Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Nejlepší záporáci z univerza Star Wars

Nejlepší záporáci z univerza Star Wars

img 5f3bc081d47b4
img 5f3bc081d47b4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Vesmír Star Wars je nesmír­ně roz­sáh­lý, a díky nedáv­né­mu zalo­že­ní nové­ho káno­nu, je teď koneč­ně i pře­hled­ný. Proto jsem se po peč­li­vém uvá­že­ní roz­ho­dl vybrat ty nej­lep­ší zápo­rá­ky, kte­ří nás stra­ší pro­střed­nic­tvím fil­mů a seri­á­lů ze SW.
10. Savage Opress
rasa: Zabrak
domov­ská pla­ne­ta: Dathomir
herec: Clancy Brown
výskyt: Star Wars: The Clone Wars
Bratr Dartha Maula zau­jal ve tře­tí, čtvr­té a páté sezo­ně klo­no­vých válek. Svou bez­o­hled­nou kru­tos­tí pomohl k nové­mu vze­stu­pu zabrac­kých zabi­já­ků. Zabil Adi Galliu a zle zatá­pěl i ostat­ním Jediům, mj. Anakinovi a Obi-Wanovi.
9. Nejvyšší Inkvizitor
rasa: Pau’an
domov­ská pla­ne­ta: Utapau
herec: Jason Isaacs
výskyt: Star Wars: Rebels
Bývalý stráž­ce chrá­mu Jediů, kte­rý po kon­ci klo­no­vých válek pro­pa­dl tem­né stra­ně a násled­ně vedl sku­pi­nu inkvi­zi­to­rů, byl hlav­ním padou­chem prv­ní série povstal­ců. Stejně jako Opress oplý­val kru­tos­tí a kdy­by jej neza­sta­vil Kanan Jarrus, byl by scho­pen zni­čit vzni­ka­jí­cí rebe­lii sám.
8. Generál Grievous
rasa: Kaleesh
domov­ská pla­ne­ta: Kalee
herec: Matthew Wood
výskyt: Star Wars: The Clone Wars, III
Kyborgský gene­rál sepa­ra­tis­tic­kých armád, Grievous, byl těž­kým pro­tiv­ní­kem pro řád Jedi. Velké pro­blémy s ním měli mistři Kit Fisto či Eeth Koth a pora­zit jej doká­zal až schop­ný Obi-Wan Kenobi. Zajímavostí na Grievousovi je bez­po­chy­by to, že i když byl voje­vůd­cem armá­dy dro­i­dů, tak dro­i­dy nesná­šel.
7. Generál Hux
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Arkanis
herec: Domhnall Gleeson
výskyt: Star Wars: The Force Awakens
Po pádu impé­ria unik­lo něko­lik jeho pří­vr­žen­ců do Neznámých oblas­tí a utvo­ři­lo tzv. První řád, mili­tant­ní vojen­skou jun­tu, jež poča­la zno­vu ohro­žo­vat mír v celé gala­xii. V čele armád Prvního řádu sto­jí fana­tic­ký gene­rál Hux, kte­rý jakož­to poto­mek impe­ri­ál­ní­ho důstoj­ní­ka uzná­vá sta­ré pal­pa­ti­nov­ské hod­no­ty a tou­ží je a jen po tom, aby První řád ovlá­dl gala­xii. Je pode­psán pod zni­če­ním sou­sta­vy Hosnian. Před tím­to aktem pro­ne­sl památ­ný pro­jev, kte­rý dodal všem bojov­ní­kům Prvního řádu odva­hy.
6. Hrabě Dooku
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Serenno
herec: Christopher Lee
výskyt: II, Star Wars: The Clone Wars, III
Bývalý mis­tr Jedi, učeň Yody a uči­tel Qui-Gon Jinna, násled­ně však odpad­lík a Sithský pán. To budiž základ­ní cha­rak­te­ris­ti­kou role, kte­rá při­da­la Christopheru Leemu, býva­lé­mu Draculovi a Sarumanovi na jeho už tak vel­ké popu­la­ri­tě. Hrabě byl hlav­ním hyba­te­lem klo­no­vých válek a plnil vůli mis­tra Sidiouse. Jeho schop­nos­ti v II. tech­ni­ce boje se svě­tel­ným mečem nadě­la­ly spous­tu pro­blé­mů mno­ha Jediům, mj. i Yodovi. Padl rukou mla­dé­ho Anakina Skywalkera jen pro­to, aby pře­pus­til mís­to nové­mi páno­vi ze Sithu.
5. Jabba Hutt
rasa: Hutt
domov­ská pla­ne­ta: Nal Hutta
výskyt: I, Star Wars: The Clone Wars, IV, VI
Jabba byl dlou­há léta jed­ním z nej­moc­něj­ších oby­va­tel zapad­lé poušt­ní pla­ne­ty Tatooine. Z této pozi­ce ovlá­dal paše­rác­tví, obchod s otro­ky či dová­že­ní koře­ní z Kesselu. Jednou se však s tím­to pro­kla­tým Huttem zaple­tl vesmír­ný pis­tol­ník Han Solo a skon­čil na čas v kar­bo­ni­tu. Při jeho záchra­ně byl chudák Jabba zabit prin­cez­nou Leiou, v té době otro­ky­ní. Smutná smrt pro krá­le galak­tic­kých gan­gs­te­rů, že?
4. Kylo Ren
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Neznámá
herec: Adam Driver
výskyt: Star Wars: The Force Awakens
Tento syn Hana a Leii, kte­rý před­sta­vu­je hlav­ní zápor­nou posta­vu nej­no­věj­ší epi­zo­dy, byl mno­ha idi­o­ty kri­ti­zo­ván. Všichni tito kri­ti­ci totiž nepo­cho­pi­li pod­sta­tu posta­vy, kte­rá má před­sta­vo­vat nekon­čí­cí kon­flikt mezi světlou a tem­nou stra­nou. Na kon­ci TFA vidí­me, že jej nej­spí­še pohl­ti­la tem­no­ta, ale dá se oče­ká­vat, že jeho vývoj bude v VIII a IX malin­ko kom­pli­ko­va­něj­ší.
3. Darth Maul
rasa: Zabrak
domov­ská pla­ne­ta: Iridonia/Dathomir
herec: Ray Park
výskyt: I, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels
Téměř nesmr­tel­ný sithský Zabrak pře­žil v uni­ver­zu SW už tolik sou­bo­jů, že by se i Chuck Norris divil. Jakl učeň Darth Sidiouse pora­zil mis­tra Qui-Gon Jinna, ale byl pora­žen pada­wa­nem Kenobim. Tomu se úspěš­ně pomstil během klo­no­vých válek, kdy zabil jeho pří­tel­ky­ni Satine. Když se již zdá­lo, že je Maul nepře­žil konec válek, zje­vil se jako „Old mas­ter“ na Malachoru, kde sva­děl pada­wa­na Ezru Bridgera k tem­né stra­ně. Na stej­né pla­ne­tě zma­sa­kro­val inkvi­zi­to­ry a osle­pil Kanana Jarruse. Jeho úlo­ha v celé sáze roz­hod­ně nekon­čí a je jas­né, že jej ješ­tě někdy uvi­dí­me.
2. Darth Vader
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Tatooine
her­ci: Jake Lloyd, Hayden Christensen, Dave Prowse, James Earl Joney
výskyt: I - VII, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels
Když nej­moc­něj­ší Jedi, jaký kdy žil pro­pad­ne tem­né stra­ně, tak se z něj logic­ky sta­ne moc­ný Sith. Vader za vlá­dy Impéria plnil vůli císa­ře - roz­prášil povstal­ce na Lothalu, neú­nav­ně pro­ná­sle­do­val prin­cez­nu Leiu a dal­ší agen­ty Aliance či pomohl vyhla­dit řád Jedi. Jeho sípaý dech, čer­ná uni­for­ma a těž­ká kovo­vá mas­ka budi­ly respekt v celé gala­xii. Byť se nako­nec vrá­til ke svět­lu, je jeho odkaz stá­le vel­mi živý i v TFA. Zde jeho oho­ře­lou mas­ku vzý­vá samot­ný Kylo Ren, jeho vnuk.
1. Darth Sidious/Palpatine
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Naboo
her­ci: Ian McDiarmid, Clive Revill
výskyt: I, II, III, V, VI, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels
Na čelo žeb­říč­ku jsem umís­til nej­pro­hna­něj­ší­ho a nej­kom­plex­něj­ší­ho padou­cha v his­to­rii fil­mu. Palpatine došel z pozi­ce nabo­o­ské­ho regi­o­nál­ní­ho poli­ti­ka až na galak­tic­ký trůn. Na úvod zabil své­ho sithské­ho mis­tra Darth Plagueise a poté z man­dá­tu kanc­lé­ře řídil chod Republiky, aby ve stej­nou dobu jako Sith vypro­vo­ko­val vál­ku. Po kon­ci vál­ky vyvraž­dil Jedie a Republiku změ­nil na Impérium. Génius. Jasný vítěz.
Do mého žeb­říč­ku se těs­ně nevešli
1. Wilhuff Tarkin
2. Boba Fett
3. Snoke
4. Asajj Ventress
5. Phasma
Bylo vel­mi těž­ké vybrat z fil­mo­vé divi­ze Lucasfilmu desít­ku padou­chů, ale ješ­tě těší pro mne bude vybrat stej­ný počer héroů. Bude to těž­ké. No uvi­dí­me... Jednou to udě­lám.
Zdroje obráz­ků: starwars.wikia.com, elcomercio.com, antagonists.wikia.com, herci.sledujfilmy.cz, en.wikipedia.org, comingsoon.net, starwars.com, reddit.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tiché místo - STVOŘENÍ4. května 2018 Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření, o kterých nic neví, jako by byla všude najednou, obklopují je a uzavírají je v nepřetržitém […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze27. března 2016 Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v Praze skončil a s ním i přehlídka 143 hraných filmů, nejrůznějších žánrů. Festival navštívilo přes 62 000 návštěvníků, osobně se ho […] Posted in Festivaly
  • 4 nejlepší deskové hry pro 2 hráče1. září 2022 4 nejlepší deskové hry pro 2 hráče Dnes jsme si pro vás připravili krátký žebříček čistokrevných deskových her pro 2 hráče, které u nás vyšly v češtině. Jednak proto, že je o ně zájem, a druhak, protože jich zase tak moc […] Posted in Recenze her
  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman5. prosince 2019 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti nám […] Posted in Retro filmové recenze
  • TEASER: The Crown 2. sezóna10. srpna 2017 TEASER: The Crown 2. sezóna    8.12.2017 se na Netflix vrátí oceňovaný seriál The Crown se svojí druhou řadou. My dále budeme sledovat osudy královské rodiny a v jedné z vedlejších rolí se letos objeví představitel […] Posted in Trailery
  • Zlaté oko20. října 2022 Zlaté oko Zlaté oko je pro mě nejlepší bondovkou Pierce Brosnana. Od kvalitního scénáře, po, pro mě, nejcharismatičtější bond girl, která se s Piercem objevila ve všech jeho čtyřech filmech, až […] Posted in Krátké recenze
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • Anthropoid2. července 2016 Anthropoid Včerejšek byl hodně zajímavým dnem. Plán na cestu do Varů a vetření se na projekci Anthropoidu v jeho celosvětové premiéře jsem samozřejmě měl, ale ještě ve středu vypadal […] Posted in Kritický Klub
  • Hra o trůny - Isaac Hempstead Wright14. července 2017 Hra o trůny - Isaac Hempstead Wright Páté video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny. https://youtu.be/DDho1wtyMkY Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,00325 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69509 KB. | 03.12.2023 - 09:42:39