Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Nejlepší záporáci z univerza Star Wars

Nejlepší záporáci z univerza Star Wars

img 5f3bc081d47b4
img 5f3bc081d47b4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Vesmír Star Wars je nesmír­ně roz­sáh­lý, a díky nedáv­né­mu zalo­že­ní nové­ho káno­nu, je teď koneč­ně i pře­hled­ný. Proto jsem se po peč­li­vém uvá­že­ní roz­ho­dl vybrat ty nej­lep­ší zápo­rá­ky, kte­ří nás stra­ší pro­střed­nic­tvím fil­mů a seri­á­lů ze SW.
10. Savage Opress
rasa: Zabrak
domov­ská pla­ne­ta: Dathomir
herec: Clancy Brown
výskyt: Star Wars: The Clone Wars
Bratr Dartha Maula zau­jal ve tře­tí, čtvr­té a páté sezo­ně klo­no­vých válek. Svou bez­o­hled­nou kru­tos­tí pomohl k nové­mu vze­stu­pu zabrac­kých zabi­já­ků. Zabil Adi Galliu a zle zatá­pěl i ostat­ním Jediům, mj. Anakinovi a Obi-Wanovi.
9. Nejvyšší Inkvizitor
rasa: Pau’an
domov­ská pla­ne­ta: Utapau
herec: Jason Isaacs
výskyt: Star Wars: Rebels
Bývalý stráž­ce chrá­mu Jediů, kte­rý po kon­ci klo­no­vých válek pro­pa­dl tem­né stra­ně a násled­ně vedl sku­pi­nu inkvi­zi­to­rů, byl hlav­ním padou­chem prv­ní série povstal­ců. Stejně jako Opress oplý­val kru­tos­tí a kdy­by jej neza­sta­vil Kanan Jarrus, byl by scho­pen zni­čit vzni­ka­jí­cí rebe­lii sám.
8. Generál Grievous
rasa: Kaleesh
domov­ská pla­ne­ta: Kalee
herec: Matthew Wood
výskyt: Star Wars: The Clone Wars, III
Kyborgský gene­rál sepa­ra­tis­tic­kých armád, Grievous, byl těž­kým pro­tiv­ní­kem pro řád Jedi. Velké pro­blémy s ním měli mistři Kit Fisto či Eeth Koth a pora­zit jej doká­zal až schop­ný Obi-Wan Kenobi. Zajímavostí na Grievousovi je bez­po­chy­by to, že i když byl voje­vůd­cem armá­dy dro­i­dů, tak dro­i­dy nesná­šel.
7. Generál Hux
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Arkanis
herec: Domhnall Gleeson
výskyt: Star Wars: The Force Awakens
Po pádu impé­ria unik­lo něko­lik jeho pří­vr­žen­ců do Neznámých oblas­tí a utvo­ři­lo tzv. První řád, mili­tant­ní vojen­skou jun­tu, jež poča­la zno­vu ohro­žo­vat mír v celé gala­xii. V čele armád Prvního řádu sto­jí fana­tic­ký gene­rál Hux, kte­rý jakož­to poto­mek impe­ri­ál­ní­ho důstoj­ní­ka uzná­vá sta­ré pal­pa­ti­nov­ské hod­no­ty a tou­ží je a jen po tom, aby První řád ovlá­dl gala­xii. Je pode­psán pod zni­če­ním sou­sta­vy Hosnian. Před tím­to aktem pro­ne­sl památ­ný pro­jev, kte­rý dodal všem bojov­ní­kům Prvního řádu odva­hy.
6. Hrabě Dooku
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Serenno
herec: Christopher Lee
výskyt: II, Star Wars: The Clone Wars, III
Bývalý mis­tr Jedi, učeň Yody a uči­tel Qui-Gon Jinna, násled­ně však odpad­lík a Sithský pán. To budiž základ­ní cha­rak­te­ris­ti­kou role, kte­rá při­da­la Christopheru Leemu, býva­lé­mu Draculovi a Sarumanovi na jeho už tak vel­ké popu­la­ri­tě. Hrabě byl hlav­ním hyba­te­lem klo­no­vých válek a plnil vůli mis­tra Sidiouse. Jeho schop­nos­ti v II. tech­ni­ce boje se svě­tel­ným mečem nadě­la­ly spous­tu pro­blé­mů mno­ha Jediům, mj. i Yodovi. Padl rukou mla­dé­ho Anakina Skywalkera jen pro­to, aby pře­pus­til mís­to nové­mi páno­vi ze Sithu.
5. Jabba Hutt
rasa: Hutt
domov­ská pla­ne­ta: Nal Hutta
výskyt: I, Star Wars: The Clone Wars, IV, VI
Jabba byl dlou­há léta jed­ním z nej­moc­něj­ších oby­va­tel zapad­lé poušt­ní pla­ne­ty Tatooine. Z této pozi­ce ovlá­dal paše­rác­tví, obchod s otro­ky či dová­že­ní koře­ní z Kesselu. Jednou se však s tím­to pro­kla­tým Huttem zaple­tl vesmír­ný pis­tol­ník Han Solo a skon­čil na čas v kar­bo­ni­tu. Při jeho záchra­ně byl chudák Jabba zabit prin­cez­nou Leiou, v té době otro­ky­ní. Smutná smrt pro krá­le galak­tic­kých gan­gs­te­rů, že?
4. Kylo Ren
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Neznámá
herec: Adam Driver
výskyt: Star Wars: The Force Awakens
Tento syn Hana a Leii, kte­rý před­sta­vu­je hlav­ní zápor­nou posta­vu nej­no­věj­ší epi­zo­dy, byl mno­ha idi­o­ty kri­ti­zo­ván. Všichni tito kri­ti­ci totiž nepo­cho­pi­li pod­sta­tu posta­vy, kte­rá má před­sta­vo­vat nekon­čí­cí kon­flikt mezi světlou a tem­nou stra­nou. Na kon­ci TFA vidí­me, že jej nej­spí­še pohl­ti­la tem­no­ta, ale dá se oče­ká­vat, že jeho vývoj bude v VIII a IX malin­ko kom­pli­ko­va­něj­ší.
3. Darth Maul
rasa: Zabrak
domov­ská pla­ne­ta: Iridonia/Dathomir
herec: Ray Park
výskyt: I, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels
Téměř nesmr­tel­ný sithský Zabrak pře­žil v uni­ver­zu SW už tolik sou­bo­jů, že by se i Chuck Norris divil. Jakl učeň Darth Sidiouse pora­zil mis­tra Qui-Gon Jinna, ale byl pora­žen pada­wa­nem Kenobim. Tomu se úspěš­ně pomstil během klo­no­vých válek, kdy zabil jeho pří­tel­ky­ni Satine. Když se již zdá­lo, že je Maul nepře­žil konec válek, zje­vil se jako „Old mas­ter“ na Malachoru, kde sva­děl pada­wa­na Ezru Bridgera k tem­né stra­ně. Na stej­né pla­ne­tě zma­sa­kro­val inkvi­zi­to­ry a osle­pil Kanana Jarruse. Jeho úlo­ha v celé sáze roz­hod­ně nekon­čí a je jas­né, že jej ješ­tě někdy uvi­dí­me.
2. Darth Vader
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Tatooine
her­ci: Jake Lloyd, Hayden Christensen, Dave Prowse, James Earl Joney
výskyt: I - VII, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels
Když nej­moc­něj­ší Jedi, jaký kdy žil pro­pad­ne tem­né stra­ně, tak se z něj logic­ky sta­ne moc­ný Sith. Vader za vlá­dy Impéria plnil vůli císa­ře - roz­prášil povstal­ce na Lothalu, neú­nav­ně pro­ná­sle­do­val prin­cez­nu Leiu a dal­ší agen­ty Aliance či pomohl vyhla­dit řád Jedi. Jeho sípaý dech, čer­ná uni­for­ma a těž­ká kovo­vá mas­ka budi­ly respekt v celé gala­xii. Byť se nako­nec vrá­til ke svět­lu, je jeho odkaz stá­le vel­mi živý i v TFA. Zde jeho oho­ře­lou mas­ku vzý­vá samot­ný Kylo Ren, jeho vnuk.
1. Darth Sidious/Palpatine
rasa: Člověk
domov­ská pla­ne­ta: Naboo
her­ci: Ian McDiarmid, Clive Revill
výskyt: I, II, III, V, VI, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels
Na čelo žeb­říč­ku jsem umís­til nej­pro­hna­něj­ší­ho a nej­kom­plex­něj­ší­ho padou­cha v his­to­rii fil­mu. Palpatine došel z pozi­ce nabo­o­ské­ho regi­o­nál­ní­ho poli­ti­ka až na galak­tic­ký trůn. Na úvod zabil své­ho sithské­ho mis­tra Darth Plagueise a poté z man­dá­tu kanc­lé­ře řídil chod Republiky, aby ve stej­nou dobu jako Sith vypro­vo­ko­val vál­ku. Po kon­ci vál­ky vyvraž­dil Jedie a Republiku změ­nil na Impérium. Génius. Jasný vítěz.
Do mého žeb­říč­ku se těs­ně nevešli
1. Wilhuff Tarkin
2. Boba Fett
3. Snoke
4. Asajj Ventress
5. Phasma
Bylo vel­mi těž­ké vybrat z fil­mo­vé divi­ze Lucasfilmu desít­ku padou­chů, ale ješ­tě těší pro mne bude vybrat stej­ný počer héroů. Bude to těž­ké. No uvi­dí­me... Jednou to udě­lám.
Zdroje obráz­ků: starwars.wikia.com, elcomercio.com, antagonists.wikia.com, herci.sledujfilmy.cz, en.wikipedia.org, comingsoon.net, starwars.com, reddit.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28760 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71910 KB. | 18.07.2024 - 13:01:54