky a čas plyne klidně, se odehrává neobvyklý příběh o malém chlapci s neobvyklým jménem - Ježíšek. Ovšem to, co ho dělá výjimečným, nejsou […] Posted in Dětské seriály
 • Muž, který stál v cestě – nepos*at se19. září 2023 Muž, který stál v cestě – nepos*at se Okupace Československa ze srpna 1968 se v české kinematografii zrcadlí poměrně často. Bohužel většinou jen v uslzených komediích, které se lépe, či hůře snaží karikovat tehdejší dobu. Muž, […] Posted in Filmové recenze
 • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
 • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
 • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,28752 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71822 KB. | 25.06.2024 - 20:14:13