Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Michael Palin

Michael Palin

spanish inquisition2
spanish inquisition2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dnes se zamě­řím na osob­nost, kte­rá vče­ra osla­vi­la 73. naro­ze­ni­ny. Tou osob­nos­tí neni nikdo jiný, než herec, ces­to­va­tel a člen legen­dár­ní­ho usku­pe­ní Monty Python, Michael Palin.
Narodil se v Sheffieldu, 5. květ­na 1943. Jeho prv­ní zku­še­nos­tí s diva­dlem byla role v Dickensově Vánoční kole­dě. Po střed­ní ško­le se dostal na Oxford, kde stu­do­val moder­ní his­to­rii a začal hrát v míst­ním diva­dle Brightside and Carbrook Co-operative Society. V této době se sezná­mil s Terrym Jonesem a zača­li spo­lu psát prv­ní kome­di­ál­ní scé­ná­ře.
Po dokon­če­ní uni­ver­zi­ty začal uvá­dět tele­viz­ní hudeb­ní show s názvem Show! Dálé také spo­lu­pra­co­val s Terrym Jonesem. Brzy se zača­li sezna­mo­vat s dal­ší­mi mla­dý­mi komi­ky, jako byl John Cleese nebo Eric Idle. V té době udě­la­la BBC jeden z nej­lep­ších kro­ků své his­to­rie a tyto mla­dé komi­ky oslo­vi­la, aby si v tele­vi­zi udě­la­li vlast­ní show, a tak vzni­kl legen­dár­ní pořad Monty Python’s Flying Circus. Monty Python tedy vystu­po­va­li ve slo­že­ní Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman a Terry Gilliam. Pořad se sklá­dal vždy z něko­li­ka ske­čů a Pythoni si svým ori­gi­nál­ním humo­rem zís­ka­li obrov­skou popu­la­ri­tu.
Michael Palin (upro­střed) v legen­dár­ní scén­ce o špa­něl­ské inkvi­zi­ci.
Pythoni stih­li také nato­čit 3 celo­ve­čer­ní fil­my, u nichž nej­zná­měj­ší je asi Život Briana, ve kte­rám si děla­jí legra­ci z kře­stan­ství, a tak byl dokon­ce v něko­li­ka zemích zaká­zán. Pythonovské fil­my reží­ro­val nada­ný ame­ri­čan Terry Gilliam, kte­rý pro Létající Cirkus vytvá­řel i zná­mé kres­le­né scén­ky, kte­ré vypl­ňo­va­ly pro­stor mezi jed­not­li­vý­mi ske­či. Právě on Palina obsa­dil také do něko­li­ka svých fil­mů, z nichž musím zmí­nit ale­spoň kul­tov­ní sní­mek Brazil z roku 1985, kde si Palin zahrál nezvykle váž­nou roli a jeho výkon je fan­tas­tic­ký.
Většina Palinových rolí jsou však pocho­pi­tel­ně kome­die. Nejslavnější kome­dií, ve kte­ré účin­ko­val je prav­dě­po­dob­ně film Ryba jmé­nem Wanda, kde si zahrál se svým kole­gou z Monty Python, Johnem Cleesem. Za zmín­ku také sto­jí dva výbor­né fil­my, ve kte­rých si zahrál po boku legen­dár­ní brit­ské hereč­ky, Maggie Smith. Jsou to kome­die Misionář a Soukromá slav­nost. Byl také spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře k fil­mu Američanka, kde si zahrál hlav­ní roli. Předlohou k tomu­to fil­mu byl zápis­ník Palinova pra­dě­deč­ka.
Dnes je Michael Palin sym­pa­tic­ký sta­řík.
Michael Palin však není jen herec, ale také zná­mý ces­to­va­tel. Pro tele­vi­zi nato­čil něko­lik popu­lár­ních doku­men­tů ze všech míst pla­ne­ty. Na závěr mi dovol­te jeden jeho citát: „Nejsem dob­rý kuchař, ani umě­lěc. Ale mám rád dob­ré jíd­lo a umě­ní a to ze mě dělá ide­ál­ní­ho ces­to­va­te­le.“
Webové strán­ky Michaela Palina: http://www.themichaelpalin.com/
Zdroje obráz­ků: theguardian.com, telegraph.co.uk

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Legendární her­ci


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88291 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71650 KB. | 16.06.2024 - 03:39:05